பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/393

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

388 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை புனித்தப் 'பஞ் சணைக்கட்டினள் ಶ್ಗ தனப்பொட்டுங் குலைத்துப்பின் புயத்தைக்கொண் டனைத்துப்பின் சுகித்திட்டின் புகட்டிப்பொன் சரக்கொத்துஞ் சின்தப்பப்பொன் தரப்பற்றும் பொதுமாதர். புணர்ப்பித்தும் பிடித்துப்பொன் கொடுத்துப்பின் t பிதிர்ச்சித்தன் திணிக்கட்டுஞ் ಕೌ°ಜ್ವಿ சிறுப்பப்புன் பிடித்தப்புண், புடைததுககன பழுதது ககன டவர்க்குக்கள்ை புதைப்பச்சென் றுழல்வேனோ, சினத்துக்கண் சிவப்பச்சங் க்ாலிப்பத்தினன் கவட்டுச்செங் குவட்டைச்சென் றிடித்துச் 4 செண் டரைத்துக்கம் பிடிக்க்ப்பண் சிரத்தைப்பந்தடித்துக்கொன் டிறைத்துத்தென் கடற்xறிட்டுங் கொளையோகச். செழித்துப்பொன் சுரர்ச்சுற்றங் களித்துக்கொண் டளிப்Oபுட்பஞ் சிறக்கப்பண் சிரத்திற்கொன் டிறைத்துச்ச்ெம் பதத்திற்கண் ள்ைப்பத்தந் தலைத் *தழ்த்தம் புகழ்ச்செப்/ஞ் சயத்துத்தின் ழியவேளே.

  • பஞ்சணைக் கண் திண்படுத்து எனப்பிரிக்க

t பிதிர்தல் - கலங்குதல் பிதிரும் மன மிலேன்" - திவ் - இயற்பா நான்முகன் - 84.

  1. சேண் தரை துக்கம் பிடிக்கப் பண் - விண்ணுலகத்தையும் மண் ணுலகத்தையுந் துக்கம் பிடிக்கப் பண்ணிய

X அத் துளின் வாரிதிடர் பட்டதே - கந்தர்அலங்காரம் 11. என்புழிப்போல. திட்டு - திடர் - மேடு, O இறைவனைப் பூசிக்கப் பூப்பறித்துப் பூக் கூடை சுமத்தல் வேண்டும்;. புக்கணைந்து புரிந்தல ரிட்டிலர் நக்கணைந்து நறுமலர் கொய்திலர் பூப்பெய் கூடை புனைந்து சுமந்திலர் - அப்பர் 5,951, 3 i. i* s * தழ்த்தம் புகழ்செப்பும் - தாழ்த்து அம் புகழ் செப்பும் தாழ்த்து தாழத்