பக்கம்:1915 AD-வள்ளியம்மை சரித்திரம், வ உ சி.pdf/85

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அரும்பதவுரை. 25-24 இப்படியில்-இப்புவி 27-5 உறுநட்பாம் - பொருக் திய தோழராகிய. யில். 26-1 பயந்தாட்கு - பெற்றா27- 5 தன் சித்தம் மகிழ்நட் ளுக்கு. 265 பெண்மகவு குழந்தை 26-5 பெற்றியை - தன்மை பெண் பரம் - தனது மனம் உவந்த தோழியராகிய தெரிவையர் - பெண் - 27-6 கள். யை. 26- 6 வண்மை - கொடைச் செயலை 27-6 இத்தகையோர்- இவ் வியல்புள்ளோர். - 26-12 ஒண்பானை அன்னாள்- 27-8 வணம் வண்ணம் - விதம். ஒள்ளிய பாவையைப் போன்றவள். 27-9 மிக்கோர் மெய்நட்பே விரும்பி - பெரியோர் 26-18 ங்கலம்-சுபம். உண்மையான 26-13 வாகாக -அழகாசு. 26-14 மரண்பாக - சிறப்பாக. கத்தையே அவாவி. 26-15 சால்பு உற- நிறைவு 27- 9 இனிதாகச் செய்நட் பே மிக்கோன் - இன்ப உற 26-16 பால்நேர் - பாலை ஒத்த. 26-18 பான்மையொடும்-தகு இயோடும். 26-20 மென்பாவை- முறச்செய்கின்ற சிநே கத்தையே மிகுதியா கொண்டோனா மெல் கிய. லியபாவை போன்றாள் 27-10 மொய்நட்போர்- சேர் கின்ற சிநேகிதர். 27-11 உள் அன்பாம் அமிழ்து உண்போர் - அக அன் பாகிய அமிழ்தைப் பெறுவோர். 27-2 மடவார்க்கும் - பெண் களுக்கும். 27-3 ஐம்பொன் என்றால் இரும்பு, ஈயம்,செம்பு, வெள்ளி, பொன் இவ் வைந்தையுக பொன் என்று கூறினால். 27-3 மற்றெவைக்கும் - பொ ன் தவிர மற்றைய நா ன்கிற்கும். 27- 8 அவிர் ஒளிசேர் - பிர எப் 27-12 நிதம் நீங்கார் போதும் பிரியார். 27-14 பாங்குடனே - அழகுட 27-15 இன் அமுதம் - இனிய சாப்பாடு. காசிக்கும் ஒளியுள்ள. | 27-15 மாண்போடு சிறப் 27- 4 பண்பு - குணம். போடு. 69