பக்கம்:1915 AD-வள்ளியம்மை சரித்திரம், வ உ சி.pdf/86

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அரும்பதவுரை.

28-18 27-16 நன்முகமன் - நல்ல உய சார மொழிகள். 27-17 சித்திபுரிவார் - சித்தர். 27-19 விருப்பு அறிந்து - அவ ரவர்க்கு விருப்பமான வற்றைத் தெரிந்து. 27-20 நலாள் நல்லாள் வைவடிவேல் கண் 3 ணார் கூரிய கூர்மை யுடைய வேல் போ ன்ற கண்ணையுடைய பெண்கள். 28-19 கனிவாய் - அன்புடை 7 யவளாய். நற்குணமுடையவள். 28-4 சால மிகுதியாக. 28-7 நித்தமும் - ஒவ்வொரு நாளும். 28-20 பண் ஆர் நிறைந்த. இசை 28-10 அதிவியப்பு உற்று அதிக ஆச்சரியத்தை அடைந்து. 28-21 அந்நடையில் சின்ன நடையாள் - அன்னத் தின் நடையிலும் மெ நடையை அவான யுடையாள். 28-14 தம்மனை மார்க்கு - தம 28-22 து மனைவிகளுக்கு. 28-14 சாற்றிடவே - சொல் லவே. செழுமதுரம் மன்னும். மிக்க மதுரம் பொருந் i 28-15 இத்தையலினை - இம் 28-24 நனி அருந்த- மிக உட் மாதை. 28-16 பாங்கே சமீபத் 29- 2 கொள்ள, நண்பு உரைகள் - கட் புக்குரிய சொற்களை. தே. 28-37 பொய் வடிவேயாம் 39-3 கல்வித்திறம் சேர்க் தே - கல்வித் திறமை மருங்குல் - இல்லை யென்றே கூறும்படி யை யுற்றே. யான 60 L. 60, 1 யுடைய. 29-5 நல் அறத்தின் மாண் போடு - நல்ல தருமத் திற்குரிய சிறப்போடு 28-17 பூவைமார் (நாகண 29-6 மாண்பே மாட்சி வாய்ப் புள்ளினது மொழியைப் போன்ற களையே. மொழியை யுடைய) 29-8கொள்ளத் தெளித்து - பெண்கள். கொள்ளுமாறு தெளி 28-18 மெய்வடிவே ஆனாள் வாக்கி. உண்மையே உருவெ : 29- 9 சில் நேரம் - சில நே இத்து வந்தாள். ரம். 70 1