பக்கம்:1915 AD-வள்ளியம்மை சரித்திரம், வ உ சி.pdf/91

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அரும்பதவுரை.

நூற்புறம்: 36-13 எம் கம்பர் தாசர் அன்றி- எமதுகம்பரும் காளிதாசரும் அல்லா மல். 38- 1 செந்தூர்நின்று- திருச் செந்தூரில் வாழ்ந்து. 88-1சீர் எலாம் திரட்டி - புகழ்களை யெல்லாம் சேர்த்து. 36-14 நங்கை இசை - பெண் களிற்சிறந்த இளைது புகழானது. 36-15 படர்ந்த ஆழிசூழ் விரிந்த கடல் சூழ்ந்த. 38. 3 மாண்பு எலாம் -நற் குணங்கள் எல்லாவற் றையும். 36-22 ஐயிரண்டதாகும் நூ1 38.5 றோடு எழுபத்தாறு- ஆயிரத்து நூற்றெழு | 38 - 6 பத்தாறாவது. நன்மனை அறங்களை நல்ல இல்லறங்களை. முன்மனையாக - முதல் மனைவியாக. 38-6 37-1 காவலனாம் - அரசனா

  • கிய.

மொய்ம்பொடு - சிறப் போடு. 37-3 உழலும் வருந்துவன்.38-11 37-4 தளர்ந்து -மெலிந்து. 38-13 37-14 தொல்நூல் நல்பொ ருள்கள் கற்றோன் உய்யார்- பிழையார். முன்னோர் - திருவள் ளுவரும் ஒளவையா ரும். பழைய நல்ல பொருள்களைக் கற்றோனாகிய. நூல்களின் 38-15 தொண்டுமே-பணி யுமே. 37-17 முந்நூல்களும் . அற 38-18 நட்டினோர்- சிநேகித் தோர். செயிர் இலா -குற்ற மற்ற. 39-31 வளன் உற-நன்றாக. 39-22 கொள்ளும்விதத்தில் கேட்டோர் உட்கொ 37-21 நவையறவே - குற்றங் 34-29 துரிசு அற - குற்றம் ள்ளுமாறு நூல், பொருள் நூல்,38-20 இன்பநூல் என்னும் மூன்று நூல்களும். 37-19 அந்தம் இலாது - முடிவு இல்லாது. களெல்லாம் நீங்கவே. 37-28 மேலவரும்-பெரியா 39-30 பெட்பு உற-பெருமை ரும். அடைய!. 37-24 சீலமதும் ஒழுக்க | 89.31 பருகும்பொழுது-சாப் மும். பிடும்போது. 75