விக்கிமூலம்:தானியக்க மெய்ப்பு/பிழைகள் பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
பிழையுள்ள சொல் சரியான சொல் தானியக்க மெய்ப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது
காடக நாடக
சென்னே சென்னை
னுெ னொ
க்ள் கள்
ருெரு றொரு
அனேத்தின் அனைத்தின்
மீளுட்சி மீனாட்சி
அவளுல் அவனால்
போளுர் போனார்
அங்ங்னம் அங்ஙனம்
அங்ஙணம் அங்ஙனம்
ல்ல் ல்ல
ள்ள் ள்ள
தோன்ரு தோன்றா
இங்ங்னம் இங்ஙனம்
இங்ஙணம் இங்ஙனம்
துரக்க தூக்க
யேர்சனை யோசனை
ஊன்.ரவிட்டுக் ஊரைவிட்டுக்
புேவான் போவான்
மிலஸ் மிஸஸ்
நன்ருக நன்றாக
ஆபயிலிருந்து பையிலிருந்து
கன்கு நன்கு
போற்ப்ப போறப்ப
க்டையில் கடையில்
கட்ையோரங்களில் கடையோரங்களில்
கிரு.ர் கிறார் Yes check.svg
இரண்ட்ையும் இரண்டையும் Yes check.svg
பலவாருகப் பலவாறாகப் Yes check.svg
ஆலுைம் ஆனாலும் Yes check.svg
இன் னுெரு இன்னொரு Yes check.svg
இன்னுெரு இன்னொரு Yes check.svg
ஒன்ருய் ஒன்றாய் Yes check.svg
கிருன் கிறான் Yes check.svg
கிருன் கிறான் Yes check.svg
புநீ ஸ்ரீ
ந்டந்தபடியே நடந்தபடியே
மாலே மாலை
ஆலுைம் ஆனாலும்
ஆனல் ஆனால்
வட்டிய ஊட்டிய
அர்ச்சுளா அர்ச்சுனா
கணணன கண்ணன்
தாததா தாத்தா
அபபோது அப்போது
ஆந்து வந்து
என்ன் என்ன
ஆனண ஆணை
நடந்தான நடந்தான்
வதுல் வசூல்
ஆளுல் ஆனால்
கிர்வாகிகள் நிர்வாகிகள்
ஒர் ஓர்

இப்பக்கங்களையும் காணவும்[தொகு]