அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு 3. அஞ்செழுத்துண்மை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு 3.அஞ்செழுத்து உண்மை[தொகு]

“மூன்றாவது அஞ்செழுத்துண்மை: அவ்வாறு பரை வியாபகத்தில் அழுந்திப் பூரணநிட்டை கூடியிருக்கும் நிலையில் பண்டைப் பயிற்சி வசத்தால், பிரபஞ்சவாசனைபற்றிச் சலிப்பு உண்டாமாயின், அச்சலிப்பு நீங்கி அந்நிலை தலைகூடுதற் பொருட்டு ‘சிறீ பஞ்சாட்சர’த்தை உச்சரிக்கவேண்டியிருத்தலின் அதனை ஓது முறையிலோதி, உணருமுறையில் உணர்ந்து, நிற்குமுறையில் நின்று ‘சிவோகம் பாவனை’ பண்ணும் அநுபூதிநிலையே அஞ்செழுத்துண்மையாம்.” -சோ. சிவ அருணகிரி முதலியார்.பார்க்க

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு 1. குருவருள்

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு 2. பரையின் வரலாறு

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு 4. கோயிற்றிறம்

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு 5. சிவனுருவம்

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு 6. திருவடி

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு 7. அருச்சனை

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு 8. அடிமை

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு

இதனைத் தெரிவிக்கும் பாடல்

(நேரிசை வெண்பா)
குருவருளும் வெண்ணீ றெழுத்தஞ்சும் கோயில்
அரனுருவு மென்றலைமே லாக்கும் - திருவடியும்
சிட்டான வர்ச்சனையுந் தொண்டுஞ் சிவாலயர்க்கென்(று)
இட்டார் அகத்தியனார் எட்டு.