அறிவியல் வினா விடை - விலங்கியல்/வகைப்பாட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

4. வகைப்பாட்டியல்

1. வகைப்பாட்டியல் என்றால் என்ன?

தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் ஒற்றுமைகளின் அடிப்படையில் பல அலகுகளாகப் பிரித்தல் வகைப்பாட்டியல் ஆகும்.

2. வகைப்பாடு எத்தனை வகைப்படும்? அவை யாவை?

1. விலங்கு வகைப்பாடு
2. தாவர வகைப்பாடு
3. இயற்கை வகைப்பாடு
4. செயற்கை வகைப்பாடு

3. வகைப்பாட்டியலின் தந்தை யார்? அவர் முறை எவ்வகை யைச் சார்ந்தது?

ஸ்வீடன் நாட்டு இயற்கை ஆராய்ச்சியாளர் லின்னேயஸ். இவர் முறை செயற்கை வகைப்பாட்டு முறை சார்ந்தது.

4. இரு பெயரிடல் என்றால் என்ன?

ஓர் உயிருக்கு இரண்டு பெயர்கள் அளித்தல். ஒன்று பேரினப் பெயர். இரண்டு சிறப்பினப் பெயர்.எ-டு. ஹோமே! சேப்பியன்ஸ், இதில் முன்னது பேரினப் பெயர். பின்னது சிறப்பினப்பெயர்.

5. இப்பெயரை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? இதன் சிறப்பென்ன?

அறிமுகப்படுத்தியவர் லின்னேயஸ். இது ஒர் அறிவியல் பெயர். அனைத்துலகும் பயன்படுத்துவது.

6. வகைப்பாட்டு அலகுகள் யாவை?

1. உலகம்
2. பெரும் பிரிவு
3. வகுப்பு
4. வரிசை
5. குடும்பம்
6. பேரினம்
7. சிறப்பினம்.

7. இவ்வலகுகளில் எது சிறப்புள்ளது? ஏன்?

சிறப்பினமே சிறப்புள்ளது. எல்லா முக்கிய உருவியல் பண்புகளிலும் ஒன்றை மற்றொன்று ஒத்தமையும் தனி உயிரிகளைக் கொண்டதே சிறப்பினம். ஒர் உயிரியை இனங்கண்டறிய இது இன்றியமையாதது.

8. பேரினம் என்றால் என்ன?

வகைப்பாட்டு அலகுகளில் சிறப்பினத்திற்கு அடுத்த சிறப்புள்ளது. சிறப்பினத்திற்கும் குடும்பத்திற்கு இடையிலுள்ளது. இதில் தொடர்புடைய வகைகள் தொகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். எ-டு. ஹோமோ.

9. உயிரினத்தின் இரு வகைகள் யாவை?

விலங்கினம், தாவர இனம்.

10. வேதி வகைப்பட்டியல் என்றால் என்ன?

வேதிப்பகுப்பின் நெறிமுறைகளையும் முடிவுகளையும் உயிரினங்களை வகைப்படுத்தப் பயன்படுத்துதல்.

11. இயற்கை வகை என்றால் என்ன?

இயற்கை உயிர்த் தொகுதிகளில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மரபணுவின் வடிவம். பொதுவாக எங்கும் காணப்படுவது. இயற்கை வகை இணைமாற்றுகள் (+) வழக்கமாக ஓங்குதிறன் கொண்டவை. இயல்பான புற முத்திரையை உருவாக்குபவை.

12. புது வகை என்றால் என்ன?

மூலப் பொருள் அழிந்தாலோ இழக்கப் பட்டாலோ மாதிரிவகையாகப் பயன்படுமாறு வடிவமைக்கப்படும் மாதிரி.

13. விலங்குலக இரு பெரும்பிரிவுகள் யாவை?

1. முதுகுத்தண்டு உள்ளவை. 2. முதுகுத் தண்டு இல்லாதவை.

14. முதுகுத்தண்டுள்ளவைகளின் பிரிவுகள் யாவை?

1. மண்டை ஓடு உள்ளவை. 2. மண்டை ஓடு இல்லாதவை.

15. முதுகுத்தண்டு இல்லாதவைகளின் பிரிவுகள் யாவை?

1. புரோட்டோசோவா (முன் தோன்றிகள் - அமீபா)
2. துளையுடலிகள் - கடற்பசு
3. குழிக்குடலிகள் - இழுது மீன்
4. உருளைப் புழுக்கள் - நாக்குப்பூச்சி
5. முட்தோலிகள் - நட்சத்திர மீன்
6. வளைய உடலிகள் - மண்புழு
7. மெல்லுடலிகள் - நத்தை
8. கணுக்காலிகள் - கரப்பான்

16. இனவளர்ச்சி என்றால் என்ன?

உயிர்த்தொகுதியின் உயிர் மலர்ச்சி வரலாறு.

17. தனி வளர்ச்சி என்றால் என்ன?

உயிரணு நிலையிலிருந்து முதிர்ச்சி நிலை வரையுள்ள ஒரு தனி உயிரியின் வளர்ச்சி.

18. பெரும் பிரிவு என்றால் என்ன?

விலங்குலகின் ஒவ்வொரு பெருந் தொகுதியும் ஒரு பெரும் பிரிவாகும்.

19. விலங்குலகம் எத்தனை பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது?

11 பெரும் தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

20. விலங்குகளின் வகுப்புகள் யாவை?

1. மீன்கள் - கெண்டைமீன்
2. நிலம் நீர் வாழ்வன - தவளை
3. ஊர்வன - முதலை
4. பறவைகள் - பருந்து
5. பாலூட்டிகள் - பசு

21. ஒரு விலங்கை வகைப்படுத்தி காட்டுக.

1. உலகம் - விலங்கு
2. பெரும்பிரிவு - முதுகுத்தண்டு உள்ளவை.
3. வகுப்பு - பாலூட்டிகள்
4. பேரினம் - பெலிஸ்
5. சிறப்பினம் - டைகிரிஸ், பெலிஸ் டைகிரிஸ் (புலி)