உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

அறிவியல் வினா விடை - விலங்கியல்/உயிரி தொழில் நுட்பவியல்

விக்கிமூலம் இலிருந்து

3. உயிரி தொழில் நுட்பவியல்

1. உயிரி தொழில்நுட்பவியல் என்றால் என்ன?

உயிரிகள் உருவாக்கும் பொருள்களைப் புதிய தொழில் நுட்பத்தைக் கொண்டு அதிக அளவில் உருவாக்கிக் குறைந்த விலையில் மக்களுக்குக் கிடைக்குமாறு செய்வதை ஆராயுந் துறை. எ-டு. பாசுமதி அரிசி.

2. உயிரி தொழில்நுட்பஇயலில் பயன்படும் நுட்பங்கள் யாவை?

படியாக்கம், நொதித்தல், கண்ணறை இணைவு, கருமாற்றம், ஆர்டிஎன்ஏ தொழில்நுட்பம், திசுவளர்ப்பு, கண்ணறை வளர்ப்பு முதலியவை ஆகும்.

3. உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் வகைகள் யாவை?

தாவர உயிரி தொழில் நுட்பவியல், விலங்கு உயிரி தொழில் நுட்பவியல்.

4. உயிரி தொழில்நுட்பவியல் இந்தியாவில் உரிய பலன் களைத் தந்துள்ளதா? ஏன்?

இல்லை. 1956 முதல் 1998 வரை 950 கோடி செலவு செய்துவிட்டு அதிலிருந்து பெற்ற தொழில்நுட்பம் 1 1/2 கோடி ரூபாய்க்கே சமமானது. 40 ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சிக்குப் பின் 24 தொழில் நுட்பங்களே நமக்குக் கிடைத்துள்ளன.


5. உயிரிதொழில்நுட்பவியலில் பயன்படும் துறைகள் யாவை?

மருந்தியல், உணவுப்பதனம், தாவர உற்பத்தி, சூழ்நிலை மேலாண்மை.

6. உயிரி தொழில்நுட்பத் துறைக்காக விருது பெற்ற இந்தியப் பெண் அறிவியலார் மூவர் யார்? எப்பொழுது பெற்றனர்?

1. டாக்டர் பாம்ஜி, அய்திராபாத் டாங்கேரியா. அற நிறுவனம் ரூ. 100000.
2. டாக்டர் இலக்குமி, டாக்டர் சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிலையம், சென்னை. ரூ. 50000.
3. டாக்டர் குரோவர், இந்தியத் தேசியக் கால்நடை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், கர்னால், ரூ. 50000. இம்மூவரில் இவரே இளையவர். விருது பெற்ற ஆண்டு 2001.

7. உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் வாழ்க்கைப் பயன்கள் யாவை?

1. நடைமுறைக்கேற்ற வேளாண்மையை மேற்கொள்ளல். புதிய பயிர் வகைகளை உருவாக்கல்.
2. உலகளாவிய உணவுப் பாதுகாப்பைப் பெறுதல்; பயிர்களைப் பாதுகாத்தல்.
3. மனித உடல் நலத்தைப் பெருக்கல்.
4. உழவர்களின் வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றுதல்.
5. தாவரங்களிலிருந்து தடுப்பு மருந்துகளை உண்டாக்க லாம் - டிஎன்ஏ ஆவைன்.
6. நுண்பெருக்கம் மூலம் குறிப்பிட்ட தாவரங்களைப் பெரிய அளவில் பெருக்குதல்.
7. ஊட்ட உணவு வழங்குதல்.

8. உயிரி தொழில்நுட்பவியல் எவ்வாறு சிறப்பிக்கப்படுகிறது?

புத்தாயிரம் உயிரி தொழில்நுட்ப ஆண்டு எனச் சிறப்பிக்கப்படுகிறது.