உதவி:புதிதாக தொடங்குபவர்களுக்கான மெய்ப்பு வழிகாட்டி

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
(உதவி:Beginner's guide to proofreading இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
Jump to navigation Jump to search
புதிதாக தொடங்குபவர்களுக்கான வழிக்காட்டி மெய்ப்பு பணி
விக்கிமூலத்தில் நூல்களை எப்படி மெய்ப்பு செய்வது.

Proofreading is the foundation of Wikisource, providing the best quality texts in our library. The process involves two "namespaces" (sections of Wikisource; included at the start of the page title) and a special piece of software. Both together, these two namespaces (Index and Page) are sometimes called the "workspace". This is where the proofreading, editing and other "back room" processes are done.

The process is based on page scans of a physical book, usually in the form of a DjVu file. This is used to make an Index page, which is a page in the "Index" namespace with the same name as the DjVu file. Each individual page in the book is a separate page in the "Page" namespace. The Index page will link to the pages and each page needs to be proofread.

The following guide will explain how to proofread a page, with pointers to other pages with more detailed information. For a guide to the Index page portion of proofreading, see Help:Beginner's guide to Index: files.

How to proofread a page[தொகு]

Note: To get an idea about how this process works, it is a good idea to try a few pages of the current Proofread of the Month.

Proofreading is based around the Index page and all of the connected Page-namespace pages.

 1. If you click on any of the numbers on an Index page, you will see an image of that page side-by-side with a text field. The text field may be blank or it might have been automatically filled with the text of that page.
  • If it is blank: write the text you see in the image into the text field.
  • If it is not blank: correct the text in the text field so that it matches the text in the image.
 2. Preview your work, set the status to "Proofread" (which is yellow), then save. — see Help:Proofreading and Help:Page status for more information.
  • If you have not finished proofreading the page but you want to save it, set the status to "Not proofread" (which is red).
 3. Repeat the last two steps for every page in the scan.

The side by side layout[தொகு]

Screenshot from the Page namespace, showing the text field side-by-side with the scanned page image.
(Fig 1) Side-by-side layout in Page namespace

When you view a page in the Page namespace, the screen will be split into two sections (fig 1). This is the default side-by-side layout that allows users to proofread the text on Wikisource (left section) against the scanned text (right section). When you click Show Preview on a page in the Page namespace, the screen will then have three sections (fig 2)where?. The text edit window and the scanned text section remain as they are, with the previewed text showing in an area above the other two sections.

Proofreading[தொகு]

To proofread a page, you should edit the text in the left section so that it matches the scan in the right section as much as possible.

You do not have to make an identical, photographic copy of the scan. Wikisource is a website, not a book and the text is more important than the typography. You should just try to get as close as possible. Some things work in books but do not work on Wikisource. For example, columns of text are not necessary and do not work well on Wikisource; they should be ignored during proofreading. Remember that several pages will be added together in the main namespace when proofreading is finished. Things like columns will not be readable.

பக்க நிலைமை[தொகு]

பக்க பெயர்வெளியில் தொகுக்கும் நிலையில் காணப்படும் பக்க நிலைமை வில்லைகள்
(படம் 3) பக்க நிலைமை வில்லைகள்

நீங்கள் பக்கத்தை பதிப்பிடும் பொழுது, பக்க நிலைமைகளையும் அமைக்க வேண்டும். 'மாற்றங்களை பதிப்பிடுக' பொத்தானுக்கு மேல் வண்ணக் குறியீடு உள்ள வில்லைகளைப் பார்க்கலாம் (படம் 3). நீங்கள் இப்பொழுதுதான் தொடங்கி உள்ளீர்கள் அல்லது பெரிய மாற்றங்கள் ஏதும் செய்யவில்லை என்றால் சிவப்பு வில்லையை தேர்தெடுக்கவும் ("மெய்ப்பு பார்க்கப்படாதவை" என்பதற்காக). நீங்கள் முழுமையாக மெய்ப்பு செய்து விட்டீர்கள் என்றால் மற்றும் நீங்கள் பார்த்தவரைக்கும் எல்லா தவறுகளையும் சரி செய்துவிட்டால் பிறகு மஞ்சள் வில்லையை தேர்வு செய்யவும் ("மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டவை") என்பதற்காக.

சில பக்கங்கள் ஏற்கனவே வேறு மக்களால் மெய்ப்பு செய்யப்பட்டிருக்கும். அது போன்ற பக்கங்களை சோதித்து அந்த பக்கங்களின் பக்க நிலைமைகளை முன்னேற்றலாம். அது போன்ற பக்கங்களில் ஏதேனும் தவறு உள்ளதா அல்லது ஏதேனும் மாற்றம் செய்ய வேண்டுமா என்பதைப் பாருங்கள். ஏதும் தவறுகள் இல்லை என்றால், அல்லது தவறுகள் அனைத்தும் நீக்கப்பட்டு, சரி செய்ய வேண்டியதை சரி செய்துவிட்டால் பக்க நிலைமையை ஒரு படி முன்னேற்றுங்கள். "மெய்ப்பு பார்க்கப்படாதவை" (சிவப்பு) பக்கங்கள் "மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டவை" (மஞ்சளாகவும்), பிறகு "சரிபார்க்கப்பட்டவை" (பச்சை)யாகவும் மாறும். சரிபார்க்கப்பட்ட பக்கங்கள் பொதுவாக முடிந்தவை, அதில் மேலும் ஏதும் மாற்றம் செய்யத் தேவையில்லாதவாறு இருக்க வேண்டும். வெற்றுப் பக்கங்கள் (சாம்பல் நிறம்) மற்றும் சிக்கலான பக்கங்கள் (நீலம்) சிறப்பு வகைகள்; மேலும் விவரங்களுக்கு கீழே பார்க்கவும்.

Header and footer[தொகு]

Blank pages[தொகு]

Blank pages can be left blank and set to the "No text" (gray) page status. These pages will be ignored when pages are added to the main namespace.

This includes book covers, unless illustrated. This does not include pages with an illustration, which should be proofread as normal. If the illustration is unavailable at present, see Problematic pages.

Problematic pages[தொகு]

If you have a problem while proofreading a page and cannot finish it, you can set the page status to "Problematic" (blue). This will alert other people that a problem exists, which they may be able to solve.

Common problems include pages with illustrations (if no image file is available), pages with equations, pages with foreign text (especially text that does not use the Roman alphabet) and pages with special formatting. In some of these cases, special templates exist to identify the problem (see Problem templates, below). These are useful to anyone else looking at the page and they can attract the attention of people able to fix the problem.

Notes[தொகு]

Do include[தொகு]

 • Text formatting, such as bold or italics: using '''bold''' or ''italics''.
 • Different text sizes, using {{Smaller}} or {{Larger}}
 • Special typography, such as:
  • Dropped or raised initials
  • Capitalisation. If the capital letters are the same size as the normal text, use {{Smallcaps}}
  • Horizontal lines: {{Rule}}
  • Section breaks (rows of asterisks: * * * * * )

Do not include[தொகு]

 • Any marks or additions—including handwriting, library stamps, stains, scratches, watermarks, dirt, etc.—that are not part of the original book.
 • Columns are not necessary. The text columns should just continue from the previous column on the page
 • Do not correct spellings. Use the template {{SIC}} instead.

Optional[தொகு]

 • Line breaks. Webpages will normally ignore single linebreaks, so text broken into different lines (common with scanned text) will be seen normally by a reader. Line breaks can cause problems (especially with templates, links and tables, and italics/bold which are closed by the line ending) but removing them is a matter for the individual proofreader.
For example
Original "Hello," said the example. This is
an example of a broken line.
Corrected "Hello," said the example. This is an example of a broken line.
 • Pages that are not part of the work itself, such as adverts, do not need to be proofread or included in the main version. On the other hand, if a proofreader wants to proofread and include these pages, that is allowed.
 • Advanced typography. Creating a page that looks like the original is nice. However, the text itself is more important. Some typography can be difficult to produce. Some can cause problems with the website.

Common OCR errors[தொகு]

Optical Character Recognition (OCR) is the function used by computers to read text. This is often saved within DjVu files and is extracted by the computer when a new page is started in proofreading. However, computers are not very good at reading printed text and errors (sometimes called "scanos") can be quite frequent. This table shows some common errors made by computers that will need to be found and corrected during proofreading.

For example
OCR error Correction
tlie the
a11, aH, aU all
au an
\vas was
mc me

Other common things to correct[தொகு]

 • Paragraph breaks. A blank line should be left between paragraphs, as standard for electronic and internet formatting.
 • Spaces before punctuation should be removed (when the mistake is due to the OCR, and not in the original text)
For example
Original foo bar ; lorem ipsum
Corrected foo bar; lorem ipsum
The space before the semicolon has been removed.

Templates[தொகு]

There are some templates that can be necessary when proofreading a page.

Proofreading templates[தொகு]

Problem templates[தொகு]

These should be used if there is a problem that you cannot fix yourself. When using one of these, also set the progress to "problematic" (blue).

Template Used where..
{{Missing image}} ..an image should be included.
{{Missing table}} ..a table should be included.
{{Missing score}} ..a musical score should be included.
{{Missing math formula}} ..a mathematical formula should be included.
{{Illegible}} ..the text cannot be read.
{{Arabic missing}} ..Arabic characters are used.*
{{Chinese missing}} ..Chinese characters are used.*
{{Greek missing}} ..Greek characters are used.*
{{Hebrew missing}} ..Hebrew characters are used.*
{{Russian missing}} ..Russian characters are used.*
{{Symbol missing}} ..unknown symbols are used.
* Where you cannot read or write in these languages.