உலக அறிஞர்களின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்/தியாகம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

50. தியாகம்

மனிதன் இறப்பதற்குத் தகுந்த இடம் மனிதனுக்காக இறக்குமிடமே.

-எம்.ஜே.பாரி

முள் தைக்கா வண்ணம் ரோஜா பறிப்பது எப்படி?

-பில்பே
நல்ல காரியங்களுக்காகக் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் பொழுதுதான் அவை அதிகப் பிரியமானவை ஆகின்றன.
- வாவனார்கூஸ்

நெருப்பு வழிச் செல்பவன் புகைக்கு அஞ்ச மாட்டான்.

-டெனிஸன்

திராட்சைக் கொடி கனி தருவதாக எண்ணாமல் கனி தந்துகொண்டிருப்பதுபோல், தியாகம் செய்வதாக எண்ணாமல் தியாகம் செய்வதே மனிதனுடைய உண்மையான இயல்பாகும்.

-மார்க்க ஒளரேலியன்

தன்னைப் பிறர்க்காகத் தியாகம் செய்தல் சகல சமயங்களுக்கும் அழியாத அஸ்திவாரம்- அது ஒன்றே சாஸ்வதமான உண்மையறம்.

-மாஜினி

உங்களில் தலைவனாக இருக்க விரும்புபவன் உங்களுக்கு ஊழியனாக இருக்கக் கடவன்.

-கிறிஸ்து

இலட்சியம் சீக்கிரமாகப் பழுத்துப் பயன் தருவது, தியாகம் செய்வோருடைய இரத்தம் பாய்ந்து போஷிக்கப்படும் பொழுதுதான்.

-மாஜினி

தன்னை ஒடுக்கும் தியாகம்- இதுவே இறைவன் மனிதனுக்கு அருளியுள்ள தலை சிறந்த ஞானமாகும்.

-கார்லைல்

பெரிய விஷயங்களில் தியாகம் செய்தல் எளிது, சிறிய விஷயங்களில் தியாகம் செய்வதே கடினமாகும்.

-கதே
எவ்வித தியாகமுமின்றி எவ்வித நன்மையும் பெற முடியாது.
-ஹெல்ப்ஸ்

★ ★ ★