உலக அறிஞர்களின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்/நூல் நிலையம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

57. நூல் நிலையம்

நல்ல நண்பர்க்கு அடுத்த படியில் ஸ்தானம் வகிப்பவை நல்ல நூல்களே.

-கோல்ட்டன்

நூல்கள் இல்லாத மாளிகைகளில் வசிக்கும் தரித்திரமான தனவந்தர்க்கு இரங்குவோமாக.

-பீச்சர்

நூல் நிலையம் என்பது மனித வாழ்வில் ஒரு ஆடம்பரமன்று. அவசியமேயாகும்.

-பீச்சர்

நூல் நிலையம் பெரியோர் ஆன்மாக்கள் வாழும் புண்ணியஸ்தலம். அங்கே எப்பொழுதும் அறிவு மணம் கமழ்ந்து கொண்டிருக்கும்.

-லாம்

என் நூல் நிலையம் எனக்கு ராஜ்யத்திலும் பெரியதாகும்.

-ஷேக்ஸ்பியர்

நூல் நிலையமே இக்காலத்தில் உண்மையான சர்வகலாசாலை.

-கார்லைல்

★ ★ ★