கணினி களஞ்சியப் பேரகராதி/D

விக்கிமூலம் இலிருந்து


D

D : பதினாறிலக்க எண்மான முறையில் 14 ஆவது இலக்கம்.

DA : நேரடித் தொடர்பு. நேரணுகல் : Direct Access குறும்பெயர்.

D/A (Digital to Analog) : இலக்க முறையிலிருந்து தொடர் முறைக்கு.

DAA : டிஏஏ : தரவு அணுகு வரிசை முறை என்று பொருள்படும் "Data Access Arrangement" என்பதன் குறும்பெயர்.

DAC : டிஏசி : இலக்கத்திலிருந்து ஒத்த சொல்லுக்கு உருமாற்றி என்று பொருள்படும். "Digital-to-Analog (D/A) Converter" என்பதன் குறும் பெயர்.

DA converter : இலக்க ஒத்திசை மொழிமாற்றி; இலக்கத்திலிருந்து ஒத்த சொல்லுக்கு உருமாற்றி.

DAD : டிஏடி : 'தரவு தள நட வடிக்கை வரைபடம்' என்று பொருள்படும் Database Action Diagram என்பதன் குறும் பெயர். ஒரு தரவு தளத்தில் ஆதாரத்தில் தரவு மீது நடைபெறும் செயலாக்கத்தைக் குறிக்கும் ஆவண மாக்கம்.

daemon : தேமான் : சைத்தானின் ஏவலாட்களில் ஒருவன். நேரப்பகிர்வை ஆதரிக்கும் UNIX என்ற செயற்பாட்டுப் பொறியமைவையும் குறிக்கும். இது, பொறியமைவில் நிகழ்வுகள் நிகழ்வதற்கும், அதற்குப் பதிலாகக் காத்துக் கொண்டிருக் கும் ஏவலாள் போன்ற ஒரு செயல்முமுறையாகும். HTTP, NCSA httpd, CERN httpd, Ipd , ftpd ஆகியவை இதில் அடங்கும். "Daemon" என்பதை , "Demon" என்றும் உச்சரிப்பர். ஆனால் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் "Daemon" என்ற உச்சரிப்பையே விரும்புகின்றனர்.

daily cycle : நாட் சுழர்ச்சி.

daisy chain : டெய்சி சங்கிலி : தளமட்டச் சங்கிலி : ஒயர்கள் தொகுப்பு ஒன்றின் வழியாக சமிக்கைகளை அனுப்பும் குறிப்பிட்ட முறை. ஒயர்கள் தொகுப்பில் கருவிகள் எந்த இடத்தில் அமைந்திருக்கிறதோ அதைப் பொறுத்து கருவிகளுக்கான முன்னுரிமைகளை அம்முறை அனுமதிப்பதாக உள்ளது.

daisy chain interrupt : டெய்சி சங்கிலி இடைத் தடுப்பு : தள மட்டச் சங்கிலி இடைத்தடுப்பு : தனியொரு தடம் நெடுகிலும் மையச்செய்முறை அலகுடன் புறநிலைச்சாதனங்கள் இணைக் கப்பட்டுள்ள ஒர் இடைத் தடுப்பு பொறியமைவு.

daisy printer : டெய்சி அச்சுப் பொறி.

daisy wheel : டெய்சி சக்கரம் : தளமட்டச் சக்கரம் : டெய்சி சக்கர அச்சிடு கருவியில் உள்ள அச்சிடு சாதனம். நடுவில் குறுக்குக் கம்பியில் எழுத்துகள் புடைப்பு முறையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். டெய்சி என்பது ஒரு மலர். அந்த மலரின் இதழ்களை ஒத்திருப்பதால் இதற்கு இப்பெயர் வந்தது.

தளமட்டச் சக்கரம்

daisy wheel printer : டெய்சி சக்கர அச்சுப்பொறி; தளமட்டச் சக்கர அச்சுப் பொறி; தளமட்ட அச்சு எந்திரச் சக்கரம : அச்சிடு கருவி. இதில் ஒரத்தில் அச்சிடப் பட்ட எழுத்துகளைக் கொண்ட உலோக அல்லது பிளாஸ்டிக் தகடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. அந்தத் தட்டு தேவையான எழுத்து சுத்தி ஒன்றின் முன்னே வரும் வரை சுழற்றப்படுகிறது. கத்தி அந்த எழுத்தினை மைநாடா ஒன்றின் மீதுதட்டுகிறது . பிரபலமான தரமான அச்சிடு கருவி தனிப்பட்ட கணினிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

DAL (Data Access Language) : டிஏஎல் : தரவு அணுகு மொழி என்று பொருள்படும் "Data Access Language" என்பதன் குறும்பெயர். ஆப்பிள் (Apple) கணினியிலுள்ள தரவு தள இடைமுகப்பு. இது, ஆதாரத் தரவு Mac என்ற நுண் கணினிகளில் அல்லது 'ஆப்பிள்' அல்லாத கணினிகளில் அணுகுவதற்கு அனுமதிக்கிறது.

DAM (Direct Memory Access) : டிஏஎம் - நேரடி நினைவக அணுகல்.

damping : தளர்வூட்டுதல் : தேவைப்படாத அல்லது மிகையான ஊசலாட்டங்களைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் ஒரு மின்னணு அல்லது எந்திரச் சாதனத்தை நிலைப்படுத்துவதற் கான உத்தி.

dark bulb : கருங்குமிழ் : ஒரு வகையான கத்தோட் கதிர்க் குழாய், நிறுத்தப்பட்டதும் ஏறத் தாழ கறுப்பு நிறத்தை அடைந்துவிடுகிறது. அது ஒளிக் காட்சிகளுக்கு சிறந்த பின்புலமாகி விடுகிறது.

darkest : மிகு இருள்மை.

dark fiber : கருப்பு ஒளியிழை : கரு ஒளியிழை : தகவல் தொடர்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒளியிழை வடங்களில் பயன்பாட்டில் இல்லாத இழைகளை கறுப்பு ஒளியிழை என்று அழைப்பர்.

darkness : இருட்டு.

darlington circuit : டார்லிங்டன் சுற்று வழி : இரண்டு மின்மப் பெருக்கிகளை (Transistor) ஒன்றாக இணைத்துப் பயன்படுத்துகிற மின்பெருக்கச் சுற்றுவழி.

DARPA net : டார்ப்பா நெட் : அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பு உயர்நிலை ஆராய்ச்சித் திட்டப் பணி முகமை எனப் பொருள்படும் Defense Advanced Research Projects Agenc என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர்.

dart , டார்ட் : கணிப்பொறியமைவில் ஏற்படும் தவறுகளை வாடிக்கையாளரின் இடத்திலேயே கண்டுபிடிப்பதற்காக ஸ்டான்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகமும், பன்னாட்டு வணிக எந்திரக் கழகமும் (IBM) சேர்ந்து வகுத்துள்ள ஒரு கூட்டுத் திட்டம்.

DASD : டிஏஎஸ்டி : நேரடித்தொடர்பு சேமிப்புச் சாதனங்களுக்கனா 'Direct Access Storage Device' என்பதன் குறும்பெயர். dash style : கீறுகோட்டுப் பாணி.

DAT : டாட் : இயங்குநிலை ஆணை மொழிமாற்று'என்று பொருள்படும். Dynamic Address Translation என்பதன் குறும்பெயர்.

data : தரவு, தகவல்; செய்திக் குறிப்பு; விவரம் : முறைப்படுத்தப்பட்ட வடிவில் வழங்கப்படும் உண்மைகள் அல்லது கருதுகோள்கள். மனிதர்கள் அல்லது தானியக்க முறையில் தொடர்பு கொள்ளல், கருத்துக் கூறல் அல்லது வகைப்படுத்துதலுக்கு பொருத்தமானதாகும் : வகைப்படுத்தப்படாத தரவுகள் (உ-ம்) விரிப்புகளுக்கான டாலர் விலை, வழங்கப்பட்ட கட்டட அனுமதிகள். வரலாற்றுக் காலம் தொட்டு டேட்டா என்பது பன்மைப் பெயர் ஆகும். டேட்டம் என்பது ஒருமைப் பெயர் ஆகும். இந்த வேறுபாடு தரவு முறைப்படுத்தும் தொழில் துணுக்கத்தில் பொதுவாகப் புறக்கணிக்கப்படுகிறது.

data abstract : தரவுச் சுருக்கம்.

data abstraction : தரவு உருவாகம் : பொருள் சார்ந்த செயல் முறைப்படுத்தலில், பயனாளர் வரையறுத்த தரவு வகைகளை உருவாக்குதல். இவை, சொந்தமான தரவுகளையும், செய்முறை யையும் கொண்டிருக்கும்.

data acquisition : தரவு ஈட்டல் : புள்ளிவிவரம் பெறல், தரவு பெறல். தொலைதூரத் தளங்களிலிருந்து தரவுகளை மத்திய கணினி அமைப்பு ஒன்றினால் பெறுதலாகும். புறஉணர்விகளிலிருந்து தரவுகளைச் சேகரித்தலாகும்.

data administration : தரவுத் தள மேலாளர் மேலாண்மை : தரவு மேலாளர் மேலாண்மை தரவு தளத்தின் தொழில்நுட்ப வடி வமைப்பும் மேலாளர் மேலாண்மையும் தரவு நிருவாகம் எனப்படும். இதில், ஒர் அமைவனத்தின் தரவுத் தொடர்புகளின் பகுப்பாய்வு, வகைப்பாடு, பராமரிப்பு ஆகியவை அடங்கும். தரவு உருமாதிரிகள், தரவு விவர ஏடுகள் ஆகியவற்றை உருவாக்குவதும் இதில் சேரும். இவை தரவு தள வடிவமைப்புக்கு மூலப் பொருள்களாக அமையும். தரவுகளை ஒர் அமைவனத்தின் ஒட்டு மொத்த மேலாண்மைக்கு தரவு நிருவாகப் பணிகள் உதவுகின்றன.

data aggregate : தரவுத் தொகுதி : ஆவணம் ஒன்றிற்குள் உள்ள தரவு வகைகளின் தொகுப்பு. பெயர் ஒன்று தரப்பட்டு தொகுப்பு என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

data analysis : தரவுப் பகுப்பாய்வு. data analysis package : தரவுத் தளப் பகுப்பாய்வுத் தொகுதி : தரவு பகுப்பாய்வுத் தொகுதி : குறிப்பிட்ட ஒரு சில முடிவு களைப் பெறுவதற்காகக் கட்டமைப்புக்கும், தரவுகளைச் சீரமைப்பதற்கும் பயன்படும் ஒரு மெல்லினச் சாதனம். ஒரு மின்னணுவியல் அகல் தட்டுச் செயல்முறை இதற்கு எடுத்துக்காட்டு.

data area : தரவு பகுதி.

data attribute : தரவின் பண்புக் கூறு : விவரத்தின் பண்பியல்பு : ஒரு தரவின் இடம், பொருள், ஏவல் பற்றிய கட்டமைப்பு விவரங்கள்.

data bank : தரவு வங்கி : தரவு நூலகங்களின் ஒருங்கிணைந்த தொகுப்பு ஆகும். 2. நெருக்க மில்லாத தொகுப்பு எனும் நிலையில் தரவு அடிப்படை என்று கூறப்படுகிறது.

database தரவுத் தளம் : தரவு மேலாண்மைப் பொறியமைவினால் உருவாக்கப்பட்டு, மேலாண்மை செய்யப்படும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர் புடைய கோப்புகளின் தொகுதி. மின்னணுவியல் முறையில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளின் தொகுப்பு. தருக்க முறையில் தொடர்புடைய பதிவேடுகளின் அல்லது கோப்புகளின் ஒரு தொகுப்பு. ஒரு தரவுத் தளம், பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

database administration : தரவு தள நிருவாகம் : ஒர் அமைவனத்தின் தரவு அகராதியைத் தயாரித்துப் பேணி வருதல், தரவு தளத்தின் செயல் முறையை வடிவமைத்துக் கண்காணித்து வருதல், தரவு தளப் பயன்பாட்டுக்கும் பாதுகாப்புக்கும் தர அளவுகளைச் செயற்படுத்துதல் முதலிய பல பணிகள் இதில் அடங்கும்.

database administrator : தரவு தள நிருவாகி : தரவுத் தளத்தின் இயற்பியல் வடிவமைப்புக்கும், மேலாண்மைக்கும், அதன் பொறியமைவின் மதிப்பீட்டுக்கும், தேர்வுக்கும், செயற்பாட்டுக்கும் பொறுப்பாக இருப்பவர். சிறிய அமைவனங்களில், தரவுத் தள நிருவாகி, நிருவாகி இருவரின் பணியும் ஒன்றுதான். ஆனால், இரு பொறுப்புகளும் தனித்தனியே மேலாண்மை செய்யப்படும்போது தரவுத் தள நிருவாகியின் அதிகம் தொழில் நுட்பம் சார்ந்ததாக இருக்கும்.

database analyst : பகுப்பாய்வாளர் : வடிவமைப்பு மற்றும் தரவு அடிப்படைச் சூழலில் தரவு அமைப்பை அமல்படுத்துதலில் முக்கிய நபர் ஆவார்.

database broadcasting : தரவுத் தள அலைபரப்பு.

database concept : தரவுத் தள கருததுரு.

database definition language : தரவுத் தள வரையறை மொழி : ஒரு தகவலை உருவாக்கி, சேமித்து வைத்து, மேலாண்மை செய்வதற்கு தரவு நிருவாகி பயன்படுத்தும் ஒரு மொழி.

database design : தரவுத் தள வடிவமைப்பு.

database designer : தரவுத் தள வடிவமைப்பாளர்;தரவுத்தள திட்ட அமைப்பாளர் : ஒரு தரவுத் தளத்தைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் பயன்பாட்டு மென்பொருள்களுக்குத் தேவையான செயல்கூறுகளை வடிவமைத்து நடைமுறைப்படுத்துகின்ற கணினி வல்லுநர்.

database driver : தரவுத்தள இயக்கி : ஒரு தரவுத் தளத்தை அணுகுகிற மெல்லின வாலாயம். இது ஒரு குறிப்பிட்ட தரவுத் தளத்தை அணுகுவதற்கு ஒரு தொகுப்பாணை அனுமதிக்கிறது.

database engine : தரவுத்தளப் பொறி : தரவுத் தள இயக்கக் கருவி. ஒரு தரவுத் தள மேலாண் அமைப்பை அணுகித் தரவுகளை எடுத்தாள வழியமைத்துக் கொடுக்கும் நிரல் தொகுதிகளைக் கொண்ட மென்பொருள்.

database environment : தரவுத்தள தளச் சூழல் : பயன்படுத்துவோர், தரவு மற்றும் தரவுத்தளத்தை அமல்படுத்துவதால் விளையும் சுற்றுச் சூழல்.

database machine : தரவுத்தள எந்திரம் : தரவுத் தளத்தை அணுகு வதற்காகத் தனிவகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட கணினிப் பொறி. இது முதன்மைக் கணினிப்பொறியுடன் அதிவேக வழி வாயிலாக இணைக்கப் பட்டிருக்கும். இது விரைவான வட்டு தேடுதலுக்காக பன்முகச் செய்முறைப் படுத்திகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

database management : தரவுத் தள நிர்வாகம், தரவுத் தள மேலாண்மை : கோப்பு ஒன்றில் ஆவணங்களின் வடிவில் தரவு வகைகளை சேமித்தல், நாளது தேதிக்கு மேம்படுத்துதல், மீண்டும் பெறல். தொலைதுார அமைப்புகளின் மூலம் பல பயனாளர் பலரும் பொதுவான தரவு வங்கிகளைப் பயன்படுத்த முடியும். database management approach : தரவுத் தள மேலாண்மை அணுகுமுறை : தரவுகளைச் சேமித்தல், செய்முறைப்படுத்து தல் பற்றிய அணுகுமுறை. இதில், தனித் தனிக் கோப்புகள் ஒரே தொகுதியாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, அல்லது தள பதிவுகளாக்கப்பட்டு, செய்முறைப்படுத்துவதற்காகவும், தரவு மீட்புக்காகவும் பயனாளருக்குக் கிடைக்குமாறு செய்யப்படுகின்றன.

database management system : (DBMS) தரவுத் தள மேலாண்மை முறைமை : ஒரு கணினிமய மாக்கப்பட்ட தரவுத் தள கோப்பு ஒன்றை உருவாக்கவும் கோப்பில் புதிய தரவுகளைச் சேர்க்கவும், கோப்பில் உள்ள தரவுகளை மாற்றவும், கோப்பிற்குள்ளேயே தரவுகளை வகைப்படுத்தவும், கோப்பில் தரவுகளைத் தேடவும், மற்றும் பிறவற்றுக்கும் இடமளிக்கிற, வகைப்படுத்துகிற வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள்களின் தொகுப்பாகும். கோப்பு நிர்வாகியுடன் ஒப்பிடவும்.

database manager : தரவுத் தள மேலாளர் : தரவுகளை கணினியில் ஏற்ற, திரட்ட, வகைப் படுத்த, தரவுகளைப் பெற பயன்படுத்த ஒருவரை அனு மதிக்கும் நிரல் தொகுப்பு.

database objects : தரவு தளச் செயல்பாடு.

database operation : தரவு தளப் பண்புகள்.

database packages : தரவு தள தொகுப்புகள் :

database publishing : தரவு தள வெளியீடு : தரவுத் தளப் பிரசுரம், தரவுத் தள அறிக்கை : ஒரு தரவுத் தளத்திலுள்ள விவரங்களைத் திரட்டி அறிக்கையாகத் தயாரித்து, கணினிப் பதிப்பக முறாஇயில் (Desk Top Publishing) அல்லது இணையத் தொழில் துட்ப அடிப்படையில் வெளி யிடும் முறை.

database query language : தரவுத் தள வினவு மொழி : ஒரு தரவுத் தளத் தொகுதியின் ஒருங்கிணைந்த ஒரு பகுதியாக அமைந்துள்ள ஒர் ஆணை அல்லது செயல்முறைப்படுத்தும் மொழி. இந்த மொழி, தரவுத் தளத்திலிருந்து தரவுகளை வர வழைத்துக் கையாள்வதற்குப் பயனாளரை அனுமதிக்கிறது.

database server : தரவு தள ஏவலர்  : ஒர் உள்ளகப் பகுதி இணையத்தில் (Local Area Network) தரவுத் தளத்தைச் சேமித்து வைப்பதற்கும், மீட் பதற்குமான கணினி. இது, கோப்பு ஏவலர் (File Server) என்பதிலிருந்து வேறுபட்டது. இது பலவகைக் கோப்புகளையும் செயல்முறைகளையும், பகிர்ந்து பயன்படுத்துவதற்காகச் சேமித்து வைக்கிறது.

database specialist : தரவுத்தள வல்லுநர் : தரவுத் தளங்களுடன் பணிபுரிவோர்.

database splitter : தரவுத்தள பிரிப்பி.

database structure : தரவுத்தளக் கட்டமைப்பு : தரவுத்தள வடி வமைப்பு : ஒரு தளத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை வடிவிலான கோப்பின் ஒவ்வொரு ஏட்டிலும் (record) இருக்க வேண்டிய புலங்களின் (fields) எண்ணிக்கை, அவற்றின் பெயர் (data type) இவற்றைப் பற்றிய தரவுகளை உள்ளடக்கிய வடிவமைப்பு பற்றிய பொதுவான விளக்கக் குறிப்பு. database utilities : தரவுத்தள பயன்கூறுகள்.

database wizard . தரவுத்தள வழிகாட்டி.

data bits : தரவு துண்மிகள் : ஒத்திசைவில்லாதரவு பிட்டுகள் : தரவுத் தொடர்பில், அனுப்பப்படும், ஒரெழுத்தைக் குறிக்கும் எட்டுத் துண்மிகளில் 5 முதல் 8 வரையுள்ள துண்மிகளை இவ்வாறு அழைப்பர். தரவுத் துண்மிகளுக்கு முன்பாக தொடக்கத் துண்மி (start bit) அனுப்பபடும். அதன்பின், சமன் துண்மி (parity bit) அனுப்பபடும். சமன் துண்மி அனுப்பப்படாமலும் இருக்கலாம். இறுதியில் ஒன்றிரண்டு நிறுத்த துண்மிகள் (stop bits) அனுப்பி வைக்கப்படும்.

data broadcasting : தரவு அலைபரப்பு.

data buffer : தரவு இடையகம் : கணினிச் செயல்பாட்டில் ஒரிடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு தகவலை அனுப்பி வைக்கும்போது, தற்காலிகமாக இருத்தி வைக்கப்படுகின்ற நினைவகப் பரப்பு.

data bus : தரவுத் தடம்; தரவுப் பாட்டை : தரவு விவரங்களைக் கடத்துகிற ஒயர்களின் தொகுப்பு முறை. தரவுகளைப் பரிமாற, அது மத்திய முறைப்படுத்தும் அலகின் சேமிப்பையும் கணினியின் எல்லா உள்ளீட்டு மற்றும் வெளியீட்டு கருவிகளையும் இணைக்கிறது.

data byte : தரவு எண்மி : எண்மி : துண்மி இரட்டை இலக்க எண் தரவு கணினியின் ஒரு எழுத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. அது கணிதவியல் அல்லது தருக்கவியல் நடைமுறைகளிலோ, நினைவக சேமிப்பிலோ பயன்படுத்தப்படுகிறது.

data cable : தரவு வடம் : தரவுத் தொடர்புச் செயல்பாட்டில் ஒரு சாதனத்திலிருந்து இன்னொன்றுக்குத் தகவலை அனுப்புவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் இழை ஒளிவ வடம் அல்லது கம்பி வடம்.

data capture : தரவுப் பரப்பி : தரவுக் கவர்வு. data capturing : தரவை கவர்தல் : கணினி கையாளு வதற்காக தரவுகளை சேகரித்தல் அல்லது தொகுத்தல், பணியை வகைப்படுத்தலில் முதல் நட வடிக்கையாகும். இதனை தரவு சேகரிப்பு என்றும் கூறுவார்கள்.

data card : தரவு அட்டை : துளையிடப்பட்ட அட்டை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தரவு களைக் கொண்டது.

data carrier : தரவு ஏந்தி : எந்திரத்தில் படிக்கக் கூடிய தரவுகளை இருத்திவைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு வட்டு, நாடா போன்ற ஒர் ஊடகம்.

data carrier store : தரவு ஊர்திச் சேமிப்பி : கணிப்பொறியின் புற நிலைச் சாதனமாக உள்ள நிரந்தரச் சேமிப்புச் சாதனம். எடுத்துக்காட்டு நெகிழ் வட்டுகள் (Floppy disks).

data cartridge : தரவுப் பொதியுறை : காந்த நாடா அடங்கியுள்ள, அப்புறப்படுத்தத்தக்க சேமிப்புத் தகவமைவு.

data catalog : தரவுப் பதிப்பி : தரவு கவர்வி : ஒர் அமைவனம் பயன்படுத்தும் தரவுக் கூறுகள் அனைத்தின் முழுப் பெயரையும் கொண்ட ஒழுங்குமுறைப் படுத்திய பட்டியல்.

data cell : தரவு அறை : நேரடித் தொடர்பை ஏற்கும் மின்காந்த சேமிப்புக் கருவி. ஐபிஎம் நிறுவனம் உருவாக்கியது. இக்கருவி மின்காந்தப் பட்டியலில் அறைகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட தரவுகளைக் கையாளுகிறது.

data center : தரவு மையம் : கணிப் பொறியமைவுகளும், அதன் தொடர்புடைய சாதனங்களும் வைக்கப்பட்டிருக்கும் துறை. தரவு நுலகம் இந்த மையத்தின் ஒரு பகுதியாகும். பதிவுத் துறையும், பொறியமைவு செயல்முறைப்படுத்தும் துறையும் இந்த மையத்தின் கீழ்வரும். இதிலுள்ள கட்டுப்பட்டுப் பிரிவு, பல்வேறு பயன்பாட்டுத் துறை களிடமிருந்து வெளிப்பாடு களைப் பெற்று வெளியிடுகிறது.

data chaining : தரவு சங்கிலி இணைப்பு : தரவு வகைகளை இணைப்பதற்கான ஒரு செய்முறை. ஒவ்வொரு தரவு இனத்திலும், அடுத்த இனத்தின் அமைவிடம் அடங்கியிருக்கும்.

data channel : தரவு வழி : தரவுத் தடம் : இரு புள்ளிகள் அல்லது கருவிகளுக்கிடையிலான தரவுத் தொடர்பு இணைப்பு.

data channel multiplexer : தரவுத் தட ஒன்றுசேர்ப்பி.

data checks : தரவுச் சேர்கைகள் : தரவுகளைச் செய்முறைப்படுத்துவதற்கு முன்பு அதில் செல்லுபடியாகாத தரவுகள் இருக்கின்றனவா என்பதைக் கண்டறிவதற்காக நடத்தப்படும் பல்வேறு சோதனைகள்.

data clerk : தரவு எழுத்தர் : கணினி ஒன்றில் எழுத்தர் பணிகளைச் செய்யும் ஒருவர்.

data collection : தரவுத் திரட்டு : தரவுத் தொகுப்பு : 1. தரவுகளை வகைப்படுத்தும் முறைமை ஒன்றில் சேர்க்க ஆதாரத் தரவுகளைச் சேகரித்தல். தரவுகளைச் சிறைப்பிடித்தல் என்றும் கூறுவார்கள். 2. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மையங்களில் இருந்து ஒரு மையப் பகுதிக்கு தரவுகளைக் கொண்டுவந்து சேர்த்தல்.

Data collection form : தரவுத் திரட்டுப் படிவம்.

data command : தரவு ஆணை : ஒர் இடைவெளியைத் தொடர்ந்து எழுத்துகள் வரும் அமைப்புடைய ஒர் ஆணை. இது, சொல் செய்முறைப்படுத்தும் செயல்முறைகளின் சில பழைய வகைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

data communication equipment : தரவுத் தொடர்புக் கருவி : ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு தரவுகளைக் கடத்துவதுடன் தொடர்புடைய துணைக் கருவி. எடுத்துக்காட்டு : மோடெம்கள், தொலை தூர முனையங்கள் மற்றும் தரவுத் தொடர்பை வகை செய்யும் கருவிகள், உள் வீட்டு, வெளியீட்டு வழிகள்.

data communications : தரவுத் தொடர்புகள் : குறியீடாக்கிய தரவுகளைக் குறிப்பிட்ட ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி அனுப்புதல். இதற்கு, உள்ளுர் அனுப்பீட்டுமுறை எதுவும் அல்லது நிலம், ஆகாயம் அல்லது கடல்வழியான தொலைத் தொடர்புமுறை எதுவும் பயன் படுத்தப்படுகிறது. data communications package : தரவுச் செய்தித் தொடர்புத் தொகுதி செய்தித் தொடர்புக் கம்பிகளின் வழியாகத் தரவுகளை அனுப்புவதற்கும், பெறுவதற்கும் பயன்படுத்துவோரை அனுமதிக்கும் மென்பொருள்.

data communications system : தரவுத் தொடர்பு அமைப்பு : கணினிகள், இணையங்கள் மற்றும் தரவுத் தொடர்பு இணைப்பு அமைப்புகளைக் கொண்டமுறை.

data compatibility தரவு ஒத்தியல்பு : ஒருவர் மற்றொரு வரின் தரவு வட்டுகளிலிருந்து படிக்கவும் எழுதவும், ஒருவர் மற்றவரின் தரவுக் கோப்புகளைப் பயன்படுத்தவும் இரண்டு அல்லது அவற்றுக்கு மேற்பட்ட கணினிகளின் திறம்பாடு, அவை, ஒரே செயல்முறைகளை இயக்க முடியா விட்டாலும் இவ்வாறு செய்யலாம்.

data compression : தரவு இறுக்கம் : வெற்றுக் களங்களைத் தவிர்த்து, தேவையற்ற இடை வெளிகளையும் தேவையற்ற தரவுகளையும் தவிர்த்து ஆவணங்களின் அளவையும் நீளத்தையும் குறைத்தல்.

data concentration : தரவுகளை திண்மைப்படுத்தல் : 1. பல குறைவான நடுத்தர வேகங்கொண்ட வழிகளிலிருந்து ஒரு இடைப்பட்ட மையத்தில் தரவுகளைச் சேகரித்தல். 2. ஒரு தரவின் இறுதியில் மற்றொரு தரவைச் சேர்த்து ஒரு நீண்ட தரவு வகையை உருவாக்குதல்.

data conferencing : தரவுக் கலந்துரையாடல் : தரவுக் கருத்தரங்கு வெவ்வேறு இடங்களில் உள்ளவர்கள் தங்களுக்கிடையே ஒரு கலந்துரையாடலில் கருத்துப்

தரவுக் கலந்துரையாடல்
பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளல். ஒரிடத்தில் சேமித்து வைக்கப் பட்டுள்ள கோப்புகளை பல்வேறு இடங்களில் பணிபுரிபவர்கள் அணுகவும் திருத்தவும் வழி செய்யும் மென்பொருள் தொகுப்புகளை உள்ளடக்கியது.

data consistency : தரவு ஒத்திசைவு.

data contamination : தரவு மாசுபடுதல் : தரவுகளைத் தன்னை அல்லது தீய நோக்குடன் வேண்டுமென்றே சீரழித்தல்.

data control : கட்டுப்பாட்டுத் தரவு : ஆதார ஆவணங் களிலிருந்து, எந்திரம் படிக்கக் கூடிய தரவுகளைத் தயாரிப்பதன் மூலம், பல்வேறு பணிகளை நிறைவேற்றுவதைக் கட்டுப் படுத்தும் செய்முறை.

data control department : தரவு கட்டுப்பாட்டுத் துறை : ஒரு கணிப்பொறியின் தொகுதிச் செய்முறைப்படுத்தும் செயற் பாடுகளில் உள்ளிடுவதற்காகத் தரவுகளைச் சேகரிப்பதற்கும், முடிவுற்ற அறிக்கைகளை வழங்குவதற்கும் பொறுப்பான செயற்பணி.

data control section : தரவுக் கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு : வகைப்படுத்துதல், உள்ளிடு தரவு ளைச் சேகரித்தல் கணினியைப் பயன்படுத்துவோருக்கு வெளியீடுகளை வழங்குதல் ஆகியவற்றில் தரக் கட்டுப்பாட்டை ஏற்பதற்குப் பொறுப்பான நிறுவனம் அல்லது குழு.

data conversion : தரவு மாற்றம் : தரவு வடிவ மாற்றம் : தரவு வடிவம் ஒன்றினை மற்றொரு வடிவத்துக்கு மாற்றுதல் அதாவது துளையிடப்பட்ட அட்டை ஒன்றிலிருந்து மின்காந்த வட்டு அல்லது நாடா ஒன்றுக்கு மாற்றுதல்.

data cycle : தரவுச் சுழற்சி : தரவு களை உள்ளிடுதல், செய்யல்முறைப்படுத்துதல், வெளிப்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் வரிசை முறை.

data declaration : தரவு அறிவிப்பு : விவர அறிவிப்பு : ஒரு நிரலில் பயன்படுத்தவிருக்கும் பல்வேறு விவரக் குறியீடுகளை நிரலின் தொடக்கத்திலேயே அறிவிக்கப் பயன்படும் ஒரு கூற்று (statement). எடுட்டுக்காட்டாக, பணியாளர்களின் விவரங்களைக் கையாள பெயர், வயது, சம்பளம் போன்ற தரவு மாறிலிகளை (variables) அறிவிக்க வேண்டும். இவ்வாறு அறிவிக்கும் முறை மொழிக்கு மொழி வேறுபடும். ஆனால், அனைத்து முறைகளிலும் சில கூறுகள் மாறிலியின் பெயர், தரவு இனம், தொடக்க மதிப்பு, உருவளவு ஆகியவை பொதுவானவை.

C, C++, Java char name{15] int age;

           double pay;

paScal name : string[15];

          age   : integer; 
          pay   : real,

data definition : தரவு வரையறை தரவு விளக்கம் : அறிக்கை ஒன்றுக்கான நிரல் தொகுப்புகளை வரையறுக்கும்பொழுது, அதில் அளவு, வகை, களம் ஆகியவற்றின் தன்மை, இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

data definition language : தரவு விளக்க மொழி : தரவு அடிப்படை நிர்வாகி ஒருவர், தரவு அடிப்படைச் சூழலில், தரவுவை உருவாக்கவும், சேமிக்கவும், பராமரிக்கவும் கையாளும் மொழி. இதனை, தரவு மொழி என்றும் கூறுவார்கள்.

data definition statement : தரவு வரையறை அறிக்கை : ஒரு கோப்பு பற்றிய தரவுகளை அளிக்கும் ஒரு பணிக் கட்டுப்பாட்டு மொழி அறிக்கை.

data description language (DDL) : தரவு விவரிப்பு மொழி (டிடிஎல்)  : தரவு அடிப்படைச் சூழலில், தரவு அடிப்படை நிர்வாக முறையில், தரவு விவரணையில் சேமிக்கப்பட வேண்டும், பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதைக் குறிப்பிடும் மொழி. இதனை தரவு விளக்கமொழி என்றும் அழைப்பதுண்டு.

data description library : தரவு விவரிப்பு நூலகம் : ஒரு தரவு ஆதார மேலாண்மைப் பொறியமைவில், பல்வேறுவகைத் தரவு குறிப்புகளிடையிலான இடைத் தொதாடர்புகளுடன் சேர்த்துச் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் பல்வேறுவகைத் தரவுகள், விவரங்களின் ஒரு பதிவேடு.

data description standard : தரவு விவரிப்புத் செந்தரம்.

data descriptor : தரவு விவரிப்பி : ஒர் இணைப்புமொழிச் செயல் முறையில், முதன்மை நினைவுப் பதிப்பியில் நிலையான அல்லது காப்பிடச் சேமிப்பு அமைவிடங்களை வரையறுத்துக் கூறுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு செயல்முறைப்படுத்தும் அறிக்கை.

data design : தரவு வடிவமைப்பு : ஒரு தரவு பொறியமைவினால் பயன்படுத்தக் கருதப்படும் தரவுத் தளம் மற்றும் கோப்புகளின் தருக்கமுறைக் கட்டமைப்பின் வடிவமைப்பு. இது, ஆக்கக்கூறுகளின் விரிவான விவரிப்புகள், தொடர்புகள், தரவுகூறுகள், கோப்புகள் மற்றும் தரவுத் தளத்திற்கான ஒருங்கிணைப்பு விதிமுறைகள் ஆகியவற்றை அளிக்கிறது.

data dictionary : தரவு அகர முதலி, தரவு அகராதி : ஒரு தரவு அடிப்படை நிர்வாக முறையில் பயன்படுத்தப்படும் கோப்புகள், களங்கள் மற்றும் மாறக்கூடியவற்றை உள்ளடக்கியது. தரவு அகரமுதலி, பயன்படுத்துவோருக்கு எவற்றுடன் தாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டியுள்ளது என்பதையும், அவை எவ்வாறு வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதையும் நினைவுபடுத்த உதவுகிறது. குறிப்பாக பெரிய எண்ணிக்கையிலான இணைக்கப்பட்ட நடைமுறைகளை அல்லது நிரல் தொகுப்புகளை தரவு அடிப்படையில் பகிர்ந்து கொள்ளும்பொழுது, எழுதும் பொழுது உதவியாக உள்ளது.

data diddling : தரவு மாற்றியமைத்தல் : தரவுகளை மாற்றும் உத்தி : கணினிக் கோப்பு ஒன்றிற்குள் சேர்க்கும் முன்பு அதனை எளிதில் பெற முடியாத படி தரவுகளை மாற்றும் உத்தி.

data directory : தரவு அடைவு : தரவு அட்டவணை : தரவின் பெயர்களை அல்லது கண்டறியும் அம்சங்களை அவற்றின் விளைவுகளுடன் ஒழுங்குமுறையில் தொகுத்தல். இதன் மூலம் அந்த அம்சங்களைக் கண்டறிய முடியும்.

data directory / data dictionary : தரவு அடைவு/தரவு அகரமுதலி : தரவு அம்சங்களை ஒழுங்கு முறைப்படுத்துதல். இம்முறையில் தரவு அட்டவணை, தரவுப்பொருளுணர்த்தும் அட்டவணை, தரவு அகரமுதலி முதலியவற்றின் பண்புகள் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன. தரவுகளின் அம்சங்களை விவரிப்பதோடு அவற்றின் இடத்தையும் கண்டறிய முடியும்.

data division : தரவு பகுதி : தரவு பிரிவு : கோபால் நிரல் தொகுப்பின் நான்கு முக்கிய பகுதிகளில் மூன்றாவது பகுதி.

data driven processing : தரவு உந்து செயலாக்கம் : தரவு செயலாக்க முறைகளுள் ஒன்று. செயலி (Processor) அல்லது நிரல் (Programme), வரிசைமுறையிலான செயல்பாடுகளில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளும் முன், தரவின் (data) வருகைக்காகக் கட்டாயமாகக் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை.

data dump : தரவு சேமிப்பு : தொல்லை நீக்கும் அம்சம். அச்சடிப்பி, தரவு சேமிப்புத் தக வமைவாக இருக்கும்போது, அதுபெறும் ஒவ்வொரு குறியீடும் பதினாறிலக்கக் குறி மானத்தில் அச்சிடப்படுகிறது. இதனைப் பதினாறிலக்கச் சேமிப்பு என்றும் கூறுவர்.

data editing : தரவு சீரமைப்பு : தரவு உள்ளிட்டில் பிழைகளை, தவறுகளை, முரண்களைக் கண்டறிவதற்கான உத்தி. எடுத்துக்காட்டாக சோதனைகளைக் கூறவேண்டும். விரிவெல்லைச் சோதனை, காரிய சாத்தியமா என்பதற்கான சோதனை, தரவுகள், எழுத்து, எண்ணியல் முறையில் தேவைப்படும் வகையில் முறையாக உள்ளதா என்பதற்கான சோதனைகள்.

data element : தரவு உறுப்பு : தரவுக் கூறு ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தரவு வகைகளின் இணைப்பாகும். அவை ஒரு அலகு அல்லது சிறு தரவைக் குறிப்பிடுகிறது. அத் தகவல் ஒரு தொழிலாளியின் சமூகப் பாதுகாப்பு எண், அல்லது சம்பளப் பட்டியலைப் பற்றிய தரவு அடிப்படையாக அமையலாம்.

data encryption : தரவுக் குறியீட்டு முறை : தரவுக் குறியீட்டாக்கம் : முன்பே தீர்மானிக்கப்பட்ட திட்டப்படி கலந்திருக்கும் மிக முக்கியமான தரவுகளைப் பெறுவதற்கான குறியீட்டு முறை.

data encryption key : தரவு மறையாக்கக் திறவி : ஒரு தரவை மறையாக்கம் (encryption) செய்யவும், மறைவிலக்கம் (decryption) செய்யவும் பயன்படுத்தப்படும் மறைக்குறியீடு.

data encryption standard : தரவு குறியீட்டு முறை தரவரைவு : தரவு முறைக் குறியீட்டுச் செந்தரம் : ஐபிஎம் உருவாக்கிய தரவு பாதுகாப்பு முறை, தேசிய தரங்கள் நிறுவனம் ஏற்றுக் கொண்டது. இம்முறையில் ஒரு தனிக் குறியீட்டுத் தரவுகளை சேமிப்பிலிருந்து பெற உதவுகிறது.

data entry : தரவு உள்ளிடு : தரவு சேர்ப்பு : 1. தரவுகளை கணினி ஒன்றில் சேர்ப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் மாற்றும் முறை. அதாவது முனையம் ஒன்றிலிருந்து மின்காந்த வட்டு அல்லது நாடா அல்லது துளையிடும் அட்டைகளுக்கு விசைகள் மூலம் அனுப்புதல். 2. கணினி முறை ஒன்றில் நேரடியாகத் தரவுகளை ஏற்றும் முறை.

data entry device : தரவு பதிவுச் சாதனம் : கணினி ஏற்றுக் கொள்ளும் வகையில் தரவு களை செலுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் சாதனம்.

data entry form : தரவு உள்ளீட்டுப் படிவம் : தரவு பதிவுப் படிவம்.

data entry operator : தரவு உள்ளிட்டாளர் தரவுப் பதிவு ஆள் : குறிப்புப் பதிவாளர் : விசைப் பலகைச் சாதனத்தைக் கணினி ஒன்றில், தரவுகளைப் பதிவு செய்வதற்கு ஏற்ற வகையில் பயன்படுத்துகிறவர். அவர் பெரும்பாலும் கணினியை இயக்கும் குழுவில் ஒரு உறுப் பினராக இருப்பார். கணினி முறையில் தரவுகளைப் பதிவு செய்யும் பொறுப்பு அவருடையது.

data entry programme : தரவுப் பதிவுச் செயல்முறை : விசைப் பலகையிலிருந்து அல்லது பிற உட்பாட்டுச் சாதனத்திலிருந்து தரவுகலைப் பெற்று, அவற்றை கணினியில் சேமித்து வைக்கிற பயன்பாட்டுச் செயல் முறை. இது நாளது நிலைக்குக் கொணர்தல், வினவுதல், செய்தியறிவித்தல் ஆகியவற்றைச் செய்திடும் ஒரு பயன் பாட்டின் ஒரு பகுதி யாக இருக்கலாம். இந்தச் செயல் முறை, தரவுத் தளத்தில் தரவை நிலை பெறச் செய்கிறது. உட்பாட்டுப் பிழைகள் அனைத்தையும் சோதனை செய்கிறது.

data entry specialist : தரவு பதிவு வல்லுநர் : கணினி ஒன்று வகைப்படுத்துவதற்குத் தரவுகளை வழங்குவதற்குப் பொறுப்பான நபர்.

data export : தரவு ஏற்றுமதி : எழுதப்பட்ட தளங்களை ஒரு தரவு அடிப்படையிலிருந்து மற்றொரு நிரல்தொகுப்பில் பயன் படுத்தக்கூடிய வகையில் மாற்றுவதற்கான திறன். கடிதங்கள், அறிக்கைகள், விரிநிலைத்தாள்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்குவதற்கான தொகுப்புச் சொற்களை வகைப்படுத்துவது தரவு இறக்குமதிக்கு எதிர்நிலையானது.

data facts தரவு மெய்ம்மை : தரவுகளுக்கான மூலச்செய்திகள்.

data/fax modem : தரவு/தொலை நகல் இணக்கி : துண்மித் தாரை (bit stream) வடிவிலான, தகவலையும், பட உருவங்களையும் அனுப்பவோ பெறவோ பயன்படும் இனக்கி.

data field : தரவுக் களம் : தரவூ புலம் : தரவுகளை வகைப்படுத்தும் வடிவத்தில் ஒரு உயர் பகுதி அல்லது அடுத்தடுத்த உயர்பகுதிகள் அல்லது குறிப்பிட்ட தரவு அம்சத்தைப் பதிவு செய்வதற்கான துளையிடப் பட்ட அட்டை, 2. தரவு ஆவணம் ஒன்றின் பகுதி.

data field masking : தரவு மறைப்பு : தரவுகளுக்கு மூடியிடல் : தரவுக் களங்களை தனித்து இருத்த, பிரிக்க, தேதிகளைக் குறிப்பிட சாய் வெட்டுக்கோடுகள் அல்லது கிடைக் கோடுகள் பயன்படுத்தப்படு கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, நாள், மாதம், ஆண்டு இவற்றைத் தனியாகப் பிரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 07/12/86. தொலைபேசி எண்களைக் குறிப்பிட பிறை அடைப்புக்குறிகள், கிடைக்கோடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. (999) 999-9999, இதே போன்ற குறியீடுகள் பகுதி எண்களைக் குறிக்கவோ, எழுத்துக் கோவையின் பரப்புத்திறனை மேம்படுத்தவோ கையாளப்படுகின்றன. இத்தகைய மூடிகளை கணினியால் செருக இயலும். அவற்றை இயக்குவோர் தானாகச் சேர்க்கவேண்டிய தில்லை. தேதிக்கான பகுதியில் 07. 1286 என்ற எண்களை மட்டும் பதிவு செய்தால்போதும். கணினி ஆணைத்தொகுப்பு சாய் கோடு களைத் தானாகச் சேர்த்து விடும். இம்முறை தரவுப் பதிவை எளிதாக்குகிறது. பணிகளைத் தரப்படுத்துகிறது. சில நிரலாக்கத் தொடர்கள் மூடியிடும் பணியை முறையாகச் செய்கின்றன.

data file : தரவுக் கோப்பு : தொடர்புடைய தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இதனை உரைக் கோப்பு என்றும் கூறுவார்கள்.

data file processing : தரவுக் கோப்புச் செயலாக்கம் : தரவுக் கோப்பு வகைப்படுத்துதல் தேதிக்கோப்புகள் நடைமுறைத் தரவுகளைப் பிரதிபலிக்கிற வகையில் ஆவணங்களைச் சேகரித்தல், மாற்றுதல், நீக்குதல் மூலம் நாளது தேதிக்கு இணங்க மேம்படுத்துதல்.

data flow : தரவு பாய்வு : தரவு ஒழுகை : பதின்ம முறை தொடர்பான வேர்ச்சொல் அல்லது தரவுகளின் கிடைநிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டு இப்பணிகளைச் செய்யும் எந்திரங்கள்.

data flow analysis : தரவு பாய்வுப் பகுப்பாய்வு : முறைப்படுத்தும் நடவடிக்கை களிடையே தரவுகளின் ஒட்டம் பற்றிய ஆய்வு.

data flow diagram : தரவுப் பாய்வு வரைபடம் : ஒரு முறைமை வழியாக தரவுகளின் பாய்வை பிரதி நிதித்துவப்படுத்தும் முறைமை யைப் பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுகிற வரைபட ஆய்வு முறைமை மற்றும் வரைபடக் கருவி.

data fork : தரவுக் கவைமுனை : தரவுகளைக் கொண்ட ஒரு மெக்கின்டோஷ் கோப்பின் பகுதி. எடுத்துக்காட்டு : ஒரு மிகை அட்டை அடுக்கில், வாசகம், வரைகலை, மிகைப் பேச்சுப் படிகள் ஆகியவை தரவு கவை முனையில் அமைந்திருக் கின்றன. சேமக்கலங்கள், ஒலிக் கட்டுப்பாட்டுத் தரவுகள், புறச்செயற்பணிகள் ஆகியவை ஆதாரக் கவை முனையில் அமைந்திருக்கின்றன.

data form : தரவுப் படிவம்.

data format : தரவு படிவம் : கணினியில் செயல்படுத்தப்படும் பயன்பாட்டு நிரல்களில் தகவலானது பல்வேறு வடிவங்களில் எடுத்தாளப்படுகிறது. ஒரு தரவு ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டமைப்பில் விளக்கம் பெறுகிறது. அக்கட்டமைப்பையே தரவு வடிவம் என்கிறோம்.

data formatting statements : தரவு வடிவாக்கக் கட்டளைகள் : தரவைப் படிக்கிறபோது அல்லது வெளிப்படுத்துகிறபோது, தரவின் வடிவத்தை வரையறுக்கிற செயல்முறைப்படுத்தும் மொழிகளின் கட்டளைத் தொடர்கள்.

data frame : தரவுத் தொகுதி : தரவுச் சட்டம், தரவு பொதி : தரவு பொட்டலம் : கணினிப் பிணையங்களில் ஒற்றைத் தொகுதியாக அனுப்பப்படுகின்ற ஒரு தரவுப் பொதி பிணையங்களின் தரவுத் தொடுப்பு அடுக்கு (Data Link Layer) தரவுச் சட்டத்தை நிர்ணயம் செய்கின்றது. பிணையக் கணுக்கள் (Network Nodes) இரண்டுக்கிடையே இணைக்கும் கம்பிகளில்தான் தரவுச் சட்டம் நிலவுகிறது. கணினிக்குள் நுழைந்த பிறகு சட்டம், பொதி என்ற பரிமாணத்தை இழக்கிறது.

data gathering : தரவு சேகரிப்பு : உள் அல்லது வெளி ஆதாரங் களிலிருந்து தரவுகளைச் சேகரிக்கும் பணி.

data general corporation : தரவு பொதுக் கார்ப்பரேஷன் : குறுங்கணினிகளைப் பெருமளவில் தயாரிக்கும் நிறுவனம்.

data glove : தரவு கையுறை : ஒரு கணினியில் பயனாளர் ஒருவரின் கைகள், விரல்களின் நிலையைத் தெரிவிப்பதற்கு விபிஎல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தயாரித்துள்ள ஒரு கையுறை.

datagram : தரவு செய்தி : இணைய (internet) ஆதாரம். சேரி முகவரிகள், செய்திக் குறிப்புகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கிற அனுப்பீட்டுக் கட்டுப்பாட்டு நெறிமுறை/ இணைய நெறிமுறை (TCP/IP) செய்தி அலகு.

data hierarchy : தரவு படிநிலை : தரவுகளை ஒழுங்கான வரிசை முறையில் தொகுதிகளாகவும், உட் தொகுதிகளாகவும் கட்டமைப்புச் செய்தல்.

data import : தரவு இறக்குமதி : மற்றொரு ஆணைத்தொகுப்பில் உருவாக்கப்பட்ட தரவுகளைப் பயன்படுத்தும் (படிக்கும்) திறன். ஒருங்கிணைந்த மென் பொருள் பயன்பாட்டில் இது முக்கியமானது. ஏனெனில் அதில் ஒரு நிரல் தொகுப்பில் சேகரிக்கப்பட்ட அல்லது தயாரிக்கப்பட்ட தரவுகளைப் பல னிரல் தொகுப்புகள் பயன்படுதுகின்றன. தரவு ஏற்றுமதிக்கு எதிரானது.

data independence : தரவு சார்பின்மை : தரவு சுயேட்சை : பயன்பாட்டில் பெரும் மாறுபாடு இல்லாமல் மாற்றக்கூடிய, மற்றும் நடைமுறையைக் கொண்ட தரவு முறைமை ஒன்றின் நிலை.

data input & verification : தரவு உள்ளீடு மற்றும் சரிபார்த்தல்.

data integrity . தரவு ஒருங்கிணைவு தரவு : ஒழுங்கமைவு : கண்டுபிடிக்கப்படாத தவறுகளின் விகிதத்தை அடிப்பையாகக் கொண்ட பணி அலகு.

data interchange format : தரவு பரிமாற்ற வடிவம் : மென்பொருள் உருவாக்குவோர் மத்தியிலான தர நிலை. அது ஒரு நிரல் தொகுப்பின் தரவுகளை மற்றொரு நிர்ல தொப்பு பெற அனுமதிக்கிறது.

data item : தரவு வகை : உருப்படி : ஒரு மதிப்பீட்டை குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் தரவு வகை . பெயரிடப்பட்ட தரவின் மிகச் சிறிய அலகு.

data leakage : தரவுக் கசிவு : கணினி ஒன்றிலிருந்து திருட்டுத்தனமாக தரவுகளை அகற்றுதல். data librarian : தரவு நூலர் : தரவு ஆதாரங்களான வட்டுகள், நாடாக்கள் மற்றும் நடைமுறைக் குறிப்புகளை அட்ட வனைப்படுத்தி பொறுப்பாகப் பராமரிப்பவர். அவற்றின் பயன்பாட்டையும் கண்காணிப்பவர். வழக்கமாக நூலகர் அல்லது காப்பாளர் என்று அழைக்கப் படுகிறார்.

data library : தரவு நூலகம் : வட்டு அல்லது அதுபோன்ற சேமிப்புச் சாதனங்களில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள தரவு கோப்பு களின் வரையறுக்கப்பட்ட தொகுப்பு தரவு நூலகம் எனப் படுகிறது.

data line : தரவுப் பாதை : ஒரு கணினியினுள் அல்லது செய்தித் தொடர்புப் பாதையினுள் தரவு களைக் கொண்டுசெல்கிற தனித் தனி மின்சுற்று வழி அல்லது பாதை.

data line monitor : தரவுப் பாதைத் திரையகம் : செய்தித் தொடர்புகளில், ஒரு செய்தித் தொடர்புப் பாதையில் குறியீடுகளையும், நேரத்தையும் பகுப்பாய்வு செய்கிற ஒரு வாசகக் கருவி. இது செய்தி அனுப்புவதற்குத் தேவையான மென் பொருள்கள், வன்பொருள்கள் அனைத்தையும் குறிக்கும்.

data link : தரவு இணைப்பு : செய்தி ஒன்றைத் தரவு வடிவில் அனுப்ப அனுமதிக்கும் கருவி.

data link escape : தரவுத் தொடர்புப் போக்கு வழி : அடுத்துவரும் எழுத்து, தரவு இல்லை என்பதையும், ஒரு கட்டுப்பாட்டுக் குறியீடு என்பதையும் குறிக்கின்ற செய்தித் தொடர்புக் கட்டுப்பாட்டு எழுத்து.

data link layer : தரவு தொடுப்பு அடுக்கு : இரண்டு கணினிகளுக்கிடையே நடைபெறும் தரவு பரிமாற்றத்துக்கான வரையறுப்புகள் ஐஎஸ்ஓ குழுவினால் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அது ஐஎஸ்ஓ/ஒஎஸ்ஐ மாதிரியம் (ISO/OS model) என்று அழைக்கப்படுகிறது. தரவு பரிமாற்றத்தில் ஏழு அடுக்குகள் (Layers) வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. அவை ஒஎஸ்ஐ அடுக்குகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவற்றுள் இரண்டாவது அடுக்கு தரவுத் தொடுப்பு அடுக்கு எனப்படுகிறது. பருநிலை அடுக்குக்கு (Physical Layer) மேலாக அமைந்துள்ளது. இரண்டு சாதனங்களுக்கிடையே உண்மையில் தகவலைப் பரிமாற்றம் செய்கின்ற மூன்று அடுக்குகளுள் (தரவுத் தொடுப்பு, பிணையம் மற்றும் போக்குவரத்து அடுக்குகள் கீழ் நிலையில் இந்த அடுக்கு அமைந்துள்ளது.

data link level : தரவுத் தொடுப்புநிலை : தரவு இணைப்புப் படித்தளம்.

data logging : தரவாக்கம் : தரவுபதிவு : ஒரு கணினிக்குரிய தரவுகளை ஒர் எந்திரம் தானாகவே சேகரிப்பதைக் குறிக்கும் சொல். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு துண் செய்முறைப்படுத்தியினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஒரு மைய வெப்பமூட்டும் பொறியமைவு, கட்டிடம் எங்குமுள்ள பல்வேறு அறைகளிலுள்ள வெப்ப உணர்விகளிலிருந்து வரும் தரவுகளை திரும்பத் திரும்பப் பதிவு செய்கிறது. இந்தத் தரவுகள் வெப்பமூட்டுவதைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

data management : தரவு நிர்வாகம் : தரவு மேலாண்மை : கவன் பொருள் அமல்படுத்துதல், தரவு சேமிப்பு மரபுகள், உள்ளிட்டு மற்றும் வெளியீட்டுச் சாதனங்களை ஒழுங்குபடுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு இடமளிக்கிற ஒரு முறைமையின் பணிகளைக் கூட்டாகக் குறிக்கும் ஒரு பொதுச்சொல். 2. தரவுகளை முறைப்படுத்துதல், அட்டவணைப்படுத்துதல், இருக்குமிடம் அறிதல், பெறுதல், சேமித்தல், மற்றும் பராமரித்தல் ஆகிய பெரும் பணிகளைக் கொண்ட இயக்க முறைமை ஒன்றின் முக்கியப் பணிகள்.

data management system : தரவு மேலாண்மை அமைப்பு : தரவு நிர்வாக முறைமை : 1. தரவு முறைமைகளுக்குத் தேவைப்படும் தரவுகளைச் சேகரிக்க, முறைப்படுத்த, பராமரிக்கத் தேவைப்படும் நிரல் தொகுப்பு நடைமுறைகளை வழங்கும் முறைமை. 2. நிறுவனம் ஒன்றிற்குத் தரவு சேமிப்பு ஒன்றினை ஏற்படுத்தவும் பராமரிக்கவும், தரவு உள்ளிடுகிற, ஒருங்கிணைக்கிற பொறுப்பினை வழங்கும் முறைமை.

data manager : தரவு செயலாக்க மேலாளர்.

data manipulation : தரவுகளில் திருத்தம் : மொழி நிரல்கள் மூலம் தரவு அடிப்படை அல்லது தரவுக் கோப்பு ஒன்றுடன் தரவுகளைச் சேர்த்தல், நீக்குதல், திருத்தியமைத்தல், பெறுதல் ஆகிய பணிகளைச் செய்யும் நடைமுறை.

data manipulation & analysis : தரவு கையாள்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு.

data manipulation instruction : தரவு கையாள்தல் ஆணை. data manipulation language : DML : தரவு பராமரிப்பு மொழி : தரவுகளைத் திருத்தும் மொழி : ஆங்கில மொழி ஆணைகளைப் பயன்படுத்தி, கணினி ஒன்றின் தரவு சேமிப்பு ஒன்றினை அணுகுதல் மற்றும் ஆய்வு செய்தல் ஆகியவற்றுக்குப் பயனாளர் ஒரு வரை அனுமதிக்கும் மொழி.

data mart : தரவுக் குறுங் கிடங்கு : மிகப்பரந்த அளவிலான தரவு சேமிப்பு, தரவு தரவு கிடங்கு (Data Warehouse) எனப்படுகிறது. தரவுக் கிடங்கின் ஒரு சுருங்கிய வடிவம் தரவுக் குறுங்கிடங்கு எனப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட பயனாளர் குழுவின் தேவைகளை மட்டும் நிறைவு செய்யும் தரவுகளைக் கொண்டுள்ள கிடங்கு.

data matrix : தரவுப் படிமம் : தரவு அச்சுவார்ப்புரு : தரவுகளை நிரல் நிறைகளில் காட்டும் முறை.

data medium : தரவு ஊடகம் : பொருள் ஒன்றில் அல்லது அதன் மீது தரவுகளைப் பிரதிபலிக்கும் குறிப்பான இயற்பியல் மாறுதல்களுக்கு இடமளிக்கும் பொருள். எடுத்துக்காட்டு : காந்தவட்டு அல்லது காந்த நாடா.

data migration : தரவு இடப்பெயர்வு : 1. தரவுத் தளம் போன்ற ஒரு சேமிப்பிடத்திலிருந்து இன்னொன்றுக்கு தரவைப் பெயர்த்தெழுதும் செயல்முறை. பெரும்பாலும் இத்தகைய இடப்பெயர்வு தானாக இயக்கப்படும் நிரல்கள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இத்தகைய இடப்பெயர்வில் தரவு பெரும்பாலும் ஒருவகைக் கணினி அமைப்பிலிருந்து வேறுவகைக் கணினியியல் அமைப்பிற்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். 2. மீத்திறன் கணினிப் (Super Computer) பயன்பாடுகளில், அகல் நிலை (offline) -யில் ஏராளமான தரவு களை பதிவுசெய்து அவற்றை வட்டுக் கோப்புகளாய் நிகழ் நிலை (online) தகவலாய்க் கிடைக்கச் செய்யும் முறை தரவு இடப்பெயர்வு எனப்படும்.

data mining : தரவுச் சுரங்கம் : தரவு அகழ்ந்தெடுப்பு : தரவுத் தளங்களிலும் மற்றும் அது போன்ற கணினிச் சேம வைப்புகளிலும் வணிக முறையிலான பயனுள்ள தோரணி (pattern) களையும், உறவு முறைகளையும், மிக உயர்நிலை புள்ளி நுட்பம் மூலமாகக் கண்டறியும் செயல்முறை.

data model : தரவு மாதிரி : தரவு படிமம் : தரவு வடிவங்களை அல்லது அவ்வடிவங்கள் மீதான நடவடிக்கைகளை விளக்குகிற முறையான மொழி. இதனை இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கலாம். ஒன்று, தரவு விவரணை மொழி : இரண்டு தரவு திருத்த மொழி.

data modelsing : தரவு உருமாதிரி : தரவு கூறுகளிடையிலான தொடர்புகளை அடையாளங்கண்டு, தரவு உருமாதிரிகளை உருவாக்குவதற்கான ஒரு செய்முறை ஒரு தரவு உருமாதிரிக்கான வடிவமைப்பு நெறிமுறைகளை அடையாளங்காண்ல்.

data module : தரவு தகவமைப்பு ; முத்திரையிட அப்புறப்படுத்தத்த வட்டட் தொகுதியை குறிக்கும் சொல்.

data movement time : தரவு இயக்க நேரம்; தரவு இடப் பெயர்வு நேரம் : ஒன்றை இடமாற்ற எடுத்துக் கொள்ளப்படும் நேரம் அல்லது ஒரு வட்டு ஒன்றின் வழியில் படிக்கும் அல்லது எழுதும் தலைப்பகுதி முறையாகப் பொருட்தப்பட்டதும் எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம்.

data name : தரவு பெயர் : மாறக் கூடியதன் பெயர், தரவு தரவு மடிப்பீடு ஒனறைக் காடடக் கூடியது. எடுத்துக்காட்டு 3. 14159-க்கு pi என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

data network : தரவு இணையம் : தரவுகளை அனுப்புகிற செய்தித் தொடர்பு இணையம்.

data, numeric : எண்வகைத் தரவு.

data organization : தரவு அமைப்பகம் : தரவுகளை அவற்றின் மூல வடிவத்திலிருந்து எந்தரம் உண்ரக்கூடிய வடிவத்திற்க்கு மாற்றுதல்.

data origination : தரவுத் தோற்றம் : தரவை அதன் ஆதி வடிவிலிருந்து எந்திரம் உரைக்கூடிய வடிவத்துக்கு மாற்றுதல்.

data output & presentation : தரவு வெளியீடு மற்றும் சமர்ப் பித்தல்.

data packet : தரவு சிப்பம் : தரவு வரிசைகளை திறன்மிகு சிப்பங்களாக அனுப்புவதற்கான வழிகள். தவறுகளைக் களைவதற்க்கான நெறிமுறைகளைக் கொண்டதாக அமையும்.

data pen : தரவு பேனா ; பட்டைகள், முகப்புச் சீட்டுகள் ஆகியவற்றில் காந்தமுறையில் குறியீடாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட தரவுகளைப் படிப்பதற்கான கையினால் இயக்கக் கூடிய, ஒரு காந்த துண்ணாய்வுச் சாதனம்.

data phone : தரவு தொலைபேசி : AT&T நிறுவனத்தின் வணிக இலச்சினை. பெல் முறைமையில் உருவாக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்ட தரவு தொகுப்புகளைக் குறிப்பிடப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவை தொலைபேசி இணைப்பு மூலம் தரவுகளை அனுப்பவும் பெறவும் பயன் படுத்தப்படுகிறது.

data planning : தரவு திட்டமிடல் : தரவு ஆதார மேலாண்மையில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு கூட்டுத் திட்டமிடல் மற்றும் பகுப்பாய்வுப் பணி. நிறுவனத்தின் தரவு ஆதாரத்திற்காக ஒர் ஒட்டு மொத்தத் தரவு கொள்கையினை வகுப்பதையும், தரவு கட்டமைப்பை உருவாக்குவதையும் இது உள்ளடக்கும்.

data plotter : வரைவு பொறி.

data point : தரவு முனை : புள்ளி வரைபட அட்டவணையிடும் நோக்கத்துக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் எண் மதிப்பீடு. ஒரு எளிமையான நோட்டு வரை படத்தில் நேரத்தை எக்ஸ் அச்சில் குறிப்பிடலாம். துரத்தை ஒய் அச்சில் குறிப்பிடலாம். இரண்டும் வெட்டிக் கொள்ளும் இடம் தரவு மையம் ஆகும்.

data preparation : தரவு தயாரிப்பு : தரவுகளை வடிவமைப்பில் திரட்டி, கணினி ஒன்றில் உள்ளிடுவதற்கு உரிய வடிவத்தில் சேமித்தல்.

data preparation device : தரவு தயாரிப்பு கருவி : கணினி ஒன்றினால் வாசிக்கக்கூடியதாக ஊடகம் ஒன்றில் அல்லது வடிவத்தில் தரவுகளைச் சேகரித்து மாற்றும் கருவி.

data privacy : : தரவு ரகசியம் : தரவு கமுக்கம்; தரவுத் தனி மறைவு.

datapro : டேட்டா புரோ : கணினி ஒன்றின் வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் சாதனங்கள் தொடர்பான ஆழ்ந்த விவரங் வழங்குகிற ஆய்வு மற்றும் வெளியிட்டு நிறுவனம்.

data processing : தரவு செயலாக்கம் : 1. ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தை நிறைவு செய்ய தரவில் செய்யப்படும் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பணிகள் 2. மையம் ஒன்றின் அனைத்துப் பணிகள். 3. தரவுத் தயாரிப்புக் கருவியின் பணிகள். 1. பயனாளருக்குப் பயனுள்ள தரவுகளை வழங்க தரவுகளில் செய்யப்படும் பணிகள்.

data processing, automatic : தானியங்கு தரவு செயலாக்கம்.

data processing centre : தரவு தயாரிப்பு மையம் : தரவுகளைப் பெறவும் மனிதர்களின் நிரல்களுக்கு ஏற்ப அவற்றை வகைப்படுத்தவும் பின்னர் அதன் முடிவுகளையும் வழங்கத் தேவையான கருவிகளைக் கொண்ட கணினி மையம் தரவு தயாரிப்பு மையம் போன்றது. இதனை நடவடிக்கை மையம் என்றும் கூறுவதுண்டு.

data processing, commercial : வணிகத் தரவுச் செயலாக்கம்.

data processing curriculum : தரவுத் தயாரிப்புக் கல்வி : பள்ளி அல்லது கல்லூரி ஒன்று வழக்கமாக வழங்கும் வகுப்புக் கல்வி. இக்கல்வி பயன்படுநிரல் தொகுப்புகளைக் கையாளவும், முறைமை ஆய்வாளராகப் பணிபுரியவும், உள்ளிடு நிலையிலான பணிகளைச் செய்யவும் மாணவர்களைப் பயிற்றுவிக்கும் நிறுவனம்.

data processing cycle : தரவுத் தயாரிப்புச் சுழல் : தரவுச் செயலாக்கச் சுழல் உள்ளீடு, தயாரிப்பு மற்றும் வெளியீடு ஆகியவை அடங்கிய ஒருங் கிணைந்த பணிகள்.

data processing department : தரவுச் செயலாக்கத் துறை.

data processing, electronic : மின்னணு தரவுச் செயலாக்கம்.

data processing management : தரவுத் தயாரிப்பு நிர்வாகம் : தரவுத் தயாரிப்புப் பணி, அதில் ஈடுபடுவோர், அதற்கான கருவிகளை நிர்வகித்தல், இந் நிர்வாகத்தில் திட்டமிடல், கட்டுப்பாடு, செயல்பாடு ஆகியன. ஏற்கப்பட்ட கோட்பாடுகள் பின்பற்றப்படுவதில் மற்ற நிர்வாகங்களுக்குத் தேவைப்படும் திறனே இதற்கும் தேவைப்படுகிறது.

data processing manager : தரவுச் செயலாக்க மேலாளர்.

data processing system : தரவுத் தயாரிப்பு முறைமை : தரவுச் செயலாக்க அமைப்பு : தரவுத் தயாரிப்பு இணைப்பு, வன்பொருள் மென்பொருள், உழைப் பவர், தரவுகளை ஏற்றல், திட்டப்படி அதனைத் தயாரித்தல், மற்றும் விரும்பும் முடிவுகளைத் தயாரிப்பதற்கான நடைமுறைகள் ஆகியவற்றின் தொகுப்பு.

data processing technology : தரவுத் தயாரிப்பு தொழில் நுணுக்கம் : தரவுச் செயலாக்கத் தொழில் நுட்பம் தரவுகளைக் கையாளு வதற்கான அறிவியல்.

data processor : தரவுத தயாரிப்புக் கருவி : தரவுகளின் மீதான செயல்பாட்டை ஆற்றக் கூடிய கருவி. எடுத்துக்காட்டாக மேசைக் கணக்கிடு கருவி அல்லது எண்ணியல் கணினி. data propagator : தரவு பரப்பி : DB2 மற்றும் IMS/ESA DB தரவு தளங்களிடையே ஒரு நிலைப் பாட்டினை ஏற்படுத்துகிற IBM மொழி. MS தரவு தளத்தில் தரவு மாற்றப்படுகிறபோது, அது தானாகவே DB2 தரவுத் தளத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது.

data protection தரவுப் பாதுகாப்பு : தரவுகளின் அழிவு, மாற்றம் அல்லது வெளிப் படலுக்கு வகை செய்யக்கூடிய, விரும்பியோ, விரும்பாமலோ இடம்பெறும் செயல் களிலிருந்து தரவுகளைப் பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்.

Data Protection Act : தரவு பதுகாப்புச் சட்டம் : இது நாடாளுமன்றத்தால் இயற்றப்படும் ஒரு சட்டம். மக்கள் பற்றிய கணினி சார்ந்த சொந்தத் தரவுகளை வைத்திருக்கும் அமைவனங்கள், வணிக நிறுவனங்கள், நிலையங்கள் அனைத்தும் அந்த உண்மையைப் பதிவு செய்து கொள்ளவேண்டும். தங்களைப் பற்றிய கோப்புகளைப் பார்வையிடுவதற்குத் தனிமனிதர்களுக்கு உரிமையுண்டு. காவல் மற்றும் மருத்துவத்துறை பதிவேடுகளுக்கு இதிலிருந்து விலக்கு உண்டு. தவறான தரவுகளைக் கொண்ட ஒரு பதிவேட்டினை மாற்றும்படி ஆணையிடப்படலாம்

data protection register : தரவுக்காப்புப் பதிவேடு.

data purification : தர்வுத் தூய்மையாக்கம் : தரவுகளின் செல்லும் தன்மையை உறுதிப் படுத்தும் செய்முறை.

data range properties : தரவு எல்லைப் பண்புகள்.

data rate : தரவு வேக விகிதம் : தரவுகள் அனுப்பப்படும் வேக வீதம். செய்தி வேகம் மூலம் அளவிடுவர். ஒரு விநாடிக்கு இத்தனை துண்மிகள் என்று கணக்கிடப்படும்.

data, raw : செப்பமிலாத் தரவு.

data record : தரவு ஆவணம் : ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் தொடர்பான பல்வேறு கூறு களைப்பற்றிய தரவுத் தொகுப்பு, தரவு கோப்பு ஒன்றின் பகுதி.

data reduction : தரவு இறுக்கம் : தரவுக் குறைப்பு : வகை செய்யப் படாத தரவுகளைப் பயனுள்ளதாகவும் இறுக்கமானதாகவும் எளிமையானதாகவும் மாற்றும் நடைமுறை. இம்முறையில் ஈடுகட்டல், அளவிடல், நெருடல், நீக்குதல், இறுக்குதல், சீர் செய்தல், வகைப்படுத்துதல் ஆகிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

data representation : தரவு உருவகிப்பு.

data resource management : தரவு ஆதார மேலாண்மை : ஒர் அமைவனத்தின் தரவு ஆதாரங்களை மேலாண்மை செய்யும் பணிகள் தொடர்பாகப் பயன்படுத்தப்படும் தரவு பொறியமைவுகள், தொழில் நுட்பம், நிறுவாகச் சாதனங்கள் ஆகியவற்றை மேலாண்மை செய்யும் நடவடிக்கை. தரவுத் தள நிருவாகம், தரவு நிருவாகம், தரவு திட்டமிடல் ஆகியவை இதன் மூன்று முக்கிய அமைப்புகள்.

data scope : தரவு காட்டி : தரவு காட்ச்சித் திரையைக் கண்காணிக்க உதவும் சிறப்பு காட்சியகக் கருவி. அனுப்பப்படும் தரவுகளின் உள்ளடக்கத்தை அது காட்டுகிறது.

data security : தரவு பாதுகாப்பு : தற்செயலாகவோ, வேண்டுமென்றோ தரவுகள் அழிந்து விடாமலும், வெளிப்படுத்துல், திருத்தம் ஆகியவற்றுக்கு ஆட்பட மேலும் பாதுகாத்தல். கணினிப் பாதுகாப்பு, வட்டு நுலகம், பதிவு நாடா நூலகம் ஆகியவற்றையும் காண்க.

data security officer : தர்வுக் காப்பு அலுவலர்.

data segment : தரவுக் கூறு : கணிப்பொறியானது எந்தத் தரவுக் குறிப்புகளின் அடிப்படையில் செயற்படுகிறதோ அந்தத் தரவுகளைச் சேமித்து வைக்கிற கணினி நினைவுப் பகுதி.

data service unit : தரச் சேவை அலகு.

data set : தரவுத் தொகுப்பு : தரவுத் தொகுதி : 1. தாவுத் தொடர்பு வழி ஒன்றின் மூலமாக அனுப்பக் கூடிய வடிவத்துக்கு தரவுகளை அனுப்பும் கருவி. அடுத்த முனையில் அதே போன்ற மற்றொரு கருவி தர்வுகளை அதன் பழைய வடிவத்திற்க்கு மாற்றுகின்றது. அதனால் கணினி அல்லது பிற எந்திரங்களுக்கு அந்தத் தரவுகள் ஏற்புடையவை ஆகின்றன. 2. தொடர்புடைய தரவு வகைகளின் தொகுபபு, குறிப்பாக தொடர்புடைய ஆவணங்களின் தொகுப்பு, கோப்பு எனப்படும்.

data set control block : தரவுத் தொகுதிக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதி : ஒரு வட்டில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு தரவு தொகுதியின்அல்லது தொகுதிகளின் பெயர். சுருக்க விவரிப்பு, அமைவிடம் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கிற பகுதி. data set label (DSL) : தரவுத் தொகுதி முகப்புச்சீட்டு (டிஎஸ் எல்)  : தரவுத்தொகுதியை அடையாளம் காண்பதற்கு அதன் பெயர், வடிவளவு, எழுதப்படிக்க வசதிகள், சேமிப்பகத்தில் அதன் அமைவிட எல்லைகள் போன்ற விவரங்களை கொண்டுள்ள முகப்பச் சீட்டு .

data sharing : தரவு பகிர்வு : கணினி ஒன்றின் தயாரிப்புத் திறன் அல்லது பல முனைகளில் உள்ள கணினி பயன்படுத்துவோர் ஒரு முனையில் உள்ள தரவுகளைப் பெறுவதற்கான திறன்.

data sheet : தர்வுத் தாள் : உள்வீட்டு மதிப்பீடுகளைத் தட்டச்சு செய்வதற்கு வசதியான ஒரு வடிவில் பதிவு செய்வதற்கு உதவும் சிறப்புப் படிவம்.

data sheet view : தரவுத் தாள் தோற்றம்.

data signai : தர்வௌக் குறிப்பு : ஒரு வரியில் அல்லது வழியில் செல்லும் பருநிலைத் தரவு (துடிப்புகள் அல்லது அதிர்வுகள் அல்லது மின்விசை அல்லது ஒளி).

data sink : தரவு சேமிப்புக் கலன் : தரவுகளை அனுப்பும் கருவி ஒன்றின் வழியாக அனுப்பப் படும் சமிக்கைகளை ஏற்கக் கூடிய பதிவுக் கருவி அல்லது எதிர்காலப் பயன்பாட்டுக்காக சேமிக்கும் கருவி.

data source : தரவு ஆதாரம் : தரவு அனுப்பு கருவி ஒன்றுக்காக குறியீடுகளை உருவாக்கும் திறன் உள்ள கருவி.

data station : தரவு நிலையம்.

data storage : தர்வுச் சேமிப்பகம். தரவு தேக்ககம்.

data storage device : தரவுத் தேக்கக் கருவி : தரவு சேமிப்புக் கருவி : ஆயிரக்கணக்கான அல்லது பல இலட்சக்கணக்கான எழுத்துகளை சேமிப்பதற்கான கருவி, மின்காந்த வட்டு, நாடா, கொள்கலன் அல்லது அட்டை

data storage media : தரவு சேமிப்பு ஊடகம்.

data storage techniques : தரவுத் தேக்க நுட்பங்கள் : தரவு சேமிப்பு உத்திகள் : தரவு கோப்புகளை சேமிக்க, ஆனைத்தொகுப்பு ஒன்றில் கையாளப்படும் உத்திகள்.

data store tier : தரவுச் சேப்பிப்பு அடுக்கு.

data stream : தரவு ஓடை : ஒற்றை உள்ளிட்டு/வெளியீட்டுச் செயல் மூலம் தரவு வழி ஒன்றின் மூலமாக அனுப்பப்படும் தொடர் வரிசைத் தரவு.

data structure : தரவு அமைப்பு : தரவு கட்டமைவு தரவு அடிப் படை ஒன்றின் கோப்புகளுக் கிடையிலான உறவு வடிவம் மற்றும் ஒவ்வொரு கோப்பிலும் உள்ள தரவு வகைகளுக்கிடையிலான உறவு.

data switch : தரவு விசை : ஒர்தொடரை இன்னொரு தொடருக்கு அனுப்புகிற விசைப் பெட்டி எடுத்துக்காட்டு : பன் முக அச்சடிப்பிகளை ஒரு கணினியுடன் இணைக்க அல்லது பன்முகக் கணினிகளை ஒரே அச்சடிப்பியுடன் இணைக்க இது பயன்படுகிறது. இதனைக் கையாலோ, தானியங்கு விசையினாலோ செய்யலாம்.

data table : தரவு அட்டவணை.

data tablet : தரவுப் பலகை : வரைபட வெளியிட்டு விசை களுக்கான கையால் இயக்கும் உள்ளிட்டுக் கருவி.

data terminal : தரவு முனையம் : கணினி முறைமை ஒன்றில் தரவுத் தொடர்பு இணைப்பில் தரவுகளை உள்ளிட அல்லது பெற உதவும் முனையம்,

data terminal equipment : தரவு முனையச் சாதனங்கள் : ஒரு முனையத்திலிருந்து தரவை அனுப்புவதற்கு உதவுவதற்குத் தேவையான சாதனம். எடுத்துக் காட்டு : தரவு வட்டு, தரவு ஆதாரம்.

data terminator : தரவு முடிவுறுத்தி : உட்பாட்டுத் தரவுகள் முடிவுற்று விட்டன என்பதைக் குறித்துக் காட்டும் ஒரு தனி வகைத் தரவு சாதனம். இதனைக் காவல் சாதனம் (Sentinal) அல்லது (Trailer) மோப்பச் சாதனம் என்றும் கூறுவர்.

data, test : சோச்தனைத் தரவு.

data traffic : தரவுப் போக்குவரத்து : கணினிப் பிணையம் வழியாக மின்னணுச் செய்திகளையும் தரவுகளையும் பரிமாறிக் கொள்ளுதல் போக்வரத்தின் அலைக்கற்றையாக அளக்கப்படுகிறது. போக்குவரத்தின் வேகம் ஒரு கால அலகில் எத்தனை துண்மிகள் (பிட்டுகள்) அனுப்பப்படுகிறது என்பதைக் கொண்டு அளக்கப்படுகின்றது.

data transaction : தரவுப் பரிமாற்றம்.

data transfer : தரவு மாற்றம் : கணினி அமைவுக்குள் தரவுகளை இடமாற்றம் செய்தல். செய்தித் தொடர்பு இணையத்தின் மூலம் இந்த மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. தரவுகள் ஆதாரத்தில் தானாக அழிக்கப்படுவதில்லை என்பதால், இடமாற்றம் என்பது உண்மையில் ஒரு படியெடுப்பு பணியேயாகும். data transfer operations : தரவு செலுத்துச் செயல்முறைகள் : தரவு அனுப்புகைச் செயல்கள் : தரவுத் தொடர்பு வழியிலோ அல்லது கணினி ஒன்றின் சேமிப்புப் பகுதியிலோ, ஒரிடத் தில் உள்ளதை பிரதி செய்து மற்றொரு இடத்திற்கு மாற்றுதல்.

data transparency : தரவு மறைப்பின்மை : தரவுகள் எந்த அமைவிடத்தில் இருந்தாலும் அல்லது அது எதற்குப் பயன்படுவதாக இருந்தாலும், அதனை எளிதில் அணுகுவதற்கான திறம்பாடு.

data transmission : தரவு அனுபுகை : தரவு செலுத்துகை முறைமை ஒன்றின் ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு, தரவுகளை அனுப்புதல்.

data transmission, asynchoronous : நேரச்சீரற்ற தரவு அனுப்பீடு.

data transmission channels : தரவு அனுப்பீட்டு வழிகள் : தரவு அனுப்பீட்டு வழிகள் அல்லது 'பெருவழிகள் என்பவை, ஒர் அமைவிடத்திலிருந்து இன்னோர் அமைவிடத்திற்குத் தரவுகளைக் கொண்டு செல்லப் பயன்படுகின்றன. இவை குறும அலைநீளம், அகல அலைநீளம், குரல் அலைநீளம் என மூன்று வகைப்படும்.

data transfer rate : தரவு செலுத்து வீதம் : தரவு அனுப்புகை வீதம் : கணினியின் முக்கிய நினைவிடத்திலிருந்து வட்டுக்கு அல்லது ஒரு கணினியின் நினைவிடத்திலிருந்து மற்றொரு கணினியின் நினை விடத்துக்குத் தரவுகளை அனுப்பும் வேகவீதம்.

data type : தரவு வகை : தரவு மாதிரி.

data validation : தரவு கள வரையறை : தகவல் களங்கள் விரும்பப்படும் பண்புகளுக்கேற்ப அமைவதை உறுதி செய்ய மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள். பொருத்தமற்ற எழுத்துகள் அல்லது குறிப்பிடப்பட்ட நீளம், அல்லது மதிப்பீடுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தரவு, களங்கள் சோதனையிடப் படலாம்.

data value : தரவு மதிப்பளவுகள் : தரவு மதிப்பீடு தரவு வகைகளின் பிரதிநிதியாகப் பயன் டும் குறியீடுகளின் தொடர்.

data verification : தரவு சரிபார்த்தல் : தரவு ஆதாரங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் தரவுகள் சரியான வகையைச் சார்ந்ததா, சரியான நீளமுடையதா என்பனவற்றைச் சரி பார்த்தல் இன்றியமையாதது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு சம்பளப பட்டியல் தரவு ஆதாரத்தில் ஒரு பணியாளரின் முகவரி அஞ்சல் குறியீடு முக்கியமாகப் பதிவாகியிருக்க வேண்டும். அஞ்சல் குறியீடு இலக்கங்களில அமைந்திருக்கறதா, ஆறு இலக்கங்களைக் கொண்டிருக்கிறதா (இந்திய அஞ்சல் குறியீடுகள் ஆறு இலக்கங்கள் கொண்டவை என்பதைத் தரவு ஆதாரம் சரி பார்த்தல் வேண்டும்.

data warehouse : தரவுக் கிடங்கு : ஒரு நிறுவனத்தின் அனைத்து வகைத் தரவுவுகளும் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள மிகப் பெரிய தரவுத் தளம். ஒரு தரவுக் கிடங்கு என்பது பல தரவுத் தளங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கலாம். ஒரே தரவுக்கிடங்கு, பல்வேறு கணினிகளில் பகிர்ந்து சேமிக்கப்பட்டிருக்க முடியும். வேறு வேறு வடிவங்களில் வேறு வேறு மூலங்களிலிருந்து தரவுக் கிடங்குக்கு தரவு வந்து சேர முடியும். ஆனால், ஒரு வழங்கன் கணினி மூலமாகத் தரவை அணுக இயல வேண்டும். பயனாளருக்குத் தரவுக் கிடங்கை அணூகும் முறை வெளிப்படையானது. மிகஎளிய கட்டளைகள் மூலம் தரவு கிடங்கிலிருந்து தகவலைப் பெறவும் முடியும்.

data word : தரவுச் சொல் : ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட, குறிப் பிட்ட எழுத்துகளின் தொகுப்பு. பொதுவாக முன்பே வரையறுக்கப்பட் எண், கணினியின் இணைப்புகளில் சேமிக் கப்பட்டு, தரவுவின் அடிப்படை அலகாக வேறிடத்துக்கு மாற்றப்படுகிறது.

data word size : தரவுச் சொல் நீளம்.

date : தேதி . நாள்.

date expansion : தேதி விரிவாக்கம்.

date field : தேதிப் புலம் , தேதி வகைப் புலம்.

date math : தேதி கணக்கு : தேதிகளைக் கொண்டு செய்யப்பபடும் கணிப்புகள். எடுதுக்காட்டு ஜனவரி 3 - 5 , பிப்ரவரி 4.

date stamping : டேடி முத்திரை : அன்றைய தேதியை ஓர் ஆவதைதில் தானாகவே பதிய செய்யும் முறை பயன்பாட்டு மென்பொருள் தொகுப்புகள் பலவற்றில் இவ்வசதவுண்டு.

date time : நாள் -நேரம்.

datum : தரவு உருப்படி : கணினிச் சொல் போன்ற தரவுவின் ஒரு அலகு. daughter board : துணைப் பலகை : தாய்ப் பலகையுடன் பொருத்தப்படும் இணைப்புப் பலகை.

DB : டிபி : டெசிபல் (Decibal ) என்பதன் குறும்பெயர். ஒரு செய்தித் தொடர்புக் கம்பியில் அனுப்பீட்டு இழப்பீடுகளை மடக்கை முறையில் அளவிடுவதற்கான அலகு.

DB/DC (Data Base / Data Communications) : தடவு தளம் / தரவுத் தொடர்புகள் : தரவுத் தளப்பணிகளையும், தரவு தொடர்புப் பணிகளையும் ஆற்றுகிற மென்பொருள்களைக் குறிக்கும் சொல்.

DB2 : டிபி2 (தரவுத் தளம்-2)  : ஒரு பெரிய முதன்மைப் பொறியமைவில் இயங்குகிற ஐபிஎம் (IBM) முதன்மைப் பொறியமைவிலிருந்து உருவான தரவுத் தள மேலாண்மைப் பொறியமைவு (DBMS). இது, ஐபிஎம்-இன் பெருந்தரவு தள விளை பொருளாகியுள்ள முழுமையான டிபிஎம்எஸ் பொறியமைவு. இது கட்டமைவு வினவு மொழி (SQL) இடைமுகப்பு.

DB-25-connector : டிபி-25 இணைப்பி : 25 செருகிகளை அல்லது 25 செருகு இடங்களைக் கொண்ட இணைப்பி, பெரும்பாலும் ஆர்எஸ்-232 சி முகவிடை இணைப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

D. base file : தரவுத் தளக்கோப்பு.

D. base programme : தரவுத் தளச் செயல்முறை.

DBMS : டிபிஎம்எஸ் : Database Management System என்பதன் குறும்பெயர். இதற்குத் தரவுத் தள நிர்வாக முறைமை என்பது பொருளாகும்.

DC : டிசி : 1. தரவு மாற்றம் (Data Convertor). 2. வடிவமாற்றம் (Design Change). 3. மெண்ணியல் கணினி (Digital Computer). 4. நேர்மின் (Direct Current). 5. நேர்வட்டம் (Direct Circle). 6. பட வெளியீட்டு விசைப் பலகை (Display Console). ஆகியவற்றின் குறும்பெயர்.

DCA : டிசிஏ : ஆவண உள்ளடக்கக் கட்டுமானம் என்று பொருள்படும் (Document Content Architecture) என்பதன் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஐபிஎம்மின் முறைமைப் பிணையக் கட்டுமானத்தில் (System Network Architecture - SNA) பயன்படுத்தப்பட்ட, ஆவணங்களின் வடிவாக்கம் பற்றிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை இது குறிக்கிறது. வெவ்வேறு வகையான கணினிகளுக் கிடையே உரை மட்டும் உள்ள ஆவணங்களைப் பரிமாறிக் கொள்வதை இது சாத்தியமாக்கிறது. டிசிஎ, இருவகையான ஆவண வடிவாக்கங்களை முன் வைக்கிறது. ஒன்றில், வடி வமைப்பில் மாற்றங்கள் செய்ய முடியும் (Revisable Form Text DCA). இன்னொன்றில் அத்தகைய மாறுதல்களைச் செய்யமுடியாது (Final Form Text DCA)

DCD : டிசிடி : தரவுச் சுமப்பி அறியப்பட்டது என்று பொருள்படும் (out Data Carrier Detected என்ற தொடரின் தலைப் பெழுத்துக் குறும்பெயர். இரண்டு கணினிகளுக்கிடையேயான நேரியல் தாவுப் பரிமாற்றத்தில் (Serial Communication) ஒர் இனக்கி (Modem), தகவலை அனுப்பத் தயாராயிருக்கிறது என்பதை உணர்த்த, இணக்கியிலிருந்து கணினிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் சமிக்கை.

DCE : டிசிஇ : தரவுத் தொடர்பு சாதனம் என்று பொருள்படும் Data Communication Equipment என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஆர்எஸ்-232 சி நிலை இனைப்பில் இருவகை உண்டு. ஒன்று டிசிஇ இன்னொன்று. டி. டீ இ (DTE-Data Termina Equipment). டிசிஇ ஒர் இடைநிலை சாதனம். ஒரு டிடிஇயிலிருந்து வரும் உள் வீட்டை பெறுநருக்கு அனுப்பிவைப்பதற்கு முன்பாக, ஏற்புடைய தகவலாய் மாற்றியமைக்கும். எடுத்துக்காட்டாக ஒர் இணக்கி, டிசிஇ-யாகச் செயல்படுகிறது. டி. இ-யாக இருக்கும் கணினியிலுள்ள தரவை இணக்கமான வடிவத்தில் (Analog) மாற்றி, தொலைபேசி இணைப்பு வழியாக அனுப்பி வைக்கிறது.

decimal arithmatic, floating : மிதவைப் புள்ளி பதின்மக் கணக்கீடு.

decimal coded : குறிமுறைப் பதின்மம்.

decimal notation, binary coded : இருமக் குறியீட்டுப் பதின்மக் குறிமானம்.

decimal point, actual : உண்மைப் பதின்மப் புள்ளி.

decoding : குறிவிலக்கம் : குறி மொழி மாற்றல்.

D. COM : டிகாம் : பகிர்ந்தமை ஆக்கக் கூறு பொருள் மாதிரியம் என்று பொருள் Distributed Component Object Mode என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும் பெயர். காம்பொனன்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் (COM) என்ற மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத் தொழில்நுட்பத்தின் விரிவாக் கம். விண்டோஸ் அடிப்படையிலான பிணையங்களில் பயன்பாட்டுத் தொகுப்புகளுக்குத் துணை புரியும் ஆக்கக் கூறுகள் தமக்குள்ளே எவ்வாறு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதை இத்தொழில் நுட்பம் வரையறுக்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டுத் தொகுப்புக்குத் தேவையான பல்வேறு ஆக்கக் கூறுகள் ஒரு பிணையத்திலுள்ள ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கணினிகளில் பகிர்ந்தமைவதை இத் தொழில் நுட்பம் சாத்தியமாக்குகிறது. பயனாளரின் பார்வையில் அத்தொகுப்பு அனைத்து ஆக்கக்கூறுகளும் ஒருங்கினைக்கப்பட்ட ஒட்டுமொத்தப் பயன்பாடாகவே தோன்றும்.

DCTL : டிடிசி : Dlrect Coupled Transister Logic என்பதன் குறும்பெயர். நேரடி இணைப்பு மின்மப் பெருக்கி (டிரான் சிஸ்டர்) தருக்க முறை என்பது இதன் பொருள்.

DDC : டிடிசி : காட்சித் தரவுத்தடம் என்று பொருள்படும் Display Data Channel என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். கணினியின் வரை கலை காட்சித்திரையை மென் பொருள் மூலம் கட்டுப்படுத்துவதை இயல்விக்கிற வீஸா (VESA) தரநிர்ணயம். டி. டி. சி-யின் கீழ், காட்சித் திரைக்குரிய பண்பியல்புகள் வரைகலைத் துணை முறைமைக்கு உணர்த்தப்படுகின்றன. அதனடிப்படையில் திரைக்காட்சி வடிவமைக்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, கணினிக்கும் காட்சித் திரைக்குமிடையே ஒர் இருவழி தொடர் புத்தடம் உருவாக்கப்படுகிறது.

DDD : டிடிடி : நேரடித் தொலைவு அழைப்பு Direct Distance Dialing என்பதன் குறும்பெயர். நேரடித் தொலைதுார அழைப்பு என்பதாகும். தொலைபேசி இயக்குபவரின் உதவியில்லாமல் இவ்வசதியைப் பயன்படுத்தி வெகு தொலைவில் உள்ள தொலை பேசியுடன் தொடர்பு கொள்ள இயலும் தரவுத் தொலைத் தொடர்புக்கும் இவ்வசதி பயன்படுகிறது.


DDE : டிடிஇ : இயங்குநிலைத் தரவு பரிமாற்றம் எனப் பொருள்படும் Dynamic Data Exchange என்ற தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். மைக்ரோசாஃப்ட் விண் டோஸ் மற்றும் ஒஎஸ்/2 ஆகிய வற்றில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பயன்பாட்டுத் தொகுப்புகள் தமக்கிடையே தரவுப் பரிமாற்றம் செய்துகொள்ளும் முறை. விண் டோஸ் 3. 1-ல் ஒஎல்இ (OLEObject Linking and Embedding) என்னும் செயல்முறை மூலம் இத்தகைய தரவுப் பரிமாற்றம் நடைபெற்றது. விண்டோஸ் 95/ 98/என்டி ஆகியவற்றில் ஒஎல் இ- யுடன் ஆக்டிவ்எக்ஸ் என்னும் தொழில்நுட்பமும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

DDL : டிடிஎல் : தரவு விவரிப்பு மொழி : Data Definition Language என்பதன் குறும்பெயர். தரவு அடிப்படை ஒன்றில் தரவு வடிவங்களை வெளியிடுவதற்கான மொழி.

de : டிஇ : ஜெர்மனி நாட்டில் இயங்கும் இணைய தளத்தைக் குறிக்கும் புவிசார் பெருங்களப் பெயர்.

dead halt : முழு நிறுத்தம் : இச்சூழ்நிலையில் நிறுத்தப்பட்ட மையத்துக்கு முறைமையினால் திரும்ப வரமுடிவதில்லை.

dead key : வெற்று விசை : நிலைத்த விசை : நகராவிசை : மரித்த விசை : விசைப்பலகை யில் இன்னொரு விசையுடன் இணைந்து ஒர் எழுத்தை உருவாக்கும் விசைக்கு இப்பெயர். இந்த விசையைத் தனித்து இயக்கினால் பொருள் இல்லை. பொதுவாக விசைப் பலகையில் ஒர் எழுத்து விசையை அழுத்தினால் அவ்வெழுத்து திரையில் பதிவதுடன், சுட்டுக்குறி அடுத்த இடத்துக்கு நகரும். ஆனால், பெரும்பாலும் வெற்று விசையை அழுத்தும்போது, அடுத்த எழுத்துக்கு நகர்வதில்லை. திரையில் எவ்வித எழுத்தும் தோன்றுவதில்லை. தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் போது ஒரு மெய்யெழுத்தைப் பதிய முதலில் புள்ளியையும் பின் உயிர்மெய் எழுத்தையும் அழுத்தும் முறையில் புள்ளிக்குரிய விசை நகரா விசையாகச் செயல்படும். புள்ளி வைத்தபின் அதன் கீழேயே உயிர் மெய்யைப் போடவேண்டுமல்லவா?

dead letter box : சேராக் கடிதப் பெட்டி : செய்திகளின் நடை முறைக்கான முறைமைகளில் வழங்கமுடியாத செய்திகளைக் கைப்பற்றுவதற்கான கோப்பு.

dead lock : முட்டுக்கட்டை : முடக்க நிலை : தேக்க நிலை : ஆதாரம் ஒன்றிலிருந்து தரவுகளைப் பெறுவதற்கு இடையூறாக இருக்கும், தீர்வு காணப்படாத முட்டுக்கட்டை.

deadly embrace : தேக்கநிலை மேவல் : ஒரு செய்முறையில் இரு ஆக்கக்கூறுகள் ஒன்றின் பதிலை ஒன்று எதிர்பார்த்து ஒரு தேக்கம் ஏற்பட்டிருக்கும் நிலை. எடுத்துக்காட்டு : ஒர் இணையத் தில், ஒரு பயனாளர் 'A' என்ற கோப்பில் பணிபுரிந்துகொண்டு, 'B' என்ற கோப்பினை எதிர் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால், மற்றொரு பயனாளர் 'B' கோப்பில் பணியாற்றிக் கொண்டு 'A' கோப்பை எதிர்பார்க்கிறார் என்றால் இருவரும் ஒருவரையொருவர் எதிர்பார்க்கின்றனர். இதனால், இருவர் பணியும் தேங்கிநிற்கிறது.

dealocate : விடுவி : ஒரு தரவை நினைவகத்தில் பதிவு செய் வதற்காக ஏற்கனவே ஒதுக்கி வைத்த நினைவக இருப் பிடத்தை விடுவித்தல்.

deallocation : விடுவிப்பு : இனி மேலும் தேவைப்படாத ஆதாரம் ஒன்றை நிரல் ஒன்றின் ஆதாரத்திலிருந்து விடுவித்தல் ஒதுக்கீடு என்பதற்கு எதிர் நிலையானது.

deamon : ஏவலாளி (பணி யேற்கும் நிரல்) d-BASE : தரவுத் தள நிரல் தொகுப்பு. ஆஸ்டன் டேட் (Ashton Tate) என்ற நிறுவனம் உருவாக்கிய தொகுப்பு.

debit card : பற்று அட்டை : கடை ஒன்றில் பொருள்களை வாங்கும் ஒருவர், பொருள்களுக்கான விலையைச் செலுத்தப் பயன்படுத்தும் வங்கி ஒன்றின் அட்டை (கடைக்காரரும் அந்தக் குறிப்பிட்ட வங்கியில் கணக்கு வைத் திருப்பார்).

deblock : ஆவணப்பிரிப்பு : ஒரு தொகுதியிலிருந்து ஆவணங்களைப் பிரித்தெடுத்தல்.

deblocking : தொகுப்பிலிருந்து பகுத்தல் : ஒரு தொகுப்பு அல்லது தருக்கவியல் ஆவணங்களின் குழு ஒன்றிலிருந்து தருக்கவியல் ஆவணம் ஒன்றைப் பிரித்தெடுத்தல்.

debounce : மறுபதிவு தவிர்ப்பு : கண்டுபிடிக்கப்படுவதைத் தவிர்க்க ஒரு விசை அல்லது இணைப்புக் குமிழ் அழிவு தரும் வகையில் மூடப்படுவதைத் தவிர்த்தல். ஒரு மின்குமிழின் இணைப்புகள் தடைப்பட கால அவகாசம் அளிப்பது ஒரு வகை வழியாகும்.

debug : தவறு நீக்குதல் : தவறு நீக்கி பிழை நீக்கி : நிரல் தொகுப்பு ஒன்றில் பிழைகள் அனைத்தையும் கண்டுபிடித்தல், இருக்குமிடத்தை உறுதி செய்தல், மற்றும் அவற்றை நீக்குதல், கணினியின் பிழையான இயக்கத்தைச் சீர் செய்தல்.

debugger : தவறு கண்டறி சாதனம் : பிழை நீக்கி : ஒரு செயல்முறையிலுள்ள தவற் றைக் கண்டறிய உதவுகிற மென்சாதனம். இது, ஒரு குறிப்பிட்ட அறிக்கையில் செயல்முறையை நிறுத்தவும், ஒரே சமயத்தில் அதன் வழியே ஒர் அறிக்கையைச் செலுத்தவும் பொறியமைவுத் தரவுகளையும், செயல்முறை மாறி மதிப்புருக்களையும் பார்க்க அனுமதிக்கிறது. நவீன தவறு கண்டறிசாதனங்கள் ஆதார மற்றும் இலக்குக் குறியீடுகளை இணைக்கிறது. இதனால், செயல்முறைப்படுத்துபவர், அறிவுறுத்தங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும்போதே ஆதாரச் செயல்முறையை வகுக்க முடிகிறது.

debugging : பிழைநீக்கம் : தவறு போக்கல் தவறு கண்டறிதல்.

debugging aids : பிழை நீக்க உதவிகள் : கணினியின் வழக்கமான சோதனை நடவடிக்கைகள்.

DEC : டிஇசி : Digital Equipment Corporation என்பதன் குறும் பெயர். எண்ணியல் துனைக் கருவி அமைவனமாகும்.

decatenate : தொடர் பிரிதல் : ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளாகப் பிரித்தல். சேர்த்தலுக்கு எதிர்நிலையானது.

decay : சிதைவு : குறியீடு அல்லது மின்னேற்றத் தின்வலிமை குறைதல்.

decay time : சரிசெய்யும் நேரம் :

deceleration time : ஒடுக்க நேரம்.

decending sort : இறங்குமுக வரிசைப்படுத்தல் : தரவுகளை மேலிருந்து கீழாக இறங்குமுக வரிசையில் வகைப்படுத்தல்.

decentralized computer system : மையமிலா கணினிப் பொறியமைவு : கணினியும், சேமிப்புச் சாதனங்களும் ஒரே அமைவிடத்தில் அமைந்து, கணினியை அணுகும் சாதனங்கள் வேறிடங்களில் அமைந்திருக்கிற பொறியமைவு.

decentralized processing : மையமற்று செயல்முறைப்படுத்துதல் : வெவ்வேறு அமைவிடங்களில் அமைந்துள்ள கணினியமைவுகள், கணினியமைவுகளிடையே தரவுகளை அனுப்பலாமென்றாலும், இது அன்றாடச் செய்தித் தொடர்புகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. இது பகிர்மானச் செய்முறைப்படுத்துதல், மையச் செய்முறைப்படுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து மாறுபட்டது.

dechotomissing research : இரு கிளைத் தேடல் :

decibel : டெசிபல் : ஒரு குறீயிட்டின் குரல் முனைப்பினை அல்லது வலிமையினை அளவிடும் அலகு. மனிதர்கள் 10 டி பி முதல் 110 டிபி வரை யிலான குரல் முனைப்பினைக் முடிகிறது. சந்தடி மிகுந்த ஒரு தொழிற்சாலையில் 90 டிபி ஓசை எழுகிறது. இடி முழக்கத்தில் 110 டிபி ஓசை உண்டாகிறது. 120 டிபி அளவுக்கு மேற்பட்ட ஒசையினால் காது வலி உண்டாகும்.

decimal : பதின்மம் தசமம் : பதின்மானம் பதின்மக் குறிமானத்தில் பயன்படுத்தப்படும் 0 முதல் 9 வரையிலான இலக்கம். பதின்மக் குறிமானத்தைக் (ஆதாரம் 10) கையாளும் போது, '0' முதல் 9 வரையிலான (பத்துக்கு ஒன்று குறைவு) இலக்கங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதே போன்று 6 -ஐ ஆதாரமாகக் கொண்ட குறிமானத்தில் '0' முதல் 5 முதல் வரையிலான (ஆறைவிட ஒன்று குறைந்த) எண்களையும், ஈரிலக்கக் குறி மானத்தில் (ஆதாரம் 1) 0 முதல் 1 வரைமட்டும் பயன்படுத்துகிறோம்.

decimal code : பதின்மக் குறியீடு : தசமக் குறியீடு : தனியாக வேறொரு எண்முறைமையில் பதின்ம எண்களைக் குறிப்பிடும் முறை.

decimal digit : பதின்ம இலக்கம் : தசம இலக்கம் : பதின்ம எண் முறைமையில் உள்ள ஒரு எண். பதின்மமுறையின் அடிப்படை எண் 10, கீழ்க்காணும் குறியீடு கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 மற்றும் 9.

decimal number : பதின்ம எண் , தசம எண் : பொதுவாக ஒற்றை இலக்கத்துக்கு மேற்பட்ட எண், அதன் அளவு 10-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட எண்களால் குறிக்கப்படுகிறது.

decimal numbering : பதின்ம இலக்கமிடல் : எண்ணுவதற்கு அடிப்படையாக ஒரு 10 இலக்கச் சுழற்சியைப் பயன் படுத்துகிற எண்மானமுறை. இதில் பயன்படுத்தப்படும் இலக்கங்கள் 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.

decimal point : பதின்மப் புள்ளி : தசமப்புள்ளி பதின்மப்புள்ளி என்பது எண்ணும் பதின்ம எண்களும் கலந்த ஒன்றில் முழு எண்களை பதின்ம எண்களிலிருந்து பிரிக்கிறது. 711. 12 என்ற பதின்ம எண்ணில் உள்ள 741-ஐயும் 12-ஐயும் பிரிக்கிறது.

decimal system : பதின்ம முறை : தசம முறை : அடிப்படை 10 எனக் கொள்ளும் எண் முறை மையாகும்.

decimal to binary conversion : பதின்ம-இருமமுறை-மாற்றம் : பதின்ம முறைமையிலிருந்து இரட்டை இலக்க எண்களாக மாற்றுதல் பதின்ம முறைமையில் எழுதப்பட்ட எண்களை இருமமுறைக்குச் சமமான எண்களாக மாற்றுதல்.

4410 = 1 × 24 + 0 x 23 - 1 x 22 + 1 x 21 + 0 x 20 = 1011002,

decimal to hexadecimal conversion : பதின்ம முறையிலிருந்து பதினாறெண் முறைக்கு மாற்றுதல் : 10-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்ட ஒரு எண்ணை 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட எண் முறைமை யில் எழுதுதல்.

decimal to octal conversion : பதின்ம-எண்ம முறை மாற்றம் : பதின்ம முறையிலிருந்து எட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட முறைக்கு மாற்றுதல் : பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட பதின்ம முறையில் எழுதப்பட்ட எண் ஒன்றை எட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட முறையில் சமமான எண்ணுக்கு மாற்றுதல்.

decision : தீர்வு : நினைவகத்தில் உள்ள தரவுகளுக்கிடையிலும், பதிவேட்டில் உள்ள தரவுகளுக்கிடையிலும் ஒரு வகையான உறவுமுறை உள்ளது என்பதைத் தீர்மானிக்கும் கணினிச் செயல். மாற்றுவழிகளுக்கு மாற்றுவதற்கான செயல், எதிர் கால நடவடிக்கையை உறுதி செய்தல்.

decision box : தீர்வுப் பேழை : தொடர் வரிசை வரைபடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் சாய் சதுர வடிவக் குறியீடு. இது, ஒரு முடிவு தேவைப்படும்போது செயல்முறையில் ஒரு புள்ளி யைச் சுட்டிக் காட்டுகிறது.
decision instruction : முடிவு காணூம் கட்டளை : நிரல் தொகுப்பில் உள்ள ஒரு பகுதியைத் தேர்வு செய்வதைப் பாதிக்கும் கட்டளை. எடுத்துக் காட்டு : நிபந்தனைத் தாவல் ஆணை.

decision, logical : தருக்கத் தீர்வு : தருக்கமுறை முடிவு.

decision making : தீர்வு செய்தல் : பல விருப்பத் தேர்வுகளிலிருந்து ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்தல், மனிதனும் எந்திரமும் எடுக்கும் முடிவுகளில் முறையான சமநிலை இருப்பது பொறியமைவின் வடிவமைப்பில் முக்கியமான அங்கமாகும். செயல் முறைப்படுத்தும் நோக்கில் இருவழிகளில் முடிவெடுக்கப்படுகிறது. இது, என்றும் மாறாத விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் தொகுதி. இன்னொன்று, கண்டுணர்வு முறை. இதில், விதிகள் அவ்வப்போது நிலைமைக்கேற்ப மாறுதலடையும். கண்டுணர்வு முறை, செயற்கை துண்ணறிவு, (Al) பொறியமைவுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

decision making process : முடிவெடுக்கும் செய்முறை : ஒரு குறிப்பிட்ட நடவடிக்கைப் போக்கினைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் ஏற்படும் அறிவுத் திறன், வடிவமைப்பு, தேர்வு நடவடிக்கைச் செய்முறை. decision structure : தீர்மானமான அமைப்பு : தேர்வு அமைப்பு போன்றது. decision support ; தீர்மான உதவி.

decision support system (DSS) : தீர்மானிக்க உதவும் பொறியமைவு (டிஎஸ்எஸ்)  : மற்றப் பொறியமைவுகளிலிருந்து இன்றியமையாத தரவுகளை எடுத்துக்கொண்டு, கட்டமைவற்ற முடிவுகளை எடுப்பதற்கு அந்தத் தரவுகளைப் பயன்படுத்த மேலாளர்களுக்கு உதவுகிற ஒரு மேலாண்மைத் தரவு பொறியமைவுப் பிரிவினைக் குறிக்கும் ஒரு பொதுவான சொல்.

decision symbol : முடிவுக் குறியீடு முடிவு காண் குறியீடு : ஒரு தேர்வினைச் செய்வதற்குத் தருக்கமுறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு செய்முறையினைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படும். இணைகர வடிவம் உள்ளீடுவெளியீடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சாய்சதுர வடிவத் தொடர்வரிசை வரைபடக் குறியீடு.

decision table : முடிவுக்காண அட்டவணை : சிக்கல் ஒன்றை விளக்கும்பொழுது தோன்றும் அனைத்து நிலைமைகளையும் அவற்றுக்கான நடவடிக்கைகளையும் வரிசைப்படுத்தும் அட்டவணை. சில நேரத்தில் நடவடிக்கை ஒழுங்குமுறைப் பட்டியலுக்குப்பதிலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

decision theory : முடிவுக்காண கோட்பாடு : ஒன்றுக்கு மேநற்பட்ட பல இயலக்கூடிய மாற்றுகளிடையே ஒன்றைத் தேர்வு செய்யும் முறையை விவரிக்கவும், அதனை அறிவுபூர்வ மானதாக ஆக்கவும் உருவாக்கப்பட்ட உத்திகள் மற்றும் கொள்கைகளின் விரிவான வரிசை.

decision tree : முடிவுகாண் மரம் : எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் உள்ள மாற்றுகளை கூறும்படவிளக்கம்.

deck : தொகுப்பு : துளையிடப் பட்ட அட்டைகளின் தொகுப்பு.

declaration : அறிவுக்கை : செயல்முறையிலும் அதன் வகையிலும் பயன்படுத்தப்படவிருக்கும் மாறியல் மதிப்புருக்களின் (variable) மென் சாதனம் / தொகுப்பி / மொழி பெயர்ப்பி போன்றவற்றை செயல்முறைப்படுத்துபவர், அறிவிக்கை செய்ய வேண்டியிருக்குமிடத்து, சில செயல்முறைப்படுத்தும் மொழிகளில் பயன்படுத்தப்படும் உத்தி.

declaration : statement : அறிவிப்பு அறிக்கை நிரல் தொகுப்பின் மற்றக் கூறுகளின் தன்மையை விளக்கும் நிரல் தொகுப்பு ஒன்றின் பகுதி அல்லது வன்பொருள் ஒன்றின் சில பகுதிகளை சிறப்பான பயன்பாட்டுக்காக ஒதுக்கும் நிரல் தொகுப்புப் பகுதி.

declaration time : நிறுத்த நேரம் : நாடா ஒன்றிலிருந்து தரவு ஒன்றின் கடைப்பகுதியை படித்த அல்லது பதிவு செய்த பிறகு அதனை நிறுத்தத் தேவை யான நேரம்.

declarative knowledge : அறிவிப்பு அறிவு : பொருள்கள் பற்றியும், நிகழ்வுகள் குறித்தும், அவை ஒன்றுக்கொன்று எவ்வாறு தொடர்புடையன என்பது பற்றியும் உண்மைகளை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் கற்றுக்கொள்ளுதல்.

declarative language : அறிவிப்பு மொழி : ஒரு பணியைச் செய்து முடிப்பதற்குக் கணினிக்குத் தேவைப்படும் துல்லியமான நடைமுறையைக் குறித்துரைப்பதிலிருந்து செயல் வரைவாளரை விடுவிக்கும் ஒரு செயல்வரைவு மொழி. பதிலாக, செயல்முறைப்படுத்துபவர், தான் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் என்பதைச் செயல்வரைவுக்குத் தெரிவிக்கிறார்.

decode : குறி மொழி மாற்றம் : குறிமுறை நீக்கம் : குறியீடுகளினால் கூறப்பட்ட தரவு ஒன்றை மொழி மாற்றம் செய்தல் அல்லது உறுதி செய்தல், EnCOde என்ற சொல்லுக்கு எதிர்நிலையானது.

decoder : குறி மொழி மாற்றி : குறி முறை நீக்கி : பொருள் உணர்த்தும் சாதனம் : 1. பொருள் உணர்த்தும் சாதனம், 2. தரப் படும் உள்ளிட்டுச் சமிக்கைகளுக்கு ஏற்ப ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வெளியீட்டு வழிகளைத் தேர்வு செய்யும் விசைகளின் அடித்தளப் பலகை.

decollate : தாள் பிரித்தல் : தொடர் படிவங்களின் பிரதி வரிசையாகச் சேர்த்து அவற்றுக்கிடையிலான கரித்தாள்களை அகற்றுதல்.

decompiler : பிரிப்பி : எந்திர மொழியை ஒர் உயர்நிலை ஆதார மொழியாக மாற்றுகிற செயல்முறை. இதன் மூலம் கிடைக்கும் குறியீடு புரிந்து கொள்வதற்குக் கடினமானதாக இருக்கக்கூடும். ஏனென்றால், மாறிலி மதிப்புருக்களும், வாலாயங்களும் பொதுவாக A0001, A0002 போன்ற பெயர்களில் இருக்கும்.

decompress : தளர்த்துதல் : திரட்சியாக்கம் செய்த தரவுகளை அது முதலிலிருந்த வடிவளவுக்கு மீண்டும் தளர்த்திக் கொண்டுவருதல்.

decrement : குறைவு : கீழிறக்கு : குறைப்பு : மதிப்பீடு அல்லது மாறக்கூடிய ஒன்று குறைக்கப்பட்டிருக்கும் அளவு. Increment என்பதற்கு எதிர் நிலையானது.

decryption : குறியீடுமாற்றம் : குறியீடுகளினால் தரப்பட்ட செய்தி ஒன்றிலிருந்து பொருள் உள்ள ஆதி செய்தியை உருவாக்குதல் அல்லது தெளிவான உரைப்படுத்துதல். குறியீட்டுக்கு நிலையானது.

DECUS : இலக்கக் கருவிக் கணினி : Digital Eqipment Computer Users Society என்பதன் குறும் பெயர். இலக்கக் கருவிக் கணினியைப் பயன்படுத்துவோர் குழு, அக்குழுவின் நோக்கம் இலக்கக் கருவிக் கணினி தொடர்பான கருத்துகளையும் தரவுகளையும் பரிமாறிக் கொள்வதாகும்.

dedicated : தனிப்பயனான ஒதுக்கப்பட்ட : தொகுப்பாணைக் கருவிகள் தொடர்பான அல்லது சிறப்பான பயன்பாட்டுக்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட அல்லது ஒதுக் கப்பட்ட நடைமுறைகள்.

dedicated channel : ஒருநோக்க வழி : ஒரே நோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் கணினி வழி அல்லது செய்தித் தொடர்பு வழி.

dedicated chip : தனிப்பயன் சிப்பு : ஒரு நோக்கச் சிப்பு : ஒரு பணியை மட்டுமே செய்கிற ஒரு சிப்பு. எடுத்துக்காட்டு : நினைவுப் பதிப்பான் சிப்பு.

dedicated computer : தனிப் பயன் கணினி : ஒதுக்கப்பட்ட கணினி : ஒரு குறிப்பிட்ட பணிக்காக ஒதுக்கப்பட்ட கணினி வடிவத்தில் மட்டும் இந்த ஒதுக்கீடு இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. சிறப்புப் பயன் கணினியுடன் ஒப்பிடவும்.

dedicated device : தனிப்பயன் கருவி : ஒதுக்கப்பட்ட கருவி : ஒரு குறிப்பிட்ட வேலைக்கென வடிவமைக்கப்பட்ட கருவி. மற்ற பணிகளுக்காக அதில் ஆணையிட முடியாது.

dedicated lines : தனிப்பயன் தொலைபேசி இணைப்புகள் : ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொலை பேசி இணைப்புகள் : தனிப்பட்ட ஒருவருக்கோ, ஒரு குழு வினருக்கோ தொலைத்தரவு தொடர்புக்காக தனிப்பட்ட முறையில் குத்தகை முறையில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொலைபேசி இணைப்புகள். இத்தகைய இணைப்புகளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டணம் செலுத்தப்படுகிறது. பொதுவான இணைப்புகளுக்கு ஒரு நிமிடத்திற்கு என்று கனக்கிட்டுக் கட்டணம் வசூலிப்பது போல் கட்டணம் வசூலிக்கப் படுவதில்லை.

dedicated service : அர்ப் பணிப்புப் பணி : ஒரு நோக்கப் பணி : மற்றப் பயன்படுத்துவோர் அல்லது அமைவனங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளாத பணி.

dedicated system : தனிப் பயன் முறைமை : ஒதுக்கப்பட்ட முறைமை : ஒரே ஒரு பணிக்காக ஒதுக்கப்பட்ட கணினியை அடிப்படையாகக் கொண்ட கருவி. எடுத்துக்காட்டு சொற்களை வகைப்படுத்துதல். மற்ற பணிகளைவிட எதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டதோ அதற்காக அதனைப் பயன்படுத்துவது எளிது. பொதுவான நோக்கங்களுக்கான முறைமைகள் அதிக கொடுக்கக்மாக வளைந்து கூடியவை.

dedicated word processor : தனிப்பயன் சொல் தொகுப்பி : ஒதுக்கப்பட்ட சொல் வகை செய் கருவி : இக்கருவியின் வன்பொருள், சொற்களை வகை செய்வதற்காக வடிவமைக்கப் பட்டதாகும். இதன் விசைகள் சிறப்பான பணிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு, நிரல்கள் அதன் மேல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். எடுத்துக்காட்டாகச் சொற்களை நீக்கு, வாக்கியத்தை நீக்கு அல்லது இடையில் சேர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.

de facto standard : நடைமுறைத் தர அளவு : போட்டியில்லாமல் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தாலும், தர நிர்ணய அமைவனங்களினால் அதிகார முறையில் தரநிலை வாய்ந்ததாக அறிவிக்கப்படாத ஒரு செயல் முறைப்படுத்தும் மொழி, பொருள், வடிவமைப்பு அல்லது செயல்முறை.

default . முன்னிருப்பு : கொடா நிலை : முன்னரே தீர்மானித்து வைக்கப்பட்டது, தொடக்க நிலையில் முன் குறித்து, பயனாளரின் தலையீடு இன்றி தன்னியல்பாய் இருப்பது. நிரல் தொகுப்பு அல்லது பயனாளரினால் குறிப்பான விருப்பம் எதுவும் தரப்படாத நிலையில் முறைமை அல்லது மொழி மாற்றுவோரினால் தானாக மேற் கொள்ளப்படும் அனுமானம்.

default data : முன்னிருப்பு தரவு குறிப்பு : தன்னியல்பான தரவு : விசைப்பலகை சாவிப் பதிவு அழுத்தங்களைக் குறைத்து, கணினி பயன்படுத்துபவரின் ஆக்கத்திறனை அதிகரிப்பதற்கு மென்பொருளால் தானாகவே அளிக்கப்படும் மதிப்புருக்கள். எனினும், தேவைப்படுமானால் தன்னியல்பான தகவல்களுக்குப் பதிலாகப் புதிய மதிப்புருக்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

default directory : முன்னிருப்பு விவரக் குறிப்பேடு : ஒரு வட்டு விவரக் குறிப்பேடு. இதில், வெளிப்படையான விவரக்குறிப்பேட்டுக் குறிப்பீடு இருந்தாலன்றி, கணினி பொதுவாகச் செயல்பாடுகளை நிறைவேற்று கிறது.

default drive : முன்குறித்த வட்டியக்கி : பயன்படுத்துவோரினால் குறிப்பான இயக்கி எண் தரப்படாவிட்டால் முறைமை ஒதுக்கித் தரும் வட்டு இயக்கி.

default font : முன்குறித்த எழுத்து முகப்பு : பயனாளரினால் வேறெதுவும் குறித்துரைக்கப்பட்டிராவிடில், அச்சடிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் அச்செழுத்து முகப்பு மற்றும் வடிவளவு.

default setting : தன்னியல்ப்பு அடைவு : பயன்படுத்துபவர் வேறுவகையில் குறித்துரைத் தாலன்றி, ஒரு செயல்முறையினால் தானாகவே பயன்படுத்தப்படும் அடைவு.

default value : முன்னிருப்பு மதிப்பீடு : தயாரிப்பாளரால் ஒரு கருவி அல்லது நிரல் தொகுப்புக்கு தரப்படும் மதிப்பு. பொதுவாக நிரல் தொகுப்பு ஒன்றில் தொடக்கநிலையில் உள்ள பொதுவான பாதுகாப்பான மதிப்பு.

deferred address : தாமத முகவரி : ஒத்திவைக்கப்பட்ட முகவரி : மறைமுக முகவரி.

deferred entry : தாமத முகவரி : தனக்குக் கட்டுப்பாட்டை மாற்றிய செயல்முறையிலிருந்து காலத்தாழ்வாக வெளியேறியதன் காரணமாக ஒரு நிரல்கூறில் செய்யப்படும் பதிவு.

deferred exit : தாமத வெளியேற்றம் : ஒத்திவைக்கப்பட்ட வெளியேற்றம் : முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட நேரத்தில் அல்லாமல், ஒருங்கிணைவில்லா ஒரு நிகழ்ச்சியினால் தீர்மானிக்கப்படும் ஒரு நேரத்தில் நிரல்கூறு கட்டுப்பாடு மாற்றப்படல்.

definition , பிரச்சினை ஒன்றுக்கான வரையறை : தருக்கங்களை பதின்ம வடிவுகளாகவும், பட்டியல்களாகவும் மற்றும் நிரல் தொகுப்பு விளக்கங்களாகவும் தொகுத்தல். அவை பிரச்சினையை தெளிவாக விளக்குகின்றன, வரையறை செய்கின்றன.

defrag : நெருங்கமை : அடுத்தடுத்த அமைவிடங்களில் வட்டுக் கோப்புகளில் தரவுகளைச் சேமித்து வைக்கும் நோக்கமுடைய DOS நிரல்.

defragmentation : நெருங்கமைத்தல் : ஒவ்வொரு கோப்பின் அனைத்துப் பகுதிகளும் அடுத்தடுத்த கூறுகளில் எழுதப்படுமாறு, அனைத்துக் கோப்புகளையும் ஒரு நிலை வட்டில் மறு படியும் எழுதுதல்.

degausser : காந்த புல நீக்கி : அழிப்பி : மின்காந்த வகையில் வட்டுகளிலும் நாடாக்களிலும் பதிவு செய்யப்பட்ட தரவுகளை அழிக்க உதவும் கருவி. இதனை பேரழிப்பி என்றும் கூறுவர்.

degradation : தரங்குறைத்தல் : தரமிழத்தல் : முறைமை தொடர்ந்து இயங்கினாலும், அதன் சேவை குறைந்த அளவிலேயே அமையும் முறையான கருவிப்பராமரிப்பு கிடைக்காத நிலை மற் றும் அன்றாடத் தேவைகளுக்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் கணினி நிரல் தொகுப்புகள் பராமரிக்கப்படாதிருத்தல் ஆகியவை இரண்டு முக்கிய காரணங்களாகும்.

deinstall : நீக்கல் : இயக்கப் பயன்பாட்டிலிருந்து நிரல் தொகுப்பு ஒன்றையோ, வன் பொருளையோ நீக்குதல்.

dejagging : பிசிரற்ற வரைவு : பிசிரற்ற கோடுகளை, எழுத்துகளை, பல கோண வடிவங்களை வரையப் பயன்படுத்தப்படும் கணினி வரைபட உத்தி.

de jure standard : சட்டமுறைத் தர : அளவு அமெரிக்கத் தேசியத் தர நிமருணய நிறுவனம் (ANSI) போன்ற தர நிருணய நிறுவனங்களினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அங்காடியில் விற்பனையிலுள்ள தர அளவுகள். delay circuit காலந்தாழ்த்தும் இணைப்பு : சமிக்கைகளை வழங்கும் பொழுது இடைவெளியை வேண்டுமென்றே அதிகமாக்கும் மின்னணுவியல் இணைப்பு.

delay line : சுணக்க வழி.

delay line storage : காலந்தாழ்ந்து வரும் வரிச்சேமிப்பகம் : காலந்தாழ்ந்து வரும் வரியைக் கொண்ட சேமிப்பகம். அதில் நிரலை மீண்டும் உருவாக்கி இணைப்பதற்கான வசதி உண்டு. ஆதிக் கணினிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டது.

delete : நீக்கு நீக்குதல் : அழித்தல் : களம் அல்லது கோப்பு ஒன்றின் ஆவணத்திலிருந்து நீக்குதல் அல்லது அழித்தல் அல்லது போக்குதல். 2. தரவுகளைப் போக்கும் முறை.

delete all : அனைத்தும் அழி : அனைத்தும் நீக்கு.

delete file : கோப்பை நீக்கு.

delete key : நீக்கல் விசை : அழித்தல் விசை : 1. ஐபிஎம் மற்றும் ஒத்தியல்புக் கணினிகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு விசை. விசைப் பலகையில் Del என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கும். பெரும்பாலான பயன்பாட்டுத் தொகுப்புகளில் இந்த விசையை அழுத்தியவுடன் சுட்டுக் குறியின் அடுத்துள்ள எழுத்து அழிக்கப்படும். ஆனாலும்வேறு சில பயன்பாடுகளில், தேர்வு செய்யப்பட்ட உரைப் பகுதி அல்லது வரைகலைப் படத்தை நீக்கிவிடும். 2. ஆப்பிள் மெக்கின்டோஷ் கணினிகளில் ஏடிபி மற்றும் விரிவாக்க விசைப்பலகைகளில் உள்ள விசை. செருகு குறிக்கு முந்தைய எழுத்தை அழிக்கும் அல்லது தேர்வு செய்யப்பட்ட உரைப் பகுதியையோ, வரைகலைப்பகுதியையோ அழிக்கும்.

delete record : ஏட்டை நீக்கு.

deletion record : நீக்கும் ஆவணம் : அடிப்படைக் கோப்பு ஒன்றில் உள்ள ஆவணம் ஒன்றுக்குப் பதிலாக அமையும் புதிய ஆவணம்.

delimit : எல்லையிடு : வரம்பிடல் ஒன்றின் வரம்புகளைத் தீர்மானித்தல். குறிப்பிட்ட மாறக்கூடிய ஒன்றின் உயர்ந்த பட்ச, குறைந்தபட்ச வரம்புகளைத் தீர்மானித்தலைப் போன்றது.

delimiter வரம்புக்குறி : வரம்பு காட்டி : எல்லைக்குறியீடு : சிறப்பு வடிவம். எடுத்துக் காட்டாக பட்டியல் ஒன்றில் மாறக்கூடிய பெயர்கள் அல்லது பொருள்களைப் பிரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும். அல்லது தரவு வகைகளைப் பிரிப்பதுபோல ஒரு தொடர் வடிவங்களை மற்றொன்றிலிருந்து பிரிக்கப் பயன்படும் கால் புள்ளி அல்லது இடைவெளி.

delivery : வழங்குதல் : பட்டு வாடா நிரல் தொகுப்பை உரு வாக்கும் பணி வட்டத்தில் இறுதிச்செயல். இதில், உண்மையான தரவுகளைக் கையாளப் பயனாளருக்கு நிரல் தொகுப்பு அல்லது முறைமை வழங்குகிறது.

delivery challon : விநியோகத் தரவு.

Dell Computer Corporation : டெல் கணினிக் கழகம் : IBM ஒத்தியல்பு நுண்கணினிகளைத் தயாரிக்கும் ஒர் அமைவனம். இதனை 1984இல் மைக்கேல் டெல் என்பவர் டெக்சாஸ் மாநிலத்திலுள்ள (அமெரிக்கா) ஆஸ்டின் நகரில் நிறுவினார். லேப்டாப் (Laptop) முதல் உயர் முனை எந்திரங்கள்வரைப் பல்வேறு வகை நுண்கணினிகளை இது தயாரிக்கிறது.

Delphi Information Service : டெல்ஃபி தரவு சேவை : அமெரிக்காவில் பாஸ்டன் நகரில் உள்ள இணையச் சேவை நிறுவனம் வழங்கும் இணையத் தரவு சேவை.

delta modulation : டெல்டா அதிர்விணக்கம் : குரல் அலைகளின் மாதிரியை எடுத்து, அவற்றை இலக்கக் குறியீடாக மாற்றுவதற்கான உத்தி.

deltree : அகற்றாணை : ஒரு விவரக் குறிப்பேட்டில் அனைத்துக் கோப்புகளையும் அகற்றி விட்டு, துணை விவரக்குறிப்பேடுகளையும் அகற்றுகிற ஒர் உயர்நுட்ப DOS நிரல்.

demagnetization : காந்த நீக்கி : காந்த வட்டு அல்லது நாடாக்களில் சேமிக்கப்பட்ட தரவுகளை அழிக்கும் செயல்.

demand driven processing : தேவை முடுக்கு செயலாக்கம் : தரவு பெறப்பட்ட உடனேயே நடைபெறும் செயலாக்கம். இது போன்ற நிகழ்நேரச் (Realtime) செயலாக்கத்தின் காரணமாய் செயலாக்கப்படுத்தாத தகவலைச் சேமித்து வைக்கத் தேவையில்லாமல் போகிறது.

demand paging : பக்கமேற்றல் கோரிக்கை : நிகழ்சேமிப்பு முறைமைகளில், புறப்பக்கச் சேமிப்பகத்திலிருந்து உண்மையான சேமிப்பகத்திற்கு அப்பணியை நிறைவேற்றப்படும் நேரத்தில் மாற்றுதல்.

demand report : கோரல் அறிக்கை வேண்டிய அறிக்கை : கோரிக்கையின் பேரில் மட்டுமே வழங்கப்படும் அறிக்கை. எதிர்பார்க்கப்படாத கேள்விகளுக்கான விடையாக வழங்க, மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அடிப்படையான முடிவுகளை மேற்கொள்ள இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

demo : செயல் விளக்க செய் முறை : விளம்பரம், விற்பனை நோக்கங்களுக்காக ஒரு பயன் பாட்டுச் செயல்முறையில் சில செயற்பணிகளை எடுத்துக் காட்டுவதற்காக வடிவமைக்கப் பட்டுள்ள ஒரு செயல் விளக்கச் செய்முறை.

demodulate : அதிர்விணக்க நீக்கம் : ஒத்தியல்புடைய சைகைகளை இலக்கங்களாக மாற்றுவதற்கான செய்முறை. ஊர்தியிலிருந்து தரவு சைகைகளை வடிகட்டுதல்.

demodulation : மீளப்பெறல் : தகவல் தொடர்பில் எடுத்துச் செல்லும் அலை வரிசையில் அனுப்பப்பட்ட ஆதிக்குறியீட்டை மீண்டும் பெறும் நடைமுறை. தரவு தொகுப்புகளில், தரவுத் தொடர்புச் சமிக்கைகள், கணினி முனையச் சமிக்கைகளுடன் இணையச்செய்யப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. Modulation என்பதன் இணைப் பகுதியாகும்.

de modulator : மீளப்பெறும் கருவி : தகவல் தொடர்பு இணைப்பு ஒன்றின் வழியாக அனுப்பப்படும் சமிக்கைகளை பெறும் கருவி. அது, அச்சமிக்கைளை மின் துடிப்புகளாக அல்லது துண்மிகளாக மாற்றி, தரவு தயாரிப்பு எந்திரங்களுக்கு அவற்றை உள்ளீடாகத் தரும். Modulator என்பதற்கு மாறானது.

demonstration programme : சான்று விளக்க நிரல் : முன்மாதிரி நிரல் : 1. உருவாகிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு நிரலின் செயல் திறனை விளக்கும், அந்நிரலின் ஒரு முன்மாதிரி வடிவம். 2. ஒரு நிரலை விற்பனைக்குக் கொண்டுவரும்முன் அதன் செயல்திறனை விளக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட சுருக்கமான வடிவ முன்மாதிரி.

demonstrative education : செயல்முறை விளக்கக் கல்வி.

demount : இணைப்பைக் கழற்றுதல் : கருவி ஒன்றிலிருந்து எழுத அல்லது படிக்கக்கூடிய காந்த சேமிப்பு ஊடகத்தை நீக்குதல், இது வட்டு இயக்கி ஒன்றிலிருந்து வட்டுத் தொகுப்பு ஒன்றை நீககுதல் போனறது.

demultiplexer : ஒருங்கிணைக்கி : பல இணைப்புக் கருவி : ஒருங்கிணைத்து அனுப்பப் பட்ட மின்காந்த அல்லது இலக்க வடிவிலான தரவுத் தொகுப்பிலிருந்து ஒவ்வொரு தரவையும் தனித்தனியாகப் பிரித்தெடுக்கும் சாதனம். Multiplexes (பல்பயன் இணைப்பு) என்பதற்கு எதிரானது.

denary : பதின்மான முறை : பத்திலக்க பதின்ம எண்மான முறை.

denary notation : பதின்ம குறிமானம் : பதின்மங்களைப் பயன்படுத்தி நாம் எண்ணுகிற வழக்கமான எண்மான முறை.

dendrite : மர இழை : மனித மூளையிலுள்ள அடிப்படைச் சேமச்சிற்றம். இது, மரத்தடங்கள் (Dendrites) மரவடிவ இழைகளின் கட்டமைப்பைக் கொண்டது.

denizen : டெனிஸன் : இணையத்தில் செய்திக் குழுவில் பங்கு பெறும் ஒருவரை இவ்வாறு அழைக்கின்றனர்.

denominator : விகுதி .

dense binary code : செறிவு இரும எண் குறியீடு : எல்லா இயலத்தக்க இரும எண் (இரட்டை இலக்க) நிலைகளையும் பயன்படுத்தக்கூடிய குறியீடு.

dense list : செறிவுப் பட்டியல் : அடர் பட்டி : எல்லாச் சிற்றங்களும் இயன்றளவு நிரப்பப்பட்டிருக்கிற ஒரு பட்டியல்.

density : திண்மை : அடர்த்தி : செறிவு : ஒரு குறிப்பிட்ட பருண்மையான இடத்தில் சேமிக்கக் கூடிய எழுத்துகளின் எண்ணிக்கை. மின்காந்த ஊடகம் ஒன்றில் எவ்வளவு நெருக்கமாக தரவுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என்ற அளவுமுறை. பொதுவாக ஒரு அங்குலத்துக்கு இத்தனை எண்மிகள் (எட்டியல்) என்ற முறையில் கணக்கிடப்படுகிறது. பதிவுத்திண்மை அதிகரிக்க அதிகரிக்க சேமிப்புக் கருவியின் திறன் கூடுகிறது.

density, bit : துண்மி (பிட்) அடர்த்தி.

density, character : எழுத்து அடர்த்தி.

density, double : இரட்டை அடர்த்தி.

density, packing : பொதி அடர்த்தி.

density, recording : பதிவடர்த்தி.

density, single : ஒற்றை அடர்த்தி.

density, storage : சேமிப்பு அடர்த்தி.

departmental computing : துறைக் கணிப்பு : ஒரு துறையின் தரவுகளை அதன் சொந்தக் கணினி அமைவினைக் கொண்டே செய்முறைப் படுத்துதல்.

departmental processing : துறைசார் செயலாக்கம்.

dependability : நம்பகமான : நம்பத் தகுந்த .

dependency : சார்புநிலை சார்பு : மற்றொரு பணியைத் தொடங்கு முன் ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்ட பணி ஒன்றை நிறைவேற்றும் உறவு நிலை.

dependent : சார்ந்திருப்பு.

dependent segment : சார்புக்கூறு : தரவு மேலாண்மையில், தரவு தனது முழுப்பொருளுக்காகவும் ஒர் உயர்நிலைத் தகவலை நம்பியிருக்கும் நிலை.

dependent variable : சாரு மாறியல் மதிப்புரு : ஒர் உருமாதிரியின் வெளிப்பாடு. இது, உட்பாடுகளை நம்பியிருப்பதால் இப்பெயர் பெற்றது.

deposit : வைப்பீடு : எந்திரப் பதிவேட்டில் அல்லது நினைவுப் பதிப்பியின் அமைவிடத்தில் தரவுகளைச் சேமித்து வைத்தல்.

depth queuing : முப்பறிமாணத் தோற்றமிடல் : இருபரிமானப் பொருளை முப்பரிமாணத் தோற்றமுடையதாக மாற்றப் பயன்படுத்தும் ஷேடிங் (Shading) போன்ற தொழில் நுட்பம்.

deque : டிகியூ : இருமுனைப் பட்டியல் : Double Ended Queue என்பதன் குறும்பெயருமாகும். பட்டியலின் இரண்டு முனைகளிலும் நீக்கவும், சேர்க்கவும் அனுமதிக்கும் இருபுறமும் உள்ள வரிசை.

dereference : சுட்டு விலக்கம் : மறைமுகச் சுட்டு : நினைவகத் தில் இருத்திவைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு மதிப்பினை அணுக முகவரிச் சுட்டு (Pointer) என்னும் கருத்துரு சில நிரலாக்க மொழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சுட்டு என்பது அம்மதிப்பு பதியப்பட்டுள்ள முகவரியையே குறிக்கும். அம்முகவரியில் இருத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள மதிப்பினை எடுத்தாள அச்சுட்டினையே மறைமுகமாய் பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியும். (எ-டு) ; சி மற்றும் சி++ மொழிகளில் int *p, int n = 5, p = & n : என்று கட்டளை அமைக்கலாம். p என்பது, 5 என்னும் மதிப்பு இருத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள முகவரியைக் குறிக்கும். p என்பது 5 என்னும் மதிப்பைக் குறிக்கும். இவ்வாறு ஒரு முகவரிச் சுட்டு மூலம் அம்முகவரியிலுள்ள மதிப்பை மறைமுகமாகச் கட்ட முடியும். derived class : தருவித்த குழு : உட்குழு : தருவித்த வகுப்பு : பொருள் நோக்கிலான நிரலாக்கத்தில், ஒர் இனக்குழுவை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்படும் இன்னோர் இனக்குழு. அடிப்படை இனக் குழுவின் (Base Class) அனைத்து பண்பியல்புகளையும் தருவித்த இனக்குழு கொண்டிருக்கும். அதே வேளையில் அடிப்படை இனக்குழுவில் இல்லாத புதிய உறுப்புகளையும், செயல்முறைகளையும் சேர்த்துக்கொள்ள முடியும். சில செயல்முறைகளை மாற்றியமைக்கலாம். மறுவரையறை செய்யலாம்.

derived font : தருவித்த எழுத்துரு ஏற்கெனவே இருக்கும் ஒர் எழுத்துருவை சற்றே மாற்றியமைத்து உருவாக்கப்படும் புதிய எழுத்துரு. இப்போது பயன்பாட்டில் உள்ள வரைகலை அடிப்படையிலான மெக்கின்டோஷ் இயக்க முறைமையில் ஏற்கெனவே நிறுவப்பட்டுள்ள எழுத்துருக்களின் உருவளவுகளை மாற்றி புதிய எழுத்துகளை உருவாக்க முடியும்.

derived relation : தருவித்த உறவுமுறை : ஏற்கெனவே வரையறுக்கப்பட்ட ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறவு முறைகளின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்படும் புதிய உறவுமுறை.

DES : டெஸ் : டிஇஎஸ் : தரவு மறையாக்கத் தரநிர்ணயம் எனப்பொருள்படும் Data Encryption Standard என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். 1976-ஆம் ஆண்டில் ஐபிஎம் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டு அமெரிக்க அரசினால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட கணினித் தரவு மறையாக்கத்துக்கான வரையறைகள். டெஸ், 56 துண்மி மறைக்குறியைப் பயன் படுத்துகிறது.

descendant : வாரிசு : 1. பொருள் நோக்கிலான நிரலாக்கத்தில் ஒர் இனக்குழுவிலிருந்து தருவிக்கப்பட்ட இனக்குழு அதன் வாரிசு என அழைக்கப்படுகிறது. தாத்தா, தந்தை, மகன் எனற உறவுமுறை யைப் போன்றது. 2. கணினிச் செயலாக்கத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட செயலாக்கம் (ஒரு நிரல் அல்லது ஒரு பணி) இன்னொரு செயலாக்கத்தினால் பயன்படுத் திக் கொள்ளப்படும்போது, மூலச் செயலாக்கத்தின் சில பண்பியல்புகளை அழைத்த செயலாக்கம் மரபுரிமையாகப் பெறும்.

descender : கீழிறங்கி : இறங்கி : மற்ற எழுத்துகளின் அடிக்கோட்டுக்கு கீழே இறங்கும் g போன்ற சிறிய எழுத்துகளின் பகுதி. Kern என்றும் அழைக்கப் படுகிறது.

decending : இறங்குமுகம்.

descending order : இறங்குமுக வரிசை : அகர வரிசையிலோ அல்லது எண்முறையிலோ அதிக அளவிலிருந்து குறைந்த அளவுக்கு இறங்கி வரும் வரிசை. -

descending sort : இறங்குமுக வரிசையாக்கம் : ஒரு பட்டியலுள்ள உறுப்புகளை இறங்கு முக வரிசை முறைப்படுத்தல். Z இல் தொடங்கி A-யில் முடியு மாறும், எண்களைப் பொறுத்தவரை பெரிய எண்ணில் தொடங்கி சிறிய எண்ணில் முடியுமாறும் வரிசைப்படுத்தல்.

description : விவரிப்பு.

description, data : தரவு விவரிப்பு.

descriptive statistics : விவரிப்பு புள்ளியல் : மாற்ற விகிதம், சகவிகிதங்களின் விகிதம், திட்ட அளவு பிழைபாடு, கணித நடு எண், வரிசை போன்ற எண்ணளவிலான தரவுத் தொகுதி ஒன்றின் முக்கியத் தன்மைகளைக் குறிப்பிடும் எண் மதிப்புகள்.

descriptor விளக்கச்சொல்; வர்ணிப்பி : விவரிப்புச் சொல் தகவலைப் பட்டியலிடவோ அல்லது வகை வாரியாகப் பிரிக்கவோ உதவும் முக்கிய சொல். விசைச்சொல் என்றும் சில சமயம் அழைக்கப்படும்.

deserialize : தொடர்வரிசை நீக்கம் : ஒரு தொடர்வரிசைத் துண்மிக்கற்றையை ஒருபோகு துண்மிக்கற்றையாக மாற்றுதல்.

desh symbol : கீற்று குழூஉக் குறி.

design : வடிவாக்கம் : வடிவமைப்பு.

design aids : வடிவமைப்பு உதவிகள் : கணினி அமைப்பைச் செயல்படுத்த உதவும் நோக்கமுள்ள கணினி நிரலாக்கத் தொடர் அல்லது வன்பொருள் உறுப்புகள்.

design automation : வடிவமைப்பு தன்னியக்கம் : மின் சுற்று வடிவங்கள், புதிய கணினி மற்றும் பிற மின்னணுச் சாதனங்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தியில் கணினியைப் பயன்படுத்துதல்.

design costs : வடிவமைப்பு செலவுகள் : அமைப்புகளின் வடிவமைப்பு, நிரலாக்கத் தொடர் பயிற்சி, மாற்றல், சோதனை செய்தல், ஆவணப்படுத்துதல் போன்றவற்றுடன் தொடர்புள்ள செலவு. design cycle : வடிவமைப்புச் சுழற்சி : ஒரு வன்பொருள்அமைப்பில், இயக்க அமைப்பை உருவாக்குவதற்கான முழுத் திட்டம். இதில் சிக்கலை விவரித்தல், அல்கோரித நெறிமுறை ஏற்படுத்தல், ஒடுபடக் குறியீடு அமைத்தல், நிரல் தொடர் பிழை நீக்கம், ஆவணப் படுத்தல் ஆகியவை அடங்கும்.

design engineer : வடிவமைப்புப் பொறியாளர் : வட்டு அலகு, நுண் செயலி அல்லது சிப்பு போன்ற ஒரு வன்பொருள் வடிவமைப்புடன் தொடர்புள்ள நபர்.

design error : வடிவமைப்புப் பிழை.

design heuristics : வடிவமைப்புக் கண்டுணர்தல் : ஒரு பெரிய சிக்கல் அல்லது நிரலாக்கத் தொடரை மிகச் சிறியதான எளிதில் சமாளிக்கக்கூடிய 'மாடுல் (module) கூறுகளாகப் பிரிப்பதற்குக் கடைபிடிக்கப் படும் வழிகாட்டுதல்கள்.

design language : வடிவமைப்பு மொழி : வடிவமைப்புப் பணியில் அதன் சொற்றொடர்களையும், இலக்கணங்களையும் பயன்படுத்தக்கூடிய நிரலாக்கத் தொடர்மொழி.

design phase : வடிவமைப்பு நிலை : முன்பே நிர்ணயிக்கப்பட்ட வடிவமைப்புத் தேவைகளைப் பொறுத்து ஒரு தகவல் அமைப்பை உருவாக்கும் செயல்.

design problem : வடிவமைப்புச் சிக்கல்.

design review : வடிவமைப்பு சீராய்வு வடிவமைப்பு : மீள் பார்வை.

design specifications : வடிவமைப்பு வரன்முறைகள் : வடிவமைப்புக் குறியீடுகள் : ஒரு நிறுவனத்தின் குறிப்பிட்ட பிரிவின் தகவல் தேவைகளை ஆராய்ந்ததன் விளைவு. உள்ளீடு, செயலாக்கம், வெளியீடு போன்றவற்றிற்கான வரன்முறைகள்.

design, systems : முறைமை வடிவமைப்பு.

design template : வடிவமைப்புப் படிம அச்சு.

design time : வடிவமைப்பு நேரம்.

design walkthrough : வடிவமைப்பு மேல்நோக்கு : பயன்படுத்துவோர், செயல்முறையாளர்கள், ஆலோசகர்கள் ஆகி யோர் ஒரு பொறியமைவினை மேலிருந்து நோக்குதல்.

desk accessories : வடிவமைப்புத் தேவைகள் : வரைபட முறைகளைச் சார்ந்த அமைப்பில், பிற ஆவணங்களைப் பயன்படுத்துவதற்குத் தேவைப்படும் பணியாற்றும் கருவிகள்.

desk checking : மேசை சோதனை : நிரலாக்கத் தொடர் அளவையில் பிழைகளைச் சோதிக்கும் மாதிரி தரவு பொருள்களைக்கொண்டு சோதித்தல். கணினியில் செயல்படுத்துவதற்கு முன்பு இத்தகைய சோதனை செய்யப்படுகிறது.

desk scanner : மேசை வருடி : மேசை நுண்ணாய்வுக் கருவி : மேசை நுண்ணாய்வுக் கருவியின் சுருக்கப் பெயர். இரு உருக்காட்சிகளை நுண்ணாய்வுச் செய்யப்பயன்படுகிறது. இந்த உருக்காட்சிகளைப் பின்னர் ஒரு மேசை வெளியீட்டு அல்லது வரைகலை மென்பொருள் உருவாக்கிய ஒர் ஆவணத்தில் பதிவு செய்யலாம். நுண்ணாய்வு செய்த உருக்காட்சிகளை விருப்பம்போல் வெட்டலாம், ஒட்டலாம். கையால் இயக்கும் நுண்ணாய்வுக் கருவிகளும், தட்டைப்படுகை நுண்ணாய்வுக் கருவிகளும் கிடைக்கின்றன.

desktop : மேசைப் பதிப்பு தொழில் நுட்பம் : ஆவணங்கள், காகிதங்கள் மற்றும் துணைப் பொருள்களைக் கொண்ட திரையில் காட்டப்படும் காட்சி.

desktop computer : மேசைக் கணினி : துண்செயலகம், உள்ளீடு, வெளியீடு, சேமிப்புச் சாதனங்களை ஒன்றாக, கணினி அமைப்பாக உருவாக்கி மேசை மேல் வைக்கக்கூடிய சிறு கணினி. வீட்டுக் கணினி (Home Computer), நுண் கணினி (Micro Computer), தனி முறைக் கணினி (Personal Computer) என வகை உண்டு.

desktop conferencing : மேசைக் கலந்துரையாடல்; கணினிக் கருத்தரங்கு தொலைதூர ஊர்களில் உள்ளவர்கள், ஒரே நேரத் தில் கணினி வழியாகக் கூடிப் பேசல். அவர்கள் ஒரிடத்தில் அமர்ந்து உரையாடுவது போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும். இத்தகவல் தொடர்பில் பயன்பாட்டு நிரல்களிலுள்ள தரவுகள் மட்டுமின்றி கேட்பொலி (audio) ஒளிக்காட்சி (video) தரவு பரிமாற்றமும் இயலக்கூடியதே.

desktop enhancer : மேசைக் கணினித் திறன்கூட்டி : மைக் ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ், மேக் ஒஎஸ் போன்ற சாளரக் காட்சி அடிப்படையிலான இயக்க முறைமைகளின் செயல்பாட்டுத் திறனைக் கூட்டும் மென் பொருள் தொகுப்பு. திறன் மிகுந்த கோப்பு உலாவி, இடைச் சேமிப்புப் பலகை (clipboard) மற்றும் பல்லூடக இயக்கி (multimedia player) போன்ற வசதிகள் இதில் அடங்கும்.

desktop file : மேசைக் கணினிக் கோப்பு : ஆப்பிள் மெக்கின் டோஷ் இயக்க முறைமையில் ஒரு வட்டிலுள்ள கோப்புகளின் விவரங்கள் சேமித்து வைக்கப் பட்டுள்ள கோப்பு. இக்கோப்பு மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும்.

desktop management interface : கணினிவழி மேலாண்மை இடைமுகம.

desktop publishing (DTP) : மேசைப்பதிப்பு வெளியீடு (டி. டீபீ) : மேசைப் பதிப்புத் தொழில்நுட்பம் வெளியீட்டாளர்களும், அச்சகங்களும் பயன்படுத்துவதற்கு, ஒளிப்பதிவு செய்வதற்கு ஆயத்தமான நிலையில் ஆவணங்களைத் தயாரிக்கும் கணினி இயக்கப்பொறியமைவு.

desktop publishing package : மேசை வெளியீட்டுத் தொகுதி : உருவமைப்பு வரைபடங்கள், படங்கள் ஆகியவற்றை வாசகர்கள், தலைப்புகள் ஆகியவற்றுடன் பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதிக்கக் கூடிய வாசகமும், வரைகலை நுட்பங்களும் இணைந்த மென்பொருள். எடுத்துக்காட்டு : பக்க வடிவமைப்பி (பேஜ் மேக்கர்), வெஞ்சுரா, குவார்க் எக்ஸ்பிரஸ்.

desktop publishing system : மேசை வெளியீட்டுப் பொறியமைவு : படங்கள், பல்வேறு எழுத்து முகப்புகளுடன் அச்சிட்ட வாசகங்கள் ஆகியவற்றுடன் கவர்ச்சிகரமான பக்கவடிவமைப்புகளை உருவாக்கக் கூடிய புறநிலைச் சாதனங்கள் கணினியுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு பொறியமைவு.

desktop system : மேசைப் பொறியமைவு : ஒர் அலுவலக மேசையில் முழுமையாகப் பொருந்தக்கூடிய ஒரு கணினி.

desktop video : மேசைக் கணினி ஒளிக்காட்சி : ஒளிப்படங்களைத் திரையிட சொந்தக் கணினியைப் பயன்படுத்துதல். ஒளிக் காட்சிப்படங்களை ஒளிக்காட்சிச் சுருளில் பதிவு செய்யலாம் அல்லது லேசர் வட்டுகளில் பதியலாம் அல்லது படப்பிடிப்புக் கருவி மூலம் பதிவு செய்யலாம். இவ்வாறு பதியப்பட்ட படங்களை ஒளிக்காட்சிப் இலக்கமுறை (digital) வடிவில் அனுப்பி ஒரு பிணையத்தின் மூலம் நிகழ் படக் கலந்துரையாடலில் பயன் படுத்திக் கொள்ள முடியும்.

despatch : அனுப்பு : destination:சேருமிடம்:இலக்கு ஒரு தரவு மாற்றல் இயக்கத்தின்போது தரவுகளைப் பெறுகின்ற சாதனம் அல்லது முகவரி.

destination disk:இலக்கு வட்டு.

destination file:சேரிடக் கோப்பு.

destination,object:இலக்கு'.

destructive memory:அழிவுறு நினைவுப் பதிப்பி: படித்தவுடன் உள்ளடக்கத்தை இழந்து விடுகிற நினைவுப் பதிப்பி.படித்தவுடன்,இதன் துண்மிகளுக்கு மின்சுற்று வழியாக உயிரூட்ட வேண்டும்.

destructive operation:சிதைப்புச் செயல்பாடு; அழிப்புச் செயல்பாடு.

destructive read:அழித்திடும் படிப்பு: சிலவகை நினைவக அமைப்புகளின் பண்பியல்பு. நினைவக இருப்பிடத்திலுள்ள தகவலைப் படிக்கும்போது அத்தகவல் செயலிச் சில்லுவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.ஆனால் நினைவகத்தி லுள்ள தரவு அழிக்கப்பட்டுவிடும்.இத்தகைய நினைவக அமைப்பில் அழிக்கப்பட்ட இடத்தில் தக வலை மறுபடியும் எழுதுவதற்கு தனிச்சிறப்பான நுட்பம் தேவைப்படும்.

destructor அழிப்பி;சிதைப்பு:பொருள் சார்ந்த செயல்முறைப் படுத்துதலில்,ஒரு பொருளின் நிலையை விடுவிக்கிற அல்லது அந்தப் பொருளையே அழித்து விடுகிற ஒரு செயற்பாடு.

detachable keyboard:பிரிக்கக் கூடிய விசைப்பலகை: காட்சித் திரை அல்லது வட்டு அலகுபோல ஒரே அமைப்பில் சேர்த்து உருவாக்கப் படாத விசைப்பலகை ஒரு கம்பியின் மூலம் கணினியுடன் இணைக்கப்பட்டு காட்சித்திரையை வைப்பதில் அதிக வசதியைத் தருகிறது.

detail:விவரம்:பெரியகோப்பு அல்லது வரைபடத்தின் சிறிய பிரிவு.

detail band:விவரக் கற்றை.

detail diagram:விவர வரைபடம்: ஹிப்போவின் (HIPO) ஒரு மாடுலில் (module) பயன்படுத்தப்படும் தரவுப் பொருள்கள் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பணியைக் குறிப்பிடும் வரைபடம்.

detail file:விவரக் கோப்பு: தற்காலிகத் தகவலைக்கொண்ட கோப்பு.ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத் தில் நடைபெற்ற மாற்றங்களைக் கொண்ட பதிவேடுகள் போன்றவை,தற்காலிகத் தகவலாகக் கொள்ளப்படுகின்றன. detail flowchart : விவர வரைபடம் : ஒரு குறிப்பிட்ட நிரலாக்கத் தொடருக்குள் தேவைப்படும் செயலாக்க நிலைகளை குறிப்பிடும் வரைபடம்.

detail line : விவர வரி : செய்முறைப்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு பதிவேட்டையும் கண்காட்சியாகக் காட்டுகிற வரி.

detail printing : விவர அச்சிடல் : கணினிக்குள் படித்து அனுப்பப்படும் ஒவ்வொரு பதிவுக்கும் ஒருவரி அச்சிடப்படும் இயக்கம்.

detail report : நுணுக்க அறிக்கை : அச்சிட்ட அறிக்கை. இதில் ஒவ்வொரு வரியும் படித்து முடித்த உள்ளீட்டுப் பதிவேட்டை ஒட்டியே அமையும்.

detail view : விளக்கமான பார்வை;விளக்கக் காட்சி.

detection : கண்டுபிடித்தல் : ஒரு சிக்கலைக் கண்டுபிடிக்கும் நோக்கத்துடன் ஒரு நிகழ்வை அமைதியாகக் கண்காணிப்பது.

determinant : தீர்வுப்பண்பு : தரவுத் தள வடிவாக்கக் கோட்பாட்டில், ஓர் அட்டவணையில் ஒரு பண்புக்கூறு அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பண்புக் கூறுகள் வேறொரு பண்புக்கறு அல்லது பண்புக் கூறுகளின் மீது செயல்முறையில் சார்ந்திருக்கு மாயின், அத்தகைய பண்புக்கூறு/கூறுகளை தீர்வுப் பண்பு என்கிறோம். சார்ந்து நிற்கும் பண்புக்கூறு/கூறுகளை சார்புப் பண்பு எனலாம்.

determinism : முன்னறி திறன் : கணினிவழிச் செயல்பாடுகளில், பலன் எப்படி இருக்கும் என்பதை முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கும் திறன். ஒரு செயலாக்க முறைமையில் தரவு எவ்வாறு கையாளப்படும் என்பதை முன்கூட்டி அறிதல். எடுத்துக்காட்டாக, குறிப்பிட்ட உள்ளீடுகளைத் தரும்போது, குறிப்பிட்ட வெளியீட்டையே எப்போதும் தரக்கூடிய பாவிப்பு (Simulation) முன்னறியக்கூடிய பாவிப்பு (A Deterministic Simulation) எனப்படுகிறது.

deterministic model : முடிவு செய்யும் கருவி; உறுதியாக்கும் கருவி மாதிரி : நேரடியான காரண-விளைவுத் தொடர்புகளையும் தெரிந்த நிலையான மதிப்புகள் உள்ள தரவுகளைப் பற்றியும் ஆய்வு நடத்த உதவும் கணித மாதிரி.

developer : உருவாக்குபவர்.

developer's toolkit : உருவாக்கக் கருவித் தொகுதி : ஒரு பயன்பாட்டுச் செயல்முறையை ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலுடன் இணைப்பதற்கு செயல்முறைப்படுத்து வதில் பயன்படுத்தப்படும் மென்பொருள் நிரல்கூறுகளின் தொகுதி.

development : உருவாக்கம்.

development engine : மேம்பாட்டு எந்திரம் : தரவு ஆதாரத்தை மேம்படுத்தவும், பேணிவரவும் தரவுப் பொறியாளருக்கும் மேலாண்மை வரம்புப் பொறியாளருக்கும் உதவுகிற எந்திரம்.

development cycle : உருவாக்கச் சுழற்சி : உருவாக்கப் படிநிலை : ஒரு பயன்பாட்டு மென்பொருள் தொகுப்பு தேவைகளை ஆய்வு செய்தல் தொடங்கி முழுமையாக்கப்பட்ட தொகுப்பை வெளிக்கொணர்வது முடிய, இடைப் படும் பல்வேறு செயலாக்கப் படிமுறைகள். பகுப்பாய்வு, வடிவாக்கம், முன்மாதிரி உருவாக்கம், நிரலாக்கம், சரிபார்ப்பு, நிறுவுதல், பராமரிப்பு போன்ற பல்வேறு படிநிலைகள் உள்ளன.

developement library support : உருவாக்க நூலக உதவி;உருவாக்க உதவி நூலகம்.

development life cycle : உருவாக்க காலச் சுழற்சி.

developement support library : உருவாக்க உதவி நூலகம்.பயன்பாட்டுத் தொகுப்புகளை உருவாக்குபவர்களுக்கு உதவும் மென்பொருள் நிரல் தொகுதிகள். நிரலாக்கத் தொடர் அமைக்கும் நூலக அமைப்பு ஒன்று மூலக்கோடு மாற்றுதல், சோதனை தரவுத் தொகுதிகள், விளக்க ஆவணங் கள் போன்ற நிரலாக்கத்தொடர் வைத்திருந்து மனிதர்களின் பங்கு இல்லாமல் தானியங்கியாக செயல்படும் வசதி. கணினி மற்றும் மனிதர் படிக்கும் வடிவத்தில் நிரலாக்கத் தொடர்கள் மற்றும் சோதனைத் தரவுகளையும் புதுப்பித்து வைத்திருக் கிறது. எழுத்தர் முறை கணக்கு வைத்திருக்கும் இயக்கங்களிலிருந்து நிரல் தொடர் பணிகளைப் பிரித்து வைத்திருப்பது போன்று அலுவலக மற்றும் கணினி நடைமுறைகளின் தொகுதிக்கு ஏற்ப நூலகம் ஒன்றை வைத்திருக்கும் நூலக அமைப்பு.

development system : உருவாக்க அமைப்பு : ஒரு குறிப்பிட்ட நுண் செயலாக்கத்திற்கான திறன் மிக்க வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் பயன் பாடுகளுக்குள் தேவையான சக்திகள் கொண்ட கணினி அமைப்பு. இதில் துண்கணினி, முகப்பு, அச்சுப்பொறி, வட்டுச் சேமிப் பகம், ப்ராம் (Prom) நிரலாக்கத் தொடர்பொறி மற்றும் மின்சுற்று உருவாக்கி போன்றவை இதில் அடங்கும்.

development time : உருவாக்க நேரம் : புதிய நிரலாக்கத்தொடர் அல்லது மென்பொருளின் பிழையை நீக்கத் தேவைப்படும் நேரம்.

development tools : உருவாக்கக் கருவிகள் : உருவாக்க நிரலாக்கத் தொடர்கள் மற்றும் / அல்லது வன்பொருள் அமைப்பு பயன்படுத்து வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் உதவிச் சாதனங்கள்.

device : சாதனம் : கருவி : 1. ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்ட எந்திர அல்லது மின்சார சாதனம், 2. கணினி மின் வெளிப்புறப் பொருள். 3. கணினிக்குள்ளே அல்லது அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள கருவி.

device address : சாதன முகவரி : ஒரு கணினியின் ரேம் (RAM) நினைவகத்துள், நுண்செயலி அல்லது ஏதேனும் ஒரு புறச்சாதனத் தால் மாற்றியமைக்கக் கூடிய நினைவக இருப் பிடம். துண்செயலியினால் மட்டுமே மாற்றியமைக் கக்கூடிய நினைவக இருப்பிடங்களிலிருந்து சாதன முகவரிகள் மாறுபட்டவை. புறச்சாதனங்களும் இவற்றை மாற்றியமைக்க முடியும்.

device cluster : சாதனத் தொகுதி : தகவல் தொடர்புக் கட்டுப்பாட்டுப் பொறியுடன் பங்கு கொள்ளும் முகப்புத் தொகுதி அல்லது பிற சாதனங்கள்.

device code : சாதனக்குறியீடு : ஒரு குறிப்பிட்ட உள்ளீடு அல்லது வெளியீட்டுச் சாதனத்திற்கான எட்டு துண்மிக் குறியீடு.

device, communication : தரவு தொடர்புச் சாதனம்.

device dependent : சாதனம் சார்ந்த : ஒரு நிரலாக்கத்தொடர் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட கணினியுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய மொழி அல்லது அச்சுப்பொறி அல்லது மோடெம் போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட வெளிப்புறப் பொருள். உள்ளீடு அல்லது வெளியீட்டுடன் பயன்படுத்தப்படவில்லை யென்றால் செயல்படாதது .

device, direct access storage : நேரணுகு சேமிப்பகச் சாதனம்.

device driver : சாதன இயக்கி : ஒரு கணினியின் தவறுகை அடைவினை, முக்கியமாக நினைவுப் பதிப்பி எவ்வாறு நிருவகிக்கப்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்து உயர்த்துவதற்கு அல்லது மாற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மென்பொருள் பயன்பாட்டுச் செயல்முறை.

device, external : புறச் சாதனம்.

device flag : சாதனக் குறி : ஒரு சாதனத்தின் தற்போதைய தகுதியைப் பதிவு செய்யும் ஒரு துண்மிப் பதிவு.

device header : சாதனத் தலைப்பு : ஒரு DOS சாதன இயக்கி நிரல்கூறில், சாதனத்தை அடையா ளங் காட்டுவதற்குள்ள தொடக்கப் பகுதி.

device independence : சாதன சுதந்திரம் : உள்ளீடு/வெளியீடு சாதனங்களின் தன்மைகளின்றி உள்ளீடு/வெளியீடு இயக்கத்தின் நிரலை அளிக்கும் திறன்.

device, intelligent : நுண்ணறிவுச் சாதனம்.

device, input : உள்ளீட்டுச் சாதனம்.

device interrupt handler : சாதன இடையீட்டுக் கைப்பிடி : ஒரு சாதன நிரல்கூறுவின் உடற் பகுதி. இது சாதன இயக்கிச் செயற்பணிகளைக் கொண்டு செல்கிற குறியீட்டினைப் பற்றி வைத்துக் கொள்கிறது.

device manager : சாதன மேலாளர் : ஒரு கணினியில் வன்பொருளின் தகவமைவு அமைப்புகளை (configuration settings) பார்வையிடவும் மாற்றியமைக்கவும் உதவிடும் ஒரு மென்பொருள் பயன்பாட்டு நிரல். எடுத்துக்காட்டாக, குறுக்கீடுகளின் (Interrupts) அடிப்படை முகவரிகள், நேரியல் (Serial) தகவல் தொடர்பின் அளபுருக்களை (Parameters) பார்க்க வோ;மாற்றவோ முடியும்.

device media control language : சாதனத் தரவுத் தொடர்புக் கட்டுப்பாட்டு மொழி : ஒரு தரவு தளத்தை ஒரு வட்டுச் சேமிப்புச் சாதனத்தின் மீது வரைவதற்குத் தரவுத்தள நிர்வாகி பயன் படுத்தும் மொழி.

device mode : சாதனக் கணு.

device name : சாதனப் பெயர் : ஐபிஎம் தனிமுறைக் கணினி (Personal computer) அல்லது 3840 மாடல் வட்டு அலகு போன்ற ஒரு வகையான சாதனத்தின் பொதுப்பெயர்.

device number : சாதன எண் : ஒரு குறிப்பிட்ட புறநிலைச் சாதனத்திற்குக் குறித்தளிக்கப்பட்டுள்ள ஓர் எண். இது கணினியில் அச்சாதனததை அடை யாளங்காணப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. device options : சாதன விருப்புத் தேர்வுகள்.

device strategy : சாதன உத்தி : ஒரு சாதன இயக்கி நிரல்கூறின் ஒரு பகுதி. இது, இயக்கியை வேண்டுகோள் தலைப்புடன் இணைக்கிறது. இந்தத் தலைப்புத்தான், இயக்கியை நிருவகிப்பதற்கு 00S உருவாக்குகிற நிலையளவுருக்களின தொகுதி யாகும்.

devorak keyboard : துவோரக் விசைப்பலகை.

DIA : டயா;டிஐஏ : 'ஆவணப் பரிமாற்றக் கட்டு மானம்'என்று பொருள்படும் Document Interchange Architecture என்னும் தொடரின் தலைப்பெழு த்துக் குறும்பெயர். ஐபிஎம் நிறுவனத்தின் முறை மைப் பிணையக் கட்டுமானத்தில் (Systems Network Architecture-SNA), ஆவணப் பரிமாற்றம் தொடர்பாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகள். வெவ்வேறு வகைக் கணினி களுக்கிடையே அனுப்பி வைப்பதற்கு ஆவணங் களை ஒழுங்குபடுத்தி முகவரியிடும் வழிமுறை களை டயா வரையறுத்துள்ளது.

diacritical mark : பிரித்தறிக் குறியீடு : ஒலிபிரித்தறி அடையாளம் : ஓர் எழுத்தின் மேலே அல்லது கீழே அல்லது நடுவே, உச்சரிப்பை வேறு படுத்திக் காட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் குறியீடு. எடுப்போசை (acute) படுத்தல் மற்றும் ஒலியழுத்த (grave) குறியீடுகளாக பயன்படு கின்றன.

diagnosis : குறைகண்டறிதல் : பழுதறிதல் : கணினி கருவியிலோ அல்லது நிரலாக்கத் தொடர் மற்றும் அமைப்புகளிலோ உள்ள பிழை அல்லது கோளாறுகளைத் தனிமைப்படுத்தும் செயல்முறை.

diagnostic : ஆய்ந்தறிதல் : பழுதறிதல்.

diagnostic board : குறைகுறி பலகை : பழுதிற பலகை : குணங் குறிகாண் சோதனைகளைத் தன்னுள்ளே கொண்டுள்ள விரிவாக்கப் பலகை. இது, தனது சொந்தப் படிப்பியின் வாயிலாக முடிவு களை அறிவிக்கிறது. இதன் மூலம் கணினியின் தவறான செயற்பாட்டினைச் சோதனை செய்ய லாம்.

diagnostic compiler : பழுதறி தொகுப்பி, பழுதறி மொழிமாற்றி.

diagnostic message : குறைகுறி காண் செய்தி : பழுதறி செய்தி : முறையற்ற நிரல்களை ஒரு செயல்முறையாளருக்குச் சுட்டிக் காட்டுகிற, கணினி உருவாக்கும் குறிப்புகள்.

diagnostic programme : பழுதறி நிரல்.

diagnostic routine : குறை கண்டறியும் செயல்முறை : பழுதறி செயல்முறை : மையச் செயலக அலகு அல்லது ஒரு வெளிப்புற சாதனத்தின் கோளாறினைக் கண்டுபிடிக்க வடிவமைக்கப்படும் வழக்கச் சொல்.

diagnostics : குறை அறிவிப்பு : ஒரு கணினி தானாகவே அச்சிட்டு அதனைப் பயன்படுத்து வோருக்கு அனுப்பும் செய்திகள், பிழைச் செய்திகள் எனப்படும் தவறான ஆனைகளையும், அளவைப் பிழைகளையும் இது குறிப்பிடுகிறது.

diagnostic tracks : குறைகுறி காண் தடங்கள் : பழுதறி தடங்கள் : சோதனை நோக்கங்களுக்காக இயக்கியினால் அல்லது கட்டுப்பாட்டாளரால் பயன்படுத்தப்படும், ஒரு வட்டு மீதான தனித் தடங்கள். நினைவுப் பதிப்பி, விசைப்பலகை, வட்டு கள் போன்ற வன்பொருள் அமைப்பிகளைச் சோதனை செய்வதற்கான மென்பொருள் நிரல்கூறுகள் சொந்தக் கணினிகளில் இவை படிப்பதற்கு மட்டுமான நினைவுப் பதிப்பியில் (ROM) சேமித்து வைக்கப்பட்டுத் தூண்டிவிடப்படுகின்றன.

diagram : வரைபடம் : இயக்கங்கள் அல்லது வழக்கச் செயல்களை வரிசை முறையில் குறிப் பிடல்.

diagram; block : தொகுதி வரைபடம்.

diagram, circuit : மின்சுற்று வரைபடம்.


diagram, flow : பாய்வு வரைபடம்.

diagram, network : பிணைய வரைபடம்.

diagram, ) wiring : கம்பிச் சுற்று வரைபடம்.

dialect : கிளைமொழி : பேச்சு மொழி : பேசிக் அல்லது பாஸ்கல் போன்ற சில அடிப்படை மொழி களில் சிறு மாற்றங்கள் செய்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கணினி மொழி. அதே மொழியில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட பிற பேச்சு மொழிகளிலிருந்து இது மாறுபட்டிருக்கும்.

dialing properties : எண் சுழற்று பண்புகள்.

'dialing system : சுழல்வட்டு இயக்கு முறை.

dialog : உரையாடல் : ஒரு கணினிக்கும், மனிதனுக்கும் இடையே நடைபெறும் கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி.

dialog box : உரையாடல் கட்டம்/சட்டம் : பயனாளருக்கு பல்வேறு வினாக்களை அல்லது மாற்றுகளைக் கூறும் ஒரு பட்டியல். இந்தக் கேள்விகள் அனைத்திற்கும் அல்லது அவற்றுள் சிலவற்றுக்குப் பயன் படுத்துபவர் பதிலளிப்பார். (இதனாலேயே உரையாடல் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது) பிறகு முக்கிய பட்டியலுக்கு அல்லது முந்திய/ அடுத்த பணிக்குச் செல்கிறார்.

dialogue management : உரையாடல் மேலாண்மை.

dialogue window : உரையாடல் சாளரம்;சொல்லாடற் பலகணி.

dials : சுட்டுமுகப்பு;அளவு சுட்டு முகப்பு.

dial-up : தொலைபேசி இணைப்பி : செய்தித் தரவுத் தொடர்புகளில், தொலைபேசி இணைப்பி பயன்படுத்தி அல்லது அழுத்தும் பொத்தான் தொலைபேசியைப் பயன்படுத்தி ஒரு இடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்கு தொலை பேசி அழைப்பு ஏற்படுத்துவது.

dial up access : தொலைபேசி வழி அணுகல் : ஒரு தகவல்தொடர்புப் பிணையத்துடன், தொலைதொடர்புத் துறையினரின் தொலைபேசி வழியாக ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் இணைப்பு.

dialup adapter : தொலைபேசி வழித் தகவி.

dial-up IP : தொலைபேசிவழி ஐ. பீ.

dial-up-line : தொலைபேசி இணைப்புத் தொடர்;அழைப்பு வழி : செய்தி தரவுத் தொடர்புகளை பரிமாற்றும் ஊடகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் சாதாரண தொலைபேசிக் கம்பித் தொடர்.

dial-up modem : தொலைபேசி மோடம்.

dial-up-network : தொலைபேசி வழி தொடர்பு கொள்ளும் இணையம் : அரசினால் முறைப் படுத்தப்பட்டு இணைய சேவையாளர்களால் நிருவகிக்கப் படும் தொலைபேசி வழி தொடர்புபடுத்தும் இணையம்.

dial-up networking : தொலைபேசி பேசி வழி பிணைப்பு : தொலைபேசி வழி இணைப்புப் பெறும் பிணையம்.

dial-up service : தொலைபேசி அணுகல் சேவை : உள்ளுர் அல்லது உலகளாவிய பொது மக்களுக்கு தொலைபேசிச் சேவையை வழங்கி வரும் ஒரு நிறுவனம், இணையம் (Internet), அக இணையம் (Intranet) ஆகியவற்றை அணுகுவதற்கு வழங்கி வரும் சேவை. செய்திச் சேவைகளையும், பங்குச் சந்தை விவரங்களையும் அணுக இச் சேவை துணைபுரியும்.

diary management : நாட்குறிப்புப் பதிவு மேலாண்மை.

diazo film : 'டியோசோ சுருள்' : நுண் சுருள் படிகள் எடுப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் படச்சுருள். இது, புறவூதா ஒளியில் மூலப்படச்சுருள் முன் காட்டப்பட்டு, ஒரு மாதிரியான படிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. படியின் ஊதா, ஊதா-கருப்பு அல்லது கருஞ் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும்.

DIB : டிப்;டிஐபி : 1. சாதனம் சாரா துண்மிப் படம் என்று பொருள்படும் Device Independent Bitmap என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும் பெயர். ஒரு பயன்பாட்டு மென்பொருளில் உருவாக்கிய துண்மி வரைகலைப் படத்தை, அந்தப் பயன்பாட்டில் தோற்றமளிப்பது போலவே இன்னொரு பயன் பாட்டு மென்பொருளிலும் காண்பதற்கு ஏதுவான கோப்பு வடிவமைப்பில் உருவாக்கப்பட்ட படம். 2. கோப்பகத் வண்ணம் தகவல் தளம் என்று பொருள்படும் Directory Information Base என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். எக்ஸ். 500 முறைமையில் பயனாளர்கள் மற்றும் வளங்களின் பெயர்களைக் கொண்ட ஒரு கோப்பகம். இந்தக் கோப்பகம், ஒரு கோப்பக வழங்கன் முகவரால் (Directory Server Agent-DSA) பராமரிக்கப்படுகிறது.

dibble : தரவு குலைவு.

dibit : இருதுண்மி;டிபிட் : கீழ் வரும் இரும எண் வரிசை முறைகளில் ஏதாவது ஒன்று : 00, 01, 10 அல்லது 11.

dichotomizing search : இருமையாக்கும் தேடல் :

dictionary : அகராதி;அகர முதலி : ஒரு செயல்முறையில் பயன்படுத்தப் படும் முகப்புச் சீட்டுகள் அல்லது விடைக் குறிப்புகளையும், அவற்றின் தருக்க முறையான பொருள் விளக்கங்கள் பற்றிய ஒரு விவரிப்பினையும் கொண்டுள்ள ஒரு பட்டியல்.

dictionary, automatic : தானியங்கு அகரமுதலி.

dictionary programme : அகராதி நிரலாக்கத்தொடர் : எழுத்துப் பிழை சோதனை செய்யும் நிரலாக்கத் தொடர். சொல் செயலாக்க அமைவுகளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

diddle : டிடில்;தரவுக் குலைப்பு : தரவுகளை மாற்றுதல்.

die : அச்சு : மின்மப் பெருக்கிகள் அல்லது ஒருங்கிணைந்து மின் சுற்றுகளை உருவாக்கும் போது துண்டாக்கப்படும் அல்லது அறுக்கப்படும் வட்ட வடிவ அரைக்கடத்தி சிலிக்கான் தகட்டின் மிகச்சிறிய நாற் கோணத் துண்டு.

dielectric : மின்தாங்கு பொருள் : மின் விசையைக் கடத்தாமல், மின்விசை விளைவுகளை மட்டும் கடத்தக்கூடிய கண்ணாடி, ரப்பர், பிளாஸ்டிக் முதலிய பொருள்கள்.

DIF : டிஐஎஃப் : Data InterChange Format என்பதன் குறும்பெயர். தரவுக் கோப்புகளுக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட தர நிர்ணயம். எதிர் காலத்தை உரைக்கும் பல நிரலாக்கத்தொடர்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு மென்பொருள் தொகுதியில் உருவாக்கிய கோப்புகளை முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு நிறுவனம் உருவாக்கிய வேறு ஒரு மென்பொருளில் படிக்கப்படுவது.

difference : வேறுபாடு : ஒன்றைவிட மற்றொரு எண் அல்லது அளவு அதிகமாக அல்லது குறைவாக இருக்கும் அளவு.

difference engine : வேறுபாட்டு எந்திரம் : 1822இல் சார்லஸ் பாபேஜ் வடிவமைத்த எந்திரம். வேறுபாட்டு முறை என்னும் கணக்கிடும் செயலை இதில் எந்திரப்படுத்தினார்கள்.

differential : வேறுபாட்டளவை : மின்னணுவியலில் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை மின்சுற்றைக் குறிப்பிடுகிறது. இந்த மின்சுற்று இரண்டு சமிக்கைகளுக் கிடையே உள்ள வேறுபாட்டைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும். வருகின்ற ஒர் உள்ளிட்டு சமிக்கையை வேறொரு உள்ளிருப்பு மின் அழுத்தத்துடன் ஒப்பிடாது.

differential analyzer : வேறு பாட்டளவையியல் பகுப்பாய்வுக் கருவி : வேறுபாட்டளைவையியல் சமன்பாடுகளுக்குத் தீர்வு காண வான்னேவார் புஷ் (MIT, 1930களில்) உருவாக்கிய ஒத்தியல்புக் கணிப்புச் சாதனம். இவை 12 எண்ணிக்கைக்குக் குறைவாகவே தயாரிக்கப்பட்டன. எனினும், இவை இரண்டாம் உலகப்போரின் போது ஏவுகணை அட்டவணை களைக் கணிக்கத் திறம்படப் பயன்படுத்தப்பட்டன. இந்த எந்திரம் ஒர் அறை முழு வதையும் அடைத்துக் கொள்ளும் அளவுக்குப் பெரிதாக இருந்தது. முனைந்த பகுதியுள்ள சுற்றுருளை போன்ற பல்லினைகள் மூலம் இது செயல்படுத்தப் பட்டிருந்தது.

differential configuration : வேறு பாட்டளவையியல் உருவமைதி : ஓசையினையும் குறுக்குப் பேச்சுகளையும் கேட்கமுடியாத அளவுக்கு ஒவ்வொரு மின்னியல் சைகைக்கும் கம்பியினைகளைப் பயன்படுத்துதல். இது, ஒற்றை முனை உருவமைதியிலிருந்து (Single-ended Configuration) வேறுபட்டது.

differentiator : வேறுபாட்டளவி;வேறுபாட்டளவைக் கருவி : மாறு பாடளப்பான்;உள்ளிட்டு சமிக்கை என்ன வேகத்தில் மாறிக் கொண்டிருக் கிறது என்பதை அளக்கும் மின்சுற்று. இந்த மின்சுற்றின் வெளியீட்டு மின்அளவு, உள்ளீட்டு சமிக்கை மாறும் வேக விகிதத்துக்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும். x என்பது உள்ளிட்டு சமிக்கை, t என்பது நேரம் எனில், இந்த மின்சுற்றின் வெளியீட்டளவு dx/dt ஆகும்.

DF fies : டிஐஎஃப் கோப்புகள் : டிஐஎஃப் தரநிர்ணயத்திற்கு ஏற்ப உருவாக்கப்பட்ட கோப்புகள். பல்வேறு எந்திரங்களுக்கிடையே மாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய கட்டு. கோப்புகள் ஏற்புடையனவாக இருந்தாலும், ஆப்பிள் டிஐஎஃப் கோப்பு வட்டினை நேரடியாக ஐபிஎம் எந்திரத்தில் படிக்க முடியாது. இந்த வட்டுகள் வெவ்வேறு எந்திரத்துக்காக வெவ்வேறு முறையில் அமைக்கப்படுகின்றன.

diffusion : பரவச் செய்தல் : சிலிக்கான் மென்தகடு போன்ற ஒரு பொருளின் மீது துய்மைக் குறைவு. அணுக்களைச் சேர்க்கும் அதிவெப்ப செயல்முறை. இவை சென்று சேரும் பொருளில் உள்ள அணுக்களை மாற்றி அதில் உள்ள பொருள்களின் தன்மையை, விரும்பும் வழிகளில் மாற்றிவிடும் நிலை சக்தி உள்ளவை. சிலிக்கானில் துய்மைக்குறைவுகளைச் சேர்க்க 900 முதல் 1, 200 டிகிரி செல்ஷியஸ் வெப்பத்தில் பரவச் செய்யப் படுகிறது.

digest : சுருக்கத் தொகுப்பு : 1. இணையத்திலுள்ள செய்திக் குழுவில், இடையீட்டாளரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுரைகளின் சுருக்கங்களைக் கொண்ட தொகுப்பு. 2. ஒரு அஞ்சல் பட்டியலிலுள்ள வாடிக்கை யாளர்களுக்கு அனுப்பப்படும் தனித்தனிக் கட்டுரைகளுக்குப் பதிலாக அவற்றின் சுருக்கங் களைத் தொகுத்து அனுப்பி வைக்கப்படும் ஒரு செய்தி. அஞ்சல் பட்டி யலுக்கு ஒர் இடையீட்டாளர் இருப்பின் அச்சுருக்கத் தொகுப்பு திருத்திச் சீரமைக்கப்படலாம்.

digit : இலக்கம்;எண்ணியல் : ஒரு அளவைக் குறிப்பிடப் பயன்படுத்தப் படும் எண் முறைக் குறியீடு. பதின்ம முறை யில் 0 முதல் 9 வரை பத்து இலக்கங்கள் உள்ளன.

digital ;எண்ணியல்;எண்மம்;இரு நிலை உரு;இலக்க முறை;இலக்க வகை : இயக்கம், நிறுத்தத்தினைக் குறிப்பிட 1 அல்லது 0-க்களாகத் துண்மி குறியீடு இட்டு தரவைக் குறிப்பது பற்றியது. கணினி மற்றும் செய்தித் தரவுத் தொடர்பு தொழில் நுட்பத்தில் மிகவும் இன்றியமையாதது.

digital audio tape : இலக்கமுறை ஒலிநாடா.

digital audio/video connector : இலக்க முறை கேட்பொலி) /ஒளிக் காட்சி இணைப்பி : சில உயர்திறன் ஒளிக்காட்சி அட்டைகளிலும் (தொலைக்காட்சி டிவி) தடத்தேர்வு அட்டைகளிலும் இருக்கும் இடைமுகம். இதன் மூலம் இலக்கமுறை கேட்பொலி மற்றும் ஒளிக்காட்சி சமிக்கைகளை ஒரே நேரத்தில் அனுப்ப முடியும். டிஏவி இணைப்பி எனக் சுருக்கமாவும் அழைப்பர்.

digital camera : இலக்கமுறைப் படப்பிடிப்புக் கருவி : எண்ணுருப் படமாக்கி : வழக்கமான ஃபிலிமிற்குப் பதிலாக மின்னணு முறையில், பட உருவங் களைப் பதிவுசெய்யும் கருவி. இக் கருவியில் மின் எற்றப்பட்ட சாதனம் (Charge-Coupled Device-CCD) உள்ளது. இயக்குநர், படக் கருவியின் மூடியைத் திறக்கும் போது, லென்ஸ் வழியாக படஉருவத்தை சிசிடி உள் வாங்கு கிறது. பிறகு அப்பட உருவம், படக் கருவியின் உள்ளே இருக்கும் நிலை நினைவகம் அல்லது நிலைவட்டில் சேமிக் கப்படுகிறது. படக்கருவியுடன் தரப்படும் மென்பொருளின் உதவியுடன் பதியப்பட்ட பட உருவத்தை கணினியில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். வருடுபொறி மற்றும் அது போன்ற உள்ளிட்டுக் கருவிகள் மூலம் கணினியில் கையாளும் படங்களைப் போன்றே படப் பிடிப்புக் கருவி மூலம் கணினியில் பதிவு செய்யப்பட்ட படத்தையும் நாம் விரும்பியவாறு திருத்தி, சீரமைத்து வைத்துக் கொள்ளலாம். digital cassette : இலக்க ஒளிப்பேழை : தரவு சேமிப்புச் சாதனத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை.

digital circuit : இலக்கச் சுற்று வழி : ஒர் ஒருங்கிணைந்த மின் கற்றுவழி. இது, உயர்ந்த அல்லது தாழ்ந்த மின் அழுத்தங்கள் போன்ற சைகை அளவுகளின் குறிப்பிட்ட மதிப்பளவுகளில் இயங்குகிறது.

digital clock : இலக்கக் கடிகாரம்.

digital communications : இலக்க முறை தகவல் தொடர்புகள் : மின்னணு சமிக்கைகள் மூலம் குறியீடு அளித்து தகவலைப் பரிமாறுதல்.

digital computer : இலக்கமுறை கணினி : இலக்கமுறைத் தரவுகளைக் கையாண்டு அந்தத் தரவுகளில் கணித மற்றும் அளவை இயக்கங்களைச் செய்யும் சாதனம்.

digital control : இலக்கமுறை கட்டுப்பாடு : இயக்கும் சூழ் நிலைகளில் மாற்றம் இருந்தாலும் விரும்பிய வகையில் இயக்க அமைப்புகளின் நிலை யைக் கட்டுப்படுத்த இலக்கமுறை தொழில் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துதல்.

digital darkroom : இலக்க இருட்டறை : கறுப்பு-வெள்ளை ஒளிப்படங் களின் நுட்பத்திறனை அதிகரிப்பதற்காக சிலிக்கன் பீச் மென்பொருள் தயாரிப்பு நிறுவனம் தயாரித்துள்ள மெக்கின்டோஷ் வரைகலைத் தொகுப்புச் செயல்முறை.

digital data : இலக்கமுறை தரவு : தொடர் வடிவத்தில் ஒத்திசைவான முறையில் தரவுகளைக் குறிப்பிடுவதற்குத் தொடர்ச்சியில்லாத முறையில் தனித்தனியாக தரவுகளைக் குறிப்பிடுதல்.

digital data service : இலக்க தரவுப் பணி : பொதுத் தரவுத் தொடர்பு சேவையாளர்களால் இயக்கப்படும் ஒரு செய்தித் தொடர்பு இணையம் (எடுத்துக் காட்டு : டெலிகாம் ஆஸ்திரேலியா). இது, இலக்கத் தரவுகளை அதிவேகத்தில் கொண்டு செல்கிறது. தரவுகள் பெரும்பாலும் கணினிக்கும், கணினியிலிருந்து புறநிலைச் சாதனங்களுக்கும், சேய்மை உணர்விகள், தொலைமானிக் சாதனங்கள் போன்றவை மூலம் கொண்டு செல்லப் படுகின்றன. இதன் சுருக்கப்பெயர்‘DDS', இதனைச் சிலசமயம் 'இலக்கத் தரவு இணையம்' (Digital Data Network-DDN) என்றும் அழைக்கின்றனர்.

digital data storage : இலக்கமுறை தரவுச் சேமிப்பு. digital data transmission : இலக்க முறை தரவு அனுப்புதல் : கணினி சாதனம் உருவாக்கிய மூல மின்னணு சமிக்ஞையை அனுப்புதல். எல்லா வழித் தடங்களும் இலக்கமுறை திறன்கள் உடையவை அல்ல.

digital display : இலக்கமுறைத் திரைக்காட்சி;எண்ணுருத் திரைக் காட்சி : ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான நிறங்களில் அல்லது சாம்பல் நிறத்தில் மட்டுமே நிகழ்படத் திரைக் காட்சி சாத்தியமாகும் காட்சி முறை. ஐபிஎம் அறிமுகப்படுத்திய ஒருநிறக் (Monochrome) காட்சி, சிஜிஏ (Colour Graphics Array), இஜிஏ (EGA-Enhanced Graphics Array) ஆகியவை இவ்வகை யைச் சேர்ந்தவை.

Digital Equipment Corporation : DEC;டிஜிட்டல் எக்விப்மென்ட் கார்ப்ப ரேஷன்;டிஇசி : சிறு கணினி அமைப்புகளைப் பெருமளவில் உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனம்.

digital image processing : இலக்கமுறைப் படிமச் செயல் முறை.

digital imaging : இலக்கமுறைப் படிமமாககல.

digital line : இலக்க முறை இணைப்புத் தடம்;எண்ணுரு வழித்தடம் : இருமக் குறியீட்டு வடிவிலான தகவலை மட்டுமே ஏந்திச் செல்லும் தரவு பரிமாற்ற இணைப்புத் தடம். தரவு சிதைவு மற்றும் இரைச்சல் குறுக் கீடுகளைக் குறைப்பதற்கு இலக்கமுறை இணைப்புத் தடத்தில், தரவு சமிக்கைகளை மீட்டுருவாக்கம் செய்யும் திறன் மிகுப்பு நிலையங்கள் (Repeaters) பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

digital linear tape : இலக்கமுறை வரிசை நாடா;எண்ணுரு வரிசை முறை நாடா : ஒரு காந்தவகை சேமிப்பு ஊடகம். பாதுகாப்பு நகலெடுக்கப் பயன்படுகிறது. பழைய நாடாத் தொழில்நுட்பங்களைவிட வேகமான தரவு பரிமாற்றம் இயலும்.

digital mail : இலக்கமுறை மின்னஞ்சல்.

digital micromirror display : இலக்கமுறை நுண்ணாடித் திரைக்காட்சி; எண்ணுரு நுண்ணாடித் திரைக்காட்சி : டெக்சஸ் இன்ட்ஸ்ரூமென்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் இலக்கமுறை திரைக்காட்சிக் கருவியில் பயன்படுத்தப்படும் மின்சுற்றுத் தொழில்நுட்பம். 0. 002 மி. மீ. க்கும் குறைவான அகலமுள்ள நுண் ஆடிகள் தொகுப்பாக ஒரு சிப்புவில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இதனைத் திருகி ஒளியைப் பிரதிபலிக்கச் செய்து திரைக்காட்சி சாதனத்தின் லென்ஸ்மீது விழச் செய்யலாம். இதனால் மிகப் பிரகாசமான முழு வண்ணத் திரைக்காட்சியை உருவாக்க முடியும். l, 920 x 1, 035 (1, 987, 200) படப்புள்ளிகளும் (pixels), 6 கோடியே 40 இலட்சம் நிறங்களும் கொண்ட தெளிவான திரைக்காட்சியை உருவாக்க முடியும்.

digital multipliear : இலக்கமுறை பன்முகப் பெருக்கி.

digital optical recording : இலக்கமுறை ஒளிவப் பதிவாக்கம்.

digital paper : இலக்கக் காகிதம் : அழித்திட முடியாத சேமிப்புப் பொருள். இதனை ICI மின்னணுவியல் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இது நாடா மற்றும் வட்டு ஆவணக்காப்பகச் சேமிப்புப் பொருளாகப் பயன் படுகிறது. இது, ஒரு பிரதி பலிப்புப் படுகைப் பூச்சுடைய ஒரு பாலிஸ்டர் படலத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. இதன் உச்சியில் அகச்சிவப்பு ஒளிக்குச் செயலுணர்வுடைய சாயப் பாலிமர் படலம் ஒட்டப்பட்டிருக்கும்.

digital PBX : இலக்க அஞ்சல் பெட்டி : ஒரு தனியார் கிளைப் பரி மாற்றமைவு. இது, மனிதர் உதவியில்லாமல், பல்லாயிரம் செய்தித் தொடர்பு வழிகளைத் தானாகவே கையாளக்கூடியது. தொலைபேசி இணைப்புகளில் ஒரே சமயத்தில், குரல் மற்றும் தரவு அனுப்பீடுகள் செய்யலாம். உள்ளுர் தரவுப் மாற்றங்களுக்கு அதிர்வினக்கிகளும், அதிர்விணக்க நீக்கிகளும் (Modems) தேவையில்லை.

digital photography : இலக்கமுறை ஒளிப்படக்கலை;எண்ணுரு ஒளிப் படவியல் : இலக்க முறை (எண்ணுரு) ஒளிப்படக் கருவியைப் பயன் படுத்தும் ஒளிப்படக்கலை. வழக்கமான ஒளிப்படத் தொழில்நுட்பத் திலிருந்து இலக்கமுறை ஒளிப்பட நுட்பம் மாறுபடடது. ஒர் உருப்படத்தைப் பதிவுசெய்ய சில்வர் ஹேலைடு தடவிய ஃபிலிம் இலக்கமுறை ஒளிப் படக் கருவியில் பயன்படுத்தப் படுவதில்லை. அதற்குப் பதிலாக, இலக்கமுறைப் படக்கருவி உருவப்படங்களை மின்னணு முறையில் பதிவு செய்கிறது.

digital plotter : இலக்கமுறை வரைவி : வரைபடமுறைகள், வரி ஒவியங்கள் மற்றும் பிற படங்களை வரைவதற்கு மைபேனா அல்லது பேனாக்களைப் பயன்படுத்தும் வெளியீட்டுச் சாதனம். digital recording : இலக்கமுறை பதிவு செய்தல் : காந்தப் பதிவு ஊடகத்தில் நுட்பமான புள்ளிகளாக தகவலைப் பதிவு செய்யும் நுட்பம்.

digital repeater : இலக்கமுறை மீட்டுருவாக்கப் பொறி : இலக்கமுறை துடிப்புகள் நீண்ட கடத்திகள் வழியாகச் செல்லும் போது பலவீனமடையும் என்பதற்காக அவற்றை மீண்டும் உருவாக்க செய்தி தரவுத்தொடர்புகளின் பாதையில் அமைக்கப்படும் சாதனம்.

digital research : இலக்கமுறை ஆராய்ச்சி : (இலக்கமுறை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், மான்டெரி, சிஏ) கேரி கில்டால் என்பவர் 1976இல் நிறுவிய மென் பொருள் நிறுவனம். இது தனது நுண்கணினிக் கட்டுப்பாட்டுச் செயல்முறை (CP/M) மூலம் நுண்கணினிப் புரட்சியில் முன்னணியில் திகழ்ந்தது. இந்த நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகளில் GEM பலகணிச் சூழல், FlexOS இயல்புநேரச் செயற்பாட்டு முறை, DR DOS ஆகியவை முக்கியமானவை. இந்த நிறு வனத்தை 1991இல் நோவல் என்ற நிறுவனம் விலைக்கு வாங்கியது.

digital signal : இலக்கமுறை சைகை;இலக்கமுறை சமிக்கை : கணினி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் இரும எண் தரவுகளாக (1, 0) குறியீட்டை அனுப்பிவைக்கும் இரண்டு மின்சார நிலைகள். ஒவ்வொரு 1-ம் 0 வும் ஒரு துண்மி. 8 முதல் 10. துண்மிகள் சேர்ந்து ஒரு பைட் அல்லது ஒரு எடடியல் எழுத்து உருவாகிறது. இலக்கமுறை சமிக்கையை அலைவு முறைக்கு மாற்றவும், அலைவு முறையிலிருந்து கணினி புரிந்து கொள்ளும் இலக்க முறைக்கு மாற்றவும் அதிர்விணக்கி (மோடெம்) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

digital signal processing : இலக்கமுறைக் குறிப்பு செயலாக்கம்.

digital signature : மின்னணுக் கையொப்பம்;இலக்கமுறைக் கையொப்பம்; எண்ணுருக் கையொப்பம் : மின்னணு ஆவணங்களில் பயன்படுத்தப் இரகசியக் குறியீட்டு முறைக் கையொப்பம். ஒருவர் தானே உரிமைச் சான்றளிக்கும் முறையாகும். மறையாக்கத்தையும் (encryption), இரகசிய சான்றுறுதிக் குறியீட்டையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது.

digital simultaneous voice and data : இலக்க முறையில் ஒரே நேரத்தில் குரலும் தரவும் மல்ட்டிடெக் சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனம் காப்புரிமை பெற்றுள்ள ஒரு நவீனத் தொழில் நுட்பம். ஒற்றைத் தொலைபேசித் தடத்தில் உரையாடலையும், தகவலைப் பரிமாற்றத்தையும் இயல்விக்கும் தொழில்நுட்பம். குரலை அனுப்பவேண்டிய தேவை எழும்போது பொதித் தகவல் பரிமாற்ற முறைக்கு மாறிக் கொள்ளும். இலக்க முறையாக்கப்பட்ட குரல் பொதிகள், கணினித் தரவு மற்றும் கட்டளைப் பொதிகளோடு சேர்த்து அனுப்பி வைக்கப்படும்.

digital sorting : இலக்கமுறை பகுத்தல்;இலக்கமுறை வரிசையாக்கம் : பட்டியலிடும் எந்திரத்தில் பிரிப்பது போன்றதொரு பிரிக்கும் நுட்பம். விசைகளை வரிசைப்படுத்துவதிலும், தரவுகளின் மதிப்பாலும் இடைப்பட்ட காலத்திற்கு நேரடி விகிதமாக எழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அமையும முறை.

digital speech : இலக்கமுறைப் பேச்சு : பதிவான பேச்சை சிறு ஒலி அலகுகளாகப் பிரித்ததன் நிலை. ஒவ்வொரு அலகும் உரத்த ஓசை, பிட்ச், டிம்பர் போன்றவற்றை எண்களாகக் குறிப்பிடப்பட்டு பேச்சின் இலக்கமுறைக் குறியீடாக மாற்றப்படும்.

digital subscriber line : இலக்கமுறை வாடிக்கையாளர் இணைப்பு : இது ஒர் ஐஎஸ்டிஎன் பிஆர்ஐ இணைப்பு அல்லது தடம். வாடிக்கையாளரின் வளாகம் வரை இலக்கமுறைத் தகவல் பரிமாற்றம் இயலும், முந்தைய தொலைபேசித் தடத் தகவல் பரிமாற்றத்திலிருந்து மாறுபட்டது. சுருக்கமாக டிஎஸ்எல் (DSL) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த வகை வழித்தடத்தில் இணைய இணைப்புப் பெற்றால் 24 மணி இணையத்தகவல் பரிமாற்றம் இயலும். அதிவேகத் தகவல் பரிமாற்றமும், குறைந்த நேரத்தில் அதிக அளவு பதிவேற்றமும் பதிவிறக்கமும் இயலும்.

digital switching (DVI) : இலக்கமுறை இணைப்பாக்கம்.

digital telephone : இலக்கமுறைத் தொலைபேசி.

digital to analog converter- D-A Converter : இலக்க முறையிலிருந்து அலைவு முறைக்கு மாற்றும சாதனம் : நுட்பமான இலக்கமுறை எண்களை தொடரலைவான சமிக்கைகளாக மாற்றப் பயன்படுத்தப் எந்திர அல்லது மின்னணுச் சாதனங்கள்.

digital tracer : இலக்க வரைபடக்கருவி : படங்களையும், வரை கலைகளையும், வரைபடம் எடுப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தனிவகைக் கீலுடைய கரம். இது கணினிக்குத் தரவுகளை அனுப்புகிறது.

digital transmission : இலக்கமுறை அனுப்பீடு : ஈரிலக்க வடிவில் ('0' மற்றும் 1) தரவுகளை அனுப்புவதற்கான ஒர் அனுப்பீட்டு முறை. இது அலைவு வடிவிலிருந்து வேறுபட்டது. குறுகிய தொலைவுகளுக்கு மட்டும் இலக்கமுறை அனுப்பீட்டு முறையைப் பயன்படுத்த முடியும். எடுத்துக்காட்டு : ஒரு உள்ளுர்ப் பகுதி இணையம்.

digital versatile disk : இலக்கமுறைப் பல்திறன் வட்டு.

digital video disc : இலக்கமுறை ஒளிக்காட்சி வட்டு;எண்ணுரு நிகழ்பட வட்டு : அடுத்த தலைமுறை ஒளிவட்டுத் சேமிப்பகத் தொழில்நுட்பம். ஒரு குறுவட்டில் கேட்பொலி, ஒளிக்காட்சி மற்றும் கணினித் தரவு ஆகியவற்றை ஒருசேரச் சேமித்து வைக்க இத்தொழில்துட்பம் உதவுகிறது. வழக்கமான குறுவட்டை விட அதிகமான தரவுகளை ஒரு இலக்கமுறை ஒளிக்காட்சி குறுவட்டு சேமிக்க முடியும். ஒருபக்க ஒரடுக்கு வட்டில் 4. 7 ஜி. பி வரை தரவைச் சேமிக்க முடியும். ஒருபக்க ஈரடுக்கு வட்டில் 8. 5 ஜி. பி வரை சேமிக்கலாம். இருபக்க -ஈரடுக்கு வட்டில் 17 ஜி. பி வரை சேமிக்கலாம். இந்த வட்டுகளைப் படிக்க தனியான இயக்ககம் (Drive) உண்டு. இந்த இயக்ககம் (Drive) பழைய லேசர் வட்டுகள், குறுவட்டுகள், கேட்பொலிக் குறுவட்டுகள் ஆகிய அனைத்தையும் படிக்கும். டிவிடி (DVI) என்பது தலைப் பெழுத்துக் குறும்பெயர்.

digital video disc-erasable : இலக்கமுறை ஒளிக்காட்சி வட்டு அழித்தெழுத முடிவது;எண்ணுரு நிகழ்பட வட்டு-அழித்தெழுத முடிவது : பயன்பாட்டுக்கு வரப் போகிற ஒளிக்காட்சி வட்டில் ஒரு வகை நுகர்வோர் இந்த வட்டில் உள்ள விவரங்களை பலமுறை அழித்து மீண்டும் எழுதிக் கொள்ள முடியும்.

digital video disc-recordable : இலக்கமுறை ஒளிக்காட்சி வட்டு பதியமுடிவது;எண்ணுரு நிகழ் பட வட்டு-எழுதமுடிவது : பயன் பாட்டுக்கு வரப்போகின்ற, இலக்கமுறை ஒளிக்காட்சி வட்டில் ஒரு வகை. நுகர்வோர் இந்த வட்டில் ஒரு முறை எழுதிக்கொள்ள முடியும்.

digital video disc-ROM : இலக்கமுறை ஒளிக்காட்சி வட்டு-படிக்க மட்டும்; எண்ணுரு நிகழ் பட வட்டு-படிக்க மட்டும் : இப்போது பயன்பாட்டில் உள்ள ஒளிக்காட்சி வட்டு. இதிலுள்ள விவரங்களைப் படிக்க மட்டுமே முடியும். அழித்தெழுத முடி யாது. 4. 7 மற்றும் 8. 5 ஜி. பி கொள்ளளவுகளில் கிடைக்கின்றன. ஒருபுறம் ஒரடுக்கு, ஒருபுறம் ஈரடுக்கு, இருபுறம் ஒரடுக்கு, இருபுறம் ஈரடுக்கு என நான்கு முறைகளில் இந்த வட்டில் தரவுகள் பதியப்படுகின்றன. அதிக அளவாக 17 ஜி. பி வரை தரவு பதியமுடியும்.

Digital Video Interactive (DVI) : இலக்கமுறை ஒளிக்காட்சி உறவாடல்; எண்ணுரு நிகழ்பட ஊடாடல் : ஜெனரல் எலெக்ட்ரிக் மற்றும் இன்டெல் நிறுவனங்கள் இணைந்து, நுண்கணினிப் பயன்பாட்டுத் தொகுப்புகளுக்காக உருவாக்கிய, இலக்கமுறை ஒளிக்காட்சி மற்றும் கேட்பொலித் தரவு சுருக்க முறை. வன்பொருள், மென்பொருள் இணைந்த ஒர் அமைப்பு.

digit, binary coded : இருமக் குறிமுறை இலக்கம்.

digit, check : சரிபார்ப்பு இலக்கம்.

digitize : இலக்கமாக்கு : பட ஒவியம் போன்ற வரைபட முறைத் தோற்றத்தை இலக்க முறை குறியீடு செய்து வரை முறைப் படமாக மாற்றுதல்.

digitized type : இலக்கமாக்கிய எழுத்துரு : கணினி படிக்கத்தக்க வடிவில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள எழுத்துரு. இது புள்ளிகளின் அல்லது கோடுகளின் ஒரு தொகுதியைக் கொண்டது.

digitizer : இலக்கமாக்கி : பேனா போன்ற எழுது கருவி மூலமோ அல்லது பிற சுட்டுவி (கர்சர்) மூலமோ இயக்குபவர் எழுத உதவும் தட்டையான பலகையைக் கொண்ட உள்ளிட்டுச் சாதனம். இயக்குபவர் எழுதும் வடிவங்கள் கணினி அமைப்பின் நினைவகத்தில் தானாகப் பதிவாகி செயலாக்கம் பெறும்.

digitizing : இலக்கமுறை ஆக்கல் : படங்கள், ஒவியங்கள் போன்ற வற்றை, கணினி அமைப்பு செயலாக்கம் செய்யக்கூடிய இலக்க முறை தரவுகளாக மாற்றுதல்.

digitizing tabtet : இலக்க முறையாக்கும் பலகை : வரைமுறை மற்றும் படத் தரவுகளை கணினியில் பயன்படுத்தும் இருமை உள்ளீடுகளாக மாற்றும் உள்ளீட்டுச் சாதனம். இதில் ஒரு மேல் தகடும் அதன் அடியில் மெல்லிய கம்பித் தொகுதிகளும் இருக்கும். digit, octal : எண்ம இல்க்கம்;எட்டியல் இலக்கம்.

digit place : இலக்க இடம் : ஒரு எண்ணைக் குறிப்பிடும் சொல் இடம்பெற்றுள்ள இலக்கத்தைக் குறிப்பிடும் இடக்குறிப்பு எண் அமைப்பு, அமைப்பில் 10-களின் இடம், ஒன்றுகளின் இடம் போன்றவை உள்ளன.

digit position : இலக்கு நிலை.

digit punch : இலக்கத் துளை.ஒரு 80. பத்தி அட்டையில் எந்த ஒரு வரிசையிலும்'0'முதல்'9'வரையில் இலக்கத்திற்கு இடப்பட்ட துளையின் இடநிலை.

digit punching place : இலக்கத் துளையிடுமிடம்.

digit punching position : இலக்கம் துளையிடும் இடம் : 1, 2, .... 9 என்ற வரிசையில் துளையினைக் குறிப்பிடும் பதின்ம இலக்கத்திற்காக துளையிட்ட அட்டையில் ஒதுக்கப்பட்ட இடம்.

digit, sign : அடையாள இலக்கம்;குறியீட்டு இலக்கம்.

DikuMUD : டிக்குமட் : 1 டச்சு நாட்டில் கோபன்ஹேகன் பல்கலைக் கழகத்தின் கணினி அறிவியல் துறையில் பணியாற்றிய இந்து பேரின் டேனிஷ் மொழித் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். டிக்கு (DIKU) உருவாக்கிய மென்பொருள், பல்பயனாளர் பாழ்பொந்து என்று பொருள்படும் Multi User Dungeon என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துச் சுருக்கத்துடன் (MUD) சேர்ந்து டிக்குமட் (DIKUMUD) என்றாயிற்று. டிக்குமட் பல்லூடகப் பயன்பாடு உடையது. பொருள் நோக்கிலானது. ஆனால் இவற்றின் இனக்குழுக்கள் (Classes) நிலை நிரல் (Hard code) கொண்டது. பயனாளர் தாம் விரும்பியவாறு மாற்றியமைக்க முடியாது. இந்த மென்பொருளுக்கு உரிமம் பெற்றவர்கள் பணத்துக்காக இதனை விற்பனை செய்ய முடியாது. 2 டிக்கு மட்பொருளைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கபபடட ஒரு கணினி விளையாட்டும் இதே பெயரில் அழைக்கப் படுகிறது.

dimensjon : பரிமாணம் : ஒரு வரிசையில் உள்ள பொருள்களின் வரிசையமைப்பின் அதிகபட்ச அளவு அல்லது எண்.

dimensional, multi : பன்முகப் பரிமாணம்;பல் பரிமாணம்.

dimensional storage, two : இரு பரிமாணச் சேமிப்பு.

dimensioning : பரிமாணமாக்கல்.

dimmed : மங்கிய தேர்வு;மறுக்கப்பட்ட : வரைகலைப் பணித்தளத்தில் நாம் நிறைவேற்ற விரும்பும் பணிகளை பட்டியலுள்ள தேர்வுகளில் ஒன்றைத் தேர்வுசெய்து இயக்க வேண்டும். சில சூழ் நிலைகளில் சில தேர்வுகள் வெள்ளைப் பின்புலத்தில் கருப்பு எழுத்தில் இல்லாமல் மங்கிய சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கும். கருப்புப் பின்புலத்திலுள்ள வெள்ளை எழுத்துகளும் மங்கிய நிலையில் இருக்கும். இவற்றைப் பயனாளர் தேர்வு செய்ய முடியாது. எடுத்துக் காட்டாக, சொல் செயலித் தொகுப்புகளில், உரைப் பகுதி எதையும் தேர்வு செய்யாதபோது Cut Copy என்ற விருப்பத் தேர்வுகள் மங்கிய நிலையில் இருக்கும். அதேபோல, ஏற் கெனவே ஒரு பகுதியை வெட்டியோ (Cut), நகலெடுத்தோ (Copy), இடைச்சேமிப்புப் பலகை (Clip Board) -யில் வைத்திராத போது Paste என்னும் பட்டியல் தேர்வு மங்கலாக இருக்கும்.

dimmed command : மங்கிய ஆணை : ஒரு பட்டியலில் மங்கலாக்கப்பட்டுள்ள ஆணை. தற்போதைக்கு விருப்பத்தேர்வு எதுவுமில்லை என்பதை ஒரு மங்கிய ஆணை கட்டுகிறது. அந்தத் தேர்வினைச் செய்வதற்கு முன்னர் இன்னொரு செயற்பணி வேண்டும் என்பது இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம்.

dimmed icon : மங்கிய உருவம் : மங்கிய கருநிற உருவம். இது, அது குறித்துக்காட்டும் வட்டு, மடிதாள் அல்லது வட்டு ஆவணம் போன்ற பொருள் ஏற்கனவே திறக்கப்பட்டு விட்டது, அல்லது வட்டு இயக்கியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு விட்டது என்பதைக் குறிக்கிறது.

DIN connector : டின் இணைப்பான்;டின் இணைப்பி : ஜெர்மன் தேசிய தரக்கட்டுப்பாட்டு நிறுவனம் (Deutsch industries Norm-DIN)

டின் இணைப்பி

வகுத்துள்ள நெறிமுறைகளுக்கு இசைந்து உருவாக்கப்பட்ட பல்லூசி இணைப்பான். கணினியின் பல்வேறு உறுப்புகளை இணைப்பதற்கு டின் இணைப்பான்கள் பயன் படுத்தப்படுகின்றன. dingbats : டிங்பேட்ஸ் : எழுத்துருவாக்க மற்றும் மேசை மோட்டு வெளியீட்டுக் குறியீடுகளின் தொகுதி'இன்டர்னேஷனல் டைப்ஃபேஸ் கார்ப்பரேஷன்' என்ற நிறுவனம் இதை தயாரித்துள்ளது. இதில், அம்புக்குறிகள், கட்டுக் கைகள், நட்சத்திரக் குறிகள், வட்டமிட்ட இலக்கங்கள் அடங்கியிருக்கும். இவை"ITC Zapf Dingbats"என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

dinousaurs : டினோசார்ஸ் : 'கம்மோடோர்-64'என்ற இல்லக் கணினியில் பயன் படுத்துவதற்கான ஒரு மென்பொருள்.

diode : இருமுனையம் : ஒரு திசையில் மட்டும் மின் ஒட்டத்தைத் தடுத்து அடுத்த திசையில் மின்ஒட்டத்தை அனுமதிக்கும் மின்னணுச் சாதனம்.

diode transistor logic : டயோடு டிரான்சிஸ்டர் லாஜிக்;இரு முனைய மின்மப்பெருக்கி இணைப்புமுறை : ஒருதிசை இருமுனையம், மின்மப் பெருக்கி மற்றும் மின்தடுப்பி ஆகிய உறுப்புகளைக் கொண்ட ஒருவகை மின்கற்று வடிவாக்கம். தருக்கமுறைச் செயல்பாடுகளுக்குப் பயன்படுகிறது.

diogonal : மூலைவிட்டம்.

DIP : டிஐபி : Dual Inline package என்பதன் குறும்பெயர்.

dipole : இருதுருவம் : சிறிய இடைவெளியால் பிரிக்கப்பட்டுள்ள நேர் எதிர்மின் செறிவுகள். இருவேறு எதிரெதிர் காநதத துருவங்கள்.

DIP switches : டிஐபி நிலை மாற்றிகள் : பல கணினிகளிலும் வெளிப்புறப் பொருள்களிலும் காணப்படும் சிறிய நிலை மாற்றிகள். சாதனங்களை நிலை நிறுத்தவும், சரிசெய்யவும் பயன்படுகிறது.

dir : (டிர்) : டாஸ் இயக்க முறைமையில் உள்ள கட்டளை. இக் கட்டளை இருப்புக் கோப்பகம் அல்லது கோப்புறையிலுள்ள கோப்புகள் மற்றும் உள்கோப்பகங்களின் பட்டியலைத் திரையில் காட்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட கோப்பக அல்லது உள்கோப்பகத்தின் உள்ளடக்கத்தையும் உரிய பாதையைக் குறிப்பிட்டு அறிய முடியும்.

direct access : நேரடி அணுகுமுறை;நேர்வழிச் சேர்வு : சுற்றிலும் உள்ள தரவுகளைத் தொடாமல் நேரடியாக, தேவையான தரவுகளை மட்டும் தேடி எடுக்கும் அல்லது தரவுகளை சேமிக்கும் செயல்முறை, வரிசை முறை அணுகுமுறையில் ஒவ்வொரு கோப்பையும் படித்தே செல்லவேண்டியிருக்கும் என்பதால் இது விரைவான முறை.

direct access file:நேர்வழிக் கோப்பு.

direct access processing:நேரடி அணுகல் செயலாக்கம்:நேரடி செயலாக்கம் மற்றும் தற்செயல் செயலாக்கம் போன்றது.

direct access storage:நேர்வழிச் சேகரம்.

Direct Access Storage Device(DASD):நேரடி அணுகல் சேமிப்புச் சாதனம்: தகவல் இருப்பிடங்களை நேரடியாக முகவரியிட அனுமதித்து தேவையான தகவலை நேரடியாக எந்திர முறையில் அணுக அனுமதிக்கும் சேமிப்பு ஊடகம்.

direct address:நேரடி முகவரி:ஒரு இயக்கப்படும் ஒரு பொருளின் இருப்பிடத்தைக் குறிப்பிடும் முகவரி.

direct cable connection:நேரடி வட இணைப்பு:இரண்டு கணினிகளை அவற்றின் உ/வெ(I/O)துறை வழியாக,இணக்கி அல்லது வேறெந்த இயங்கு இடைமுகச் சாதனங்களும் இன்றி,நேரடியான ஒற்றை வடம் மூலம் பிணைத்தல்.பெரும்பாலும் இதுபோன்ற நேரடி இணைப்புகளுக்கு வெற்று இணக்கி வடம்(NULL Modem Cable)என்னும் சாதனம் தேவைப்படும்.

direct connect modem:நேரடி இணைப்பு அதிர்வினக்கி(மோடெம்):தரவுப் பரப்புதலுக்குப் பயன்படுவதற்காக தொலைபேசியுடன் நேரடியாக இணைக்கப் படும் அதிர்விணக்கி(மோடெம்).

direct conversion:நேரடி மாற்றல்:ஒரு அமைப்பிலிருந்து மற்றொரு அமைப்புக்கு மாற்றி புதிய முறையை மட்டும் செயல்படுத்தும் மாற்றல் முறை.

Direct Coupled Transister logic;DCTL:நேரடி இணைப்பு மின் பெருக்கி அளவை:மின் பெருக்கிகளை மட்டுமே செயல்படும் பொருள்களாகக் கொண்ட மின் இணைப்பு முறைமை.

direct current:நேரடி மின்சக்தி:மின்கலத்திலிருந்து அளிப்பது போன்று ஒரு திசையில் மட்டும் மின்னணுக்களின் ஒட்டம்.

direct data entry:நேரடி தரவுப் பதிவு:நேர்முக முகப்புகள் மூலமோ அல்லது எந்திரம் படிக்கக்கூடிய மூல ஆவணங்கள் மூலமோ கணினியில் நேரடியாக தரவுகளை பதிவு செய்தல். direct data organization : நேரடித் தரவு அமைவாக்கம் : இயற்பியல் தரவு ஊடகத்தினுள் தருக்க முறைத் தரவுக் கூறுகள் குறிப்பின்றிப் பகிர்மானம் செய்யப்படுகிற ஒரு தரவு அமைவாக்க முறை. எடுத்துக் காட்டு தருக்கமுறைத் தரவு மற்றும் பதிவேடுகளை ஒரு காந்த வட்டுக் கோப்பின் மேற்பரப்பில் குறிப்பின்றிப் பகிர் செய்தல். இதனை 'நேரடி அமைவாக்கம்' (Direct organization) என்றும் அழைப்பர்.

direct digital colour proof : நேரடி இலக்கமுறை வண்ண மெய்ப்பு.

direct distance dialing : நேரடி தொலைதூர அழைப்பு.

direct file organization : நேரடி கோப்பு அமைவாக்கம் : ஒவ்வொரு பதிவேடுகளையும் தனித்தனியே அணுகக்கூடிய அமைவாக்கம்.

direct file processing : நேரடிக் கோப்புச் செய்முறைப்படுத்துதல் : ஒரு பதிவேட்டு விடைக் குறிப்பினைப் பயன்படுத்தி, அப்பதிவேட்டினை நேரடியாக அணுகுவதற்குப் பயனாளரை அனுமதிக்கிற செயல்முறை.

direct input/output : நேரடி உள்ளீடு/வெளியீடு : ஒரு கணினிப் பொறியமைவுக்குள் தரவுகள் உள்ளிடுவதற்கு அல்லது கணினிப் பொறியமை விலிருந்து எந்திரம் படிக்கக்கூடிய ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தாமல் வெளிப்படுத்து வதற்கான முனையங்கள் போன்ற சாதனங்கள்.

directive : பொதுஆணை;பணிப்பு.

Direct Memory Access (DMA) : நேரடி நினைவக அணுகல் (டிஎம்ஏ) : மையச் செயலக அலகின் தலையீடு இல்லாமல் உட்புற நினைவகத்திலிருந்து வெளிப்புற சாதனங்களுக்கு தரவுகளை நேரடியாக மாற்றல் செய்யும் முறை.

direct mode : நேரடி முறை.

direct processing : நேரடி செயலாக்கம் : ஒரு கணினி அமைப்பானது, தரவு பெறப்பட்ட உடனேயே அதனை செயற்படுத்துவது. ஒத்தி வைக்கப்பட்ட செயலாக்கத்துக்கு மாறானது. அதில், தரவு, பகுதி பகுதியாக சேமிக்கப்பட்டுப் பிறகு செயலாக்கம் நடைபெறுகிறது.

direct recovery plan : நேரடி மீட்புத் திட்டம்.

direct screen copy device : நேரடித் திரைப்படியெடுப்புச் சாதனம் : முனையத் திரையில் காண்பவற்றை அப்படியே படியெடுக்கும் ஒரு சாதனம். direct search index : நேர் வழித்தேடல் (அட்டவணை).

direct sequence : நேரடித் தொடர் வரிசை : அகலக்கற்றைத் தரவு தொடர்பில், பண்பேற்றத்தின் ஒரு வடிவம். தொடர்ச்சியான இருமத் துடிப்புகளால் சுமப்பி அலை பண்பேற்றம் செய்யப்படுகிறது.

direct X : டைரக்ட் எக்ஸ் : கணினியின் ஒலி மற்றும் வரைகலைக்கான வன்பொருள் சாதனங்களை, ஒரு பயன்பாடு நேரடியாக அணுகுவதற்கு வசதி ஏற்படுத்தித்தரும் ஒரு மென்பொருள். இது விண்டோஸ் 95/98-ல் செயல்படக் கூடியது.

directory : விவரப்பட்டியல்;தரவுக் குவியல்;அடைவு : 1. மென் பொருளை பல தனித்தனி கோப்புகளாகப் பிரித்து, அந்தக் கோப்புகளின் இருப்பிடத்தைக் கண்டுரைக்க தகவல் பட்டியலைக் கொண்டுள்ள ஒரு சாதனம். 2. சேமிப்பு ஊடகத்தில் உள்ள அனைத்துப் பெயர்கள் மற்றும் இடங்களைக் கொண்ட, எல்லா கோப்புகளையும் உள்ளடக்கிய பட்டியல் கோப்பு.

Directory Access Protocol : கோப்பக அணுகு நெறிமுறை : எக்ஸ் 500 கிளையன் (Client) களுக்கும் வழங்கன் (Server) களுக்கும் இடையே நடை பெறும் தகவல் பரிமாற்றத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் நெறிமுறை.

directory management : விவரக்குறிப்பேட்டு மேலாண்மை : ஒரு வட்டில் விவரக்குறிப்பேடுகளைப் பேணிக் கட்டுப்படுத்துதல். இது பெரும்பாலும் பட்டி யலிடும் மென்பொருளைக் குறிக்கிறது. இது, நிரல்களைப் பதிவு செய்வதை விடப் பயன்பாட்டுக்கு எளிதானது.

directory replication : கோப்பக நேர்படியாக்கம் : ஏற்றுமதி வழங்கன் எனப்படும் வழங்கன் கணினியிலிருந்து கோப்பகங்களின் மூலத்தொகுதியை, அதே களப்பகுதியில் (domains) அல்லது வேறு களப் பகுதியிலுள்ள இறக்கு மதிக் கணினி எனப்படும் குறிப்பிட்ட வழங்கன்களிலோ பணிநிலையங் களிலோ நகலெடுத்து வைத்தல். இவ்வாறு நேர்படியாக்கம் செய்வதில் நன்மை உள்ளது. கோப்புகள் மற்றும் கோப்பகங்களின் ஒரே மாதிரியான தொகுதிகளை பல்வேறு கணினிகளில் பதிவுசெய்து வைத்துப் பராமரிக்கும் பணியை நேர்படியாக்கம் எளிமையாக்குகிறது. மூலத் தொகுதியின் ஒரேயொரு படியை மட்டும் பராமரித்தல் போதும். directory service : கோப்பக சேவை : பிணையத்திலிருக்கும் ஒரு சேவை. ஒரு பிணையத்தில் பணிபுரியும் பயனாளர் ஒருவர் பிற பயனாளர்களின் அஞ்சல் முகவரிகளை அறிந்து கொள்ளலாம். அதுமட்டுமின்றி ஒரு பயனாளர், பிணையத்திலுள்ள புரவன் கணினிகளையும் (hosts) சேவைகளையும் அறிந்து பயன்பெற உதவுகிறது.

directory structure : விவரக் குறிப்பேட்டுக் கட்டமைவு : துணைச் சேமிப்புச் சாதனங்களில் பல்வேறு விவரக் குறிப்பேடுகளைப் படியடுக்கு முறையில் வரிசைப்படுத்துதல், இந்த விவரக் குறிப்பேட்டுக் கட்டமைவு, விவரக் குறிப்பேடு களுக்கிடையிலான உறவுநிலைகளைக் குறிக்கிறது. பல்வேறு மென்பொருளைப் பயன்பாடுகள் விவரக்குறிப்பேட்டுக் கட்ட மைவினைத் திரையில் அச்சு நகலாகக் காட்டுகின்றன அல்லது வன்படியாகத் தருகிறது.

directory tree : விவரக் குறிப்பேட்டு மரம் : ஒரு வட்டினுள் பல்வேறு தகவல் குறிப்பேடுகளையும் துணைக் குறிப்பேடுகளையும் காட்டுகிற படிமுறை உருக்காட்சி.

dirty : அழுக்கு;மாசு : தரவு தொடர்புத் தடத்தின் தரத்தைக குறிக்கப் பயன்படும் சொல். அதிகப்படியான இரைச்சல் காரணமாக தரவு சமிக்கையின் தரம் தாழ்ந்து போதல்.

dirty bit : அழுக்கு பிட்;மாசுத் துண்மி : முதன்மை நினைவகத்திலுள்ள தகவல் உடனடிப் பயன்பாட்டுக்கென இடைமாற்று (cache) நினைவகத்தில் இருத்தப்படுகிறது. அத்தகவல் மாற்றம் அடைந்துள்ளது என்பதைக் குறிக்கப் பயன்படும் துண்மி. இதனை அடையாளமாகக் கொண்டே முதன்மை நினைவகத்திலுள்ள தகவலும் மாற்றம் செய்யப்படுகின்றது.

dirty power : சீரற்ற மின்விசை : அழுத்த ஏற்றத்தாழ்வுகள், ஒசை, இறுக்கம், பெருக்கம் போன்ற சீரற்ற மாற்று மின்னோட்ட விசை. இது அலுவலகத்திலுள்ள மின் பயன்பாட்டு அல்லது மின்னணுவியல் சாதனத்தினால் உண்டாகிறது.

dirty ROM : அழுக்கு ரோம்;அழுக்குறு அழியா நினைவகம் : படிக்க மட்டுமே முடிகிற (திருத்த/அழிக்க முடியாத) நினைவகத்தை ரோம் என்கிறோம்.

disable : செயலற்றதாக்கல்;முடக்கமாதல் : இயல்பான திறனைத் தடுத்தல் அல்லது நீக்குதல். வெளிப்புற சாதனத்தின் இயக்கத்தை மேலும் தொடராமல் தடுக்கும் ஆணை ஒன்றைப் பயன்படுத்தல்.

disabled folders : செயல் முடக்கப்பட்ட கோப்புறைகள் : மேக்ஓஎஸ் இயக்க முறைமையில் பல்வேறு கோப்புறைகள் இவ்வாறு ஆக்கப் பட்டுள்ளன. முறைமைக் கோப்புறையில் உள்ள பல்வேறு கோப்புகள், முறைமை நீட்டிப்புகள், கட்டுப்பாட்டு பாளங்கள் மற்றும் நீட்டிப்பு மேலாளர் (Extension Manager) எனப்படும் மென்பொருள் கருவி கொண்டு கணினி யிலிருந்து நீக்கப்பட்ட ஏனைய உறுப்புகளையும் இக்கோப்புறைகள் கொண்டுள்ளன. செயல்முடக்கப்பட்ட கோப்புறையில் தற்போதுள்ள உறுப்பு கள், கணினியை இயக்கும் போது தொடக்கத்தில் நிறுவப் படுவதில்லை. ஆனால், அதன் பிறகு நீட்டிப்பு மேலாளர் நிரலால் அவ்வுறுப்புகள், அவற்றின் இயல்பான கோப்புறைகளுக்கு தாமாகவே கொண்டு செல்லப்படுகின்றன.

disassembler : பிரிக்கும் நிரல் தொடர்;பிரிப்பி : எந்திர மொழிக் குறி யீட்டை ஏற்று பொறிமொழிக் குறியீட்டை உருவாக்குதல்.

disassociate : தொடர்புநீக்கம் : விண்டோஸ் 95/98/ என்டி இயக்க முறைமைகளில் ஒர் ஆவணம் ஏதேனும் ஒரு பயன்பாட்டு மென் பொருளுடன் தொடர்பு படுத்தப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, doc என்ற துணைப்பெயர் கொண்ட ஆவணங்கள் வேர்டு பயன் பாட்டுடனும், xls ஆவணங்கள் எக்செல், mdb ஆவணங்கள் அக்செஸ், ppt ஆவணங்கள் பவர்பாயின்ட், . htm ஆவணங்கள் இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர் ஆகியவற்றுடனும் தொடர்புப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இத்தொடர்பினை மாற்றி முடியும். bmp ஆவணங்கள் பெயின்ட் பயன் பாட்டுடன் தொடர்புபடுத்தப் பட்டுள்ளன. . bmp ஆவணம் ஒன்றின் பெயர்மீது இரட்டைக் கிளிக் செய்தால், அந்த ஆவணம் பெயின்ட் பயன்பாட்டில் திறக்கப்படும். இதனை மாற்றி, கோரல் பெயின்ட் பயன்பாட்டில் அல்லது பெயின்ஷாப் புரோவில் திறக்கும்படி செய்யலாம்.

disaster dump : அபாய ஏற்பாடு : மென்பொருள் அல்லது வன் பொருளுக்கு ஏதாவது அபாயம் ஏற்படுமானால் அதற்கு மாற்றுச் செயல் திட்டம். disaster planning : பேரிடர் திட்டப் பதிகை.

disaster recovery : இடர் மீட்சி : ஒர் இடர்ப்பாட்டிலிருந்து முழுமையான செயற்பாட்டிற்கு மீள்வதற்கான மேலாண்மை உத்தி. (எடுத்துக்காட்டு : நெருப்பு அல்லது தளச் சேதம்). இது, அனைத்தையும் கூடுதல் படியெடுத்து வைத்துக் கொள்வதையும், வேறிடங்களில் சேமித்து வைப்பதையும் உள்ளடக்கும்.

disaster recovery specialist : சேதமீட்புச் சிறப்பாளர்;இடர் மீட்சி வல்லுநர்.

disc : வட்டு : (குறிப்பாக ஒளி வட்டு) : வட்டினைக் குறிக்க Disc, Disk ஆகிய இரண்டு சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. லேசர் ஒளிக்கதிர் மூலம் எழுத/படிக்க முடிகிற, காந்தத் தன்மையற்ற உலோகப் பூச்சுள்ள பிளாஸ்டிக் வட்டுகள் Disc என்ற சொல்லால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. அவையல்லாத ஏனைய வட்டுகள், நெகிழ் வட்டு, நிலை வட்டு, ரேம் வட்டு (நினைவகத்தில் உருவாக்கப்படும் மெய்நிகர் வட்டு) ஆகியவை Disk என்ற சொல்லால் குறிக்கப்படுகின்றன. லேசர் வட்டு, குறுவட்டு, கேட்பொலி/ஒளிக்காட்சி வட்டு, டிவிடி வட்டு ஆகியவை பெரும்பாலும் Disc என்று குறிக்கப்படுகின்றன.

disclaimer : ஒதுங்கல் உரிமைத் துறப்பு : அந்தப் பொருளைப் பயன்படுத்துவதனால் ஏற்படும் வணிக இழப்புகளுக்கு விற்பனையாளர் பொறுப்பல்ல என்று பல மென்பொருள்களுடன் வரும் நிபந்தனை.

disconnect : துண்டிப்பு;துணி (த்தல்) : ஒரு தகவல் தொடர்பு இணைப் பினைத் துண்டித்தல்.

discrete : தனியான : உதிரி எழுத்துகள் அல்லது துண்மிகளைப் போன்ற தனிப்பட்ட பொருட்களால் குறிப்பிடப்பட்ட அல்லது தனிப்பட்ட பொருள்கள் தொடர்பான.

discrete component : தனி உறுப்பு : ஒரே ஒரு செயலை மட்டும் செய்கின்ற மின்சாதனப் பொருள். ஒருங்கிணைந்த மின் சுற்றுக்கு மாறானது.

discrete cosine transform : பிரி நிலைக்கிடை கோண உருமாற்றம் : படக்கூறுகள் (Pixels) அலையுருவங்கள் போன்ற தரவுகளை அதிர்வெண் தொகுதியாக மாற்றுகிற படிநிலை முறை. இதில் முதல் அதிர்வெண்கள் மிகவும் பொருள் பொதிந்தவை. கடைசி அதிர் வெண்கள் மிகக் குறைந்த பொருள் கொண்டவை.

discrete device : பிரிநிலைச் சாதனம் : ஒரு கொண்மி அல்லது மின்பெருக்கி போன்ற மின்னியல் அமைப்பி.

discrete multitone : தொடர்சியற்ற பல்தொனி : தொலைத் தகவல் தொடர்பில் படுத்தப்படும் ஒரு தொழில் நுட்பம். இருக்கின்ற அலைக் கற்றையை இலக்கமுறை சமிக்கைச் செயலிகளால் பல்வேறு கூறு போட்டு, ஒர் இணைச் செப்புக்கம்பியில் 6 mbps (வினாடிக்கு 60 இலட்சம் துண்மிகள்) தகவல் வரை அனுப்ப, இத் தொழில் நுட்பம் வகை செய்கிறது.

discretionary access control : தனிவிருப்ப அணுகுக் கட்டுப்பாடு.

discretionary hyphen : பிரிநிலை ஒட்டுக்குறி : ஒரு சொல்லில் இணைப்புக் குறியிடுவதற்காகப் பயனாளர்குறித்துள்ள இடம். சொல், ஒரக் கோட்டுக்கும் மேலே செல்லுமானால், அது அந்த இடத்தில் பிளவுபடும்.

discussion groups : இணைய விவாதக் குழுக்கள்;இணையக் கலந் துரையாடல் குழுக்கள் : தமக்கிடையே பொதுவான ஆர்வமுள்ள பொருள்பற்றி கணினிப் பிணையத்தில் கலந்துரையாடும் பயனாளர்களைக் குறிக்கிறது. இணையத்தில் மின்னஞ்சல் பட்டியல், இணையச் செய்திக் குழுக்கள் மற்றும் ஐஆர்சி எனப்படும் இணையத் தொடர் அரட்டை போன்றவற்றைக் குறிக்கவே இப்போது இச்சொல்தொடர் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

disk : வட்டு;மின்காந்தத் தட்டு : கணினியால் அணுகக்கூடிய தகவல் மற்றும் நிரலாக்கத் தொடர்களை சேமிக்கும் மின்காந்த சாதனம். நிலைத்த வட்டு அல்லது வளையக்கூடிய செயற்கை இழை வட்டுகளின் தகவல்கள் சேமிக்கப்படுகின்றன.

disk access : வட்டு அணுகல் : வட்டில் எழுத/படிக்க உதவும் முனை தரவை வட்டில் எழுதவோ படிக்கவோ அணுகுதல்.

disk access time : வட்டு அணுகல் நேரம் : வட்டில் குறிப்பிட்ட ஒன்றின் இருப்பிடம் அறிய தேவைப்படும் நேரம். தேடும் நேரம் என்றும் அழைக்கப் படும். மொத்த அணுகு நேரத்தில் ஒரு பகுதி.

disk array : வட்டு வரிசை : ஒரு சைகை அலகில், கூடுதல் திறம்பாடு, வேகம், தவறுகை தாங்கும் செயற்பாடு ஆகியவற்றுக் காக இணைந்துள்ள இரண்டு அல்லது அவற்றுக்கு மேற்பட்ட வட்டு இயக்கிகள்.

disk back : வட்டுத் தொகுதி.

disk based : வட்டு அடிப்படை : வட்டுகளைச் சேமிப்பு ஊடகமாகப் பயன்படுத்துகிற கணினிப் பொறியமைவு. வட்டிலிருந்து தரவுகளை மீட்கிற பயன்பாடு. இது, நினைவுப் பதிப்பி அடிப்படையிலிருந்து மாறுபட்டது.

disk buffer : வட்டின் இடைநிலை நினைவகம் : வட்டில் எழுதப்படாத தரவுவை ஒதுக்கி வைக்க கணினியின் நினைவகத்தில் உள்ள ஒரு பகுதி.

disk cache : வட்டுப் பொதியறை : வட்டிலிருந்து தரவுகளைப் படிப் பதற்கான ஒரு இடைநிலை. இது வட்டு அணுகுதலை விரைவுபடுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது.

disk capacity : வட்டுக் கொள்ளளவு.

disk cartridge : வட்டுப்பொதியுறை : தனியொரு நிலை வட்டினை அல்லது ஒரு செருகு வட்டினைக் கொண்டிருக்கிற அப்புறப்படுத்தத்தக்க வட்டுப் பொதிவுச் சாதனம்.

disk change : EuLG) onOg).

disk change sensor : வட்டு மாற்று உணரி.

disk cleanup : வட்டு செம்மை செய்.

disk, compact : குறுவட்டு.

disk controller : வட்டுக் கட்டுபாட்டுக் கருவி : சைகைகளை மீட்டு, வட்டு இயக்கிக்கு அனுப்புகிற மின்சுற்று வழி. ஒரு சொந்தக் கணினியில், இது ஒரு விரிவாக்கப் பலகை. இது தாய்ப்பலகையிலுள்ள விரிவாக்கப் பள்ளத்தில் பொருந்தச் செய்கிறது. ஒரு வட்டு இயக்கிக்கும் மையச் செயலகத்துக்கும் (CPU) இடையிலான இடைமுகப்பாக உள்ள மின்னணு வியல் சுற்றுநெறி.

disk controller card : வட்டுக் கட்டுப்பாடு அட்டை : வட்டு இயக்கியை கணினியுடனும் அதன் கட்டுப்பாட்டு இயக்கத்துடனும் இணைக்கும் வெளிப் புற மின்சுற்று அட்டை.

disk copy : வட்டுப் படி : ஒரு செருகு வட்டின் உள்ளடக்கங்களை இன்னொரு செருகு வட்டில் படியெடுப்பதற்கான DOS ஆணை. இதில், செருகு வட்டுகள் முழுவதையும் தடவாரியாகப் பயன்படுத்தப்படும் DOS, OS/2 பயன்பாடு. disk copying : வட்டு நகலெடுத்தல் : ஒரு வட்டில் உள்ள அனைத்து உள்ளடக்கங்களையும் வேறொரு வட்டிற்கு மாற்றும் செயல்.

disk crash : வட்டுப் பழுது;வட்டுக் கேடு : பயன்படுத்த முடியாத தாகிப்போன வட்டு அலகின் நிலை. வட்டு இயக்கியின் படிக்கும்/எழுதும் முனைக்கும் தட்டின் மேற்பகுதிக்கும் இடையில் தொடர்பு ஏற்பட்டதால் இது ஏற்படுவதுண்டு.

disk directory : வட்டு விவரக் குறிப்பேடு : கணினியின் ஒவ்வொரு கோப்பும் அல்லது செயல்முறையும் வட்டில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு பட்டியல். விவரக் குறிப்பேடு, பொதுவாக ஒரு வட்டின் தொடக்கத்தில் சில தடங்களில் பதிவு செய்கிறது.

disk doctor : வட்டுப் பொருளறி சாதனம் : ஒரு வட்டில் என்னென்ன சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதைப் பயனாளர் ஆராய்ந்தறிய உதவுகிற ஒரு செயல்முறை. ஒரு வட்டு சேதமடையுமானால், அதிலுள்ள மதிப்புமிக்க தரவுகளை மீட்பதற்கு இது பயன்படுகிறது.

disk drive : வட்டு இயக்கி, வட்டு செலுத்தி : கணினி பயன் படுத்துவதற்காக, நினைவகத்தில் வட்டிலிருந்து தரவுகளைப் படிக்கும் சாதனம். கணினியின் நினைவகத்திலிருந்து சேமிப்பதற்காக தட்டில் எழுதவும் செய்யும்.


வட்டு இயக்கி

வட்டு இயக்கி

disk drive controller : வட்டு இயக்ககக் கட்டுப்படுத்தி.

disk drive, floppy : நெகிழ்வட்டு இயக்ககம்.

disk dump : வட்டுக் குவியல் : அறிக்கை உருவமைவாக்கம் இல்லாமல் வட்டின் உள்ளடக்கங்களை அச்சுப்படியாக எடுத்தல்.

disk duplication : வட்டு பிரதியெடுத்தல்;வட்டு நகலாக்கம் : ஒரு காந்த வட்டில் பதியப்பட்டுள்ள தரவு வேறொரு வட்டுக்கு மாற்றும் செயல் முறை.

disk emulator:வட்டு உரு மாதிரி:ஒரு வட்டு இயக்கியின் திண்மநிலை உருப்படிவாக்கம். இது, மைய முறைகளுக்கும், முனையங்களுக்கும் பெரும் பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

disk envelope:வட்டு உறை:செருகு வட்டுகளை கையாளும் போதும் சேமித்து வைக்கும் போதும் பயன்படுத்தும் காகித உறை. வட்டு இயக்கியில் வட்டை துழைப்பதற்குமுன் வெளியே எடுக்கப்பட வேண்டும்.

diskette:டிஸ்கெட்:செருகு வட்டு:நுண் கணினிகள்,சிறு கணினிகளுக்கான குறைந்த விலை,அதிக சேமிப்பு தரும் சாதனம்.

diskette tray:டிஸ்கெட் தட்டு:செருகு வட்டுகளைச் சேமிக்கப் பயன்படும் கொள்ளகம். திறந்தோ மூடியோ இருக்கலாம்.

disk failure:வட்டுச் செயலறவு:ஒரு நிலைவட்டு அல்லது செருகுவட்டு இயக்கி அல்லது வட்டுங்கூடச் செயலற்றுப் போதல். இவை, மின் எந்திரச் சாதனங்கள் என்பதால்,வட்டுகள்,வட்டு இயக்கிகள் அனைத்தும் இறுதியில் செயலிழந்து போவது இயற்கையே. ஒரு நிலை வட்டின் சராசரிச் செயலறவு நேர்வு 20,000 மணிகள் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

disk file:வட்டுக் கோப்பு:காந்த வட்டில் தங்கி இருக்கும் கோப்பு. ஒரு வட்டில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஒழுங்கு படுத்தப்பட்ட தரவுத் தொகுதி.

disk format:வட்டின் உருவமைவு:ஒரு சேமிப்புச் சாதனத்தில் தடங்கள் மின்னியல் முறையில் அச்சிடப்படும் முறை குறித்த தரவு. ஒரு வட்டின் உருவமைவு,அதன் இயல்பான ஊடகம்,உருவமைவுச் செயல் முறை மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: 5.25' 360 KB செருகு வட்டு(எ) 8.89 செ.மீ. 1.4 MB செருகுவட்டு.

disk,hard:நிலைவட்டு.

disk interface:வட்டு இடைமுகம்: 1.வட்டகத்தை(disk drive) கணினியுடன் இணைக்கப் பயன்படும் இடையிணைப்பு மின்சுற்று அமைப்பு. 2. வட்டகங்களைக் கணினியுடன் இணைப்பதற்கென உருவாக்கப்பட்ட தர வரையறை. எடுத்துக்காட்டாக,எஸ்டீ 506 (ST 506) என்பது,நிலை வட்டுகளை கணினியுடன் இணைக்கப் பின்பற்றப்படும் வட்டு இடைமுகத் தர வரையறை ஆகும். disk jacket : வட்டு மேலணி : காகிதம் அல்லது செயற்கை இழையில் செய்யப்படும் வட்டுக்கான நிரந்தர பாதுகாப்பு முனை. வட்டு இயக்கியில் நுழைக்கும்போது உள்ளிட்ட எந்த சமயத்திலும் மேலணியிலிருந்து வட்டு எப்போதும் நீக்கப்படுவதில்லை.

diskless workstation : வட்டிலா வேலை நிலையம் : ஒர் இணையத் திலுள்ள வட்டுச் சேமிப்பி இல்லாத கணினி. அனைத்துச் செயல் முறைகளும், தரவுகளும் இணைய வட்டிலிருந்து மீட்கப் படுகின்றன.

disk library : வட்டு நூலகம் : சுற்றுப்புறக் கட்டுப்பாட்டு சூழ்நிலைகளில் பாதுகாப்பாக வட்டுத் தொகுதிகளை வைத்திருக்கும் தனி அறை அல்லது வட்டுகளின் கோப்பை வைப்பதற்கான இருப்பக வசதி.

disk, magnetic : காந்த வட்டு.

disk management : வட்டு மேலாண்மை : ஒரு நிலை வட்டினைப் பேணிக் கட்டுப்படுத்துதல், உருவமைவு, படி, தன்மைக்குறி விவரக் குறிப்பேட்டு மேலாண்மை, கூறுபாட்டுத் தடுப்புச் செயற்பணிகள் போன்ற பல்வேறு பயன்பாடுகளை இது குறிக்கிறது. ஒரு வட்டில் தரவுகளைச் சேமித்து வைப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் அமைப்பாக்கக் கட்டமைவு.

disk memory : வட்டு நினைவகம் : சுழலும் வட்டுகளை தற்காலிக நினைவகமாக பயன்படுத்தும் சேமிப்பகம்.

disk mirroring : வட்டுப் பிரதிபலிப்பு : தவறுகை தாங்கும் செயற் பாட்டிற்காகத் தேவைக்கு அதிகமாகவுள்ள தரவுகளைப் பதிவு செய்தல், தரவுகள் ஒரே வட்டில் இரு பகுதிகளில் அல்லது ஒரே பொறியமைவில் இரு தனித்தனி வட்டுகளில் இரு தனித்தனிக் கணினிப் பொறியமைவுகளில் எழுதப்படுகின்றன.

disk operating system : வட்டு இயக்க முறைமை : நிரலாக்கத் தொடர் களை மின்காந்த வட்டுகளில் சேமித்து வைக்கும் இயக்க அமைப்பு. கோப்புகளின் இருப்பிடத்தை அறிதல், கோப்புகளைச் சேமித்துத் திரும்ப எடுத்தல், சேமிப்பகத்தை ஒதுக்குதல், வட்டு சேமிப்பு தொடர்பான பிற கட்டுப்பாட்டுப் பணிகளை இந்த அமைப்பு செய்வது வழக்கம்.

disk optimiser : வட்டுச் சிக்கனம் : தரவு கோப்புகள் சிதறுவதைக் கண்காணிக்கும் ஒரு பயனிட்டுச் செயல் முறை. இது, சிதறலைக் குறைக்கும் வகையில் கோப்புகளைப் படியெடுக்கிறது. வட்டுப் பரப்புகளை மறு ஒதுக்கீடு செய்கிறது.

disk pack : வட்டு அடுக்கு : ஒரே அலகாகக் கருதப்பட்டு ஒரு கம்பியில் ஏற்றப்படும் நிலை வட்டுகளின் வெளியே எடுக்கக்கூடிய தொகுதி.

disk partition : வட்டுப் பிரிவினை : வட்டில் உள்ள தரவுகளை சிறு பகுதிகளாகப் பிரித்து எளிதாகக் கையாள உதவும் அளவைப் பகுதி.

disk sector : வட்டுப் பிரிவு : வட்டின் மேல் தொடர்ச்சியான இரண்டு ஆரங்களுக்கு இடையிலுள்ள தரவுச் சேமிப்பு இடப் பகுதியைக் குறிப்பிடுகிறது. ஒரு பட்டாணியைத் துண்டு போடுவது போன்ற முறையிலேயே வட்டின் பிரிவுகளை அமைக்க முடியும்.

disk server : வட்டு வழங்கன்;வட்டு வழங்கன் கணினி : ஒரு குறும் பரப்புப் பிணையத்தில், பயனாளர்கள் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான வட்டினைக் கொண்ட ஒரு கணுக் கணினி. இது கோப்புப் வழங்கனிலிருந்து (Fie Server) மாறுபட்டது. கோப்பு வழங்கன் பயனாளர்களிடமிருந்து வரும் கோரிக்கைகளை ஏற்றுக் கோப்புகளை வழங்கும். மிகவும் நுட்பமான மேலாண்மைப் பணிகளையும் மேற்கொள்ளும். ஆனால் வட்டு வழங்கன் மேலாண்மைப் பணி எதுவும் செய்வதில்லை. வெறுமனே ஒரு தரவு சேமிப்பகமாகச் செயல்படும். பயனாளர்கள் வட்டு வழங்கனிலுள்ள கோப்பு களைப் படிக்கலாம்/எழுதலாம். வட்டு வழங்கனிலுள்ள வட்டினைப் பல்வேறு தொகுதி (Volume) களாகப் பிரிக்கலாம். ஒவ்வொரு தொகுதியும் ஒரு தனிவட்டுப் போலவே செயல்படும்.

disk space : வட்டுப் பரப்பு : ஒரு வட்டில் காலியான இடப்பரப்பினைத் தெரிவிக்கின்ற ஒரு செய்திக் குறிப்பு ஆதாரச் செயற்பணி.

disk storage : வட்டுச் சேமிப்பகம்.

disk striping : வட்டுச்செய்தி இடையிணைப்பு : பன்முகவட்டு இயக்கிகளுக்கு தரவுகளைப் பரவச்செய்தல். இயக்கிகளின் ஊடே எண்மிகள் அல்லது வட்டக்கூறுகள் மூலம் தரவுகள் இடையிணைப்பு செய்யப்படுகின்றன.

disk/track info : வட்டு/தடத்தரவு. disk unit enclosure : வட்டு அலகு அடைப்பி : ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட வட்டு இயக்கிகளையும் மின்சக்திச் சாதனத்தையும் வைப்பதற்கு வடிவமைக்கப்பட்ட பெட்டி.

dispatch : அனுப்பு : அடுத்த வேலை என்ன என்று தேர்ந்தெடுத்து அதை செயலாக்கம் செய்ய தயாராக இருத்தல்.

dispatcher : விரைவுச் செயல்முறை : ஒர் இடையீடு ஏற்பட்ட பிறகு, நடப்பு இயக்கப்பணித் தொகுதியிலிருந்து நிறைவேற்றுவதற்காக அடுத்த பணியைத் தேர்ந்தெடுக்கிற கட்டுப்பாட்டுச் செயல்முறை.

dispatching : விரைவுச் செயலாக்கம் : உருத்தெளிவு, வண்ணம், வரைகலைத் திறம் பாட்டினைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு, கண்காட்சி அலகினை மின்னணுவியல் முறையில் கட்டுப்பாட்டுடன் இணைக்கிற ஒரு பலகை.

dispatching priority : அனுப்பும் முன்னுரிமை : பல பணிகளின் சூழ்நிலையில் மைய செயலக அலகில் பயன்படுத்துவதற்காக முன்னால் அனுப்பப்படுவனவற்றை முடிவு செய்யும், பணிகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் எண்கள்.

dispatch table : அனுப்புகை அட்டவணை : குறுக்கீடு (interrupt) களைக் கையாளும் செயல்கூறுகள் (functions) அல்லது துணை நிரல்களின் முகவரிகளைக் கொண்ட அட்டவணை. ஒரு குறிப்பிட்ட சமிக்கை கிடைத்தவுடனோ, அல்லது சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளிலோ நுண்செயலி, அட்டவணையில் குறிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட துணை நிரலைச் செயல்படுத்தும்.

disperse : கலைத்தல்;பிரித்தல் : ஒரு குறிப்பிட்ட தரவுத் தொகுதியைப் பிரித்து வெவ்வேறு இடங்களில் கிடைக்கும்படி செய்தல். எடுத்துக்காட்டாக அட்டவணைக் கோப்பிலுள்ள ஏடுகளில் (records) உள்ள புலங்களைப் (fields) பிரித்து, வெளியீட்டின் போது வெவ்வேறு இடங்களில் கிடைக்கச் செய்தல்.

dispersed data processing : பரவலான தரவு செயலாக்கம்.

dispersed intelligence : பரவலாக்கப்பட்ட அறிவுத்திறன் : கணினி ஆற்றலை கட்டமைப்பு முழுவதும் பரவலாக்கப்பட்ட கடடமைபபு.

dispersion : பரப்பீடு : முரண்பாட்டு அளவை. பல்வேறு பரப் பீட்டு வடிவங்களைக் கண்டறிவதற்கு மாற்றுவழிகள் உள்ளன.

displacement : இடமாற்றல் : அடிப்படை முகவரிக்கும் உண்மையான எந்திர மொழி முகவரிக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடு.

display : காட்சி;காட்சியகம்;ஒளி எழுத்து கண்காட்சி : 1. திரையிலோ அல்லது காட்சியிலோ தரவுகளைக் குறிப்பிடல், 2. கணினி முகப்பில் உள்ள ஒளி அல்லது குறிப்பிகள். 3. வரைகலை தரவுகளை வெளியீட்டுச் சாதனத்தில் காட்சியாக உருவாக்கும் செயல்.

display adapter : காட்சி ஏற்பி;காட்சி அமைப்பு அட்டை : கணினியை ஒரு காட்சித் திரையுடன் மின்னணு முறையில் இணைக்கும் ஏற்பி அட்டை. கணினித் திரையின் அளவு, நிறம் மற்றும் வரைகலை உண்டா இல்லையா என்பது போன்ற திறன்களை இது முடிவு செய்யும்.

display background : காட்சிப் பின்னணி;காட்சிப் பின்புலம் : செயலாக்கம் செய்வதன் பகுதியாக இல்லாத, பயன்படுத்து வோரால் மாற்ற முடியாத வரைகலை தரவுகளில் திரையில் காட்டப்படும் பகுதி. காட்சி முன்னணி எனப்படும் காட்சியில் தோன்றும் தோற்றத்தை மேம்படுத்தப் பயன்படுகிறது.

display card : காட்சியட்டை.

display composition : காட்சியக இணைப்பாக்கம் : மேசை மோட்டு வெளியீட்டில், திண்மையாகவும், அலங்காரமாகவும் மாறுபட்ட எழுத்து முகப்புகளாகவும் உள்ள எழுத்துருக்களைக்கொண்ட வரிகள். இது கவனத்தை ஈர்ப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

display console : காட்சி முகப்பு;காட்சி முனையம் : காட்சித் திரை மற்றும் உள்ளிட்டு விசைப் பலகையைக் கொண்ட உள்ளீட்டு/வெளியீட்டுச் சாதனம். பணிநிலையம் என்றும் சிலசமயம் அழைக்கப்படுகிறது.

display control : காட்கிக் கட்டுப்பாடு.

display cycle : காட்சி சுழற்சி;காட்சிச் சுழல் : புலனாகும் காட்சித்திரை மீண்டும் புதிதாக மாற எடுக்கும் நேரம்.

display device : காட்சிச் சாதனம் : வரைகலை அச்சுப்பொறி, இலக்க முறை பலகை, ஒளிக்காட்சி முகப்பு போன்ற பார்க்கக்கூடிய வகையில் தரவுகளை உருவாக்கும் திறனுடைய சாதனம. display element : காட்சியகக் கூறு : வரைகலையில், பின்புலம், முன்புலம், வாசகம், வரைகலை உருக்காட்சி போன்ற அடிப்படை வரை கலை அமைப்பிகள். கணினி வரைகலையில் ஒர் உருக்காட்சியின் ஒர் அமைப்பி.

display entity : காட்சி அலகு : கணினி வரைகலையில் ஒளிக்காட்சிக் கூறுகளின் ஒரு தொகுதி. இதனை ஒர் அலகாகக் கொள்ளலாம்.

display face : காட்சி முகப்பு : ஓர் ஆவணத்தில் தலைப்புகள், பெயர்கள் ஆகியவற்றுக்குப் பொருத்தமான எழுத்து முகப்பு. பக்கத்திலுள்ள மற்ற வாசக எழுத்துகளிலிருந்து இது தனித்து முனைப்பாகத் தோன்றுகிறது.

display foreground : காட்சி முன்புலம் : பயனாளரால் மாற்றக்கூடிய காட்சிச் சாதனத்தில் காட்டப்படும் வரைகலை தரவுகளின் பகுதி.

display frame : காட்சிச் சட்டகம் : கணினி வரைகலையில் ஒரு தொடர்ச்சியான துண்டுதல் சட்டகங்களிலுள்ள ஒரு தனிச்சட்டகம்.

display highlighting : காட்சி அதிகரித்தல்;காட்சி சிறப்புறல் : மினுக்குதல், பெரிய எழுத்து, அதிகக் கருமை, தலைகீழ் ஒளி, அடிக்கோடிடல் மாறுபட்ட நிறங்கள் போன்ற முறைகளைப் பயன்படுத்தி காட்சித்திரையில் தரவுவை முக்கியப்படுத்தும் வழி.

display image : காட்சி உருவம்;காட்சிப் படிமம் : 'காட்சிச் சாதனத்தில் அப்போது தெரியும் வரைகலை கோப்பின் காட்டப்பட்ட பகுதி.

display list : காட்சியகப் பட்டியல் : கணினி வரைகலையில், அளவுரு வரைகலை உருவமைவில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒர் உருக்காட் சியை உருவாக்குகிற அளவுருக்களின் தொகுதி.

display list processor : காட்கியக பட்டியல் செய்முறைப்படுத்தி : கணினி வரைகலையில், கோடுகள், வட்டங்கள் போன்றவற்றை வரைதல் போன்ற வரைகலை வடிவ கணித உருவங்களை, ஒளிக்காட்சிப் பட்டியலிலிருந்து மையச் செயலகத்தை (CPU) உருவாக்குகிற ஒர் எந்திரம்.

display memory : காட்சி நினைவகம்.

display menu : காட்சி வகைப் பட்டியல் : செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைத் தொடரின் அடுத்த செயலை முடிவு செய்யப் பயனாளருக்கு வாய்ப்பு அளிக்கும் நிரல் தொடரில் உள்ள, திரையில் தெரியும் வாய்ப்புகள். காட்சித் திரையில் தெரிவதை அச்சிடு வது, வரைகலை காட்சியை வட்டில் சேமிப்பது போன்றவை வாய்ப்புகளில் சில.

display port : திரைக்காட்சித் துறை : கணினியிலுள்ள வெளியீட்டுத் துறை. காட்சித்திரை போன்ற வெளியீட்டுச் சாதனத்துக்குரிய சமிக்கைகளை இத்துறையின் வழியாகப் பெறலாம்.

Display PostScript (DPS) : காட்சிப் பின்குறிப்பு (டிபிஎஸ்) : ஆடோப் கழகம் தயாரித்துள்ள ஒரு காட்சியக மொழி. இது, ஒரு பயன்பாட்டுச் செயல் முறையிலுள்ள அடிப்படை நிரல்களை திரையில் வரைகலை உருவங் களாகவும், வாசகங்களாகவும் காட்டுகிறது. பின்குறிப்பு அச்சடிப்பு மொழி யின் திரை வடிவம்.

display postscript screen : காட்சியகப் பின்குறிப்புத் திரை : பின் குறிப்பு அச்சடிப்பி மொழியின் மறுபடிவம். இது, ஒரு பயன் பாட்டில் அடிப்படை நிரல்களை, திரையில் வரைகலை உருவங்களாகவும் வாசகங்களாகவும் மாற்றிக் காட்டுகிறது. இது, ஒரு செந்திறமான, சாதனச் சார்பிலாத காட்சி மொழியை அளிப்பதற்கு ஒரு செயற்பாட்டுப் பொறியமைவில் சேர்க்க வடிவமைக்கப்படுகிறது.

display processor : காட்சிச் செய்முறைப்படுத்தி : ஒரு கோப்பின் உள்ளடக்கங்களை கணினித்திரை (Monitor) போன்ற ஒரு சாதனத்தில் காட்சியாகக் காட்டுகிற செயற்பாட்டுக்கான ஒரு செய்முறைப்படுத்தி,

display screen : காட்சித் திரை : மனிதர் பார்ப்பதற்காக வாசகங் களையும், வரைகலை உருவங்களையும் காட்டுவதற்கான ஒரு பரப்பு. இது, எதிர் மின்கதிர்க் குழல் அல்லது பட்டைச் சேணத் தொழில்நுட்பத்தில் அமைந்திருப்பது.

display surface : காட்சி மேற்பரப்பு : புலனாகும் காட்சித் திரை, அச்சுக் காகிதம், பலகைக் காகிதம் அல்லது திரைப்படம் போன்ற தரவுகளைக் காட்டக்கூடிய சாதனம்.

display terminal : காட்சி முகப்பு;காட்சி முனையம் : வரைகலை தரவுகளைப் பார்க்கக்கூடிய வகையில் வெளியிடும் திறனுள்ள ஒரு வெளியீட்டுச் சாதனம்.

display tolerence : காட்சி சகிப்பு;காட்சிப் பொறுதி : எவ்வளவு வரைகலை தரவுகளை எவ்வளவு துல்லியமாக வெளியிட முடியும் என்பதன் அளவு.

display type : காட்சி வகை : எதிர் மின்வாய் (காத்தோட்) கதிர்க் குழாய் (சிஆர்டி), ஒளி உமிழும் டையோடு (எல். இ. டி), ஒளிப் படிகக் காட்சி (எல்சிடி) போன்ற காட்சித் தொழில் நுட்பம்.

display unit : காட்சி அலகு : தரவுகளைப் பார்க்கக்கூடிய வகையில் அளிக்கும் ஒரு சாதனம்.

display write : காட்சி எழுத்து : IBM காட்சி எழுத்துத் தொகுதியானது, அந்நிறுவனத்தின் சொல் பகுப்பி, காட்சி எழுது கருவியிலிருந்து உருவாக்கப் பட்டதாகும். பழைய முறை இப்போது வழக்கில் இல்லை.

dispose : முடித்துவை.

distortion : சிதறல்;திரிபு : அனுப்பும் சாதனம் உள்ளிட்ட மின்சுற்று களின் வழியாக அனுப்பப்படும் மின்சுற்றுகளின் அலை வடிவத்தில் ஏற் படும் விரும்பத்தகாத மாற்றம். ஒரு அளவுக்கு மேற்படாமல் சிதறல்களைக் கட்டுப்படுத்தி உள்ளிட்டு சமிக்கைகளை மாற்றுவதே மின்சுற்றுகளை வடி வமைப்பதில் உள்ள முக்கிய சிக்கல்.

distribute : பகிர்ந்தளி;பகிர்ந்தமை;ஒரு பிணையத்தில் பிணைக்கப் பட்டுள்ள கணினிகள் மற்றும் பிற சாதனங்களின் தொகுதியால் நிறை வேற்றப் படும் தரவு செயலாக்கம் போன்ற செயல்பாடுகளை, பல்வேறு கணினிகளுக்கிடையே பகிர்ந்தமைத்தல்.

distributed bulletin board : பகிர்ந்தமை;அறிக்கைப்பலகை : ஒரு விரி பரப்புப் பிணையத்திலுள்ள அனைத்துக் கணினிகளுக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப் படுகின்ற செய்திக் குழுக்களின் தொகுதி.

distributed computing : பகிர்ந்தமை கணிப்பணி.

distributed computing environment : பகிர்ந்தமை கணிப்பணிச் சூழல்; பகிர்மானக் கணிமைச் சூழல் : ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பணித்தளங்களில் செயல்படக் கூடிய பகிர்ந்தமை பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கான தர வரையறைத் தொகுப்பு. வெளிப்படை குழு என்ற குழுவினர் உருவாக்கியது. இக்குழு, முன்பு, வெளிப்படை மென்பொருள் அமைப்பு (Open Software Foundation) என்ற பெயரில் நிலவியது.

distributed database : பகிர்மான தரவுத் தளம் பரவிய தரவுத் தளம் : ஒரு கட்டமைப்பில் கணினி அமைப்புகளின் மூலமாக பரவ லாக்கப்பட்ட தரவுத் தளம்.

distributed database management system : பகிர்ந்தமை தரவுத் தள மேலாண்மை முறைமை : பகிர்ந்தமை தரவுத்தளங்களைக் கையாளும் திறன்பெற்ற ஒரு தரவுத்தள மேலாண்மை முறைமை.

distributed data processing : பகிர்மான தரவுச் செயலாக்கம் : கணினி அமைப்பில் இயக்கங்களைச் செய்யும் கொள்கைகளில் ஒன்று. அதன்படி மையச் செயலக அலகுகளும், முகப்புகளும் பல்வேறு இடங்களில் பிரிந் திருந்தாலும் அவை தரவுத் தொடர்பு கட்டமைப்புகளின் மூலம் செயல் பாட்டில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

distributed design : பகிர்மான வடிவமைப்பு;பரவிய வடிவமைப்பு : தனிப்பட்ட இயக்கும் அலகுகள் இருப்பதை அடையாளம காணுவதுடன. மைய ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டின் பலன்களையும் ஏற்கும் தரவு அமைப்பு.

distributed file system : பகிர்மானக் கோப்பு முறை : பன்முக இணை யங்களில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் கோப்புகளின் தடம்பற்றிச் செல்லும் மென்பொருள். கோப்புகள், அமைவிடத்தைப் பொறுத்து அல்லாமல், அவற்றின் பெயரால் அடையாளங் காணப்படுகின்றன.

distributed function : பகிர்மானச் செயற்பணி : அமைவனம் முழு வதிலும் செய்முறைப்படுத்தும் பணிகளைச் செய்தல்.

distributed information processing system : பகிர்மான தரவு செயலாக்க அமைப்பு : பல்வேறு இடங்களில் அமைந்துள்ள தரவுத் தளங்கள் அல்லது எதிர்வினை ஆற்றும் கணினி அமைவுகளின் தொகுதி.

distributed intelligence : பகிர்மான அறிவுத் திறன் : முனையங் களிலும், பிற புறநிலைச் சாதனங்களிலும் செய்முறைப் படுத்தும் திறம்பாட்டினை அமைத்தல். திரை உருவமைவு, தரவுப் பதிவுச் செயல்மானம், பிற செய்முறைப்படுத்துதலுக்கு முந்திய நடவடிக்கைகளை அறிவுத் திறன் முனையங்கள் கையாள்கின்றன. வட்டு இயக்கிகள், பிற புறநிலைச் சாதனங்களில் அமைக்கப்படும் அறிவுத்திறன். மையக் கணினியை வாலாயப் பணிகளிலிருந்து விடுவிக்கிறது. distributed network : பகிர்மான இணையம்;பகிர்மான கட்டமைப்பு : இடைப்பட்ட முனைகளின் வழியாக நேரடியாகவோ அல்லது மிதமிஞ்சிய பாதைகளின் வழியாகவோ எல்லா முனை இணைகளும் இணைக்கப் பட்டுள்ள கட்டமைப்புத் தொகுதி.

distributed processing : பகிர்ந்தமை செயலாக்கம் : ஒரு தரவு தொடர்புப் பிணையத்தில் பிணைக்கப்பட்ட தனித்தனிக் கணினிகளால் நிறைவேற்றப் படும் தரவு செயலாக்கத்தின் ஒரு வடிவம். பகிர்ந்தமை செயலாக்கம் பொதுவாக இரண்டு வகைப்படும். 1. சாதாரண பகிர்ந்தமை செயலாக்கம். 2. உண்மையான தரவு செயலாக்கம். சாதாரணத் தரவு செயலாக்கத்தில், பணிச்சுமையானது, தமக்குள்ளே தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ளமுடிகிற கணினிகளுக்கிடையே பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது. உண்மையான பகிர்ந்தமை செயலாக்கத்தில், பல்வேறு பணிகள் ஒவ்வொரு கணினியும் ஒவ்வொரு பணியை நிறைவேற்றும் வகையில் பணிச்சுமை பகிர்ந்தளிக்கப் படுகிறது. பணிகளின் ஒட்டு மொத்தப் பங்களிப்பு ஒரு பெரும் குறியிலக்கை அடைய வழி வகுக்கும்.

distributed processing system : பகிர்ந்தமைத் தரவு செயலாக்க முறைமை.

distributed transaction processing : பகிர்ந்தமை பரிமாற்றச் செயலாக்கம் : ஒரு பிணையத்தின் வழியாக தரவு பரிமாற்றம் செய்துகொள்ளும் கணினிகள், பரிமாற்றச் செயலாக்கப் பணிகளை தமக்குள்ளே பகிர்ந்து கொள்ளும் முறை.

distribution list : பகிர்மானப் பட்டியல்;வினியோகப் பட்டியல் : ஒரு மின்னஞ்சல் குழு (mailing list) உறுப்பினர்களின் முகவரிப் பட்டியல். இது லிஸ்ட்செர்வ் (Listserv) போன்ற ஒரு அஞ்சல் குழு மென்பொருளாகவோ, ஒரு மின்னஞ்சலைப் பெறுகின்ற அனைவருடைய முகவரிகளுக்கும் சேர்த்த ஒரு மாற்றுப் பெயராகவோ இருக்கலாம்.

distributive nature : பகிர்வுத்தன்மை;பகிர்ந்தளிக்கும் இயல்பு.

distributive sort : பகிர்மானப் பிரிவு : ஒரு பட்டியலை பல பகுதிகளாகப் பிரித்து மீண்டும் வரிசையாக அடுக்குவதனால் உருவாக்கப்படும் பிரிப்புமுறை.

disturbance : தடங்கல் : ஒரு சமிக்கையை அனுப்பும்போது அறிவு பரிமாற்றலில் எப்போதாவது ஏற்படும் குறுக்கீடு. dithering : குழப்ப நிலை : 1. ஒரு புதிய நிறத்தை உருவாக்க பலநிறப் புள்ளிகளை ஒன்று கலத்தல். புள்ளிகள் சிறியதாகவும், குறைவான இடைவெளியுடனும் அமைந்து ஒன்றாக இருப்பதுபோல் கண்களைக் குழப்பும். 2. உருவம் மற்றும் சாதனத்தின் உருவாக்கல் திறன் ஒன்றாகும் போது காட்சியின் நெருக்கத்தை அதிகரிக்க உதவும் வரைகலை துட்பம்.

divergence : விலகல் : நேர் பாதையினின்று விலகிச் செல்லல். குறியிலக்கை விட்டு விலகிச் செல்லல். 1. கணினியின் வண்ணத் திரையில் அடிப்படை நிறங்களான சிவப்பு, பச்சை, நீலம் ஆகியவற்றின் மின்னணுக் கற்றைகள் திரையின் ஒரு குறித்த இலக்கில் ஒருங்கிணைந்து குவியாதபோது இத்தகைய விலகல் ஏற்படுகிறது. 2. விரிதாள் பயன்பாடு போன்ற மென்பொருள்களில் ஒரு நிரலில் தவறான ஒரு வாய்பாட்டின் காரணமாக சுழல்தன்மை ஏற்பட்டு, கணக்கீடு, திரும்பத் திரும்ப செய்யப்படும் நிலை ஏற்படலாம். ஒவ்வொரு கணக்கீட்டின் போதும் கிடைக்கும் முடிவு, விடையை விட்டு விலகிவிலகிச் செல்லும்.

dividend : வகு எண்;ஆதாயப் பங்கு.

division : பிரிவு.

division by zero : சுழியால் வகுத்தல்; பூச்சியத்தால் வகுத்தல் : வகுத்தல் கணக்கீட்டில் ஒர் எண்ணை பூஜ்யத்தால் (0 சுழி) வகுக்க முயலும்போது ஏற்படும் பிழைதிலை. எந்தவொரு எண்ணையும் பூச்சியத்தால் வகுத்தால் எண்ணிலி (infinity) விடையாகும். கணித முறைப் படி கணிக்க முடியாத மதிப்பாகும் இது. அதாவது ஒரு வகுத்தல் கணக்கீட்டில் விகுதி (denominator) மிகச் சிறிதாகிக்கொண்டே போனால் கிடைக்கும் ஈவு பெரிதாகிக் கொண்டே போகும். விகுதி ஏறத்தாழ பூச்சியத்துக்குச் சமமான மிகச்சிறிய மதிப்பாக இருக்குமெனில், ஈவானது ஒரு கணினியால் கணிக்க முடியாத அளவுக்குப் பெரிய எண்ணாக இருக்கும். எனவே, பூச்சியத்தால் வகுக்கும் கணக்கீட்டை கணினி அனுமதிப்பதில்லை. எனவே, நிரலர் இது போன்ற சூழ்நிலை ஏற்படாதவாறு தம்முடைய நிரலில் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இல்லையேல் நிரல் செயல்படாமல் பாதியில் நிற்கும். division check : வகுத்தல் சரி பார்ப்பு;பரிவு சோதனை : ஆரம்ப வகுத்தலுடன் சுழி (பூஜ்யம்) யை சமநிலைப்படுத்துவதைச் சோதிக்கும் பெருக்கல் சோதனை.

division, identification : இனங்காண் பிரிவு.கோபால் மொழி நிரலின் ஒரு பகுதி.

divisor : வகுப்பி;வகு எண்.

. dj : . டிஜே : இணையத்தில், ஒர் இணைய தளம் டிஜிபவுட்டி நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெருங்களப் பெயர்.

. dk : . டிகே : இணையத்தில், ஒர் இணைய தளம் டென்மார்க் நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெருங்களப் பெயர்.

DLC : டிஎல்சி : தரவு தொடர்புக் கட்டுப்பாடு என்று பொருள்படும் Data Link Control என்ற சொல்தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். பிணையத் தில் பருநிலையில் இணைக்கப்பட்ட இரண்டு கணுக் கணினிகளிடையே நடைபெறும் தரவு பரிமாற்றத்தில் ஏற்படும் பிழைகளைச் சரி செய்யும் நெறிமுறை. எஸ்என்ஏ (SNA-Systems Network Architecture) அமைப்பில் பயன் படுத்தப்படுகிறது.

. dll : . டிஎல்எல் : விண்டோஸ் இயக்கமுறையில் படுத்தப்படும் ஒரு வகைக் கோப்பின் வகைப்பெயர். இயங்குநிலை தொடுப்பு நூலகக் கோப்பு என்று பொருள்படும் Dynamic Link Library என்ற சொல்தொடரின் தலைப் பெழுத்துக் குறும்பெயர்.

DMA : டிஎம்ஏ : Direct Memory Access என்பதன் முதலெழுத்துக் குறும்பெயர். இதற்கு நேரடி நினைவக அணுகல் என்பது பொருளாகும்.

DML : டிஎம்எல் : Data Manipulation language என்பதன் குறும்பெயர். தரவு கையாளும் மொழி.

DΜΤF : டிஎம்டிஎஃப் : மேசைக் கணினி மேலாண்மைப் முனைப்புக் குழு என்று பொருள்படும் Desktop Management Task Force என்ற சொல்தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். பயனாளர் மற்றும் தொழில் துறைத் தேவைகளுக் காக பீசி அடிப்படையிலான தன்னந்தனிக் கணினி மற்றும் பிணைய அமைப்புகளுக்கான தர வரையறைகளை உருவாக்குவதற்கென 1992ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட கூட்டமைப்பு.

DNC : டிஎன்சி : Direct Numerical Control என்பதன் குறும்பெயர். நேரடி எண் கட்டுப்பாட்டு முறை என்ற இந்த முறையில் கணினி கட்டுப்பாட்டில் தொடர்ச்சியாக எண்களை செயலாக்கம் செய்வதற்குப் பதில் தனித்தனி தரவுகளில் தானியங்கி எந்திரக் கருவிகள் மூலம் கட்டுப்பாடு செய்யப்படுகின்றன.

DNS : டிஎன்எஸ் : 1. களப்பெயர் முறைமை என்று பொருள்படும் Domain Name System என்ற சொல்தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். இணையத்திலிருக்கும் புரவன் கணினிகளின் களப்பெயர் (md2. vsnl. net. in) மற்றும் ஐபி முகவரி (202. 54. 6. 30) இவற்றை உடைய அமைப்பு. களப்பெயர் எளிதாகப் புரியக் கூடியது. பயனாளர்கள் பயன்படுத்துவது. இப்பெயர் தாமாகவே ஐபி முகவரியாக மாற்றப்பட்டு இணையத்தின் தரவு போக்கு வரத்துக்குப் பயன்படுத்தப்படும். 2. களப்பெயர் சேவை எனப்பொருள்படும் Domain Name Service என்ற சொல்தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். களப்பெயர் முறைமையை நடைமுறைப்படுத்தும் இணையப் பயன்பாடு, டிஎன்எஸ் வழங்கன்கள் (பெயர் வழங்கன் என்றும் அழைக்கப்படுவதுண்டு) களபெயரும் அதற்கிணையான ஐபி முகவரியும் இணைந்த ஒர் அட்ட வணையைக் கொண்டுள்ளன.

DNS server : டிஎன்எஸ் வழங்கன் : களப் பெயர் சேவையைக் கவனித்துக் கொள்ளும் ஒரு கணினி. இணையத்திலிருக்கும் புரவன் கணினிகளின் பெயர்களையும் அதற்கிணையான ஐபி முகவரிகளையும் கொண்ட அட்ட வணையை வைத்துள்ளன. microsoft. com என்பது இணையத்திலுள்ள ஒரு களப்பெயர் எனில், அதற்குரிய நிறுவனக் கணினியின் ஐ. பீ முகவரியைத் தரும்.

. do : டிஒ : இணையத்தில் ஒர் இணைய தளம் டொமினிக்கன் குடியரசைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெருங்களப் பெயர்.

DOA : டிஓஏ : Dead On Arrival என்பதன் குறும்பெயர். உற்பத்தியாளர் அல்லது விற்பனையாளரிடமிருந்து வாங்கி எடுத்து வந்ததும் வேலை செய்யாத ஒரு பொருளைப்பற்றிக் குறிப்பிடுவது.

. doc : . டாக்;டிஓசி : ஒரு சொல் செயலியில் உருவாக்கப்படும் கோப்பு களின் இயல்பான வகைப்பெயர். மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் வேர்டு தொகுப்பில் உருவாக்கப்படும் கோப்புகளின் வகைப்பெயர்.

dock : பொருத்து;இணை;பிணை : 1. ஒரு மடிக் கணினியை ஒரு நிலைக் கணினியில் பொருத்துதல் 2. விண்டோஸ் பணித்தளத்தில் செயல் படும் ஒரு பயன்பாட்டுத் தொகுப்பில், கருவிப்பட்டையை, பயன்பாட்டுச் சாளரத்தின் விளிம்புக்கு இழுத்துச் சென்றால், கருவிப்பட்டை அச்சாளரத்தில் பொருந்திவிடும். பயன்பாட்டுச் சாளரத்தின் ஒரு பகுதியாகவே தோற்ற மளிக்கும். விண்டோஸ் பயன்பாடுகளில் தாய்ச் சாளரத்துள் சேய்ச் சாளரமாக ஆவணச்சாளரம் திறக்கப்படும். ஆவணச் சாளரத்தை பெரிதாக்கினால் (Maximize) அது தாய்ச் சாளரத்துடன் பொருந்தி ஒரே சாளரம் போல் தோற்றமளிக்கும்.

docking station : பொருத்து நிலையம் : ஒரு மடிக்கணினியை எங்கும் எடுத்துச் செல்லலாம். காரில், ரயிலில், விமானத்தில் செல்லும் போதுகூட வைத்துப் பயன்படுத்தலாம். ஆனாலும் அதிலுள்ள திரை, விசைப்பலகை போன்ற புறச்சாதனங்கள் கைக்கு அடக்கமாக மிகச் சிறியதாகவே இருக்கும். வீட்டில்/அலுவலகத்தில் இருக்கும்போது, மடிக்கணினியை ஒரு மேசைக்


பொருத்து நிலையம்

பொருத்து நிலையம் கணினியைப் போலப் பயன்படுத்த விரும்பலாம். ஆனால் அதற்கு மேசைக் கணினியின் காட்சித்திரை, விசைப்பலகை, சுட்டி பற்றும் பிற சாதனங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வசதி வேண்டும். இவ்வசதிகளைக் கொண்டது தான் பொருத்து நிலையம். இக்கருவியில் ஒரு மடிக்கணினி, காட்சித் திரை, விசைப்பலகை, அச்சுப்பொறி, சுட்டி ஆகியவற்றைப் பொருத்திக்கொள்ள வசதி இருக்கும்.

doctype : ஆவணவகை;ஆவண இனம் : எஸ்ஜிஎம்எல் (SGML) ஆவணத்தின் தொடக்கத்தில் குறிப்பிடப்படும் அறிவிப்பு. ஒவ்வொரு எஸ்ஜிஎம்எல் ஆவணத்திலும் ஆவண வகையின் வரையறை (Document Type Difinition) குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

document : ஆவணம் : 1. கையால் எழுதப்பட்ட, தட்டச்சு செய்யப்பட்ட அல்லது அச்சிடப்பட்ட தரவுகள் கொண்ட காகிதம். 2. தரவு அல்லது உரை நடையின் தொகுதியைக் குறிப்பிடுதல் அது மனிதர்கள் படிப்பதாக இருந்தாலும் அல்லது எந்திரம் படிப்பதாக இருந்தாலும்.

documentation : ஆவணப்படுத்தல்;ஆவணமாக்கம்;ஆவணச்சான்று : 1. அமைப்பு ஆய்வு மற்றும் நிரலாக்கத் தொடர் அமைத்தலில், அமைப்பு, தயாரிக்கப்பட்ட நிரலாக்கத்தொடர்கள் மற்றும் பின்னர் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள் உள்ளிட்டவற்றை பற்றி விவரிக்கும் ஆவணங்கள். 2. குறிப்புகள், கருத்துரைகள் போன்ற வடிவில் உள்ளே அமைக்கப்படும் ஆவணப்படுத்தல்.

documentation aids : ஆவணப்படுத்தல் உதவிப்பொருள்கள் : ஆவணப் படுத்தல் செயல்முறைகளைத் தானியங்கியாகச் செய்ய உதவும் பொருள்கள். நிரலாக்கத் தொடர் வர்ணனை குறிப்புகள், ஒடு படங்கள், ஹிப்போ நிரலாக்கத் தொடர் ஒட்டங்கள், போலி குறியீடுகள் போன்றவை.

documentation and versioning : ஆவணமாக்கமும் பதிப்பாக்கமும்.

documentation, programme : நிரல் ஆவணமாக்கல்.

document centric : ஆவணமையமானது : இது ஒர் இயக்க முறைமையின் பண்புக்கூறு ஆகும். முன்பிருந்த இயக்க முறைமைகள் நிரலை மைய மாகக் கொண்டவை. அதாவது, ஒர் ஆவணத்தைத் திறக்குமுன் அந்த ஆவணம் உருவாக்கப்பட்ட பயன்பாட்டுத் தொகுப் பைத் திறக்க வேண்டும். பிறகு அதனுள்ளேதான் ஆவணத்தைத் திறக்க வேண்டும். ஆனால் இப்போதுள்ள மெக்கின்டோஷ்,விண்டோஸ் இயக்க முறைமைகளில் ஒர் ஆவணத்தைத் திறப்பதற்குக் கட்டளை தந்தால் போதும். அந்த ஆவணம் உருவாக்கப்பட்ட பயன்பாடு தானாகவே திறக்கப்பட்டு அதனுள்ளே ஆவணம் திறக்கப்படும். எடுத்துக்காட்டாக,விண் டோஸ் இயக்கமுறைமையில் எம்எஸ்வேர்டு தொகுப்பில் உருவாக்கப்பட்ட ஒர் ஆவணத்தை சுட்டியால் இரட்டை கிளிக் செய்து திறந்தால்,வேர்டு தொகுப்பு, தானாகவே திறக்கப்பட்டு அதனுள்ளே வேர்டு ஆவணம் திறக்கப்படும். ஒர் ஆவணம் எந்தத் தொகுப்பில் உருவாககபபடடது என்பதை அறியாமலே அந்த ஆவணத்தைப் பயனாளர் திறக்கமுடியும்.

document close button:ஆவண மூடு பொத்தான்.

Document Content Architecture(DCA);ஆவண உள்ளடக்க உருவமைவு (டிசிஏ):மாறுபட்ட உருவமைவுகளுக்கிடையே தரவுகளை(வாசகங்கள்) மாற்றுவதற்குப் பயன்படும் ஒரு வாசகக் கோப்பு உருவமைவு.

document distribution:ஆவணப் பகிர்மானம்.

document file:ஆவணக்கோப்பு:ஒரு சொல் பகுப்பி மூலம் உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இது,ஒரக் கோடுகள்,உள்வரிகள்,தலைப்புகள், அடிக் குறிப்புகள் ஆகியவற்றுடன் உருவமைவு செய்யப்பட்டிருக்கும்.

document image processing:ஆவணப் படிமச் செயலாக்கம்.

document interchange architecture(DIA):ஆவண மாறுகொள் கட்டமைப்பு.

document management:ஆவண மேலாண்மை:ஒர் நிறுவனத்துக்குள் கணினிவழியாகப் பரிமாறிக் கொள்ளப்படும் மின்னணு ஆவணங்களை உருவாக்குதல்,வினியோகித்தல் போன்ற பணிகளுக்கான கோப்பு மேலாண்மை அமைப்பு.

document mark:ஆவணக் குறியீடு:நுண்வரைகலையில்,நுண் படச்சுருளின் ஒவ்வொரு சட்டகத்திலுள்ள ஒரு சிறிய ஒளியியல் வடிவம். இது சட்டகங்களைத் தானாகவே எண்ணுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

document minimise button:ஆவணச் சிறிதாக்கு பொத்தான்.

documentor:ஆவணப்படுத்தி:நிரலாக்கத் தொடர்,ஒடு படங்கள், உரைநடைப்பொருள் மற்றும் பிற பட்டியல் அல்லது வரைகலை தரவுகளை உருவாக்குதல், பராமரித்தலுக்காக தரவு செயலாக்க முறைகளைப் பயன்படுத்தும் வடிவமைக்கப்பட்ட நிரலாக்கத் தொடர்.

document processing : ஆவணச் செய்முறைப்படுத்துதல் : சொல் பகுப்பியில் செய்வது போன்று, வாசக ஆவணங்களைச் செய் முறைப் படுத்துதல். ஆவண உள்ளடக்கம் அடிப்படையிலான வாசக மீட்புக்கான அட்ட வணைப்படுத்தும் முறைகளையும் உள்ளடக்கும்.

document reader : ஆவணப் படிப்புப் பொறி;ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தரவைப் படிக்கும் ஒசிஆர் அல்லது ஒஎம்ஆர் கருவி.

document restore button : ஆவண மீட்டாக்கப் பொத்தான்.

document retrieval : ஆவணம் திரும்பப் பெறல் : சேமிப்புச் சாதனங் களிலிருந்து தரவுகளைப் பெறும் செயல்முறை. தரவுகளைக் கையாளுதல் மற்றும் பின்னர் அறிக்கை தயாரித்தலும் இதில் அடங்கும்.

document routing : ஆவணம் திசைவித்தல்.

document Scanner : ஆவண வருடு பொறி.

document source : ஆவண மூலம் : வைய விரிவலையில் (www) காணப்படும் அனைத்து ஆவணங்களும் ஹெச்டிஎம்எல் மொழியில் உருவாக்கப்பட் டவை. அவை சாதாரண உரைக் கோப்புகள் ஆகும். <HTML>, <HTML>, , , , என்பது போன்ற குறி சொற்களுடன் (Tags) உருவாக்கப் படுகின்றன. ஹெச்டிஎம்எல் மொழியில் உருவாக்கப் பட்ட உரைக் கோப்பினை ஒர் இணைய உலாவியில் (Browser) பார்வையிடும்போது அழகான வடிவமைப்புடன் தோற்றமளிக்கும். ஹெச்டிஎம்எல் மூல உரைக்கோப்பு, ஆவணமூலம் எனப்படுகிறது. இணையத்தில் (வைய விரிவலையில்) பார்வையிடுகின்ற மீவுரை (Hyper Text) ஆவணங்களின் மூல வரைவினை (Source Code) அதாவது ஆவண மூலத்தைப் பார்வை யிட உலாவியிலேயே வசதி உண்டு. document style semantics and specification language : ஆவண பாணி தொடரிலக்கணம் மற்றும் வரையறுப்பு மொழி : உருவாகிக் கொண்டி ருக்கும் ஐஎஸ்ஓ தர வரையறை. ஒரு குறிப்பிட் வடிவாக்கம் அல்லது செயலாக்கம் சாராத ஒர் ஆவணத்தின் உயர்தர வடிவாக்கம் தொடர்பான தொடரிலக்கணம் பற்றியது. தொடரிலக் கணத்துக்கான எஸ்ஜிஎம்எல் வரையறைக்குச் செழுமை சேர்ப்பதாய் அமையும். document window : ஆவணச் சாளரம் : மெக்கின்டோஷ், விண்டோஸ் போன்ற வரைகலைப் பணித்தளத்தில் எந்தவொரு பயன்பாட்டுத் தொகுப்பும் ஒரு சாளரத்தினுள்ளேதான் காட்சியளிக்கும். அதுபோலவே அத்தொகுப்பில் ஒர் ஆவணத்தை உருவாக்குதலும் பார்வையிடுதலும் ஒரு தனிச் சாளரத்தி னுள்ளேதான் நடைபெறும். சில தொகுப்புகளில் இவையிரண்டும் இணைந்து ஒரே சாளரமாகத் தோற்றமளிப்பதும் உண்டு. வரைகலைப் பணித்தளத்தில் ஒர் ஆவணம் தோற்றமளிக்கும் சாளரம் ஆவணச்சாளரம் எனப்படுகிறது. docuterm : ஆவண வாசகம் : ஆவணத்தின் உள்ளடக்கங்களை அடையாளங் காண்பதற்கு ஒரு வாசக ஆவணத்தில் பயன் படுத்தப்படும் சொல் அல்லது சொற்றொடர். DOE : மின்னணுவியல் துறை : Department of Electronics என்பதன் குறும்பெயர். மின்னணுவியல் துறை என்று பொருள்படும். Do loop : செய் மடக்கி : பெரும்பாலான கணினி மொழிகளில், ஒரு குறிப்பிட்ட பணியைத் திரும்பத் திரும்பப் பலமுறை செயல்படுத்த கட்டுப்பாட்டு மடக்கி (control loop) என்னும் கட்டளை வடிவம் பயன் படுத்தப்படுகின்றது. For.. Next, While.. Wend, Do.. Enddo போன்ற பல்வேறு கட்டளை வடிவங்கள் உள்ளன. DO என்னும் மடக்கி, ஃபோர்ட்ரான், விசுவல்பேசிக், சி, சி++, சி ஷார்ப் ஜாவா மொழிகளில் உள்ளது. domain : செயற்களப்பகுதி : 1. தொடர்புகளுடைய பொருள்கள் தமது மதிப்புகளைப் பெறும் தரவுத் தொகுதி. 2. ஆர்வம் உள்ள எந்தச் சிக்கல் துறையும் இதில் அடங்கும். domain expert : செயற்கள வல்லுநர் : ஒரு நிபுணத்துவப் பொறியமைவை உருவாக்க உதவுகிற ஒரு மனித வல்லுநர். domain knowledge : கள அறிவு : பயன்பாட்டுச் சூழ்நிலையின் அறிவு. domain name : களப் பெயர்;தினைப் பெயர் : ஒரு பினையத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வழங்கன் அல்லது புரவன் கணினியின் உரிமையாளரை அடையாளம் காட்டும் பெரும் படிமுறை அமைப்பில் அம்முகவரி அமையும். எடுத்துக் காட்டாக www chennai telephones. gov. in என்ற முகவரி இந்தியாவிலுள்ள (in), அரசுக்குச் சொந்தமான (gov), சென்னைத் தொலைபேசி நிறுவனத்தின் வலை வழங்கன் (web server) என்பதைக் குறிக்கிறது. in என்பது புவியியல் பெரும் களம் (major geographical domain) எனவும், gov என்பது வகைப்படு பெருங்களம் எனவும், chennai telephcnes என்பது உட்களம் (minor domain) எனவும் அறியப்படுகிறது. கணிமொழி. வணி, தமிழ். வலை, யாகூ. நிறு. இந் என்பதுபோன்று தமிழ்மொழியிலேயே களப் பெயர்களை அமைத்துக் கொள்ளும் தொழில் நுட்பமும் வந்து விட்டது. domain name address : களப்பெயர் முகவரி : இணையத்திலோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு டீசிபீ/ஐபீ பிணையத்திலோ இணைக்கப்பட் ஒரு கணினியின் முகவரி. குறிப்பாக, ஒரு வழங்கன் கணினியை அல்லது நிறுவனத்தை அடையாளம்காண, எண்களுக்குப் பதிலாக சொற்களை முகவரியாகப் பயன்படுத்தும் முறை. domain name server : களப்பெயர் வழங்கன். domain name system : களப்பெயர் முறைமை. Domain Naming Services (DNS) "களப் பெயரிடு சேவை. domain tip : கள முனை : இலக்கமுறை தரவைச் சேமிக்க மெல்லிய திரைப்படங்களைப் பயன்படுத்தும் ஒரு வகை சேமிப்புச் சாதனம். dominant carrier : முனைப்பு நிலை ஊர்தி : ஒரு குறிப்பிட்ட அங்காடி யின் பெரும்பகுதிமீது கட்டுப்பாடு கொண்டுள்ள தொலைத் தொடர்புப் பணிக்கருவி. dongle : வன்பூட்டு. door : கதவம் : ஒரு BBS கணினியில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பயன்பாட்டினை இயக்குவதற்கு ஒரு தொடுப்புப் பயனாளரை அனுமதிக்கும் ஒரு நுழைவாயில் அல்லது இடைமுகப்பு. dopant : ஒட்டுப்பொருள்;மாசுப் பொருள் : உள்ளியம் சார்ந்த அல்லது பாஸ்பரஸ் போன்று ஒட்டும்போது பயன்படுத்தும் ஒரு பொருள். dope vector : ஒட்டுச் சரம் : இணைப்புப் பட்டியலில் உள்ள ஒரு அணு, அந்தப் பட்டியலில் உள்ள பிற அணுக்களின் உள்ளடக்கங்களைக் கூறும் ஒரு அளவுச் சரம் (வெக்டார்). doping : ஒட்டல்;மாசு ஊட்டல் : அரைக்கடத்தியை உருவாக்கும் போது தூய சிலிக்கானின் படிக அமைப்பில் துய்மையற்ற பொருள்களைச் சேர்க்கும் செயல்முறை. doping vector : மாசு நெறியம்;மாசு திசையம். DOS : டாஸ் : Disk Operating System என்பதன் குறும்பெயர். இது வட்டு இயக்க அமைப்பு ஆகும். வட்டத் தகட்டுச் செயற்பாட்டு முறை அல்லது வட்டுச் செயற்பாட்டு பொறியமைவுமாகும். பயன்படுத்துவோருக்கும் கணினியின் வட்டு இயக்கத்துக்கும் இடையில் எளிதாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் இணைப்பை ஏற்படுத்தும் வட்டு சார்ந்த ஒரு சிறப்பு நிரலாக்கத் தொடர். DOS box : டாஸ் பெட்டி : ஒஎஸ்/2 இயக்க முறைமையில், எம்எஸ்-டாஸ் நிரல்களை இயக்குவதற்குத் துணைபுரியும் ஒரு செயலாக்கம். DOS extender : டாஸ் நீட்டிப்பான் : டாஸ் இயக்க முறைமையில் டாஸ் பயன்பாட்டு நிரல்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ள, 640 கேபி மரபு நினைவகத்தை நீட்டிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட நிரல். ஒளிக் காட்சி தகவி, ரோம் பயாஸ், உ/வெ துறைகள் போன்ற கணினி உறுப்புகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நினைவகத்தை டாஸ் நீட்டிப்பான் பயன்படுத்திக் கொள்ளும். DOS prompt : டாஸ் தூண்டி : எம்எஸ்-டாஸ் இயக்க முறைமையில், பயனாளரின் கட்டளையை ஏற்கத் தயாராக இருக்கும் நிலையை உணர்த்தும் அடையாளச் சின்னம். டாஸின் கட்டளைச் செயலி இதனை வழங்குகிறது. பெரும்பாலும் இச்சின்னம் இருப்பு வட்டகம்/கோப்பகத்தைச் சுட்டுவதாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, A\>, C\>. D.\DBASE> என்பது போல இருக்கும். பயனாளர், தன் விருப்பப்படி இச்சின்னத்தை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளவும் முடியும். Prompt என்ற கட்டளை அதற்குப் பயன் படுகிறது. dot : டாட்;புள்ளி : 1. யூனிக்ஸ், எம்எஸ்-டாஸ், ஒஎஸ்/2 போன்ற இயக்க முறைமைகளில் கோப்பின் முதற்பெயரையும், வகைப்பெயரையும் பிரிக்கும் குறியீடு.(எ-டு)text.doc.இதனை டெக்ஸ்-டாட்-டாக் என்று வாசிக்க வேண்டும். 2.கணினி வரைகலையிலும் அச்சடிப்பிலும் புள்ளிகள் தாம் ஒரு படத்தையோ எழுத்தையோ உருவாக்குகின்றன. கணினித் திரையில் காணப்படும் உருவப்படங்கள் புள்ளிகளால் ஆனவையே அவை படப்புளிளிகள்(pixels-picture elements)எனப்படுகின்றன. அச்சுப்பொறியின் திறன் ஒர் அங்குலத்தில் எத்தனைப் புள்ளிகள்(dots per inch-dpi)என்று குறிக்கப்படுகிறது. 3. இணைய தள முகவரியின் வெவ்வேறு பகுதிகளை புள்ளிகளே பிரிக்கின்றன (எ-டு) www.vsnl.com. dot addressable:புள்ளி முகவரியாக்கம்:தனித்தனிப் புள்ளி ஒவ் வொன்றையும்,ஒரு ஒளிப் பேழைக் காட்சியில்,புள்ளிக் குறி அச்சுவார்ப்புரு அச்சடிப்பியில் அல்லது லேசர் அச்சடிப்பியில் செயல்முறைப்படுத்தும் திறம்பாடு. dot Chart:புள்ளிக்குறி வரைபடம்:சிதறல் வரைபடம் போன்றது. dot commands:புள்ளி ஆணைகள்:புள்ளிக் கட்டளைகள்:வடிவமைப்பு நிரல்களை அளித்து சொல் பகுப்பியில் பதிவேடுகளை தயார் செய்தல். அச்சிடும் போதுதான் அந்த ஆணைகள் செயல்படுத்தப்படும். வேர்டு ஸ்டார் தொகுப்பில் இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. dot file:புள்ளிக் கோப்பு:யூனிக்ஸ் இயக்க முறைமையில் புள்ளியில் தொடங்கும் பெயரைக் கொண்ட கோப்பு. (எ-டு)profile ஒரு கோப்பகத் திலுள்ள கோப்புகளின் பட்டிபலைத் திரையிடும்போது,புள்ளிக் கோப்புகள் இடம் பெறா. பெரும்பாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பயனாளருக்கான நிரல்களின் நிலைபாடுகளை இருத்தி வைக்கப் பயன்படுகின்றன. dot gain:புள்ளிக்குறி ஈட்டம்:ஒவ்வொரு மைப் புள்ளிக்குறியின் வடிவளவும்,வெப்பநிலை,மை,காகிதத்தின் தரம் காரணமாக பெருக்க மடைதல். dot graphic:புள்ளிக்குறி வரைகலை: புள்ளிக்குறிகளின் உரு வகைகளினால் உருவாக்கப் பட்ட ஒரு வரைகலை வடிவமைப்பு. dot matrix:புள்ளி அச்சு முறை;புள்ளி அணி;புள்ளி அச்சு எந்திரம்;குத்துசி அச்சு எந்திரம்:எழுத்துகளைக் குறிப்பிட புள்ளிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து அவைகளை செவ்வக வடிவில் அச்சிடத் தயார் செய்யும் தொழில் நுட்பம். dot matrix character : புள்ளிக்குறி அச்சுவார்ப்புரு எழுத்து : புள்ளிக்குறி அச்சுவார்ப்புரு உருவமைப்பில் நெருக்கமாக அச்சடிக்கப்பட்ட எழுத்துகள். நெருக்கமாக அச்சடிக்கப்பட்டிருப்பதால், இது ஒரு திண்மத் தோற்றத்தைக் கொடுக்கும். dot matrix printer : புள்ளி வரிசை அச்சுப்பொறி;புள்ளிக்குறி அச்சு வார்ப்புரு அச்சடிப்பி : நெருக்கமாக அமைக்கப்பட்ட தொடர்புள்ளிகளாக எழுத்துகள் மற்றும் வரைகலைகளை உருவாக்கும் அச்சுப் பொறி, அச்சிடும் தலை காகிதத்திற்கு நேராக வரும் சரியான நேரத்தில் சுத்தியால் அடிக்கும் ஊசி தொழில் நுட்பம். மலர்ச் (டெய்சி) சக்கர அச்சுப்பொறி தரத்தில் நுட்பமாக அழகிய அச்சுகளை சில பொறிகள் உருவாக்கும். dot operator : புள்ளிச் செயற்குறி. dot per inch : ஓர் அங்குலத்தில் புள்ளிகள். dot pitch : புள்ளி இடைவெளி : ஒரு முகப்புத்திரையில் தனிப்பட்ட புள்ளிகளுக்கு இடையிலுள்ள இடைவெளி மில்லிமீட்டரில் கூறப்படுகிறது. புள்ளி இடைவெளி குறையக் குறைய, இடம் பெறவேண்டிய புள்ளிகள் அதிகமாகி படம் மேலும் தெளிவாகத் தெரியும். dot prompt : புள்ளிக்குறி நினைப்பூட்டல் : இது தரவுத் தள நினை வூட்டுதல். இது ஒரு புள்ளி ('. '). இதற்கு எதிராக தரவுத் தள நிரல்கள் கொடுக்கப் பட வேண்டும். டிபேஸ் தொகுப்பில் இது பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளது. Dots Per Inch (DPI) : அங்குலவாரிப் புள்ளிக்குறி : ஒர் அங்குல நீளத்தில் ஒர் அச்சடிப்பி எத்தனை புள்ளிக் குறிகளை அச்சடிக்கும் என்பதை அளவிடுவ தற்கான நீட்டலளவை. எடுத்துக்காட்டாக 300 DPI என்றால், ஒரு காகிதத்தில் ஒவ்வொரு கிடைமட்ட அல்லது செங்குத்து அங்குலத்திலும் 300 புள்ளிக்குறி களை அச்சடிப்பி அச்சடிக்கும் என்று பொருள். இது எழுத்துகளை உருவாக்கப் புள்ளிக்குறி அச்சுவார்ப்புருக்களைப் பயன்படுத்தும் அச்சடிப்பிகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். எடுத்துக் காட்டு : புள்ளிக்குறி அச்சுவார்ப்புரு அச்சடிப்பிகள்;லேசர் அச்சடிப்பி;அனல் அச்சடிப்பி. double : இரட்டையளவு : இரட்டிப்பளவு. double buffering : இரட்டை இடைநிலைத் தாங்குதல்;இரட்டை இடைநிலை வைப்பக முறை : கணினிக்கும் வெளிப்புறச் சாதனங் களுக்கும் இடையில் தரவுவை மாற்றுவதற்கான வன்பொருள் அல்லது மென்பொருள் தொழில்நுட்பம். ஒரு தாங்கியில் உள்ள தரவுவை கணினி செயலாக்கம் செய்யும் போது, அடுத்த ஒன்று, தரவுவை வெளியே அனுப்பும் அல்லது உள்ளே வாங்கும். double-click : இரட்டை கிளிக்கி;இரட்டை அமுக்க முறை : சுட்டுப் பொத்தானைப் பயன்படுத்தி நிரல் உருவாக்கும் முறை. இடஞ்சுட்டி அல்லது கர்சரை காட்சித்திரையில் சரியான நிலையில் வைத்துக் கொண்டு வேகமாக அடுத் தடுத்து இரண்டுமுறை சுட்டுப் பொத்தானை அழுத்தினால் நிரல் செலுத்தப்படும். double-dabble : இரட்டை மாற்று முறை : ஈரிலக்க எண்களை அவற்றுக்கு நிகரான பதின்ம எண்களாக மாற்றுகிற ஒரு படி நிலை முறை. double density : இரட்டை அடர்த்தி : வழக்கமான வட்டு அல்லது நாடாவின் சேமிப்புத் திறனைப்போல் இரண்டு மடங்கு திறன் உடையதாக இருருத்தல். தனி அடர்த்தி வட்டு அல்லது நாடாவில் உள்ளது போன்ற இரண்டு மடங்கு சேமிக்கும் திறன். double density disk : இரட்டை அடர்த்தி வட்டு;இரட்டைச் செறிவு வட்டு; இரட்டைக் கொள்திறன் வட்டு : முந்தைய வட்டுகளைப்போல் இரண்டு மடங்கு கொள்திறன் (ஒர் அங்குலப் பரப்பில் கொள்ளும் துண்மிகள்) உள்ள வட்டுகள். முற்கால ஐபிஎம் பீசியில் பயன்படுத்தப்பட்ட நெகிழ்வட்டுகளின் கொள்திறன் 180 கே. பி. இரட்டைக் கொள்திறன் வட்டுகளில் 360 கேபி தகவலைப் பதியலாம். இவ்வட்டுகள் தரவைப் பதிய, திருத்தப்பட்ட அலைவரிசைப் பண்பேற்றக் குறியீட்டுமுறை பயன்படுத்தப் பட்டது. double dereference : இரட்டைச் சுட்டுவிலக்கம் : p என்பது a என்னும் மாறிலியின் முகவரியைக் குறிக்கும் சுட்டு (Pointer) எனில், *P என்பது a-யில் இருத்தி வைக்கப்பட்ட மதிப்பினை நேரடியாகச் சுட்டும். இதில் * என்னும் அடையாளம் சுட்டு விலக்கக் குறியீடாகப் பயன்படுகிறது. q என்பது p-யைச் சுட்டும் சுட்டு எனில், *q என்பது p-யின் மதிப்பைச் (அதாவது அதில் இருத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள a-யின் முக வரியை) சுட்டும். **q என்பது a-யின் மதிப்பை நேரடியாகச் கட்டும். இதனை இரட்டைச் கட்டு விலக்கம் என்கிறோம். double linked list : இருமுனைத் தொடுப்புப் பட்டியல். double precision : இரட்டைத் துல்லியம்;இரட்டைச் சரி நுட்பம் : எண்கள் கூடுதல் துல்லியத்தைப் பெற கணினி சொற்களைப் பயன்படுத்துதல் பற்றியது. double precision arithmetic : இரட்டைச் சரிநுட்பக் கணக்கீடு;இரட்டைத் துல்லியக் கணக்கீடு. double punch : இரட்டை துளை : ஒரு அட்டையின் பத்தி ஒன்றில் செய்யப்படும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எண் துளை. double scan : இரட்டை நுண்ணாய்வு;இரட்டை வருடல் : வண்ண வரைகலைத் தகவமைவு (CGA) மென்பொருள் சுற்றுவழியில் வண்ண வரை கலைத் தகவமைவுத் திண்மத்தை அதிகரிக்கும் அமைவு. double sided : இருபுற. double sided disk : இருபுற வட்டு : அதன் இரண்டு மேற்புறங்களிலும் தரவுவை சேமிக்கும் திறனுடைய காந்த வட்டு. double sided floppy disk : இரட்டைப் பக்க செருகுவட்டு. double strike : இரட்டை அச்சடிப்பு : ஒவ்வொரு எழுத்தினையும் இருமுறை அச்சடிக்கும் ஒரு அச்சடிப்பு முறை. இரண்டாவது அச்சடிப்பு முதலாவதற்குச் சற்றுக் கீழே இருக்கும். double striking : இரட்டை அச்சடிப்பு. double surface : இரட்டை வட்டுப் பரப்பு. double width : இரட்டை அகற்சி : ஒவ்வொரு எழுத்தும் இயல்பான எழுத்துகளைப் போல் இருமடங்கு அகலமாக இருக்கக் கூடிய அச்சு அகற்சி. இந்த இரட்டை அகற்சி முதலில் 'விரிவாக்க அகற்சி'என அழைக்கப்பட்டது. double word : இரட்டைச் சொல் : இரண்டு சொற்கள் நீளமுள்ள சேமிப்பகப் பொருள். doubly linked list : இருமுனைத் தொகுப்புப் பட்டியல்;இருவழி இணைப்புப் பட்டி : பட்டியலின் ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் முந்தைய மற்றும் அடுத்துவரும் அணுவைப் பற்றிய தரவுவைக் கொண்டுள்ள பட்டியல். do until : அதுவரை செய் : அமைக்கப்பட்ட நிரலாக்கத் மாறுபாடுகளில் ஒன்றான சுற்று அமைப்பு. ஒரு குறிப்பிட்ட பணியைத் திரும்பத் திரும்பச் செய் வதற்காக, ஓர் நிரலாக்கத் எழுதப்படும் தொடரின் பழைய தொடரில் கட்டளை அமைப்பு. do while : அப்போதெல்லாம் செய் : அமை க்கப்பட்ட நிரலாக்கத் தொடர்முறையின் மாறு பாடுகளில் ஒன்றான பழைய சுற்று முறை. dow jones information service : டோ ஜோன்ஸ் தரவுப் பணியம் : பங்கு போன்ற நடப்பு நிதி யியல் செய்திகளைக் கொண்டிருக்கிற ஒரு கணினி தரவுத் தளம். இதனை, சந்தாதாரர்கள், துண்கணினிகள், மோடெம்கள் மூலம் அணுகலாம் down : செயலிழந்த நிலை : மென்பொருள் அமைப்பில் தவறு ஏற்படுவதால் அல்லது வன்பொருள் மின்சுற்றுகள் செயல்பட முடியாமல் குறிக்கும். ஒரு கணினி செயலிழந்த நிலை என்றால் அது செயல்பட வில்லை என்பதே பொருள் down arrow : கீழ்நோக்கு அம்புக் குறி. down line processor : துணை நிலைச் செயலகம் : செய்தித் தரவு தொடர்புக் கட்டமைப்பின் முகப்பு முனையில் அல்லது அதற்கு அருகில் இருந்து தரவுகளை அனுப்பி வைக்கும் செயலகம். down link : தரை இணைப்பு : பூமியிலுள்ள ஒரு நிலையத்துடன் ஒரு செயற்கைக்கோளி லிருந்து ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள செய்தித்தொடர்பு வழி. இது, 'வான்இணைப்பு' (Uplink) என் பதிலிருந்து வேறுபட்டது. down load : கீழிறக்கு : தரவு இறக்கம் : தரவுவை, பெரிய மையக் கணினி பிலிருந்து சிறிய, தொலைதூர கணினி அமைப்புக்கு மாற்றும் செயல்முறை. downloadable font : பதிவிறக்கத்தகு எழுத்துரு : ஓர் ஆவணத்தை அச்சிடும்போது, அந்த ஆவணத்தின் தரவு, அச்சுப் பொறியின் நினைவகத்தில் ஏற்றப்படும். அச்சுக்குரிய எழுத் துருவும் கணினியின் நிலை வட்டிலிருந்து அச்சுப் பொறிக்கு அனுப்பப்படும். பதிவிறக்கத் தகு எழுத்துருக்கள் மிகப்பரவலாக லேசர் அச்சுப் பொறிகளிலும் பக்க அச்சுப் பொறிகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சில புள்ளியணி அச்சுப் பொறிகளும் இத்தகைய எழுத்துருக்களை ஏற்கின்றன. down loading : தரவிறக்கம் : ஒரு பெரிய கணினியிலிருந்து ஒரு சிறிய கணினிக்குத் தரவுகளை மாற்றும் செய்முறை. எடுத்துக்காட்டு : முதன்மைப் பொறியமைவிலிருந்து ஒரு சொந்தக் கணினிக்கு மாற்றம் செய்தல். ஒரு சொந்தக் கணினியிலிருந்து ஒரு சாதனத்திற்குத் தரவுகளை மாற்றுவதையும் இது குறிக்கும். எடுத்துக்காட்டு : லேசர் அச்சடிப்பிக்கு மாற்றம் செய்தல். தரவுவிறக்கம் என்பது கணினியின் வடிவளவினைக் குறிப்பதில்லை. ஒரு கணினியிலிருந்து இன்னொரு கணினிக்குத் தரவுகளை மாற்றுவதையே குறிக்கும்.'தரவுவேற்றம்' (uploading) என்பது இதற்கு எதிர் மாறானது. downsizing : சிறிதாக்கம் : ஒரு நிறுவனத்தில் கணினிச் செயல்பாடுகள் முழுவதையும் பெருமுகக் கணினி (mainframe) சிறு கணினி (mini), போன்ற பெரிய கணினி அமைப்பிலிருந்து குறுங்கணினி அல்லது நுண்கணினி (micro) அமைப்புக்கு மாற்றியமைத்தல். பெரும்பாலும் இம்மாற்றம் செலவைக் குறைக்க, அல்லது புதிய மென்பொருளுக்கு மாறுவதற்காக இருக்கலாம். சிறிய கணினி அமைப்பு என்பது பீசிக்கள், பணி நிலையங்கள் இணைந்த கிளையன் (client) வழங்கன் (server) அமைப்பாக இருக்கலாம். ஒன்று அல்லது சில குறும் பரப்பு/விரிபரப்புப் பிணையங்கள் இணைக்கப்பட்ட பெருமுகக் கணினியாகவும் இருக்கலாம். downstream : கீழ் தாரை;கீழ் ஒழுக்கு;கீழ்பாய்வு : ஒரு செய்திக் குழுவுக்கான செய்தி, ஒரு செய்தி வழங்கனிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் திசை வழியைக் குறிக்கிறது. down time : முடக்க நேரம்;செயல்படா நேரம் : ஒரு கணினி அமைப்பு அல்லது அதனோடு தொடர்புடைய வன்பொருள், இருக்கும் நேரம்/நேரத்தின் விழுக்காடு எதிர்பாராவிதமாக வன்பொருள் பழுதுபட்டுச் செயல்படாமல் இருந்த நேரமாக இருக்கலாம். அல்லது திட்டமிட்டுப் பராமரிப்புக்காக செயல்படாமல் நிறுத்தி வைத்த நேரமாகவும் இருக்கலாம். downward compatible : சூழ்நிலைப் பொருத்தமுடைய : முந்தைய தலை முறையைச் சேர்ந்த அல்லது சிறிய கணினியுடன் ஏற்புடைய கணினி பற்றியது. DΡΜ : டிபீஎம்ஏ : Data processing Management Association என்பதன் குறும்பெயர். DPMA certification : டிபீஎம்ஏ சான்றிதழ் : ஒருவர் தரவு செயலாக்கத் துறையில் குறிப்பிட்ட அளவு திறனை அடைந்து விட்டார் என்பதைக் குறிக்கும் வகையில் தரவுச் செயலாக்க மேலாண்மைச் சங்கம் (DPMA) முன்பு அளித்துவந்த சான்றிதழ். ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் தேர்வில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு இந்தச் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. இப்போது ஐ. சி. சி. பி (Institute for Certification of Computer Professionals) இந்தச் சான்றிதழை வழங்குகிறது. DPMI : டிபீஎம்ஐ : பாதுகாக்கப்பட்ட டாஸ் செயல்பாட்டு இடைமுகம் என்று பொருள்படும் Dos Protected Mode Interface என்ற சொல்தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் 3. 0 பதிப்புக்காக உருவாக்கிய மென்பொருள் இடைமுகம். 80286 மற்றும் அதனினும் கூடுதல் திறன் நுண்செயலிகளில் எம்எஸ்-டாஸ் அடிப்படையி லான பயன்பாட்டு நிரல்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட முறையில் செயல்பட உதவும் மென்பொருளாகும் இது. பாதுகாக்கப்பட்ட செயல்முறையில் நுண்செயலி பல்பணிகளை ஒரே நேரத்தில் நிறைவேற்றும். சாதாரணமாக எம்எஸ் டாஸில் செயல்படும் நிரல்களுக்கு எம்பி நினைவகம் மட்டுமே கிடைக்கும் ஆனால் பாதுகாக்கப்பட்ட செய்முறையின் போது 1எம்பிக்குக் கூடுதலான நினைவகப் பரப்பையும் பயன் படுத்திக் கொள்ள முடியும். DPMS : டிபீஎம்எஸ் : திரைக்காட்சி மின்சார மேலாண்மை சமிக்கை முறை என்று பொருள்படும் (Display Power Management Signaling) என்ற சொல் தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். கணினி செயல்படாத போது காட்சித்திரை ஒய்வு அல்லது இடைநிறுத்த நிலையில் இருக்கும். அப்போது மிகக்குறைந்த மின்சாரத்தையே எடுத்துக் கொள்ளும். வேஸா (VESA) நிறுவனத்தின் தர வரையறையாகும் இது. draft : வரைவு நகல். draft mode : நகல் பாங்கு : பெரும்பாலான புள்ளியணி அச்சுப் பொறிகளில் இருக்கின்ற குறைந்த தரமுடைய அதிவேக அச்சுக்கான அச்சுமுறை. draft quality : வரைவு தரம் : அச்சிடப்பட்ட வெளியீடுகளின் தரத்தின் அளவு அதிவேக அச்சிடும் முறையை இது குறிப்பிடுகிறது. அதிவேக அச்சிடல் என்பதால் எழுத்துகள் தெளிவாக இல்லாமல் இருக்கும். வேலை செய்யும் பிரதிகள் எடுக்க சரியாக இருக்கும். ஆனால், இறுதி நகலுக்கு ஏற்றதல்ல. drag : இழு : பொத்தானைக் கீழே வைத்துப் பிடிக்கும்போது 'மெளஸ்' எனும் சுட்டியை (அம்புக்குறி) நகர்த்தும் செயல். கணினி காட்சித் திரையில் பொருள்களை கையாள அல்லது நகர்த்தப் பயன்படுத்தப் படுகிறது. drag and drop : இழுத்து விடுதல்;இழுத்துப் போடுதல் : வரைகலைப் பணித்தளத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு செயல்பாடு, திரையில் தோன்றும் ஒரு பொருளை சுட்டியின் மூலம் இழுத்துச் சென்று வேறிடத்தில் இருத்திவைத்தல். (எ-டு) விண்டோஸ் இயக்க முறைமையில் ஒரு கோப்பினை அழிக்கவேண்டுமெனில், கோப்புக்கான சின்னத்தை இழுத்துச் சென்று Recycle Bin எனப்படும் மீட்சிப் பெட்டியில் போட்டு விடலாம். மெக்கின்டோஷில் கோப்புச் சின்னத்தை Trashcan எனப்படும் ஒழிவுப் பெட்டியில் போட்டு விடலாம். dragging : இழுத்துவரல் : காட்டப்படும் வரைகலைப் பொருள் சுட்டும், இடஞ்சூட்டும் கருவியை (கர்சரை) பின் பற்றி வருமாறு செய்யும் தொழில் துட்பம். சுட்டுக் கருவி பொத் தானைக் கீழிறக்கிப் பிடித்து சுட்டும் கருவியை நகர்த்தும் போது இவ்வாறு செய்யுமாறு சில கணினிகள் இயங்குகின்றன. drain : சேரிடம்; வடிகால் : களச் செயல்பாட்டு மின்மப் பெருக்கிகளுடன் இணைக்கும் முகப்புகளில் ஒன்று. மற்ற இரண்டும் மூல மற்றும் வாயில் மின்மப் பெருக்கி. சக்தி எடுத்து வருபவை நேர் மின்னாக இருந்தால், மின்சக்தி மூல இடத் திலிருந்து சேரிடத்திற்குப் போய்ச் சேரும். DRAM : டிராம் : Dynamic RAM என்பதன் குறும்பெயர். 'DRAW : டிரா : எழுதியபின் நேரடி வாசிப்பு என்று பொருள் படும் Direct Read After Write என்ற சொல் தொடரின் தலைப் பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஒர் ஒளிவட்டில் எழுதப்பட்ட தர வின் துல்லியத்தைச் சோதித் தறிய, வட்டில் எழுதப்பட்டவு டனே, சரியாக உள்ளதா என் பதைப் பரிசோதிப்பர். இதற் கான தொழில் நுட்பமே டிரா ஆகும். drawing : வரைதல் : ஒரு கணினியின் வரைகலை திறன்களைப் பயன்படுத்தி வரைகலை முறையில் வடிவங்களை உருவாக்குதல். கணினி வரைகலை அமைவினால் கோடுகளை உருவாக்குதல் அல்லது வடிவம் மற்றும் வண்ணம் அளிக்கும் நிரலாக்கத் தொடர்களுடன் ஒரு துல்லியமான வரைபடம் வரையமுடியும். drawing programme : ஓவிய நிரல் : பொருள் அடிப்படையிலான வரை கலைப் படங்களைக் கையாள்வதற்கான ஒருநிரல். படப்புள்ளிகளால் (pixels) வரையும் படங்களைக் கையாள்வதிலிருந்து மாறுபட்டது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒவிய நிரலில், பயனாளர் கோடு, சதுரம், செவ்வகம், வட்டம், ஒர் உரைத் தொகுதி ஆகியவற்றை தனித்த பொருள்களாகக் கையாளலாம். அவற்றைத் தேர்வு செய்து நகர்த்தலாம், மாற்றலாம், வண்ணம் தீட்டலாம் (எ-டு) விண்டோஸ் 95/98 இயக்க முறையில் உள்வினைக்கப்பட்டுள்ள பெயின்ட் (Paint). draw perfect : முழுநிறைவு வரைபடம் : IBM இசைவுடைய நுண் கணினிகளுக்கான ஒருவரைவுச் செயல் முறை. இந்த வரைபடச் செயல்முறை 256 வண்ணங்களைக் கொடுக்கிறது. இது, இருபரிமாண பட்டை, கலவை அச்சுப்படிவ, வரைபட படங்களை உருவாக்குகிறது. DRDW : டிஆர்டிடபிள்யூ : எழுதும் போதே நேரடியாகப் படித்தல் என்னும் பொருள்படும் Direct Read During Write என்ற சொல்தொடரின் தலைப்பெழுத் துக் குறும்பெயர். ஒர் ஒளி வட்டில் எழுதும்போதே பதிவின் துல்லியத்தை சரிபார்க்க இத்தொழில்நுட்பம் பயன்படுகிறது. dribbleware : முன்னோட்ட மென்பொருள் : விற்பனைக்குவெளியிடப் படுவதற்கு முன்னதாகவே பகிரங்கமாகக் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுப் பொது மக்களால் பார்க்கப்படும் மென்பொருள். இது, மறை மென்பொருள் (vapourware) என்பதிலிருந்து ஒரு படி அபபாற்பட்டது. drift : விலகல் : ஒரு மின்சுற்றின் வெளியீட்டில் எற்படும் மாற்றம் மெதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஏற்படும். dril down : துருவிச் செல்லுதல் : சுருக்கத் தரவுகளிலிருந்து அதை உருவாக்கிய விவரமான தரவுகளுக்கு ஆழமாகத் துருவிச் செல்லுதல். drill-and-practice programme : துருவிப் பழகும் செயல்முறை : பழைய பாடங்களை வலுப்படுத்தும் மென்பொருள்களைக் கற்பித்தல். drive : இயக்கி;முடுக்கி : வட்டு அல்லது டிஸ்கில் தரவுகளை எழுதவும் அல்லது தரவுகளைப் படிக்கவும் தேவையான பருப்பொருள். drive bay : இயக்கித் தடம் : ஒரு கணினிப் பேழையில் வட்டு இயக்கிக்காக உள்ள துளை விளிம்பு. drive change : இயக்ககம் மாற்று. drive converter : இயக்கக மாற்றி. drive cartridge : இயக்கக பேழை. drive, disk : வட்டு இயக்ககம். drive door : இயக்கிக் கதவம் : ஒர் வட்டு இயக்கியில் ஒரு வட்டினைப் பூட்டி வைக்கப்பயன் படுத்தப்படும் சேணம், வாயில் அல்லது நெம்புகோல். ஒரு 13. 33 செ. மீ. செருகுவட்டு இயக்கியில் இந்தக் கதவம் ஒரு நெம்புகோல். இது வட்டினைச் செருகிய பிறகு தடத்தின் மீது கீழ்நோக்கி திருப்பப்படுகிறது. drive identified : இயக்கி அடையாளம் காட்டி. drive letter : இயக்கக எழுத்து : ஐபிஎம் மற்றும் ஒத்திசைவுக் கணினிகளில் இயக்ககங்களுக்கான பெயரைத் தேர்வு செய்யும் மரபுமுறை. இயக்ககங்களுக்கு A-யில் தொடங்கி பெயர்கள் சூட்டப்படுகின்றன. எழுத் துக்குப்பின் முக்காற்புள்ளி இடப்பட வேண்டும். (எ-டு). A : , C : , D : drive mapping : இயக்ககப் பெயரீடு : ஒரு கணினியிலுள்ள இயக்ககங் களுக்கு பெயர் சூட்டல். ஒரெழுத்தாகவும் இருக்கலாம். ஒரு பெயராகவும் இருக்கலாம். இயக்க முறைமை அல்லது பிணைய வழங்கன் இந்தப் பெயரைக் கொண்டே அந்த வட்டகத்தை அடையாளம் காணும். எடுத்துக்காட்டாக, பீசிக்களில் எப்போதுமே நெகிழ்வட்டு இயக்ககங்கள் A : , B என்றும், நிலை வட்டகம் C : என்றும் பெயர் பெறுகின்றன. drive number : இயக்கி எண்;இயக்கக எண் : கணினி அமைப்பில் உள்ள வட்டு இயக்கிகளில் ஒன்றுக்குக் கொடுக்கப்படும் எண் மதிப்பு. driver : இயக்கி;செலுத்தி : கணினியில் ஒரு சாதனத்தை இயக்கும் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் அல்லது முறைப்படுத்தும் இன்னொரு வன்பொருள் சாதனம் அல்லது மென்பொருள் நிரல், எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தட இயக்கி, தொலை தொடர்புத் தடத்தில் அனுப்பப்படும் சமிக்கைகளை திறன் மிகுத்துத் தரும். விசைப்பலகையிலுள்ள விசைகள் இன்ன விதமாக இயங்க வேண்டும் என் பதை அதற்குரிய இயக்கி நிரலே தீர்மானிக்கிறது. அதனை விசைப்பலகை இயக்கி (keyboard driver) என்று அழைக்கிறோம். இதுபோல அச்சுப் பொறியை வழிநடத்த இயக்கி உள்ளது. கணினி, அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட புறச் சாதனங்களோடு ஒத்திசைவுடன் செயல் பட உதவும் இயக்கிகள் சாதன இயக்கிகள் (Device Drivers) எனப்படுகின்றன. driver manager : இயக்கி மேலாளர். drive specifier : இயக்கி குறியீடு : ஒரு வட்டு இயக்கியை A, B போன்ற வடிவில் பெயர் கட்டுகிறது. ஒர் இரு எண்மி (எட்டியல்) நெறியம். drive Z : இயக்கி-Z : ஒரு IBM அல்லது IBM இசைவுடைய சொந்தக் கணினியின் மீதான கடைசித் தருக்கமுறை நிலை வட்டு இயக்கி வடிவமைப்பி. கோட்பாட்டு முறையில், ஒரு சொந்தக் கணினியில் அல்லது சொந்த இசைவுக் கணினியில், A முதல் Z வரையிலான 26 செருகு மற்றும் நிலை வட்டுகளைக் கொள்ளலாம். driving chains : இயக்கு சங்கிலி. DRO : டிஆர்ஓ : Destructive Read 0ut என்பதன் குறும்பெயர். droid : மனித எந்திரம்;எந்திரன் : மனிதரைப் போன்ற தோற்றமுள்ள எந்திர மனிதன், ராய்டு ஆண் அல்லது கைனாய்டு பெண் உருவாக்கப்படுதல். drop : தொங்கட்டம்;இணைப்பு முனை : ஒர் இணையத்தில் ஒரு சேய்மை முனைய அமைவிடம். ஒரு கணினி காகிதத்தின் உச்சிக்கும் அடிக்குமிடையிலுள்ள தொலைவு. இது மில்லி மீட்டரில் அல்லது அங்குலத் தில் அளவிடப்படுகிறது. drop cap : தொங்கல் முகடு : அச்செழுத்துருவாக்கக் கலையில், முதல் வரிக்குக் கீழே தொங்கிநிற்கும் ஒரு பெரிய முதலெழுத்து. drop dead halt : மீளா நிலை;உயிரற்ற நிறுத்தம் விழுதல் : மீண்டும் சரி செய்ய முடியாதவாறு நிறுத்தப்படுதல். drop down menu : கீழ்தொங்குப் பட்டியல் : நிரந்தரமாக திரையில் தெரிந்து கொண்டிராத ஒரு பட்டியல், ஒர் உயர்நிலைப் பட்டியல் தூண்டப்படும்போது மட்டுமே ஒரு கீழ் தொங்கு பட்டியல் தோன்றுகிறது. drop in : உரு பிழையுரு : ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட துண்மிகளை வட்டு இயக்கி அல்லது நாடா இயக்கி, தவறாகச் சேமித்தல் அல்லது படித்தலின் விளைவாக, ஒரு கோப்பில் அல்லது ஒரு அச்சுவெளியீட்டில் அல்லது ஒரு காட்சித்திரையில் தோன்றும் பிழையான எழுத்துகள். droplet : டிராப்லெட் : 1. குவார்க் எக்ஸ்பிரஸ் தொகுப்பில் கூடுதலாக இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு வசதி. ஃபைண்டரிலிருந்து கோப்புகளை இழுத்து வந்து ஆவணத்தின் ஒரு பக்கத்தில் இணைத்துவிட முடியும். 2. ஃபிரன்டியர் (Frontier) தொகுப்பில் உள்ள வசதி. ஒரு பயன்பாட்டினுள்ளே கட்டளை வரி களை உள்ளிணைத்து, அப்பயன் பாட்டினை இரட்டைக் கிளிக் செய்யும்போது, கட்டளை வரிகள் இயங்குமாறு செய்ய முடியும். 3. ஒரு கோப்பினை இழுத்து வந்து போடுவதற்கு அனுமதிக்கிற எந்தவொரு ஆப்பிள் ஸ்கிரிப்ட் நிரலும் இப்பெய ராலேயே அழைக்கப்படுகிறது. drop out : விடுபிழையுரு : 1. தரவு அனுப்புவதில், சமிக்கை திடீரென்று காணாமல் போதல். இரைச்சல் அல்லது அமைப்பில் செயற்கோளாறு ஏற்படுவதன் காரணமாகவே இது ஏற்படுகிறது. 2. ஒன்று அல்லது மேற் பட்ட துண்மிகளை வட்டு இயக்கி அல்லது நாடா இயக்கி தவறாகப் படித்து அல்லது சேமித்ததன் விளைவாக, காட்சித்திரையில் அச்சு வெளியீடு அல்லது கோப்பில் இருந்து மறைந்துபோகும் எழுத்து. drop shadow : தொங்கல் நிழல்.ஒர் உருக்காட்சிக்குப் பின்புறம், கிடைமட்டத்தில் சற்றே பக்கவாட்டிலும், செங்குத்தாகவும் விழும்படி செய்யப் பட்டுள்ள ஒரு நிழல். இது, உச்சியிலுள்ள உருக்காட்சியானது பக்கத்தின் மேற்பரப்பிலிருந்து உயர்த்தப்பட்டிருப்பது போன்ற முப்பரிமாண தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. dross : பயனற்ற வரி : மோசமான செயல்முறைப்படுத்துதல்/உத்தி அல்லது அடிக்கடி செய்த மாற்றமைவுகள் காரணமாக ஒரு செயல் முறையில் விட்டு விடப்பட்டுள்ள தேவைக்கு மிகையான குறியீட்டு வரிகள். drouple : தொழில் முனைவர் : செயல் முறையாளர்கள், தரவு செய்முறைப்படுத்தும் தொழில் முறையாளர்களின் மத்தியில் நேரங்கழிக்க விரும்பும் ஆள். drum : உருளை : 1. தொடக்ககாலப் பெருமுகக் கணினிகளில் தரவுகளைச் சேமித்து வைக்கும் காந்த ஊடகமாகப் பயன்பட்டது. 2. சில அச்சுப்பொறிகளிலும், வரைவு பொறிகளிலும் (Plotter) பயன்படுத்தப்படும் சுழலும் உருளை. 3. லேசர் அச்சுப்பொறியில் ஒளிமின் பொருள் பூசப்பட்ட சுழலும் உருளை பயன்படுகிறது. லேசர் கதிர்கள் ஒளிமின் பூச்சின்மீது தாக்கும்போது, அந்த இடம் மின்னுட்டத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்கிறது. உருளையின்மீது மின்னூட்டம் பெற்ற பகுதிகள், மைப்பொடித் துகள்களை ஈர்க்கின்றன. பின் உட்செலுத்தப் படும் தாளின்மீது அத்துகள்கள் படிய வைக்கப்படுகின்றன. drum, magnetic : காந்த உருளை. drum plotter : உருளை வரைவி : தானியங்கியாகக் கட்டுப்படுத்தப்படும் பேனாக்களைக் கொண்டு காகிதத்தில் வரை கலைகள், படங்கள், திட்டப் படங்கள் போன்றவற்றை வரைகின்ற வெளியீட்டுச் சாதனம். சிலிண்டர் வடிவ உருளையில் கற்றப்பட்டுள்ள காகிதம் முன்னும், பின்னுமாக மாறுபடும் வேகங்களில் செல்ல, மேல்கீழாக நகரும் பேனாக்கள் காகி தத்தில் படங்களை வரைந்துகொண்டே செல்கின்றன. drum printer : உருளை அச்சுப்பொறி : அகரவரிசை எண் எழுத்துகளை உடைய உருளையைப் பயன்படுத்தும் அச்சிடும் சாதனம், ஒரு நிமிடத்தில் பல்லாயிரம் வரிகள் அச்சிடும் வரி அச்சுப்பொறி. drum scanner : உருளை வருடு பொறி : வருடுபொறிகளில் ஒரு வகை. வருடப்படவேண்டிய அச்சடித்த தாள் உருளையின்மீது சுற்றப்பட்டுத் தரவு கணினிக்கு அனுப்பப்படுகின்றது. drum sorting : உருளை பிரிப்பு : பிரிக்கும்போது துணை சேமிப்பகமாக காந்த உருளைகளைப் பயன்படுத்தும் பிரிக்கும் நிரலாக்கத்தொடர். drum storage : உருளைச் சேமிப்பகம். . drv : . டிஆர்வி : இயக்கிக்கோப்புகளின் வகைப்பெயர்.. dry plasma etching : உலர் பிளாஸ்மா செதுக்கல்;உலர் மின்மப் பொறிப்பு : ஒரு மென் தகட்டின் மீது மேற்பகுதியை ஏற்படுத்துதல். dry run : உலர் ஒட்டம் : எழுதப் நிரல்களிலிருந்து நிரலாக்கத் தொடர் அமைத்து, குறியீடு இடுதல், பின்னர் அதன் இயக்கத்தின் ஒவ்வொரு நிலை யிலும் முடிவைச் சோதித்துப் பதிவு செய்தல். கணினியில் நிரலாக்கத் தொடரை செயல் படுத்துவதற்கு முன் செய்யப்படும், நிரலாக்கத் தொடர் சோதிக்கும் தொழில் நுட்பம். dry running : உலர் ஓட்டம்;வெள்ளோட்டம். DSA : டிஎஸ்ஏ : கோப்பக முறைமை முகவர் அல்லது கோப்பக வழங்கன் முகவர் என்று பொருள்படும் Directory System Agent/Directory Server Agent என்ற சொல்தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். எக்ஸ். 500 வழங்கன்களில் பயன் படுத்தப்படும் ஒருநிரல். டியூஏ (DUA-Directry User Agent) என்னும் கிளையன் நிரல் அனுப்பும் கோரிக்கையின் அடிப்படையில் பிணையத்தில் ஒரு பயனாளரின் முகவரியைத் தேடித் தரும் நிரல். DՏԼ : டிஎஸ்எல் : Dynamic Simulation Language என்பதன் குறும்பெயர். DSR : டிஎஸ்ஆர் : தரவுத் தொகுதி தயார் என்று பொருள்படும் Data Set Ready என்ற சொல் தொடரின் தலைப் பெழுத்துக் குறும்பெயர். தொடர் வரிசைத் தரவுத் தொடர்பில் அனுப்பப்படும் ஒரு சமிக்கை. ஒர் இணக்கி அது இணைக்கப்பட்டுள்ள கணினிக்கு தான் பணியாற்றத் தயாராக இருக்கும் நிலையைத் தெரிவிக்கும் சமிக்கை. ஆர்எஸ்-232-சி இணைப்புகளில் தடம் 6-ல் அனுப்பப்படும் வன்பொருள் சமிக்கை. DTE : டிடீஇ : தரவு முனையக் கருவி என்று பொருள்படும் Data Terminal Equipment என்ற சொல் தொடரின் தலைப் பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஆர்எஸ்-232-சி வன்பொருள் தர வரையறையில், ஒரு வடத்தில் அல்லது ஒரு தரவுத்தொடர்புத் தடத்தில், தகவலை இலக்க முறை வடிவில் அனுப்பத் திறன்வாய்ந்த நுண்கணினி அல்லது முனையம் போன்ற ஒரு சாதனத்தைக் குறிக்கிறது. DTL : டிடிஎல் : Diode Transistor Logic என்பதன் குறும்பெயர். அரைக்கடத்தி டையோடுகள் மற்றும் மின்மக் கடத்திகளுக்கு இடையிலான நுண் மின்னணு அளவை முறை சார்ந்த இணைப்புகள். DTV : டிடீவி : மேசைக் கணினி ஒளிக்காட்சி என்று பொருள்படும் Desk Top Video என்ற சொல்தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். பிணையத்தில் நிகழ்படக் கலந்துரையாடலுக்காக ஒளிப்படக் கருவியின் பயன்பாட்டைக் குறிக்கிறது. DUA : டியூஏ : கோப்பகப் பயனாளர் முகவர் என்று பொருள்படும் Directory User Agent என்ற சொல்தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். இது ஓர் எக்ஸ். 500 கிளையன் நிரல். இது, பிணை யத்திலுள்ள ஒரு பயனாளரின் முகவரியைத் தேடித் தருமாறு டிஎஸ்ஏ-வுக்குக் கோரிக்கை அனுப்பும். dual boot : இரட்டைச் செயல்பாடு : இரு மாறுபட்ட செயற்பாட்டுப் பொறியமைவுகளில் ஏதாவதொன்றுடன் தொடங்கப் படக்கூடிய கணினி. dual channel controller : இரட்டை தடக்கட்டுப் பாட்டுப் பொறி : ஒரே நேரத்தில் ஒரு சாதனத் தில் இருந்து படித்தல், எழுதுதல் ஆகிய இரண்டை யும் இயங்கச் செய்யும் கட்டுப்பாட்டுப் பொறி. dual density : இரட்டை அடர்த்தி : 1. அடர்த்தி யாக தரவுகளைப் பதிவு செய்ய உதவும் காட்சி வட்டின் நாடாக்களைக் குறிப்பிடுகிறது. 2. இரு புறமும், பதியக்கூடிய திறனுள்ள வட்டுத் (ஃபிளாப்பி) தட்டு. dual disk drive : இரட்டை வட்டு இயக்ககம் : ஒரு கணினியிலுள்ள இரண்டு நெகிழ்வட்டு இயக்ககங்களைக் குறிக்கிறது. dual in line package : DIP : இரட்டை வரிசைப் படிப்பொதிவுகள் : சிப்பு ஏற்றப்பட்டிருக்கும் புகழ் பெற்ற ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்றுவகை. சிப்புவை மின்சுற்று அட்டையில் சொருகுவதற்கு வேண்டிய பின் இணைப்புகளையும் ஒருங்கிணைந்த மின் சுற்றுக்கான பாதுகாப்புக் கவசம். dual intensity : இரட்டைத் திறன் : வழக்க மான அல்லது தடித்த எழுத்துகளில் எழுத்துகளை வெளியிடும் திறனுள்ள அச்சுப்பொறிகள் அல்லது முனையங்கள். dual port memory : இருதிற நினைவுப் பதிப்பி : இரு மாறுபட்ட வழிகளில் ஒரே சமயத்தில் அணுகக்கூடிய நினைவுப் பதிப்பி, dual processing : இரட்டைச் செயலகம் : ஒரு கணினி அமைப்புக்குள் இருந்து கொண்டு ஒரே நேரத்தில் வேலை செய்யும் திறனுடைய இரண்டு மையச் செயலக அலகுகள். இரண்டு நுண் செயல கங்களும் ஒரே நுண்கணினியில் இருந்துகொண்டு இரண்டு சிப்புகளிலுமே செயல்படுமாறு வடிவமைக் கப்பட்ட மென்பொருள். dual processor : இரட்டைச் செயலி;இரட்டைச் செய்முறைப்படுத்தி. dual scan display : இரட்டை வருடு திரைக்காட்சி : மடிக்கணினிகளில் பயன்படுத்தப்படும் எல்சிடி (LCD-Liquid Crystal Display) காட்சித் திரையின் தொழில்நுட்பம். இயங்காஅணி (Passive Matrix) அடிப்படையிலான நுட்பம் இது. திரையின் புதுப்பித்தல் விகிதம் மற்ற காட்சித் திரைகளைவிட இரு மடங்கு வேகம் ஆகும். இயங்கு அணி (Active Matrix) அடிப்படையிலான தொழில்நுட்பத்தோடு ஒப்பிடுகையில், இரட்டைவருடு திரைக்காட்சி மிகவும் சிக்கனமானது;குறைந்த அளவு மின்சாரத்தையே எடுத்துக் கொள்ளும். ஆனால் அதேவேளையில், தெளிவு குறைவாகவும், குறைந்த பார்வைக் கோணமும் கொண்டதாக இருக்கும். dual sided disk drives : இருபுற வட்டு இயக்கிகள் : வட்டின் மேல், கீழ் ஆகிய இருபுறங்களிலும் தரவுகளைச் சேமிக்கவும் திரும்பிப் பெறவும் இரண்டு படி/எழுதுமுனைகளைப் பயன்படுத்தும் வட்டு இயக்கிகள். duct : செல்வழி : அகற்றக்கூடிய பொதியுறையினையுடைய கம்பி களுக்கான ஒரு செல்வழி. dump, automatic hardware : தானியங்கு வன்பொருள் திணிப்பு. dumb quotes : ஊமை மேற்கோள்;மருங்கல் மேற்கோள் : ஒரு சொல் அல்லது தொடரின் தொடக்கத்தில் இருக்கும் மேற்கோள் குறியும், இறுதியில் இருக்கும் மேற்கோள் குறியும் ஒன்று போலத் தோற்றமளித் தல் (தட்டச்சுப் பொறியில் இருப்பதுபோல). கணினிவிசைப் பலகையிலும் ஒற்றை மேற்கோள் குறியும், இரட்டை மேற்கோள் குறியும் ஒரு பக்கக் குறியாகவே இருக்கும். அவற்றை என்பது போல இருபக்கக் குறிகளாக மாற்றுவதற்கு எம்எஸ்வேர்டு போன்ற மென்பொருள் தொகுப்பு களில் வசதி உண்டு. இருபக்கக்குறிகளை துடிப்பான மேற்கோள் (smart quotes) என்பர். dumb terminal : ஊமை முனையம்;ஊமை முகப்பு : குறைந்த உள்ளீடு/ வெளியீடு திறன்களும் செயலாக்கத் திறமைகள் எதுவுமின்றி வரும் ஒளிக்காட்சி முனையம். dummy : போலி;வெற்று : குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளை நிறைவேற்று வதற்காகவென்றே நுழைக்கப்படுகின்ற செயற்கை வாக்குவாத நிரல், முகவரி அல்லது தரவுப் பதிவேடு. dummy argument : போலி வாக்குவாதம்;வெற்று இணைப்புரு;போலி வாத முறை : எந்த மதிப்புகளும் இல்லாத செயல் வாக்குவாதங்களாகப் பயன்படுத்தப்படும் மாறிகள். dummy instruction : போலி நிரல்;வெற்று நிரல் : 1. நிரலாகச் செயல்படுத்தப்படுவதைத் தவிர ஒரு நோக்கத்திற்காக பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள செயற்கை நிரல் அல்லது முகவரி, 2. ஒரு வழக்க நிரலில் உள்ள நிரல். தானாக அது எதையும் செய்யாது. ஆனால், ஒரு நிரலாக்கத் தொடரினை முடித்து வைப்பதற்கு ஒரு முனையாக அமையும். dummy module : வெற்று அடுக்கு;போலி மிச்சவகை (மாடுல்) : உண்மையான செயலாக்கம் இல்லாத நுழைதல் அல்லது வெளியேறுதலைக் கொண்ட மிச்ச வகையின் (மாடுலின்) மாதிரி. கீழ்நிலை, கீழ்ப்பணிகள் ஒருங்கிணைய தயாராக இல்லாத நிலையில் மேலிருந்து கீழாகச் சோதனை செய்வதற்கு இது குறிப்பாகப் பயன்படுகிறது. dummy routine : வெற்று துணை நிரல்;வெற்று வாலாயம் : இந்தத் துணைநிரல் எப்பணியையும் செய்யாது. ஆனால் ஒரு துணை நிரலுக்குரிய சொல் தொடர் அமைப்புகளைப் பெற்றிருக்கும். செயல்பாட்டுப் பகுதி மட்டும் வெற்றாக இருக்கும். (எ-டு) ). Private Sub Command-Click End Sub என்பது விசுவில் பேசிக்கில் ஒரு வெற்றுத் துணை நிரல். பின்னாளில் வெற்றுத் துணைநிரலில் கட்டளை வரிகளைச் சேர்த்து அதனைப் பயனுள்ள துணைநிரலாய் மாற்றிக் கொள்ளலாம். மேலிருந்து கீழ் (Top-Down) நிரலாக்க முறையில் இது போன்ற வெற்றுத் துணை நிரல்களை உருவாக்கி வைத்துக் கொண்டு, நிரலாக்கம் வளர்ச்சி பெறும் கட்டத்தில் அவற்றைப் பயனுள்ள துணை நிரல்களாய் மாற்றியமைப்பர். dummy variables : வெற்று மாறியல் மதிப்புருக்கள்;போலி மாறியல் மதிப்புருக்கள் : செயற்பணி வாதவுரைகளுக்கு குறித்தளிக்கப்படும் உறவு நிலைகளை ஏற்படுத்துகிற, DEFFN கட்டளையிலுள்ள மாறியல் மதிப்புருக்கள். ஒரு மாறியல் மதிப்புருவின் பெயராகப் பயன்படுத்த வேண்டிய ஒர் அமை விடத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மாறியல் மதிப்புருவையும் இது குறிக்கும். ஆனால் அந்த மாறியல் மதிப்புருவின் உள்ளடக்கத்தினால் செயல்முறையில் எந்த விளைவும் ஏற்படுவதில்லை. dump : சேமிப்பு;திணி;கொட்டு : திணிக்கும் செயலாக்கத்தின் விளைவாக ஏற்படும் தரவுகள் ஒரு சேமிப்பகச் சாதனத்திலிருந்து வேறொரு சேமிப்பகச் சாதனத்திற்கோ அல்லது அச்சுப் பொறிக்கோ உள்ளடக்கங்களை மாற்றி நக லெடுப்பதை இது குறிப்பிடுகிறது. dumping : திணித்தல்;கொட்டுதல் : சேமிப்பகத்தில் உள்ளவை முழுவதும் அல்லது பகுதியை நகலெடுத்தல். கணினியின் உள்சேமிப்பகத்திலிருந்து துணை சேமிப்பகத்திற்கோ அல்லது வரி அச்சுப்பொறிக்கோ மாற்றுவதை இவ்வாறு குறிக்கலாம். duodecimal : இரட்டை பதிமம் : நிலைகள் அல்லது இலக்கங்களுக்கு உள்ள 12 மாறுபட்ட மதிப்பளவுகள் உள்ளன. இவற்றிலிருந்து தேவை யானதைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம். duplex : இருதிசை இயங்கு வழித்தடம்;இருவழித்தடம் : ஒரே நேரத்தில் இரண்டு திசைகளிலும் தரவுத்தொடர்பு அனுப்புவதை அனுமதிக்கும் தரவுத் தொடர்பு வழித்தடம். duplex channel : இருதிசைத் தடம் : இருதிசையிலும் தரவை அனுப்பப்/பெற வசதியுள்ள தரவுத் தொடர்பு இணைப்பு. duplexing : மாற்றமைத்தல்;இரட்டை வழியாக்கம் : ஒரு கருவி செயலிழந்தால் மாற்றுக் கருவியைக் கொண்டு கணினி தொடர்ந்து இயங்கச் செய்ய மின் சுற்று அல்லது கணினியின் வெளிப்புறக் கருவிகளுக்கு மாற்றுக் கருவியைப் பயன்படுத்துதல். duplex operation : இருமடிச் செயற்பாடு : தரவுகள் இருதிசைகளிலும் செல்வதற்கு அனுமதிக்கும் ஒர் அனுப்பீட்டு முறை. இது, அச்சடித்த எழுத்தினைக் கணினிக்கு அனுப்புகிற அதே சமயத்தில் திரையிலும் காட்சி யாகக் காட்டுகிறது. பாதி இருமடி என்பது இரு திசைகளிலும் செல்ல அனுமதிக்கிறது;ஆனால் ஒரே சமயத்தில் அன்று. duplex printer : இருதிசை அச்சுப்பொறி : பொதுவாக, அச்சுப்பொறிகளில் அச்சு முனை (print head) ஒரு திசையில் மட்டுமே அச்சிடும். இடப்புற மிருந்து வலப்புறம் அச்சிட்டுச் செல்லும். பிறகு அச்சுமுனை அச்சிடாமல் இடப்பக்கம் திரும்பி வரும். பிறகு முன் போல வலப்பக்கம் வரை அச் சிட்டுச் செல்லும். சில அச்சுப்பொறிகளில் இரு திசைகளிலும் அச்சிடும்படி அமைத்திருப்பர். duplex printing : இருமடி அச்சடிப்பு : ஒரு தாளின் இரு பக்கங்களிலும் ஒர் ஆவணத்தை அச்சடித்தல். இதனால், ஆவணம் கட்டுமானம் செய்யப்பட்ட பிறகு, இட, வலப்பக்கங்கள் ஒன்றையொன்று எதிர்நோக்கியவாறு இருக்கும். duplexed system : இருவழியாக்க பொறியமைவு;இருமடியாக்கிய பொறியமைவு : செயற்பணியில் ஒரு படித்தாக இருக்கும் இரு பொறியமைவுகள். அவை இரண்டும், ஒரே செயற்பணியைச் செய்யலாம்; அல்லது மற்றொன்று செயலிழக்கும் போது ஒன்று செயற்பட ஆயத்த மாக இருக்கும். duplicate : நகலெடு : மூல வடிவம் போலவே பரு வடிவத்தில் முடிவுகள் ஒன்றாக இருக்கும் வண்ணம் நகல் எடுத்தல். மூல டிஸ்கெட்டில் உள்ள அதே வடிவமைப்பில், அதே தரவுவைக் கொண்டதாக புதிய வட்டினை உருவாக்குதல். duplicate keys : இருமடி விடைக்குறிப்புகள் : ஒரு கோப்பிலுள்ள ஒரு படித்தான விடைக் குறிப்புகள். கணக்கு எண் போன்ற அடிப்படை விடைக் குறிப்புகளை இருமடியாக்கம் செய்யமுடியாது. ஏனென்றால், இரு வாடிக் கையாளர்களுக்கு அல்லது பணியாளர்களுக்கு ஒரே எண்ணைக் குறித்தளிக்க முடியாது. தேதி, பொருள், நகர் போன்ற துணை விடைக்குறிப்புகளை கோப்பில் அல்லது தரவுத் தளத்தில் இருபடியாக்கம் செய்யலாம். duplication check : இரட்டிப்பாதல் சோதனை;மறு சரிபார்ப்பு : ஒரே இயக்கத்தை இரண்டுமுறை தனித்தனியாகச் செய்தபோதிலும் அதன் விளைவுகள் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் என்பதற்கான சோதனை. வேறொரு கருவியில் ஒரே நேரத்தில் இதைச் செய்யலாம் அல்லது அதே கருவியில் வெவ்வேறு தடவைகளில் செய்யலாம். duration : கால நீட்சி : ஒரு பணியைச் செய்து முடிப்பதற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் செயற்பணி நேர அளவு. dust cover : தூசு உறை;தூசு காப்புறை : நுண்கணினிகள், வட்டு இயக்கிகள், முகப்பு அச்சுப்பொறிகள் போன்றவற்றின் மோசமான எதிரிகளிட மிருந்து அவற்றைக் காப்பாற்றப் பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் தூசு உறைகள். DVD : டிவிடி : Digital Versatile DisC/Digital Video DisC என்பவற்றின் தலைப்பெழுத்துக் குறும் பெயர். DVI or DV-I : டிவிஐ/டிவி-ஐ : இலக்க முறை ஒளிக்காட்சி இடைமுகம் என்று பொருள்படும் (Digital Video interface) என்ற சொல்தொடரின் தலைப் பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஒரு கணினியின் நிலைவட்டில் அல்லது குறுவட்டில் ஒளிக் காட்சி, கேட்பொலி, வரைகலை மற்றும் பிற தரவுகளைப் பதிவு செய்வதற்குரிய வன்பொருள் அடிப்படையிலான இறுக்கும்/விரிக்கும் தொழில் நுட்பம். 1987ஆம் ஆண்டு ஆர்சிஏ நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டு 1988இல் இன்டெல் நிறுவனத்தால் வாங்கப்பட்டது. அதன்பிறகு இன்டெல் டிவிஐ-யின் மென்பொருள் பதிப்பை இன்டியோ (Indeo) என்ற பெயரில் வெளியிட்டுள்ளது. Dvorak keyboard : டிவிஓஆர்ஏகே விசைப்பலகை : ஆகஸ்ட் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்ட விசைப்பலகை. அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் எழுத்து களை விசைப்பலகையில் நடுவில் வைத்து வலுவான விரல்களால் அடிக்கச் செய்வதன் மூலம் பிழைகளைக் குறைத்து வேகத்தையும் வசதியையும் டிவிஒஆர்ஏகே விசைப்பலகை அளிக்கிறது. வழக்கமான கியூடபிள்யூஇ ஆர்டிஒய் (QWERTY) யைவிட இதில் விரல் அசைவுகள் 90 விழுக்காடு குறைகின்றன. 1936இல் இந்தமுறை பேடன்ட் செய்யப்பட்டாலும் 1982இல் அன்சியால் ஏற்கப்பட்ட பிறகே இது புகழ் பெற்றது. இந்த விசைப் பலகைதான் உயிர் எழுத்துகளான AEI0U-க்களை ஒன்றாக அமைத்துள்ளது. மைய வரிசையில் இடதுகையில் உயிர் எழுத்துகளும், வலதுகையில் DHTNS என்னும் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் எழுத்துகளும் அமைந்துள்ளன. dyadicஇருவினை;இரட்டை : இரண்டு இயக்கிகளைப் பயன்படுத்தும் இயக்கமுறை பற்றியது. dyadic operation : இருவினை;இரட்டை இயக்கம் : இரண்டு இயக்கப் பொருளைக் கொண்ட இயக்கம். dyadic two : இரட்டை இணை : இரு அமைப்பிகளைப் பயன்படுத்து வதைக் குறிக்கும் தொடர். dye polymer recording : சாய மீச்சேர்மப் பதிவு : சாயமிட்ட பிளாஸ்டிக் படுகைகளைப் பதிவு ஊடகமாகப் பயன்படுத்தும் ஒளியியல் பதிவு உத்தி. சில ஒருமுறை எழுதி பன்முறை படிக்கப்படும் WORM சாதனங்களில் ஒற்றைச் சாய மீச்சேர்மப் படுகை பயன்படுத்தப்படுகிறது. அழித்திடக்கூடிய ஒளியியல் வட்டுகளில் உச்சி இருத்தி வைப்புப் படுகை, அடிநிலை விரிவாக்கப் படுகை என்ற இரு சாயமிட்ட பிளாஸ்டிக் படுகை கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. Dynaload drivers : நிகழ்நேர இயக்கிகள் : ஐபிஎம் பீசி டாஸ் 7 இயக்க முறைமையில் Dynaload என்ற கட்டளை உண்டு. டாஸ் சின்னத்தில் இக்கட்டளையைத் தந்து, சில சாதன இயக்கிகளை நினைவகத்தில் ஏற்றிக் கொள்ள முடியும். பொதுவாக, சாதன இயக்கிகள் config. sys என்னும் தானியங்கிக் கட்டளைக்கோப்பு மூலமாகவே நினைவகத்தில் ஏற்றப் படுகின்றன. கணினி இயக்கப்படும்போதே இது நிகழ்ந்து விடும். புதிதாக சாதன இயக்கி எதனையும் ஏற்ற வேண்டுமெனில் config sys கோப்பில் திருத்தம் செய்து மீண்டும் கணினியை இயக்கவேண்டும், ஆனால் Dynaload மூலம் config. sys கோப்பினைத் திருத்தாமலே சாதன இயக்கியை நினைவகத்தில் ஏற்ற முடியும். dynamic : இயங்குநிலை : மாஸ் (MOS) தாங்கிகளில் தரவு மின் சக்தியாக மாற்றும் மின்சுற்று. பொதுவாக நிலையற்ற தன்மைபுடைய, இதை அடிக்கடி புதுப்பிக்க வேண்டும். dynamic address translation (DAT) : இயங்குநிலை முகவரி மொழி பெயர்ப்பு (டாட்) ;இயங்கு நிலை முகவரி மாற்றம்;மெய்த்தோற்ற சேமிப்பு அமைப்புகளில், மெய்த்தோற்ற சேமிப்பு முகவரிகளை உண்மை சேமிப்பு முகவரிகளாக நிரல் இயக்கத்தின் மூலம் மாற்றுதல். dynamic allocation : இயங்கு நிலை ஒதுக்கீடு;நிகழ்நேர ஒதுக்கீடு : ஒரு நிரல் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும்போதே தேவைக்கேற்ப நினைவகத்தில் இடம் ஒதுக்கீடு செய்தல். அவ்வாறு ஒதுக்கப்பட்டி நினைவகத்தை, நிகழ்நேரத்திலேயே விடுவிக்கவும் முடியும். இதனால் நிகழ்நேரத்தில் தேவையான தரவுக் கட்டமைப்புகளை உருவாக்கிக் கையாண்டு பின் விடுவிக்க முடிகிறது. பாஸ்கல், சி, சி++ போன்ற மொழிகளில் இதற்கான வழிமுறைகள் உள்ளன. dynamic binding : இயங்கு நிலை கட்டுமானம் : ஒரு கண நேரத்திலுள்ள நிலைமைகளின் அடிப்படையிலான ஒட்ட நேரத்தில் ஒரு நிரல்கூறை அல்லது பொருளை இணைத்தல். dynamic caching : இயங்குநிலை இடைமாற்று : நிகழ்நேர இடைமாற்று : அடிக்கடி கையாள வேண்டிய தகவல்களை உடனடியாக எடுத்தாள வசதியாக, முதன்மை நிவைகத்திலுள்ள தரவுகளை நுண்செயலி தனக்கருகில் ஒர் இடைமாற்று நினைவகத்தில் (cache memory) வைத்துக்கொள்ளும். இதனால் கணினியின் செயல்பாட்டு வேகம் அதிகரிக்கும். மிக அண்மையில் பயன்படுத்திய தரவுவை இடைமாற்று நினைவகத்தில் வைத்துக் கொள்ளல் நிகழ்நேர இடைமாற்று எனப்படுகிறது. இடைமாற்று நினைவகத்தின் கொள்திறன் அடிப்படையில் இப்பணி மேற் கொள்ளப்படுகிறது. குறிப்பாக, தற்போது இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு பயன்பாட்டுத் தொகுப்புக்கு எவ்வளவு நினைவகப் பகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்ற அடிப்படையில் இல்லாமல், எவ்வளவு நினைவகப் பகுதி கையிருப்பில் உள்ளது என்ற அடிப்படையில் இடைமாற்று நினைவகக் கொள்ளளவு தீர்மானிக்கப்படும். dynamic compression : இயங்கு நிலை இறுக்கிச் சுருக்கல் : இயல்பு நேரத்தில் தரவுகளை அழுத்தி வைப்பதற்கும் தளர்த்தி விடுவதற்குமான திறம்பாடு. எடுத்துக்காட்டு வட்டில் எழுதுதல் அல்லது அதிலிருந்து படித்தல். dynamic data : விரைந்து மாறும் தரவு. dynamic data exchange : இயங்கு நிலை தரவுப் பரிமாற்றம் : ஒர் எந்திரத்தில் அமைந்துள்ள பல்வேறு பயன்பாட்டுத் தொகுதிகளுக்கிடையே தரவுகளை மாற்றம் செய்வதற்கான திறம்பாடு. எடுத்துக் காட்டு : கணக்கீட்டு விரிதாள் தரவுகளை சொல் பகுப்பி மாற்றுதல். இவ்வாறு, ஒர் விரிதாளில் உள்ள தரவுகளைப் பயன்படுத்துகிற ஒரு சொல் பகுப்பியிலுள்ள அறிக்கை, விரிதாள் இலக்கங்கள் மாற்றப்படும் போது தானாகவே நாளது தேதி வரையில் திருத்தியமைக்கப்படுகிறது. dynamic dump : இயங்கு நிலை திணித்தல் : ஒரு நிரல் தொடரைச் செயல்படுத்தும்போது நடைபெறும் திணித்தல். dynamic font : இயங்கு நிலை எழுத்துரு. dynamic keys : இயங்குநிலைத் திறவிகள்;நிகழ்நேர மறைக்குறிகள் : பிணையம் அல்லது இணையத்தில் தரவு மறையாக்கம் செய்யப்பட்டு (Encryption) அனுப்பிவைக்கப்படுவதுண்டு. மறுமுனையில் மறைவிலக்கம் செய்யப்பட்டு மூலத்தரவு பெறப்படும். இவ்வாறு மறையாக்கம், மறைவிலக்கம் செய்ய திறவிகள் (Keys) பயன்படுகின்றன. ஒரு பயனாளரின் தனித்திறவி (Private key) மூலம் மறையாக்கம் செய்யப்பட்ட தரவு அவருக்குரிய பொதுத்திறவி மூலம் மறைவிலக்கம் செய்யப்படுகிறது. தகவலை அனுப்பும்போது ஒவ்வொரு அனுப்புகையும் வெவ்வேறு திறவி களால் மறையாக்கம் செய்யப்பட்டு அனுப்பப் படலாம். மறுமுனையில் ஒருமுறை மறைவிலக்கத்துக்குப் பயன்படுத்திய திறவியை மீண்டும் பயன்படுத்த முடியாது. இந்த நுட்பம், தகவலின் பாதுகாப்பினை அதிகரிக்கிறது. dynamic link : இயங்குநிலை இணைப்பு : ஒட்ட நேரத்தில் ஒரு செயல் முறையிலிருந்து இன்னொரு செயல்முறைக்கு ஏற்படுத்தப்படும் இணைப்பு. dynamic link library : இயங்கு நிலை இணைப்பு நூலகம் : ஒட்ட நேரத்தில் பயன்பாடுகளுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய செயல்முறை நெறியங்கள். dynamic memory : இயங்கு நிலை நினைவகம் : பலவிதமான நினைவுப் பதிப்பி சிற்றங்கள் அனைத்தையும் சரியான முறையில் இயங்கும் வகையில் அடிக்கடிப் புதுப்பிக்கப்படும் வகையில் அமைந்த நினைவுப் பதிப்பு அமைவு முறை. dynamic memory allocation : இயங்குநிலை நினைவக ஒதுக்கீடு;நிகழ்நேர நினைவக ஒதுக்கீடு : ஒரு நிரல் அல்லது செயலாக்கத்துக்கான நினைவகப் பகுதியை இயக்க நேரத்தில் ஒதுக்கீடு செய்தல், நிரலின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப, முறைமை நினைவகக் குவியலில் இத்தகைய ஒதுக்கீடு செய்யப் படுகிறது. dynamic method dispatch : இயங்கு நிலை வழிமுறை அனுப்புகை. dynamic network services : இயக்காற்றல் இணையப் பணிகள் : தகவமைவு நிரல்கூறு, ஒரு மையமுனை சேர்க்கப்படுகிறபோது அல்லது நீக்கப்படுகிற போது இணையத்துக்குத் தானாகவே மறு உருவங்கொடுத்தல் போன்ற இயல்புநேரத் திறம்பாடுகள். dynamic object : இயங்கு நிலைப்பொருள். dynamic operand : இயங்கு நிலை செயலேற்பி. dynamic page : இயங்குநிலை பக்கம் : அசைவூட்ட ஜிஃப்கள், ஜாவா அப்லெட்டுகள், ஆக்டிவ் எக்ஸ் இயக்குவிசைகளை உள் ளடக்கிய ஹெச்டிஎம்எல் ஆவணம். dynamic partitioning : இயங்குநிலை பிரிவினை : மையச் செயலகத்தின் (CPU) நினைவுப் பதிப்பியை, பல்வேறு செயல் முறைகளைத் திறம்படச் சேமித்து வைக்கும் வகையில் பல்வேறு வடிவளவுகளைக் கொண்ட பகுதிகளாகப் பகுத்தல். dynamic RAM : இயங்குநிலை நேர் அணுகு நினைவகம் : அடிக்கடி புதுப்பிக்க வேண்டிய கணினி நினைவகம். dynamic random access memory (DRAM) : இயங்குநிலை குறிப்பிலா அணுகு நினைவகம். dynamic range : இயங்குநிலை வரிசை : மிகப்பலவீனமானது முதல் மிக வலுவானது வரையிலான சைகைகளின் வரிசை. dynamic relocation : வேறிடம் மாறுதல்;இயங்குநிலை இருப்பிட மாற்றம் : செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் நிரலாக்கத் தொடர் முழுமையும் அல்லது ஒரு பகுதியையும் சேமிப்பகத்தின் ஒரு இடத்திலிருந்து வேறு இடத்துக்கு மாற்றுதல். புதிய இடத்திலிருந்து நிரலாக்கத் தொடர் தொடர்ந்து முறையாக இயங்குவதற்கு வசதியாக முகவரிக் குறிப்புகள் யாவும் சரி செய்யப்படும். dynamic scheduling : மாறும் வரிசைப்படுத்து முறை;இயங்கு நிலை நிலைப்படுத்தல் : சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்து நொடிக்கு நொடி வேலையை வரிசைப்படுத்தும் கணினி. dynamic simulation language (DSL) : இயங்குநிலை பாவனை மொழி; டிஎஸ்எல் : உயர்நிலை நிரலாக்கத் தொடர் மொழி, தொடர்முறையில் பொறியியல் மற்றும் அறிவியல் சிக்கல்களை போலி நிகழ்வாகச் செய்வதற்கு ஏற்ற மொழி, சாதாரன மாறுபாட்டுச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க் கவும், நேரச்செயல்பாடு, மாறும் அமைப்புகளின் நிலையற்ற தன்மை ஆகியவற்றை ஆராய்வதற்கு மிகவும் ஏற்ற மொழி இதுவே. dynamic slip : இயங்குநிலை ஸ்லிப் : இயங்குநிலை நேரியல் தட இணைய நெறிமுறை என்று பொருள்படும் Dynamic Serial Line Internet Protocol என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். இணையத்தில் ஸ்லிப் நெறிமுறைப்படி பயனாளரின் ஐபீ முகவரி ஒவ்வொரு முறையும் புதிதாக (ஒரு பட்டியலிலிருந்து) ஒதுக்கப்படும். dynamic spot : இயக்காற்றல் நிறுத்தம் : ஒரு செயல்முறை இயக்கப்படும்போது, இயக்குநரின் கவனத்தை ஏதாவதொரு அம்சத்திற்கு ஈர்ப்பது அவசியமாகிறது. ஒர் இயக்காற்றல் நிறுத்தமானது, அந்தச் செயல்முறையை ஒரே சமயத்தில் முடிவற்ற வளையத்திற்குள் கொண்டு செல்கிறது. எந்திரம் செய்முறைப்படுத்துவதை மீண்டும் தொடங்கிவிட்டது என்பதை இயக்கி சுட்டிக்காட்டுகிறது. dynamic storage : இயங்குநிலை சேமிப்பகம் : தரவுகளை இழக்காமல் காப்பாற்ற அடிக்கடி மின்சக்தி ஏற்ற வேண்டிய தேவையுள்ள நினைவகச் சாதனம். அதிவேக இயக்க சேமிப்பகம். dynamic storage allocation : இயங்கு நிலை சேமிப்பக ஒதுக்கீடு : ஒரு செயல்வரைவு அல்லது நிரலாக்கத் தொடர் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது நினைவகத்தில் ஒதுக்கீடு செய்தல், dynamic tool display : இயங்குநிலை கருவிக் காட்சி : எண் மானத்தால், கட்டுப்படுத்தப்படும் அறுவைக் கருவியின் உருவத்தை வரைகலை முறையில் கட்டுகிற ஒரு CAD/CAM அம்சம். dynamic variable : இயங்கு நிலை மாறியல் மதிப்புரு : பாஸ்கல் (Pascal) போன்ற செயல் முறைப்படுத்தும் மொழியிலுள்ள ஒரு மாறியல் மதிப்புரு. ஒரு நிரலாக்கத் தொடர் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும்போது உருவாக்கப்படுகிறது. பொதுவாக மாறியல் நிரலாக்கத் தொடர் எழுதப்படும்போதுதான் உருவாக்கப்படுகின்றன. dynamic web page : இயங்குநிலை வலைப்பக்கம் : நிலையான வடிவம், மாறும் உள்ளடக்கம் கொண்ட வலைப்பக்கம். இணையத்தில் வரும் பயனாளரின் அடிப்படையில் கிடைத்த விடைகளைத் தாங்கிய பக்கமாக இருக்கலாம். . dz : . டிஇஸட் : இணையத்தில் ஒர் இணையதளம் அல்ஜீரியா நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் களப் பெயர்.