கணினி களஞ்சியப் பேரகராதி/E

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to searchE

E : இ : மிதக்கும் புள்ளி. எண் முறையில் மடங்கு என்பதைக் குறிக்கும் குறியீடு. 17-E2 என்றால் 17-ன் அடுக்கு 2 என்பதைக் குறிக்கும்.

EAM : இஏஎம் : மின்னணுக் கணிதப் பதிவுக் கருவி : Electronic Accounting Machine என்பதன் குறும்பெயர். வழக்கமாக அலகு பதிவுக் கருவியைக் குறிக்கும்.

early binding : தொடக்கக் கட்டுமானம் : தொகுப்பு நிலையில் அச்செழுத்துருக்களைக் குறித்தளித்தல்.

EAROM : இஏரோம் : மின்னோட்டத்தால் மாற்றத்தக்க படிப்பு நினைவகம் : Electrically Alterable Read Only Memory என்பதன் குறும்பெயர். சேமிக்கப்பட்ட தரவுகளை அழிக்கத் தேவையில்லாமல் குறிப்பிட்டவற்றை மட்டும் மாற்றுகின்ற, படிக்கமட்டுமான (ரோம்) நினைவகம். அழிக்கத்தக்க செயல்முறையிலான, படிப்பதற்கான நினைவுப் பதிப்பி (EPROM) சாதனத்தில் எல்லாவற்றையும் அழித்துத்தான் புதியவற்றைச் சேர்க்க வேண்டும்.

earth : தரையிணைப்பு.

earth station : தரை நிலையம் : செயற்கைக்கோள் செய்தித் தொடர்புகளுக்கான அனுப்பீட்டு/ஏற்பு நிலையம். இது, நுண்ணலை அனுப்பீட்டுக்காக ஒரு கிண்ண வடிவ வானலை வாங்கியைப் பயன்படுத்துகிறது.

easter egg : ஈஸ்டர் முட்டை : ஒரு கணினி நிரலில் மறைந்து கிடக்கும் பண்புக்கூறு. மறைந்து கிடக்கும் ஒரு கட்டளையாக இருக்கலாம். நகைச்சுவையான செய்தியாக இருக்கலாம். ஒர் அசைவூட்டமாக இருக்கலாம். அந்த மென்பொருளை உருவாக்கியவர்களின் பட்டியலாக இருக்கலாம். ஈஸ்டர் முட்டையை உடைத்துப் பார்க்க, பயனாளர் பெரும்பாலும் தெளிவற்ற வரிசையில் பல விசைகளை அழுத்த வேண்டியிருக்கும்.

easy colour paint : எளிய வண்ண மை : தொழில்முறை சாராதவர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட"ஆப்பிள் மெக்கின்டோஷ்" வரைகலைச் செயல்முறை. பயன்படுத்துபவர் ஒரு வண்ணத்தையும், தோரணியை யும் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு, ஒரு கருவியினால் வண்ணம் பூசத் தொடங்குகிறார்.

easy writer : ஈசி ரைட்டர் : சொல் தொகுத்தலில் பயன்படுத்தப்படும் பல மென்பொருள் தொகுதிகளில் ஒன்று.

eavesdropping : ஒற்றுக்கேட்டல் : தரவுகளை இரகசியமாகக் கேட்டல். செய்திகளை இடைத் தடுப்பு செய்து கேட்டறிதல். இவ்வாறு செய்வது பெரும்பாலும் யாரும் அறிய முடியாததாக இருக்கும்.

EBAM : ஈபாம் : Electron Beam Addressed Memory என்பதன் குறும்பெயர். உலோக ஆக்சைடு அரைக் கடத்தி மேற்பரப்பின் மேல் படிக்கவோ எழுதவோ செய்யும் ஒளிக்கற்றையைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்தும் மின்னணு சேமிப்புச் சாதனம்.

EBCDIC : இபிசிடிக் : Extended Binary Coded Decimal Interchange Code என்பதன் குறும்பெயர். நவீன கணினிகளில் தரவுகளைக் குறிப்பிடப் பயன்படுத்தப்படும் 8 துண்மிக் குறியீடு. இபிசிடிக் மூலம் 256 தனி எழுத்துகளைக் குறிப்பிடலாம்.

e-bomb : மின்குண்டு : மின்னஞ்சல் குண்டு : மின்னஞ்சல் குண்டு என்பதன் சுருக்கம். சில கணினிக் குறும்பர்கள் (Hackers) ஒரு கணினிப் பிணையத்தில் (குறிப்பாக இணையத்தில்) நடைபெறும் தகவல் போக்குவரத்தை நிலைகுலையச் செய்வதற்குப் பயன்படுத்தும் உத்தி. ஏராளமான அஞ்சல் குழுக்களைக் குறி வைத்து அஞ்சல் அனுப்பி, அங்கிருந்து தொடரஞ்சலாக பிற அஞ்சல் குழுக்களுக்கும் அனுப்பச் செய்து, பிணையப் போக்கு வரத்தையும், கணினி சேமிப்பகங்களையும் அஞ்சல் போக்குவரத்தால் நிரம்பி வழியுமாறு செய்து நிலைகுலையச் செய்வர்.

ec : இசி : ஒர் இணைய தள முகவரி. ஈக்குவாடர் நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக்களப் பெயர்.

ECAD : எக்காட் : மின்னணுவியல் கணினிசார் வடிவமைப்பு என்று பொருள்படும். "Electronic Computer-aided Design"என்ற ஆங்கிலத் தொடரின் தலைப்பெழுத்துச் சுருக்கம்.

e-cash : மின் பணம்.

ECC : ஈசிசி (பிழை திருத்தக் குறியீடு) : பிழை திருத்தத்திற்காக தரவுத் தொகுதி முறையில் உள்ள குறியீடு.

ECF : இசிஎஃப் : உயர்தொடர்ப்பாட்டு வசதிகள் : முதன்மைப் பொறியமைவுகளிலிருந்து தரவு குறிப்புகளைக் கேட்கவும், தகவலிறக்கம் செய்யவும், முதன்மைப் பொறியமைவு நிரல்களைப் பிறப்பிக்கவும் DOS சொந்தக் கணினிகளை (PC) அனுமதிக்கிற IBM மென்பொருள். சொந்தக் கணினியிலிருந்து முதன்மைப் பொறியமைவுக்கு அச்சடிப்பி வெளிப்பாடுகளையும் இது அனுமதிக்கிறது.

echo : எதிரொலி;எதிரளிப்பு : மறுமொழி : 1. செய்தித் தரவு பரிமாற் றங்களின் போது அனுப்பப்பட்ட சமிக்கை சற்று தமாதமாக வருவதன் மூலம் சமிக்கை பிரதிபலிப்பதைக் குறிப்பிடுதல். 2. கணினி வரைகலைகளில், கணினி அமைப்பிற்கு வரை கலைகளை உள்ளீடு செய்யும்போது வடிவமைப்பவர் பெறும் பதில்கள்.

echo cancellation : எதிரொலி அழித்தறவு : முதன்மை அனுப்பீட்டுக் குறியீட்டிலிருந்து ஏற்படும் எதிரொலிகளினால் உண்டாகும் தேவையற்ற குறியீடுகளைத் தனிமைப்படுத்தி, வடிகட்டுவதற்கான மிகைவேக அதிர் விணக்க மற்றும் அதிர்விணக்க நீக்கத் தொழில்நுட்பம்.

echo check : எதிரொலி சோதனை;மறுமொழிச் சோதனை : தரவு கணினி இடமாற்றல் இயக்கத்தின் போது துல்லியத்தைச் சோதித்தல். இம்முறையில் பெறப்பட்ட தரவுகளைத் தொடங்கிய இடத்திற்கு அனுப்பி மூலத் தகவல்களுடன் ஒப்பிடுதல்.

echoplex : எதிரொலிச் சரிபார்ப்பு : தரவு தொடர்பில் பிழை கண்டறியப் பயன்படும் ஒரு நுட்பம். தகவலைப் பெறும் நிலையம், பெற்ற தகவலை மீண்டும், அனுப்பிய நிலையத்துக்குத் திருப்பியனுப்பும். அதனைத் திரையில் கண்டு, தரவு துல்லியமாகப் பெறப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளலாம்.

echo suppressor : எதிரொலி ஒடுக்கி : ஒரு தொலைபேசி இணைப்பில் எதிர்த்திசை அனுப்பீட்டுக்கு வழி செய்கிற செய்தித்தொடர்பு உத்தி. இதன் மூலம், மின்சுற்று வழியைத் திறம்பட ஒரு வழிச்சுற்றாக்க முடிகிறது. தொலைபேசி இணைப்புகளில், குறிப்பாகச் செயற்கைக்கோள் மின்சுற்று வழிகளில், இடையூறாக இருக்கும் எதிரொலி விளைவுகளைக் குறைக்க இது பயன்படுகிறது.

Eckert, J. Presper : எக்கர்ட், ஜே. பிரஸ்பெர் : ஜான் மவ்க்லியுடன் சேர்ந்து பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்தின் மூர் மின்பொறியியல் கல்லூரியில் 1943 முதல் 1946-க்குள் ஈனியாக் கணினியை உருவாக்கியவர். முழுவதுமான பேரளவு மின்னணு இலக்கமுறை கணினி இதுதான். இன்று நாமறியும் கணினித் தொழிலை இதன் வளர்ச்சிதான் உருவாக்கியது.

ECL : இல்எல் : Emitter Coupled Logic என்பதன் குறும்பெயர். நடப்புமுறை அளவை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. டீடீஎல்ஐவிட வேகமானது. அவ்வளவு புகழ்பெற்றதல்ல.

eclipse : ஒளிமறைப்பு : 'டேட்டா ஜெனரல்'எனப்படும் அமைவனம் தயாரித்துள்ள 32 துண்மி நுண்கணினிகளின் வரிசை. தொடக்க 32 துண்மி உருவாக்கம்.

ECMA : எக்மா : ஐரோப்பியக் கணினி உற்பத்தியாளர் சங்கம்'என்று பொருள்படும் "European Computer Manufacturers' Association" என்ற ஆங்கிலத் தொடரின் தலைப்பெழுத்து குறும்பெயர்.

ECOM : ஈக்காம் : மின்னணு கணினி வழி அஞ்சல் : Electronic Computer Originated Mail என்பதன் குறும்பெயர். தொலைத் தகவல் தொடர்பு வசதிகள் மூலம் இலக்க வடிவில் செய்திகளை அனுப்பிப் பெறும் செயல்முறை.

E-commerce : மின் வணிகம்.கணினி பிணையங்கள் வழியாக வணிக நடவடிக்கைகளைப் பொதுவாகக் குறிக்கிறது. தற்போது இணையம் வழி நடைபெறும் வணிகத்தையும் இவ்வாறே குறிக்கின்றனர்.

ED : ஈடி : மிகை உயர் செறிவு : Extra High Density என்பதன் குறும்பெயர் இது 2. 88 MB /செருகு வட்டுகளைக் குறிக்கும்.

Edge : விளிம்பு : கணினி வரைகலையில் ஒரு கனசதுரத்தின் விளிம்புகள் போன்ற இரு திடப்பொருள்களின் சமதள முகப்புகளின் குறுக்கு வெட்டாக அமைந்துள்ள ஒரு நேர்கோட்டுக் கூறு.

edge card : விளிம்பு அட்டை : விளிம்பு இணைப்பியுடன் சேரும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட விளிம்பில் மட்டும் தொடரும் கோடுகள் உள்ள மின்சுற்று அட்டை.

edge connection socket : விளிம்பு இணைப்பு பொருத்துவாய் : விளிம்பு இணைப்பு குதை குழி.

edge cutter/trimmer : விளிம்பு வெட்டி/செதுக்கி : தொடர் வடிவ அச்சுக் காகிதத்தில் துண்டுப் பகுதிகளை வெட்டும் சாதனம்.

edge connector : விளிம்பு இணைப்பி : தாய் அட்டை அல்லது அடிப்பகுதியுடன் மின்சுற்று அட்டையை இணைக்கும்

துளை விளிம்பி (Slot) வடிவ மின்சாதனப் பொருத்தி.

edge punched card : விளிம்பு துளையிடும் அட்டை : துளையிட்ட நாடாவில் பயன்படுத்துவது போன்ற மாதிரியில் ஒரு விளிம்பில் மட்டும் துளைகளை இட்டு தரவுகளைப் பதிவு செய்யும் அட்டை. ஐந்து, ஆறு, ஏழு அல்லது எட்டு வழித்தடங்களில் குறியிடப்பட்ட முறையில் துளைகள் இடப்படும் இருமைக் குறியீட்டு பதின்ம அமைப்பில் குறியீடு அமையும்.

edge sharpening : விளிம்புக் கூர்மையாக்கல் : இலக்கமாக்கப்பட்ட படத்தின் விளிம்புகளை செயல்முறை மூலம் அல்லது மின்னணுவியல் பேனாவின் மூலம் கூர்மையாக்கும் முறை.

EDI (Electronic Data Interchange) : ஈடிஐ : மின்னணுவியல் தரவு மாறுகொள்ளல் : அமைவனங்களிடையிலான மின்னணுவியல் செய்தித் தொடர்பு நடவடிக்கைகள். எடுத்துக்காட்டு : அனுப்பாணைகள்;உறுதி யுரைகள்;பற்றுச்சீட்டுகள். பயன்படுத்தப்படும் சாதனம் எவ்வாறிருப்பினும், மற்றொரு அமைவனத்தின் கணினி கட்டமைவுடன் பயனாளர் இடைத் தொடர்பு கொள்வதற்கு இயல்விக்கிற ஈடிஐ பணிகளை தனித்தனிப் பணியமைவனங்கள் அளிக்கின்றன. edit:சீர்மை செய்தல்:தொகு;பதிப்பி;உள்ளிடு: 1. தரவுகள் சரியா என்று சோதித்தல். 2. சில எழுத்துகளைச் சேர்த்தும்,நீக்கியும் தரவுகளின் வடிவத்தினை தேவையான அளவில் மாற்றல். நிரலாக்கத் தொடரின் ஒரு பகுதியை அச்சிடுவதற்காக தரவுகளை தொகுக்கலாம். தேவையற்ற சுழி (பூஜ்யம்)களை நீக்கியும் சிறப்புக் குறியீடுகளைச் சேர்த்தும் தொகுக்கப்படும்.

editable post script:தொகுக்கத்தக்க பின்குறிப்பு:ஒரு சொல் பகுப்பி அல்லது பிற வரைவு மூலம் தொகுக்கப்படத்தக்க பின் குறிப்பு நிரல்களின் கோப்பு. நிரல்களை முதலில் உருவாக்கிய பயன்பாட்டினைப் பயன் படுத்தாமல் அந்த பின்குறிப்பு ஆவணங்களை மாற்றுவதற்கு இது அனுமதிக்கிறது.

edit data source:மூலத் தரவைத் தொகு.

editing:தொகுப்பாக்கம்;தொகுத்தல்:தரவுகள் அல்லது ஒரு நிரலாக்கத் தொடரில் மாற்றங்கள் செய்தல் அல்லது திருத்துதல்.

editing a file:பதிப்பித்தல்:ஒரு கோப்பில் மாற்றங்கள் செய்தல் அல்லது திருத்துதல்.

editing keys:தொகுத்தல் விசைகள்:ஆவணத்தில் திருத்தம் செய்து தொகுக்கப் பயன்படும் விசைத் தொகுதி சில விசைப்பலகைகளில் இருப்பதுண்டு. விசைப்பலகையின் முதன்மைப் பகுதிக்கும் எண்விசைத் திண்டுவுக்கும் இடையில் இருக்கும். தொகுத்தல் விசைகள் மூன்று இணைகளாக இருக்கும். செருகு(Insert);நீக்கு(Delete);முகப்பு(Home);இறுதி (End);முந்தைய பக்கம்(Page Up);பிந்தைய பக்கம்(Page Down).

editing run:தொகுக்கும் ஓட்டம்;தொகுப்போட்டம்:தொகுதி முறை செயலாக்கத்தில்,தொகுப்பு நிரலாக்கத் தொடரானது தரவுகள் செல்லத்தக்கவைதானா என்பதை ஆராயும். எண்களும்,தரவுகளும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வரிசைகளில் இருக்கிறதா என்று பார்த்து,தனித்தனியாக நுழைக்கப்பட்ட அல்லது தொடர்முறையிலான கூட்டல்களைச் சோதித்து சோதனை இலக்கங்களை நிரூபித்து திருத்துவதற்கும்,மீண்டும் சமர்ப்பிப்பதற்கும் ஏற்ற பிழைகளை அடையாளம் காணுதல்.

editing terminal:திருந்து முனையம்;தொகுப்பு முனையம்.

edit instruction:தொகுப்பு அறிவுறுத்தம்:திரைக் காட்சிக்காக அல்லது அச்சடிப்பதற்காக ஒரு களத்தை உருவமைக்கிற கணினிக் கட்டளை. ஒரு தொகுப்பு முகமூடி மூலம் இது பதின்மப் புள்ளிகளையும், அரைப் புள்ளிகளையும் டாலர் குறியீடுகளையும் தரவுக்குள் புகுத்துகிறது.

edit key : தொகுப்பு விடைக் குறிப்பு : செயல்முறையை தொகுப்பு முறையாக மாற்றுகிற விடைக் குறிப்பு இணைப்பு அல்லது செய்பணி விடைக் குறிப்பு.

edit line : தொகுப்பு வரி;பதிப்பு வரி : விரிதாள் அல்லது சொல் தொகுப்பு நிரலாக்கத் தொடர் பயன்படுத்தப்படும்போது திரையில் காட்டப்படும் நிலை அறிக்கை வரி. அடையாளம் சுட்டும் அம்புக்குறி அப்போது எங்கே இருக்கிறது என்றும், எவ்வளவு நினைவகம் மீதமுள்ளது என்றும், பயனில் உள்ள கோப்பின் பெயர் என்ன என்றும் பயனாளருக்கு இது கூறுகிறது. தரவுவின் வகைகளில் ஒன்று அல்லது இரண்டினைக் கூறலாம். அடையாளம் காட்டும் அம்புக் குறி இடத்தில் உள்ள உள்ளடக்கம் அல்லது தரவு திட்டத்தின் அமைப்பு போன்றவற்றை விரி தாளில் இது காட்டும்.

edit mask : தொகுப்பு முகமூடி : உருவமைவுக் குறியீடுகளைக் குறிக்கிற எழுத்துகளின் தோரணி. இதன் வழியாகத் தரவுகள் திரைக்காட்சிக்காக, அல்லது அச்சடிப்பதற்காக வடிகட்டப்படுகின்றன.

edit menu : பதிப்புக் கட்டளைப் பட்டியல்.

edit mode : தொகுக்கும் முறை;பதிப்பு நிலை : பல நிரலாக்கத் தொடர்களில் உள்ள முறை. முழு தரவுகளையும் மீண்டும் நுழைக்கத் தேவையின்றி தரவு கட்ட உள்ளடக்கங்களை மட்டும் எளிதாக மாற்ற உதவுவது.

editor : தொகுப்பி;பதிப்பி : வாசகங்களையும் பிற செயல்முறை அறிவுறுத்தங்களையும் இடைத்தொடர்பு மூலம் மறுஆய்வு செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு செயல் வரைவு.

edit play list : இயங்கு பட்டியலைத் தொகு.

edit programme : தொகுப்பு செயல் வரைவு : பயனாளரின் உட்பாட்டினைச் செல்லுபடியாக்கி, கோப்பில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள பதிவேடுகளில் சேமித்து வைக்கிற தரவு பதிவுச் செயல்முறை. ஒரு கோப்பில் ஏற்கனவே இருக்கும் தரவை மாற்றுவதற்கு அனுமதிக்கிற செயல்முறை.

edit query : வினவல் தொகு. edit routine : தொகுப்பு வாலாயம் : தரவுவின் செல்லுந் தன்மையைச் சோதனை செய்கிற ஒரு செயல் வரைவிலுள்ள நிரல்கூறு.

edlin : எட்லின் : DOSஇல் பயன்படுத்தப்படும் பழைய வாசகத் தொகுப்பி.

edmonton. ca : எட்மான்டன். சிஏ : இணையத்தில், ஒர் இணையதள முகவரி கனடாவிலுள்ள எட்மான்டனில் உள்ளது என்பதைக் குறிக்கும் புவிப்பிரிவுப் பெருங்களப் பெயர்.

EDO DRAM : ஈடோ டிரோம் : நீட்டித்த தரவு வெளியீடு இயங்குநிலை குறிப்பின்றி அணுகு முகவரி என்று பொருள்படும்'Extended Data Out Dynamic Random Access Memory'என்ற சொல்தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். டிரேமைவிட வேகமாகப் படிக்க முடிகிற ஒருவகை நினைவகம். முந்தைய சுழற்சியில் ஒரு விவரத்தைப் படித்துக் கொண்டிருக்கும்போதே, புதிய படிப்புச் சுழற்சியைத் தொடங்க அனுமதிக்கும் செயல். இது, ஒட்டு மொத்தமாக கணினியின் செயல் திறனை அதிகமாக்கும்.

EDO RAM : ஈடோ ரேம் : நீட்டித்த தரவு வெளியீடு குறிப்பின்றி அணுகு நினைவகம் என்று பொருள்படும், Extented Data Out Random Access Memory என்ற சொல்தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். இயங்குநிலை ரேமில் ஒருவகை. அடுத்த நினைவக அணுகல் தொடங்கும்போது, மையச் செயலகத்துக்குத் தகவலைத் தயாராக வைத்திருக்கும். இதனால் கணினிச் செயல்பாட்டு வேகம் அதிகரிக்கிறது. பென்டியம் கணினிகளில் இன்டெலின் டிரைட்டன் சிப்புத் தொகுதி மற்றும் டிரேம் உண்டு.

EDP : ஈடிபி : Electronic Data Processing என்பதன் குறும்பெயர்.

EDS : ஈடிஎஸ் : Exchangeable Disk Store என்பதன் குறும்பெயர்.

EDSAC : Electronic Delayed Storage Automatic Computer என்பதன் குறும்பெயர். சேமிக்கப்பட்ட நிரலாக்கத் தொடர் கோட்பாட்டை செயல்படுத்திய முதல் இலக்கமுறை கணினி. 1949இல் இங்கிலாந்தில் உள்ள கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் உருவாக்கப்பட்டது.

. edu : . இடியு : இணையக் களப்பெயர் முறைமையில் உயர்நிலைக் களம். கல்வி நிலையங்கள் தம் தளப் பெயர்களில் பின்னொட்டாக இப்பெயரைச் சேர்த்துக் கொள்கின்றன. (எ-டு) www. annanuniv. edu. அமெரிக்காவில், பால்வாடி முதல் உயர்நிலைப்பள்ளிக் கல்வி வரை அளிக்கும் கல்விக் கூடங்கள், கே. 12. யுஎஸ் என்னும் உயர்நிலைக் களப்பெயரைப் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன. அல்லது வெறுமனே யுஎஸ் என்று பயன்படுத்துகின்றன.

edutainment : கல்வியேற்பு : கல்விச் சாதனங்களை ஏற்றுக் கொள்ளுதல். இது தொடர்பான மற்றொரு சொல்'தரவு ஏற்பு' (Infortainment).

EDVAC : எட்வாக் : Electronic Descrete Variable Automatic Computer என்பதன் குறும்பெயர். அமெரிக்காவில் உருவாக்கப்பட்ட சேமிக்கப்பட்ட நிரலாக்கத் தொடர் கொண்ட முதல் கணினி. 1951இல் ஜான் நியூமென் என்பவரால் பென்சில்வேனியா பல்கலைக் கழகத்தில் மூர் மின்பொறியியல் கல்லூரியில் உருவாக்கப்பட்டது.

EEMS : இஇஎம்எஸ் : மேம்படுத்திய விரிவாக்க நினைவக வரன்முறை என்று பொருள்படும் Enhanced Expanded Memory Specification என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். மூலமான விரிவாக்க நினைவக வரையறைகளை (EMS) மேம்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டது. இஎம்எஸ்ஸின் 3ஆம் பதிப்பு தரவு சேமிப்பையும், நான்கு பக்கச் சட்டங்களையுமே (Frames) அனுமதிக்கும். ஆனால் இஇஎம்எஸ், 64 பக்கங்களை அனுமதிப்பதுடன் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய நிரலாக்கத் தொகுதிகளை விரிவாக்க நினைவகத்தில் இருத்தவும் அனுமதிக்கிறது. இஇஎம்எஸ்ஸின் சிறப்புக் கூறுகள் இஎம்எஸ் பதிப்பு 4. 0-வில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

EEPROM : ஈப்ரோம் : Electronically Erasable and Programmable Read Only Memory என்பதன் குறும்பெயர். மின்னோட்டத்தால் மாற்றத்தக்க படிப்பு நினைவகமாகும்.

EEROM : ஈரோம் : மின்சாரத்தால் அழுத்தி மீண்டும் நிரலாக்கத் தொடர் அமைக்கக் கூடிய சேமிப்புச் சாதனம்.

E-fax : மின் தொலைநகல்.

effective address : செயல்படும் முகவரி : ஒரு குறிப்பிட்ட முகவரியில் முகவரி மாற்றல் இயக்கத்தைச் செய்வதன் மூலம் கிடைக்கும் முகவரி. effective data transfer rate : செயல்படு தரவு மாற்று வீதம்.

effectiveness : செயல்திறம் : விரும்பிய நோக்கத்திற்கேற்ப எந்த அளவுக்கு வெளியீடு சாதிக்கிறது என்பதைக் குறிப்பது.

effectors : அகவுணர்வி : உள்ளமைவுச் சூழல் மாற்றத்துடன் இடைத் தொடர்பு கொள்கிற சாதனங்கள்.

effects : விளைவு;செயல் விளைவு.

efficiency : இயக்குதிறம்;வினைத் திறன்.

efficient : செயல்திறன்மிக்க;செயலாற்றல் நிறைந்த.

e-form : மின்படிவம் : மின்னணுப் படிவம் என்பதன் சுருக்கம். ஒரு கணினிப் பிணையத்தில் இருக்கின்ற ஒரு வெற்றுப் படிவம். பயனாளர் ஒருவர் தேவையான விவரங்களை அப்படிவத்தில் நிறைவுசெய்து, உரிய நிறுவனத்துக்கு அப்பிணையம் வழியாகவே அனுப்பி வைக்க முடியும். இணைய நிறுவனங்கள் பலவும் தத்தமது வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பெறவேண்டிய விவரங்களை இதுபோன்ற படிவங்கள் மூலம் பெறுகின்றன. இணையத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மின்படிவங்கள் பெரும்பாலும் சிஜிஐ என்னும் உரைநிரல் மொழியில் உருவாக்கப்படுகின்றன. மறையாக்கம் மூலம் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

EFT : ஈஎப்டி (மின்னணுவியல் நிதிப் பரிமாற்றம்) : Electronic Funds Transfer என்பதன் சுருக்கம். காசோலை போன்ற காகித ஊடகம் மூலமாக இல்லாமல் மின்னணுச் சாதனம் மூலம் ஒரு கணக்கிலிருந்து இன்னொரு கணக்குக்கு மின்னணு நிதி மாற்றல் (EFT) மாற்றித் தருகிறது. அவ்வப்போது கட்டவேண்டிய பில்களுக்கு இம்முறை மிகவும் புகழடைந்து வருகிறது.

. eg : . இஜி : இணைய தள முகவரி எகிப்து நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் புவிப் பிரிவுப் பெருங்களப் பெயர்.

EGA : இஜிஏ (உயர் வரை கலைத் தகவமைவு) : Enhanced Graphics Adapter என்பதன் குறும்பெயர். IBM ஒளிப் பேழைக் காட்சி தர அளவு. இது, நடுத்தர உருச்செறிவு வாசகத்தையும் வரைகலையையும் அளிக்கிறது. இது முந்திய காட்சி முறைகளை ஆதரிக்கிறது. இதற்கு ஒர் இலக்க RGB தேவை.

egoless programming : ஆவணமற்ற நிரலாக்கத் தொடர் அமைத்தல் : நிரலாக்கத் தொடர் அமைப்பதை ஏற்பாடு செய்யும் ஒரு கோட்பாடு. இம்முறையில் வெற்றிக்கான பெருமை அல்லது தோல்விக்கான பழி ஒருவருக்கே போய்ச் சேராமல் பலர் பங்கிட்டுக் கொள்கின்றனர். அமைப்பு நடையோட்டம் மற்றும் பல தொழில் நுட்பங்களை இது பயன்படுத்துகிறது.

e-government : இணைய அரசு, மின் அரசு.

e-health care : மின் உடல்நலப் பாதுகாப்பு;இணைய நலப் பாதுகாப்பு.

EIA : இஐஏ : Electronic Industries Association என்பதன் குறும்பெயர்.

EIA interface : இஐஏ இடைமுகம் : நுண்கணினிகளுக்கும் வெளிப்புற உறுப்புகளுக்கும் இடையிலும், மோடெம்களுக்கும் முகப்புகளுக்கும் இடையிலும் உள்ள தரமான இடைமுகம்.

eight bit chip : எட்டுத் துண்மிச் சிப்பு : தரவுகளை ஒரு நேரத்தில் எட்டுத் துண்மிகள் என்ற வகையில் செயலாக்கம் செய்யும் மையச் செயலகச் சிப்பு.

eighty-column display : எண்பது, நெடுக்கை திரைக்காட்சி;எண்பது எழுத்துக் காட்சி.

elastic banding : நெகிழ்வுக் கட்டமைவு : கணினி வரைகலையில், திரையில் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியிலிருந்து இன்னொரு புள்ளிக்கு வரையப்படும் ஒரு கோட்டின் இயக்கம். இரண்டாவது புள்ளியை, ஒரு நுண் பொறியைப் பயன்படுத்தித் திரையில் நகர்த்தலாம். அந்தக் கோடு நெகிழ்வுப் பொருளால் செய்யப்பட்டது போன்று, கோட்டின் நீளத்தை நீட்டலாம் அல்லது சுருக்கலாம். இது கணினி அடிப்படையிலான வடிவமைப்புச் செயல் முறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனை'ரப்பர் கட்டமைவு' (Rubber banding) என்றும் கூறுவர்.

elastic buffer : நெகிழ்வு இடைத் தடுப்பு : மாறுபடத்தக்க தரவு அளவினை, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தின் தேவைக்கேற்ப இருத்தி வைத்துக் கொள்கிற ஒர் இடைத் தடுப்பு.

electrical accounting machine : மின்னியல் கணக்கு வைப்பு எந்திரம் : நிரந்தரமாக மின் எந்திர முறையில் இயங்குகிற தரவு செய்முறைப்படுத்தும் சாதனம்.

electrical communications : மின் தகவல் தொடர்புகள் : ஒரு ஆரம்ப இடத்திலிருந்து தோன்றிய தரவை மின்சக்தியாக அல்லது புலங்களாக மாற்றி, மின்கட்ட மைப்புகள் மூலம் வேறு ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பப்பட்டு, பெறுகின்ற பொருளில் விளங்குவதற்கு ஏற்ற வகையில் மீண்டும் மாற்றும் அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்ப முறை.

electrical schematic : மின்சார திட்டமுறை : வன்பொருள் மின் சுற்று அல்லது அமைப்பின் தருக்கமுறை வரிசையை வழக்கமான குறியீடுகளைக் கொண்டு குறிப்பிடும் வரை படம். கணினி உதவிடும் வடிவமைப்பிலும் இதை அமைக்க முடியும்.

electrically operated computer : மின்னியக்கக் கணினி.

electric bulb : மின்குமிழ்.

electroluminescent : மின்சுடரொளி : செறிவான, தெளிவான உருக்காட்சியையும் அகன்ற பார்வைக் கோணத்தையும் அளிக்கிற தட்டையான சேணக் காட்சி. இது, ஓர் x அச்சு மற்றும் y அச்சுச் சேணத்திற்கிடையே ஒரு மெல்லிய பாஸ்வரப் படலத்தைக் கொண்டிருக்கிறது. x - y ஆயங்களில் மின்னேற்றப்பட்டதும், அதனையொட்டிய பகுதியிலுள்ள பாஸ்வரம், கணினியில் காணக்கூடிய ஒளியை உமிழ்கிறது. பாஸ்வரம் பொதுவாக பழுப்பு நிறமாக இருக்கும். பச்சைப் பாஸ்வரமும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

electroluminescent display : மின் ஒளிர்வு திரைக்காட்சி : மடிக் கணினிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தட்டை வடிவத் திரைக்காட்சியில் ஒருவகை. செங்குத்து மற்றும் கிடைமட்ட மின்வாய்களுக்கு (electrodes) இடையே ஒரு பாஸ்பர் அடுக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கும். மின்வாய்கள் எக்ஸ்-ஒய் ஆய அச்சுகளாகச் செயல்படுகின்றன. இரண்டு மின்வாய்களும் மின்னூட்டம் பெறும்போது, அவற்றின் குறுக்குவெட்டுப் புள்ளியில் அமைந்த பாஸ்பரஸ் ஒளியை உமிழும். மின்ஒளிர்வுத் திரைக்காட்சி ஏனைய காட்சித்திரைகளை விட விரிவான பார்வைக் கோணத்தையும் தருகின்றன. தற்போது இத்தகைய காட்சித் திரைகளுக்குப் பதில் இயங்கணி (active matrix) எல்சிடி திரைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

electrolysis : மின்பகுமம் : ஒரு வேதிக் கூட்டுப் பொருளினூடே (Chemical Compound) மின்சாரதைச் செலுத்தி, மூலத் தனிப் பொருட்களாகப் பிரிக்கும் செயலாக்கம.

electromagnet : மின்காந்தம் : மின்விசை மூலம் ஆற்றலூட்டப் பட்ட காந்தம். இதில், ஒரு கம்பிச்சுருள், ஓர் இரும்புத் தண்டின் மீது சுற்றப்படுகிறது. கம்பியில் மின்விசை பாயும் போது இரும்புத்தண்டு காந்தத் தன்மை பெறுகிறது.

electromagnetic delay fine : மின் காந்த சுணக்கச் சுற்று : தொடக்கக் கால கணினிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டது. தாங்கிகளின் மூலம் மின்காந்த அலைகளைப் பரப்புவதனால் இயக்கப்படும் சுணக்கச் சுற்று.

electromagnetic disk : மின்காந்த வட்டு.

electromagnetic heads : மின்காந்த முனைகள்.

electromagnetic radiation : மின் காந்தக் கதிர்வீச்சு : மனிதர் உட்பட அனைத்துப் பொருள் களிலும் இருந்துவரும் ஆற்றல். இது மின்காந்த நுண்ணலைகள், காமாக்கதிர்கள், எக்ஸ்- கதிர்கள், புறஊதா ஒளி, கண்காணும் ஒளி, அகச்சிவப்பு ஒளி, ராடார் போன்றவற்றைத் தன்மய மாக்கிக் கொள்கிறது.

electromagnetic spectrum : மின்காந்த நிறமாலை : மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு உருவடிவம்.

electromechanical : மின் எந்திர முறையிலான : மின்சாரமுறை எந்திரமுறை ஆகிய இரண்டு கொள்கைகளின் அடிப்படைகளைப் பயன்படுத்தி தரவுகளைச் செயலாக்கம் செய்யும் சாதனம் அல்லது அமைப்பு பற்றியது.

electro mechanical relay : மின் எந்திரவியல் அஞ்சல் : அசையும் உறுப்புகள் இறுதியில் தேய்ந்து போவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள, காந்த விசையால் இயக்கக்கூடிய எந்திரப் பொறியமைவு.

electrormotive force : மின்னியக்க விசை : ஒரு மின்சுற்று வழியிலுள்ள அழுத்தம். இது 'ஒல்ட்' (Volts) அலகுகளில் அளவிடப்படுகிறது.

electron : மின்னணு (எதிர்மின் னணு) எதிர்மின்மம் : ஓர் அணுவின் உட்கருவில் வட்டமிடுகிற அடிப்படைத் துகள்கள். எலெக்ட்ரான், எதிர்மின்னேற்றம் செய்யப்பட்டதெனக் கருதப் படுகிறது.

electron beam : மின்னணுக் கற்றை : ஓர் ஏற்புப் பொருள் மீது செலுத்தப்படுகிற எலெக்ட் ரான் அல்லது மின்னணுக் கற்றை.

electron beam deflection system : மின்னணு ஒளிக்கற்றை/விலகல் அமைப்பு : மின்சார அல்லது காந்தப் புலத்தின் தாக்கத்தினால் அதே திசையில் மின்னணுக்கள் குறுகிய பாதையில் நகர்வது.

electron beam lithography : மின்னணுக் கற்றை கற்பாள அச்சு முறை : எலெக்ட்ரான் கற்றைகளைப் பயன்படுத்தி மின்சுற்று வழிகளை உண்டாக்குகிற ஓர் உத்தி.

electron gun : மின்னணுத் துப்பாக்கி : எலெக்ட்ரான்களின் ஒரு நுண்ணிய கற்றையை உண்டாக்குகிற சாதனம். இந்தக் கற்றை ஓர் எதிர்மின்கதிர்க் குழலில் பாஸ்வரத் திரைமீது விழச் செய்யப்படுகிறது.

electronic : மின்னணு சார்ந்த : சாதாரண கடத்திகள் மூலம் மின்சாரம் தாராளமாக ஓடு வதற்கு மாறாக அரைக்கடத்திகள், வால்வுகள், வடிகட்டிகளின் வழியாக மின்சாரம் ஓடுவது தொடர்பானது. மிகவேகமாக இயங்கும் மின்னணுப் பொத்தான்கள் மூலம் மின்சாரத்தை ஓடவோ அல்லது நிறுத்தவோ செய்யும் மின்னணுச் சாதனங்கள் தேர்வு முறையிலும் கூட்டாகவும் பயன்படுத்துவதில் தான் கணினி தொழில் நுட்பத்தின் சாராம்சமே உள்ளது.

electronic accounting machine (EAM) : மின்னணு கணக்கு வைப்புப் பொறி (இ. ஏ. எம்) : விசைத்துளை, எந்திரப் பிரிப்பி பட்டியலிடுவான் அல்லது சேர்ப்பி போன்ற பெருமளவில் மின் எந்திரத்தன்மையுள்ள கணக் கீட்டுக் கருவி.

electronically programmable : மின்னணு முறையில் நிரலாக்கத் தொடரமைக்கக் கூடிய : 'ப்ராம்' நிரலாக்கத் தொடர் அமைப்புக் கருவியைப் பயன்படுத்தி இருமைக் குறியீட்டு முறையில் 1, 0 வடிவங்களில் தரவுகளை மின்னணு முறையில் சேர்க்கக் கூடிய இலக்கமுறைச் சாதனம் அல்லது நிரலாக்கத் தொடர் அமைக்கும் ராம் பற்றியது.

electronic blockboard : மின்னணுக் கரும்பலகை.

electronic book : மின்னணு நூல்.

electronic bulletin board : மின்னணு செய்திப்பலகை : செய்திகளின் பட்டியலை வைத்திருக்கும் மின்னணு அமைப்பு. தங்களது கணினி அமைப்புகளில் இருந்து இந்தப் பல கையுடன் தொடர்பு கொண்டு செய்திகளை பெறமுடியும் அஞ்சல் செய்யமுடியும் அல்லது அங்கே இருக்கும் செய்திகளைப் படிக்க முடியும்.

electronic calculators : மின்னணுக் கணிப்பான்;மின்னணுக் கணிப்பிகள். elelctronic circuit : மின்னணுவியல் சுற்றுவழி : ஒருங்கிணைந்த மின்னணுவியல் அமைப்பிகளின் வரிசை. ஒரு பணியைச் செய்வ தற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தோரணியில் மின் விசை செலுத்தப்படுகிற ஒரு வழி இதுவாகும். இலக்க முறைக் கணினிகளில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணுவியல் சுற்று வழிகள், வெவ்வேறு ஈரிலக்க எண்களைக் கையாளுகின்றன. வானொலி, தொலைக்காட்சி போன்ற ஒத்தியல்புச் சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணுவியல் சுற்று வழிகள், மின்னியல் அதிர்வுகளைக் (அலை வெண்கள்) கையாளுகின்றன.

electronic circuits : மின்னணுச் சுற்றுவழிகள் : மின்சுற்று வழிகள்.

electronic commerce : மின்னணு வணிகம் : கணினிப் பிணையம் வழியாக மேற்கொள்ளப்படும் வணிக நடவடிக்கை. மின்வணிகம், நிகழ்நிலை (Online) தரவு சேவை, இணையம் அல்லது அறிக்கைப் பலகைச் சேவை (BBS) ஆகியவற்றின் வழியாக ஒரு பயனாளருக்கும் ஒரு வணிக நிறுவனத்துக்கும் இடையே நடைபெறுவதாக இருக்கலாம். ஒரு வணிக நிறுவனத்துக்கும் அதன் வாடிக்கையாளருக்கும் இடையே, மின்னணு தரவு பரிமாற்றத் (EDI) தடங்கள் வழியாக நடைபெறும் எவ்வித வணிகத் தரவு பரிமாற்றமாகவும் இருக்கலாம்.

electronic computer : மின்னணுக் கணினி.

electronic content : மின்னணுவ உள்ளடக்கம் .

electronic cottage : மின்னணுக் குடிசை : மின்னணுக் குடில் : மைய அலுவலகத்துடன் தங்களது வீட்டிலிருந்தே கணினி மூலம் தொடர்பு கொண்டு வேலைகளைச் செய்யும் தொழிலாளர் பற்றிய கோட்பாடு.

electronic credit : மின்னணுப் பற்றுஇணையத்தின் வழியாக பற்று அட்டை பரிமாற்றங்கள் மூலம் நடைபெறும் மின் வணிக நடைமுறை.

electronic data change : மின்னணு தரவு மாற்றி.

electronic data interchange (EDI) : மின்ன ணுவியல் தரவு இடைப் பரிமாற்றம் (இடிஐ) : பற்றுச் சீட்டுகள், அனுப்பாணைகள் போன்ற வடிவங்கள் தொடர்பான தரவுகளை, நாடாப் பரி மாற்றம் அல்லது தொலைபேசி இணைப்புகள், மின்னணுவியல் அஞ்சல், கணினிகள் மூலமாக வழங்குகிற பொறியமைவு. ஒரு வணிக நடவடிக்கையை முடிவு செய்வதற்கு முன்பு கொள் வினையாளர்களும் பொருள் வழங்குவோரும் பல ஆவணங்களை முடிவுறுத்த வேண்டியிருக்கிறது. பன்னாட்டு வணி கத்தில், நாடுகளிடையிலான சுங்கவரி முனையங் கள் வணிக நடவடிக்கையைத் தாமதப்படுத்து கின்றன. இத் தாமதங்களை இந்த முறை தவிர்க் கிறது.

electronic data processing (EDP) : மின்னணு தரவு செயலாக்கம் : ' (இடிபி) இடிபி என்பது Electronic Data Processing என்பதன் குறும் பெயராகும். மின்னணு இலக்கமுறை கணினி போன்ற மின்னணுக் கருவியினால் பெருமளவு செய்யப்படும் தரவு செயலாக்கம்.

electronic data processing system : மின்னணு தரவு செயலாக்க அமைப்பு : மின்னணு வேகத்தில் மின்னணு மின் கற்று களைப் பயன்படுத்தும் எந்திரங்களைக்கொண்டு தரவு செயலாக்கம் செய்யும் அமைப்பு. மின் காந்தக் கருவிக்கு மாறானது.

electronic device : மின்னணுச் சாதனம்; மின்னணுக் கருவி.

electronic document : மின்னணு ஆவணம்.

electronic document distribution : மின்னணு ஆவணப் பகிர்மானம்.

electronic filing : கோப்பு அமைத்தல் : வட்டுகள் அல்லது நாடாக்களின் மீது மின்னணு முறையில் தகவலை எவ்வாறு கணினி அமைப்பு கள் சேமிக்கின்றன என்பதைக் குறிப்பிடுவது.

electronic frontier foundation : மின்னணு எல்லை நிதிய நிறுவனம் : கணினிப் பயனாளர் களின் பொது உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற் கென்றே உருவாக்கப்பட்ட, பொதுநல அமைப் பாகும். அமெரிக்காவில் சூதாட்டக்காரர்களிடம் இரகசியப் போலீசார் அதிரடிச் சோதனைகளை நடத்தி வந்தனர். அதனை எதிர்கொள்ள 1990ஆம் ஆண்டு மிட்சேல் கபூர், ஜான் பெர்ரி பார்லோ ஆகிய இருவரும் சேர்ந்து இந்த அமைப்பைத் தொடங்கினர்.

electronic funds transfer (EFT) : மின்னணு நிதி மாற்றல் (இஎஃப்டீ) : இஎஃப்டீ என்பது Electronic Funds Transfer என்பதன் குறும்பெயர். ரொக்கம் இல்லாத முறையில் சரக்கு கள் சேவைகளுக்குப் பணம் செலுத்துவது, பரிமாற் றத்தில் ஈடுபட்டுள்ள இரண்டு நபர்களுடைய கணக்குகளை மின்னணு முறையில் கணினி களைப் பயன்படுத்தி சரி செய்யப்படுகிறது. இன்சூரன்ஸ் பிரிமியம் போன்று அடிக்கடி கட்டப்பட வேண்டிய வற்றைக் கட்டுவதற்கு அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

electronic industries association : மின்னணுத் தொழில்கள் சங்கம் : இஐஏ : இஐஏ (EIA) என்பது Electronic Industries Association என்பதன் குறும்பெயர். தகவல் வழங்குதலில் தர நிர்ணயம் உருவாக்கி, தகவலை வழங்கி, அரசுடன் தொடர்பு கொண்டு மக்கள் தொடர்பை கவனித்து வருகிற மின்னணு உற்பத்தி யாளர்கள் சங்கம்.

electronic journal : மின்னணு இதழ் : ஒரு கணினி அமைப்பு செய்கின்ற பணிகளை நேர் வரிசையில் தொகுக்கின்ற மின்னணுக் கோப்பு.

electronic magazine : மின்னணு இதழ் : 1. ஒளிநாடா அல்லது ஒளி வட்டு வடிவத்தில் வெளி யிடப்படும் பருவ இதழ். 2. ஒரு வகை மின்னணுப் பதிவு முறை.

electronic mail : மின்னணு அஞ்சல்; மின்ன ஞ்சல் : தொலைத் தகவல் தொடர்பு வசதிகளைப் பயன்படுத்தி இலக்கமுறை வடிவத்தில் செய்தி களை அனுப்பும் செயல் முறை. Email என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

electronic mail address : மின்னணு அஞ்சல் முகவரி;மின்னஞ்சல் முகவரி electronic mall : Slsinsurg) அங்காடி கணினிப் பிணையங் களில் குறிப்பாக இணையத்தில் நிகழ்நிலை வணிகச் செயல்பாடுகளின் மெய்நிகர் தொகுப்பு (Virtual Collection). ஒன்றையொன்று சார்ந்த வணிகச் செயல்பாடுகள் ஒன்று இன்னொன்றின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் வகையில் ஓர் இணைய தளத்தில் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.

electronic market place : மின்னணுவியல் அங்காடிக் கூடம் : தரவு பணியங்கள், ஒளிப் பேழை வாசகப் பணியங்கள் வாயிலாகக் கொள்வினை, விற்பனை செய்தல். எடுத்துக்காட்டு : ஆதாரம், கணினிப் பணியம்;அருந்திறல் பணி.

electronic messaging : மின்னணுவியல் செய்தியனுப்பீடு : இது, மின்னணுவியல் அஞ்சல் போன்றதேயாகும்.

electronic music : மின்னணு இசை : மின் இசை : மின்னணு முறையில் ஒலிகள் உருவாக்கப்படு கின்ற இசை

electronic numeric integrator and calculator (ENIAC) : மின்னணு எண்மான ஒருங்கிணைப்பி மற்றும் கணிப்பி. electronic office : மின்னணு அலுவலகம் : | கணினி மற்றும் செய்தி தரவு தொடர்பு தொழில் நுணுககங்களைச் சார்ந்து செயல்படுகின்ற அலுவலகம்.

electronic paper : மின்னணுத் தாள் : மின்னணுக் காகிதம்.

electronic pen : மின்னணு எழுதுகோல் : நிரலாக்கத் தொடர் கட்டுப்பாட்டில் கத்தோட் கதிர்க் குழாயுடன் சேர்ந்து தகவலை உள்ளிடும் அல்லது மாற்றும் பேனா போன்ற ஒரு எழுது பொருள். ஒளிப்பேனா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

electronic point of sale (EPOS) : மின்னணு விற்பனை முனையம்.

electronic power supply : மின்னணு மின் வழங்கல் : குழாய்கள் மற்றும் அரைக் கடத்திச் சாதனங்களில் உள்ள மின்னணு மின்சுற்றின்போது மின்சார வோல்டேஜ்களில் அலைகளின் இயக்கத் துக்குத் தேவையான மின்சக்தியை வழங்கும் வேலையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள மின்சக்தியின் மூலாதாரம்.

electronic printer : மின்னணுவியல் அச்சடிப்பி : அச்சிடும் செயல்முறையைக் கட்டுப்படுத்து வதற்கு லேசர் அச்சடிப்பி, வரிவாரி அச்சடிப்பி போன்ற மின்னணுவியல் சாதனங்களைப் பயன்படுத்தும் அச்சடிப்பி.

electronic publishing : மின்னணு பதிப்புமுறை : அச்சிடுதல் தவிர பிற வகையில் எளிதில் தொகுக்கவும் கூடுதல் வசதி பெறவும் ஏற்ற வகையில் தகவலை அனுப்ப அல்லது சேமிக்கத் தேவையான பலவகை நடவடிக்கை களை உள்ளடக்கிய தொழில்நுட்பம். கல்வி மென் பொருள் வட்டுகள், கல்வி மென்பொருள் பேழை கள், நேர்முக தரவுத் தளங்கள், மின்னணு அஞ்சல் ஒளிச் செய்தி, தொலைச் செய்தி, ஒளிநாடா பேழை கள், ஒளிவட்டுகள் போன்ற பல முறைகளில் தரவு சேமித்து அனுப்பப்படுகிறது.

electronics : மின்னணுவியல் : வாயுக்கள் அல்லது வெற்றிடம் அல்லது அரைக் கடத்திப் பொருட்கள் மூலமாகச் செல்லும் மின்சக்தியைக் கட்டுப்படுத்தி இயக்குதல் தொடர்பான அறிவியல், தொழில் நுட்பப் பிரிவு.

electronic shopping : மின்னணு கடைச் செலவு.

electronic signature authenticator software : மின்னணு கையெழுத்து சான்றுறுதி மென் பொருள்.

electronic smoke trails : மின்னணுவியல் புகைத் தடங்கள் : ஒரு தாரை விமானம் வானத்தில் விரைவாகச் செல்லும்போது விட்டுச் செல்லும் புகைத் தடங்கள்.

electronic speech synthesis : மின்னணு பேச்சு ஒருங்கிணைவு.

electronic spreadsheet : மின்னணு விரிதாள் : கணினி முகப்பை ஒரு பெரிய பேரேட் டின் தாளாக மாற்றும் கணினி நிரலாக்கத் தொடர். தொகுப்புப் பயனாளர் குறிப்பிடும் விதி களின்படி பெரிய நிரல்கள், நிரைகளில் எண்கள் மாறுவதை அனுமதிக்கிறது. ஒரு உள்ளீடு மாறும்போது மொத்த எண்களும் மாறும். கலவையான கணிப்பு களும் எண்முறை எதிர்பார்ப்புகளும் சோர்வடைய வைக்கும் மனித கணக்கீடுகள் இல்லாமல் செய்ய வைக்கும் முறை.

electronic station : மின்னணுவியல் நிலையம் : மின்னணுவியல் பரிசோதனைகளையும் ஆராய்ச்சிகளையும் நடத்துவதற்கான ஒரு பணி நிலையம்.

electronic storefront : மின்னனணுக் கடைமுனை : இணையத்தில் ஒரு நிறுவனம் தன்னுடைய விற்பனைப் பொருட் களைக் கடை பரப்பி வைத்து, வாடிக்கையாளர்கள் தொடர்பு கொள்வதற்கு அல்லது நிகழ் நிலை விற்பனைக்கு வழி செய்தல்.

electronic table : மின்னணு வரை பட்டிகை.

electronic switch : மின்னணுவியல் விசை : மின்னோட்டத்தின் மூலம் தூண்டிவிடப்படும் தொகுப்பு/ விடுப்பு விசை.

electronic tablet : மின்னணுப் பலகை.

electronic text : மின்னணு உரை.

electronic text manipulation : மின்னணு வியல் வாசகக் கைத் திறன் : ஒரு சொல் பகுப்பியில் ஒரு வாசகத்தை அச்சிடுவதற்கு முன்பு அந்த வாசகத்தை உருவாக்கவும், பார்வையிடவும் பதிப்பிக்கவும் கையாளவும் உள்ள வசதிகள்.

electronic wand : மின்னணு ஒளிக்கோல்; மின்னணு மாத்திரைக் கோல்.

electron tube : மின்னணுக் குழாய் : மின்னணுச் சமிக்கைகளை அனுப்பவும், திறன் பெருக்கவும் பயன்படும் ஒரு சாதனம். உலோகத் தகடுகள் அல்லது வலைகள் போன்ற மின்னணு உறுப்புகள் உள்ளே பொருத்தப்பட்ட, உறையிடப் பட்ட கண்ணாடிக் குழாய். இப்போதெல்லாம் பல்வேறு கருவிகளில் மின்னணுக் குழாய் களுக்குப் பதில் மின்மப் பெருக்கிகளே (Transistors) பயன்படுத்து கின்றனர். என்றாலும், எதிர்மின் கதிர்க் குழாய் (Cathode Ray Tubes), வானொலி அலைமின் சுற்றுகள் மற்றும் கேட்பொலிப் பெருக்கிகளில் குழாய்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

electro photographic printers : மின் ஒளிப்பட அச்சுப்பொறிகள் : லேசர், எல்இடி, எல்சிடி, அயனிப்படிவு அச்சுப் பொறிகளை இந்த வகையில் சேர்க்கலாம். மின்னூட்டப்பட்ட ஒளி உணர்வுள்ள உருளை மீது எதிர்நிலைப் படிமம் ஒன்றைப் படிய வைப்பர். அப்படத்திற்கு ஏற்ப, ஒளி உணர்வுள்ள உருளை நிலை மின்னூட்டத்தை அதன் மேற்பரப் பில் உருவாக்கும். மைத் துகள் (Toner) அப்பரப்பில் ஒட்டிக் கொள்ளும். உருளை, மைத் துகளை தாளின் மீது பரப்பும். வெப்பமானது மைத் துகள்களை தாளோடு ஒட்டிக் கொள்ளச் செய்யும். உருளை யானது மின் தூண்டப்படும் முறையின் அடிப் படையில் அச்சுப்பொறிகள் வேறுபடுகின்றன.

electro photographing : மின்னியல் ஒளிப்படக்கலை. இது படியெடுப்பு எந்திர மற்றும் லேசர் அச்சடிப்பி அச்சடிப்பு உத்தியினைக் குறிக்கிறது. ஒளிப்புள்ளிக் குறிகளினாலான மறிநிலை உருக்காட்சி ஓர் ஒளியுணர்வுடைய வட்டுருளையில் அல்லது மின்னேற்றம் செய்யப் பட்ட பட்டையில் வண்ணம் பூசப்படுகிறது. ஒரு லேசரிலிருந்து அல்லது திரவப் படிகங்களிலிருந்து ஒளி வருகிறது. வட்டுருளையில் ஒளிபடும் இடத்தில் எல்லாம் மின்னேற்றம் நீக்கப்படுகிறது. ஓர் உலர் மையைப் பூசுவதன் மூலம் வட்டுருளையில் மின்னேற்ற மடைந்த பகுதிகளை அது ஒட்டிச் செல்கிறது. உலர் மையை வட்டுருளை காகிதத்திற்கு மாற்றிய பின்னர் அந்த மையினை யும் காகிதத்தினையும் அழுத்தமும் வெப்பமும் நிரந்தரமாக இணைக்கின்றன.

electroplating : மின்முலாம் பூச்சு : மின்பகுப்பு முறையில் ஓர் உலோகத் தகட்டின்மீது இன்னொரு வேதிப் பொருளின் மெல்லிய படுகையினை படியச் செய்தல்.

electro sensitive paper : மின் உணர்வுத் தாள் : அலுமினியம் போன்ற கடத்திப்பொருள் மெலி தாகப் பூசப்பட்ட அச்சிடும் காகிதம். கடத்தும் பரப்பில் மின்சக்தி ஓடுவதற்கு அச்சு முனை உதவுவதன் மூலம் அங்கு இருளடைந்து அச்சிடப் பட்டது தெளிவாகத் தெரிகின்றது.

electrosensitive printer : மின் உணர்வு அச்சுப்பொறி : சிறப்பாகத் தயாரிக்கப்பட்ட காகி தத்தில் மின்சக்தி மூலம் எழுத்துகள் அமைப் பதைப் பயன்படுத்துகின்ற அழுத்து முறை அல்லாத அச்சுப்பொறி.

electrostatic : மின் நிலைப்பு;நிலை மின்சாரம்  : ஒரு கடத்துப் பாதையில் மின்னூட்டம் பரவிச் செல்லாமல் நிலைத்து நிற்றல். இத்தகைய நிலை மின்னூட்டம் நகலெடுக்கும் கருவிகளிலும், லேசர் அச்சுப்பொறிகளிலும் - மைத் துகளை ஒளியு ணர்வு உருளையில் ஒட்டவைக்கப் பயன்படுகிறது. தட்டை வரைவு பொறிகளிலும் (Plotters) இது போலவே பயன்படுகிறது.

electrostatic discharge : நிலை மின்னிறக்கம்  : வெளி மூலத்திலிருந்து நிலைமின்சாரம் ஒரு மின்சுற்றுக்குள் மின்னிறக்கம் ஆகிவிடல். எடுத்துக் காட்டாக, ஓர் ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்றுப் பலகையை (Integrated Circuit Board) நாம் கையால் தொடும் போது, நம் உடலிலுள்ள நிலை மின்சாரம் மின்னிறக்கமாகி, அம்மின்சுற்றினை பழுதாக்கி விடுவதுண்டு.

electrostatic plotter : நிலை மின்னியல் : வரைவி : மின்வாய்களின் ஒரு வரிசை மேற்செல்லும் போது மின்னேற்றமடைகிற ஒரு தனிவகைக் காகிதத்தைப் பயன்படுத்துகிற வரைவான். மின்னேற்றமடைந்த காகிதத்தில் உலர் மை பூசப்படுகிறது. இதில் உருமாதிரிகளில் கறுப்பு. வெள்ளையில் அல்லது வண்ணத்தில் அச்சடிக்கப்படுகின்றன. சில வரைவான்கள், 6 அடி வரை அகலமுள்ள காகிதத்தைப் பயன்படுத்து கின்றன.

electrostatic printer : நிலைமின் அச்சுப்பொறி : வேதியியல் முறையில் பதப்படுத்தப்பட்ட காகிதத்தில் எழுத்துகளை ஏற்படுத்துகின்ற அதிவேக அழுத்தமற்ற அச்சுப் பொறி.

electrothermal printer : மின் வெப்ப அச்சுப்பொறி : வெப்ப உணர் காகிதத்தில் சிறுபுள்ளிகள் வடிவால் எழுத்துகளை உருவாக்கும். வெப்பப் பொருள்களைப் பயன்படுத்தும் அதிவேக அச்சுப்பொறி.

electro tube : மின் குழாய் : மின்மப் பெருக்கிகள் உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்பு கணினிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த முக்கிய மின்னணுப் பொருள். element : உறுப்பு : ஒருவரிசை அல்லது சதுரத்தில் உள்ள தரவு வகை.

element, active : செயற்படு மூலகம்;செயற்படு உறுப்பு : செயற்படு தனிமம்.

element, AND : உம் உறுப்பு.

elementary diagram : தொடக்க நிலை வரைபடம் : ஒரு மின் அமைப்பின் கம்பியிழுக்கும் வரை படம். மின்சக்தி வரும் வழிகளை செங்குத்துக் கோடு களுக்கிடையில் குறிப்பிட்ட எல்லா சாதனங் களும் வரையப்படும். செய்தி, கம்பிக் கட்டமைப்பு, அளவைப் பொருள் போன்ற அனைத்தையும் உள் ளடக்கியது. CAD அமைப்பில் எளிதில் உருவாக்க முடியும்.

elementary item : தொடக்க நிலை உருப்படி.

elementary perciever and memories : தொடக்க உணர்வி மற்றும் நினைவுப் பதிப்பிகள் : எட் ஃபெய்கென்பாம் என்ற அமைவனம் 1960இல் உரு வாக்கிய செயற்கை நுண்ணறிவு (Al) கல்விப் பொறியமைவு.

elements of a microcomputer : ஒரு நுண்கணினியின் உறுப்புகள்'"' : நுண் செயலகம், நிரலாக்கத் தொடர் நினைவகம் (ரோம்), நிரலாக்கத் தொடர் மற்றும் தகவல் சேமிப்பகம் (ராம்), உள்ளீடு / வெளியீடு மின்சுற்று, மற்றும் நேரத்துடிப்பு உருவாக்கி ஆகியவற்றை உள்ள டக்கிய ஒரு நுண் கணினியின் பாகங்கள்.

elegant : நேர்த்தி;செம்மை : எளிமை, செறிவடக்கம், திறன், நயநுட்பம் அனைத்தும் சேர்ந் திருத்தல். கணினி அறிவியலின் கோட்பாட்டு அடிப்படையில் நேர்த்தியான வடிவமைப்புக்கே (நிரல்கள், நிரல்களுக்கு அடிப்படையிலான செயல்பாட்டு வரைவுகள், வன்பொருள் ஆகிய வற்றில்) முன்னுரிமை தரப்பட வேண்டும். ஆனால் கணினித் தொழிலின் வளர்ச்சி வேகத்தில் ஓர் உற்பத்திப் பொருளின் உருவாக்கத்தை விரைவு படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக பெரும்பாலும் நேர்த்தியான வடிவமைப்பு புறக்கணிக்கப்பட்டு விடுகிறது. இதன் காரணமாய், திருத்துவதற்குக் கடினமான குறைபாடுகளை (bugs) அவை கொண்டுள்ளன.

elegant programme : நுட்பநய செயல் வரைவு : எளிய வடிவமைப்புடன் மிகக்குறைந்த அளவு நினைவாற்றலைப் பயன்படுத்தி, மிக வேகமாக இயங்கக் கூடிய செயல் வரைவு.

elevator : மேலேற்றி : கணினித் திரையில் ஓர் ஆவணத்தை அல்லது ஓர் படிமத்தைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் போது, முழுமையாகப் பார்த்தறிய கிடைமட்ட, செங்குத்து, உருள் பட்டைகளை (Scroll Bar) களைப் பயன்படுத்துகிறோம். உருள்பட்டையில் மேலும் கீழும் நகர்த்துமாறு அமைந்துள்ள ஒரு சதுரப் பெட்டி மேலேற்றி எனப்படுகிறது.

elevator seeking : மேலேற்றி தேடல் : ஒரு நிலைவட்டிலிலுள்ள தகவலைத் தேடிப் பெற பல்வேறு கோரிக்கைகள் எழும்போது, படிப்பு/எழுது முனைக்கு அருகிலுள்ள தரவு என்ற அடிப்படையில் அவற்றை வரிசைப்படுத்தி செயலாக்கு வதன் மூலம், முனையின் இயக்கத்தைக் குறைப்பதுடன், நிலை வட்டின் அணுக்க நேரத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.

eleven-punch : பதினோராவது துளை : ஹோலரித் துளையிடப்பட்ட அட்டையின் மேற்பகுதி யின் இரண்டாவது வரிசையில் போடப்படும் துளை.

elite : எலைட் 1. ஓர் அங்குல இடத்தில் 12 எழுத்துகள் அச்சிடும் வகையில் அமைந்த ஒரே அகலத்தில் அமைந்த எழுத்துருவின் உருவளவு எலைட் எனப்படுகிறது. 2. வெவ்வேறு உருவளவு களில் அமைகின்ற ஒரே அகல எழுத்துரு (Font) ஒன்றின் பெயர்.

elite type : எலைட் டைப் : பன்னிரண்டு எழுத்துகளும் ஒரு அங்குல அச்செழுத்தில் பொருந்துவது போன்ற அளவுள்ள அச்செழுத்து. பிகா (Pica) வுக்கு மாறானது.

eliza : எலைசா : (ஒரு மென் சாதனம்)  : ஒரு உளவியல் முறை மருத்துவரைப் போன்று செயல் படும், ஆரம்பகால இயற்கை மொழியைப் புரிந்து கொள்ளும் நிரலாக்கத் தொடர்.

ellipse : நீள்வட்டம் : நேர்க் கோடு ஆக்கப்பட்ட வட்டம் போன்ற வரைகணித உருவம். எல்லா கணினி வரைகலை அமைப்புகளிலும் நீளவட்டத் தை உருவாக்குவது ஒரு தானியங்கி செயல்முறை யாகும்.

ellipsis : முப்புள்ளி : 1. 905 விவரத்தை எழுதிச் செல்லும் போது அது முற்றுப் பெறாத நிலையில் முப்புள்ளி (...) இட்டு முடிப்பது வழக்கமாகும். முழுவதையும் சொல்லாமல் ஒரு பகுதியை மட்டும் சொல்லி நிறுத்திக்கொள்ளும் போதும் முப்புள்ளி இடுவோம். 2. விண்டோஸ் பயன்பாடுகளில் பட்டிப் பட்டையில் (Menu Bar) உள்ள விருப்பத் தேர்வுகளில் (Menu Options) முப்புள்ளி இடப் பட்டதைத் தேர்வு செய்தால் ஓர் உரையாடல் பெட்டி தோற்ற மளிக்கும். 3. நிரலாக்கத்திலும், மென் பொருள் குறிப்பேடுகளிலும், ஒரு கட்டளை வரி யிலுள்ள முப்புள்ளி, கட்டளைக் கட்டமைப்பிலுள்ள சில உறுப்புகள் திரும்பத் திரும்ப இடம் பெறு வதைக் குறிக்கும்.

ELM : எல்ம்;இஎல்எம் : மின்னணு அஞ்சல் என்று பொருள்படும் Electronic Mail என்பதன் சுருக்கம். யூனிக்ஸ் இயக்க முறைமையில் மின்ன ஞ்சல் எழுதவும் படிக்கவும் பயன்படும் ஒரு நிரல். எல்ம் நிரல் ஒரு முழுத்திரை உரைத் தொகுப் பானைப் பெற்றுள்ளது. யூனிக்ஸிலுள்ள மெயில் நிரலைக்காட்டிலும் எளிதாகப் பயன்படுத்த முடிகிறது. ஆனால், பைன் (pine) என்ற மின்ன ஞ்சல் நிரலின் வருகைக்குப் பின் எல்ம் செல்வாக்கு இழந்தது.

else : மற்று : பல செயல் முறைப்படுத்தும் மொழிகளிலும், அறிவுறுத்தங்களிலும் நிபந்த னையைச் சரிபார்த்து முடிவெடுக்கும் கட்டளை அமைப்பில் பயன்படும் சொல். IF .... ΤΗΕΝ..... ELSE .... ENDIF

EM : எம் : அச்செழுத்துருக் கலையில், ஓர் அச்செழுத்தின் அலகு. இது, 'M'என்ற ஆங்கிலத் தலைப்பெழுத்தின் அகலத்திற்குச் சமமானது.

E-mail : மின் அஞ்சல் : 'Electronic Mail' என்பதன் குறும்பெயர். கணினி பயன்படுத்து பவர்களுக்கான தகவல் தொடர்பு சேவை. இம் முறையில் ஒரு மையக் கணினி அமைப்புக்கோ அல்லது மின்னணு அஞ்சல் பெட்டிக்கோ செய்திகள் அனுப்பப்பட்டு பின்னர் முகவரியிடப் பட்டவர் அதைப் பெற்றுக்கொள்வார்.

e-mail address : மின்னஞ்சல் முகவரி : மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும். முதலில் முகவரியாளரின் பெயர். அடுத்து இ என்னும் அடை யாளம். மூன்றாவதாக, இணையதளப் பெயரைக் கொண்டிருக்கும். அப்பெயரில் அஞ்சல் வழங்கன் (mail server) கணினியின் பெயர் மற்றும் களப் பெயர் இடம் பெற்றிருக்கும். (எ-டு) Jenny (3) md2. vsn!. net. in

       ஜென்னி என்பவர் விஎஸ்என்எல் என்ற நிறுவனத் தின் எம். டி2 என்னும் கணினியில் மின்னஞ்சல் கணக்கு வைத்திருக்கிறார். net என்பது பெருங்களப் பெயர். in என்பது இந்தியா என்னும் நாட்டைக் குறிக்கும் புவிப்பிரிவுக் களப் பெயர். இம்முகவரியை, ஜென்னி அட் எம். டி2 டாட் விஎஸ் என்எல் டாட் நெட் டாட் இன் என்று உச்சரிக்க வேண்டும். 

E-mail filter : மின்னஞ்சல் சல்லடை : மின்னஞ்சல் வடிகட்டி மின்னஞ்சல் கிளையன் (Client) மென்பொருளில் இருக்கும் ஒரு வசதி. வருகின்ற அஞ்சல்களை பொருளடிப் படையில் பிரித்து வெவ்வேறு கோப்புறைகளில் சேமித்து வைக்கும். அன்பரசு மாமாவிடமிருந்து வரும் மடல்களை அன்பரசு என்னும் கோப்புறை யில் சேமிக்கலாம். அது மட்டுமின்றி, வேண்டாதவர் களிடமிருந்து வரும் மடல்களை வடிகட்டி நிறுத்திவிடும் சல்லடை வசதியும் உண்டு. balan@yahoo. com என்ற முகவரியிலிருந்து வரும் மடல்களைப் புறக்கணிக்குமாறு வடிகட்டி அமைக்க முடியும். அல்லது இன்னாரிடமிருந்து வரும் மடல் களை மட்டும் அனுமதிக்கு மாறும் வடிகட்டி அமைக்கலாம்.

E-mail greeting : மின்னஞ்சல் வாழ்த்துரை; பாராட்டுரை : வரவேற்பு.

embedded : உள்ளிடப்பட்ட : விதைத்த : மறைத்த.

embedded command : உள்ளிடப்பட்ட நிரல் : உட்பொதிந்த நிரல் : சொல் பகுப்பியில் ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட எழுத்துகள் உரைநடையில் உள்ளே சேர்க்கப்படும். ஆனால் அவை, அச்சிடப் படுவதில்லை. பக்கத்தை முடி அல்லது ஒரு வரிசையை விட்டுச் செல் என்பது போன்ற சில பணிகளைச் செய்யுமாறு அச்சுப் பொறிக்கோ அல்லது சொல் பகுப்பு நிரலாக்கத் தொடருக்கோ ஆணையிடும்.

embedded chips : உட்பொதி சிப்புகள் : உள்ளமைச் சிப்புகள்.

embedded controller : உட்பொதி கட்டுப்படுத்தி : கணினியின் சாதனங்களை (நிலைவட்டு போன்றவை) இயக்குகின்ற இணைப்புக் கருவிகள் நுண் செயலிக்கு வெளியே தனிக் கருவியாகவே இருப்பதுண்டு. அப்படி இல்லாமல், அக்கருவியின் செயல்பாடுகளை செய லியே கவனித்துக் கொள்ளுமாறும் இப்போது மேம்பட்ட செயலிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. கட்டுப்பாட்டு மின்சுற்று நுண்செயலியில் உள்ளமைந்திருக்கும். இந்த மின்சுற்றுப் பலகை, கணினியில் உள்ளிணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

embedded hyperlink : உட்பொதி மீத்தொடுப்பு : ஓர் உரை ஆவணத்தில் ஒரு வளத்துக்கான மீத்தெடுப்பு உரைகளுக்கிடையே அமைந்திருத்தல். அல்லது அந்த ஆவணத்திலுள்ள ஒரு பட உருவத்துடன் மீத்தொடுப்பு இணைந் திருக்கலாம்.

embedded interface : உட்பொதி இடைமுகம் : ஒரு வன்பொருள் சாதனத்தின் இயக்கி மற்றும் கட்டுப்பாட்டுப் பலகையிலேயே உள்ளிணைக்கப்பட்ட இடை முகம். இதனால் அச்சாதனத்தை கணினியின் முறைமைப் Linulcol-uilei (System Bus) நேரடி யாக இணைக்க முடியும்.

embedded object : உட்பொதி பொருள் : உள்ளிடப்பட்ட பொருள்.

embedded system : உள்ளிடப்பட்ட அமைவு : பதிக்கப்பெற்ற பொறியமைவு;உட்பொதிந்த அமைப்பு : ஒரு சாதனத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற் காகப் பயன்படுத்தப்படும் தனி வகைக் கணினி. உந்து ஊர்திகள், கருவிகள், வானூர்தி, விண் வெளிக் கலங்கள் ஆகியவற்றில் இது பெரு மளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. செயற்பாட்டு முறை, பயன்பாட்டுச் செயற்பணிகள் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கிற மென்பொருள்.

embedded version : உட்பொதி பதிப்பு.

embedding : உள்ளிடல் : உட்பொதித்தல் : உரைநடையின் உள்ளேயே நிரல்களாக சிறப்பு அச்சிடும் நிரல்களைச் சேர்த்தல்.

embedding styles : உட்பொதி பாணிகள்.

emboss : உந்துவி.

em dash : எம் டேஷ் : ஒரு சொற்றொடரின் முறிவை அல்லது குறிக்கீட்டைக் குறிக்கப் பயன்படும் நிறுத்தற்குறி (-). தட்டச்சு அளவீட்டில் அந்தக் கோட்டின் நீளம், சில எழுத்துருக்களில் M என்ற எழுத்தின் அகலத்துக்குச் சமமாக இருப்ப தால் இப்பெயர் பெற்றது.

emergency : அவசர நிலை.

emitter : உமிழி : ஒரு இணைப்பு மின்மப் பெருக்கியில் உள்ள எலெக்ட்ரோடு.

emitter, character : வரிவடிவ உமிழி;எழுத்துரு ஒளிர்வி.

emmitter coupled logic (ECL) : உமிழி பிணைப்புத் தருக்கம் : ஒளிர்வு இணைவுத் தருக்க முறை : இசிஎல் (ECL) என்பது Emmitter Coupled Logic' என்பதன் குறும்பெயர். அதிவேகக் கணினிகளில் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் ஒருவகைத் தருக்கமுறைச் சுற்று வழி.

e-money or emoney : மின் பணம் : மின்னணுப் பணம் என்பதன் சுருக்கம். இணையத்தில் பரிமாறிக் கொள்ளப்படும் பணத்திற்கான பொதுப்பெயர்.

emotag : உணர்ச்சி ஒட்டு;உணர்ச்சிக் குறிச்சொல் : இணைய ஆவணங்களில், வலைப் பக்கங்களில் ஏராளமான ஹெச்டிஎம்எல் ஒட்டுகள் இணையாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. <Body>... <Body>, ... , என்பது போல அவை அமையும். அது போலவே ஒரு மின்னஞ்சலில் அல்லது செய்திக்குழுக் கட்டுரைகளில், கட்டுரை யாசிரியர் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும் ஒட்டு களை அமைத்துக் கொள்ளலாம். இவையும் ஹெச்டி எம்எல் ஒட்டுகள் போலவே அடைப்புக் குறி களுக்குள் முன் ஒட்டு பின் ஒட்டு என இணை யாக அமையும். இரண்டுக்கும் நடுவில் சொல், சொல் தொடர் இருக்கலாம். (எ-டு). (joke) you didn't think that would really be a joke here, did you? (joke) சில ஒட்டுகள், ஒற்றையாகவும் அமையும் (எ-டு) (gris) emotion : உணர்ச்சிச் சின்னம் : ஒரு குறித்தொடர் பக்கவாட்டிலிருந்து பார்த்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் முக பாவனைபோலத் தோற்றமளிக்கும். பெரும்பாலும் இவ்வகை உணர்ச்சிச் சின்னங்கள் மின்னஞ்சல் அல்லது செய்திக்கட்டுரைகளில் ஒரு சொல் தொடரை அச்சிடப்படும் அச்சு முறை. இதில் , இரண்டாவது அழுத்தம் முதலாவது அழுத்தத்திற்கு சற்று வலப்புறமாக இருக்கும். employment centre : வேலைதேடு மையம்; வேலை வாய்ப்பு மையம். empty lines : வெற்று வரிகள். empty shell : வெற்று உரை பொதி. empty string : காலியான சரம்;வெற்றுச் சரம் : எழுத்துகள் எதுவும் இல்லாத சரம். இல்லாச் சரம் என்றும் அழைக்கப்படும். EMS : இஎம்எஸ் : விரிவாக்க நினைவக வரன்முறை என்ற பொருள்படும் Expanded Memory Specification stairsp என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துச் சுருக்கம். இன்டெல் 80x86 நுண்செயிலிச் சொந்தக் கணினிகளில் மெய்ம் முறை வரையெல்லையான 1 மெகா பைட்டு வரம்பைத் தாண்டி நினைவகத்தை விரி வாக்கும் நுட்பம். நுண் செயலிகளின் முந்தைய பதிப்புகளில், இஎம்எஸ் என்பது எல்லையைத் தாண்டி கூடுதல் நினைவகத்தை அணுக ஏதுவாக கூடுதலான 16 கேபி நினைவகச் சிப்புகள் பொருத்தப்பட்டு மென்பொருள் மூலம் அவற்றை அணுக வழி செய்யப்பட்டிருந்தன. இன் டெலின் பிந்தைய பதிப்புகளில் இஎம்எஸ் என்பது இஎம்எம் 386 (எம்எஸ் டாஸ் 5. 0) என்பது போன்று மென் பொருள் நினைவக மேலாளர்களாக இருந்தன. இப்போதைய கணினிகளில் 1. எம்பி என்கிற வரம்பு இல்லை. 80386 மற்றும் செயலிகளில் செயல்படும் கணினிகளில், பாதுகாக்கப்பட்ட முறையில் பழைய பயன்பாடுகளை இயக்க இஎம்எஸ் பயன்படுகிறது. em space : எம் இடைவெளி : ஒரு தட்டச்சு அளவீட்டு அலகு. ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்துருவின் உருவளவைக் குறிப்பதாக இருக்கும். பெரும் பாலான எழுத்துருக்களில் இந்த இடவெளி பெரிய M எழுத்தின் அகலத்துக்கு சமமாகும். இதனாலேயே இப்பெயர் ஏற்பட்டது. emutate : போலச்செய் : 1. மின்னணு இணைப்பின் மூலம் ஒரு வன்பொருள் அமைப் பைப் போல இன்னொன்று செயல்படுத்தல். இதில் போலச் செய்யும் அமைப்பு அதே தகவல்களை ஏற்றுக்கொண்டு அதே நிரலாக்கத் தொடர்களைச் செயல்படுத்தி மூல அமைப்பில் கிடைத்தது போன்ற அதே முடிவுகளையே கொண்டு வரும். 2. மற்றொரு மென்பொருள் அல்லது வன்பொருள் செயலைப் போலச் செய்யும் நிரலாக்கத் தொடர் அமைத்தல். emulation : போன்மம்;போலச் செய்தல். emulation mode : முன்மாதிரி முறை : போன்ம முறை : ஒரு கணினி ஓர் அயல் செயல்முறையை முன்மாதிரியாக இயக்கும்போது ஏற்படும் செயற்பாட்டு நிலை. emulator : பின்தொடர்பவர்;போன்மி : ஒரு வகையான கணினி அமைப்புக்காக எழுதப்பட்ட நிரலாக்கத்தொடர் வேறு ஒரு வகையான கணினியில் செயல்பட அனுமதிக்கும் சாதனம் அல்லது நிரலாக்கத்தொடர். emulsion laser storage : எமுல்சன் லேசர் சேமிப்பு : ஃபிலிமில் லேசர் கற்றை மூலம் சூடாக்கித் தகவலைப் பதியும் முறை. EN : என் : அச்செழுத்துருக் கலையில், 'எம்' என்ற எழுத்தின் அகலத்தில் பாதியளவுக்குச் சமமான ஓர் அலகு. ஓர் 'என்' என்பது, ஓர் எண்ணிலக்கத்தின் அகலமாகும். enable : இயலச் செய் : இயலுமைப்படுத்து ஒரு கணினி சாதனம் அல்லது வசதியை இயக்குவதற்கு ஒரு பொத்தானை அழுத்துதல். encapsulated postscript : பொதிவுப் பின்குறிப்பு : ஆவணங்களுக்கும் ஒளியியல் முன் னோக்கு உருக்காட்சிகளுக்குமான பின்குறிப்புக் குறியீட்டில் அடங்கியுள்ள பின்குறிப்புக் கோப்பு உருவமைவு. பின் குறிப்புக் குறியீடு, ஒரு குறிப்பு அச்சடிப்பானை நேரடியாக இயக்குகிறது. முன்னோக்கு உருவமைவுகள், திரையில் உருக் காட்சிகளைக் கையாள உதவுகின்றன. DOS, OS/2 கோப்புகள் இதனைப் பயன்படுத்துகின்றன. encapsulation : பொதிவுறையாக்கம் : பொருள் சார்ந்த செயல்வரைவுகளில் தரவுகளையும், செயல் கூறுகளையும் ஒரு பொருளுக்குள் தனிமை யாக்குதல். இது, செயல்முறையில் வேறெங்கும் சிக்கல் ஏற்படாத வாறு மாற்றமைவு செய்ய அனு மதிக்கிறது. செய்தித் தொடர்பில், சட்டகத் தலைப் பினையும் தரவுகளையும் ஓர் உயர்நிலைப் படியிலிருந்து, ஒரு தாழ்நிலைப் படியின் தரவு சட்டகத்தினுள் நுழைத்தல் இதற்கு எடுத்துக்காட்டு. enchancements : மேம்படுத்தல்கள் : மேம்பாடுகள் : கணினி அல்லது மென்பொருள் அமைப்பிற்கு வன்பொருள் அல்லது மென்பொருள் முன்னேற்றங் கள், கூடுதல்கள், அல்லது புதுப்பித்தல்கள் செய்தல். encipher : மாற்று : பழைய மாற்றல்களைச் சரிசெய்யாவிட்டால் பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ள தரவுகளை மாற்றுதல். enclosure : தங்குமிடம் : கூடு : உறை : மின்சார அல்லது மின்னணுச் சாதனங்கள் வைக்கப்படும் இடம். 'encode : குறியீடு அடை : குறியீடாக்கல் : கணினிக் கருவிக்கு ஏற்கும் வண்ணம் தகவல்களை ஒரு குறியீட்டு வடிவத்தில் மாற்றல். encoder : குறியீட்டுப்பொறி : குறியீடு ஆக்கி : மனிதர் இயக்கும் விசைப்பலகை மூலமோ அல்லது வேறு குறியீட்டில் பதிந்துள்ள தரவுகளிலிருந்தோ காகித நாடா போன்ற எந்திரம் படித்தறியும் வெளி யீட்டு வடிவில் உருவாக்கித் தரும் சாதனம். encrypt : மறையாக்கு. encrypted message : உரு மறைந்த தரவு : மெய்யுரு மாற்றிய தகவல். encryption : இரகசியக் குறியீடு அமைத்தல் : மறைக் குறியீடாக்கல் : உருமாற்றியமைத்தல் மீண்டும் மாற்றியமைக்கும் விசையால் மாற்றினால் ஒழிய புரியாத வகையில் தரவுகளைக் குறியீடாக அமைத்தல். encryption algorithm : மறையாக்கக் கணிமுறை;மறையாக்கப் படிமுறை. encryption key : திறவு கோல். encryption process : உருமாற்று முறை. encyclopedia : கலைக்களஞ்சியம். end : முடிவு : ஒரு செயல்முறையின் முடிவில் நிறைவேற்றப் படவேண்டிய, அறிக்கைகளின் முடிவினைக் குறிக்கிற ஒரு கட்டளைச் சொல். end around carry : தொகு எண் சுற்றிய முனை : மிக முக்கிய இலக்கத்தின் இடத்திலிருந்து, மிகக்குறைந்த முக்கியத்துவமுடைய இலக்க இடத்திற்குக் கொண்டு செல்லுதல். end around shift : முடிவு சுற்று நகர்வு;ஓரச் சுழல் நகர்வு கணினிச் செயல்பாட்டின்போது நுண்செயலியின் பதிவகங்களில் துண்மிகளின் நகர்வு நிகழும். (எ-டு) : 01000101 என்ற துண்மி களில் ஒருமுறை இடப்புற நகர்வு நேர்ந்தால், 1000l010 என்ற விடை கிடைக்கும். இடப்புறமுள்ள ஒரு துண்மி நீங்கி வலப்புறம் 0 என்னும் துண்மி சேரும். 101. 01. 100 என்பதில் வலப்புறமாக நகர்வு நிகழ்ந்தால் 01. 01. 01. 10 என்பது கிடைக்கும். இவ்வாறு ஓரமாய் இருக்கும் துண்மி நீங்காமல் அது மறுமுனையில் சென்று சேருவதை முடிவு சுற்று அல்லது ஓரச் சுழல் நகர்வு எனலாம். 0010100 என்பது வலது ஓரச் சுழல் நகர்வில் 10010100 என்றாகும். அதாவது வலது ஓரத்திலுள்ள 1 என்ற துண்மி நகர்ந்து வெளியேறி அது இடப் புறம் வந்து ஒட்டிக் கொள்ளும். en dash : என் டேஷ் : 1990-92 என்று ஆண்டுகளைக் குறிக்கவும். இரட்டை அடைசொல் அல்லது இரட்டைச் சொற்களிலும் (pre-civil war) இடம் பெறும் என்னும் நிறுத்தற்குறி. தட்டச்சு எழுத்தின் உருவளவுகளை அளவீடு செய்யும் அலகு. என்-இடவெளி எம்-இடவெளியில் பாதி. என்-இடவெளி அளவில் அமைந்த, என் டேஷ் ஆகும். end capture : பிணைப்பை விடு. end effector:முடிவு உருவமைவுச் சாதனம்: எந்திர மனிதனைக் கையாளும் சாதனத்துடன் இணைந்த கரம்.இது 'முடிவு' உருவமைப்புச் சாதனம் அல்லது கைப்பிடி என்று அழைக்கப் படுகிறது. endif:என்டிஃப்:நிபந்தனையைச் சரிபார்த்து முடிவெடுக்கும் கட்டளை அமைப்பில் இடம்பெறும் இறுதிச் சொல். IF ... THEN .... ELSE ..... ENDIF. endless loop:முடிவற்ற வளையம்:முடிவிலாக் கணினி:இடையறாது திரும்பத்திரும்ப நிறை வேற்றப்படுகிற அறிவுறுத்தங்களின் வரிசை.இது, செயல் முறையில் ஒரு பிழையினால் உண்டாக லாம் அல்லது வேண்டுமென்றே ஏற்படுத்தப் படலாம். end key:'முடிவு' விரற்கட்டை அல்லது விசை:ஒரு சறுக்குச் சட்டத்தைக் கோட்டின் முடிவுக்கு சில செயல்முறைகள் மூலம் திரையின் அல்லது கோப்பின் அடிப்பகுதிக்கு அல்லது அடுத்த சொல்லுக்கு நகர்த்துவதற்குப் பொதுவாகப் பயன் படுத்தப்படும் விசைப் பலகையிலுள்ள விசை. end mark:முடிவுக் குறி:இறுதிக் குறி:ஒரு கோப்பு அல்லது ஒரு சொல் செயலி ஆவணம் போன்ற ஏதேனும் ஒன்றின் இறுதியைக் குறிப் பிடப் பயன்படுத்தும் குறியீடு. end note:முடிவுக் குறிப்பு. end-of-block (EOB):தொகுதி முடிவு:ஒரு தொகுதியாக உள்ள நிரல் அல்லது நிரலாக்கத் தொடர் முடிதல்.இஓபி (EOB) என்ற குறும் பெயராலும் அழைக்கப்படும். end-of-file:கோப்பு முடிவு:ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தரவுகள் முடிதல் அல்லது முடியும் இடம். மின்காந்தக் கோப்புகளில் இத்தகைய இடத்தைக் குறிப்பிட கோப்பின் முடிவுக் குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. end of file table:கோப்பு முடிவுக் குறியீடு: முகப்புச் சீட்டு:கோப்பு முடிவு அடையாளக் குறி. end-of-file mark:கோப்பு முடிவுக் குறி: ctrl மற்றும் 2 விசைகளை ஒரு சேர அழுத்து வதன் மூலம் பெறப்படும் 'Z' எழுத்து.DOS இதனை எதிர் நோக்கும்போது அதன் பிறகு ஒரு தரவு கோப்பில் வேறெதையும் படிப்பதில்லை.MS-dosஇன் கீழ் பணியாற்றும்போது.F6-ஐ அழுத்துவதன் மூலம் இந்த எழுத்து உண்டாக்கப்படுகிறது. end of file routine : கோப்பு முடிவு நிரல்;கோப்பு முடிவு-வாலாயம். end-of-job (EOJ) : பணி முடிவு;வேலை முடிவு : ஒரு பணி முடிந்து விட்டது என்பதைச் செயல்முறைக்குத் தெரிவித்து, மற்றொரு நட வடிக்கையைத் தொடங்கும்படி கூறும் ஒருநிலை. end-of-message (EOM) : செய்தி முடிவு (இஒஎம்) : ஒரு செய்தியின் முடிவுறுத்தம். end-of-page halt : பக்க முடிவில் நிறுத்தம் : வெளிப்பாட்டின் முடிவுற்ற ஒவ்வொரு பக்கத்தின் முடிவிலும் அச்சடிப்பியை நிறுத்தி, மற்றொரு தாளைச் செருகுவதற்கு அனுமதிக்கிற ஒர் அம்சம். end of page routine : பக்க முடிவு வாலாயம்;பக்க முடிவு நிரல்கூறு. end of reel block : சுருள் தொகுதி முடிவு. end of reel lable : சுருள் முடிவு அடையாளக் குறி;சுருள் முடிவு முகப்பு அடையாளம். end-of-run : இயக்கம் முடிவுறல். end-of-tape marker : நாடா முடிவுக் குறி;நாடா முடிவுக் குறியீடு : அனுமதிக்கப்பட்ட ஒத்திசைவுப் பகுதியின் முடிவினைப் பயன்படுத்துபவருக் குக் குறித்துக் காட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு காந்த நாடாவிலுள்ள குறியீடு. end-of-text : உரைநடையின் முடிவு;உரை முடிவு;வாசக முடிவு : செய்தியின் கடைசி எழுத்து இதற்கு முந்தைய எழுத்துதான் என்று பெறுகின்றவன் பொருளுக்கு உணர்த்தும் அனுப்புதல் கட்டுப்பாட்டு எழுத்து. end-of-transmission : அனுப்பீட்டு முடிவு;செலுத்தல் முடிவு : ஒர் அனுப்பீடு முடிவுற்று விட்டது என்பதைக் குறித்துக்காட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கட்டுப்பாட்டு எழுத்து. end of transmission block : அனுப்பீட்டுத் தொகுதி முடிவு : ஒரு தரவு தொகுதியின் முடிவினைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு செய்தித் தொடர்புக் கட்டுப்பாட்டு எழுத்து. endogenous : தண்டு அக வளர்வு : அகவளர்ச்சி. end page : இறுதிப் பக்கம். end points : முடிவு முனைகள்;நுழைவிடங்கள் : வரைகலையில், ஒரு கோட்டின் இரு முனைகள். இரு பரிமாண வரைகலையில், முடிவு முனை ஒவ்வொன்றும் x, y அச்சுகளின் மீதான ஆயத்தொலைவுகளைக் குறிக்கும் இரு எண்கள். முப்பரிமாண வரைகலையில் முடிவு முனை ஒவ்வொன்றும் x, y, z அச்சுகளின் மீதான ஆயத் தொலைவுகளைக் குறிக்கும் மூன்று எண்களினாலானது. end statement : முடிவுறுத்தல் கட்டளை. end-to-end control : இறுதி முடிவு கட்டுப்பாடு. end user : இறுதிப் பயனாளர் : கணினி அமைப்பையோ அதன் வெளி யீட்டையோ பயன்படுத்தும் ஒரு நபர். end-user computing : இறுதிப்பயனாளர் கணிப்பணி. end user license agreement : இறுதிப் பயனாளர் உரிம ஒப்பந்தம் : ஒரு மென்பொருள் தயாரிப்பாளருக்கும், அந்த மென்பொருளை விலைக்கு வாங்கிப் பயன்படுத்துபவருக்கும் இடையே வினியோகம், மறு விற்பனை, கட்டுப்படுத்தப் பட்ட பயன்பாடு போன்றவை தொடர்பாக ஏற்படுத்திக் கொள் ளும் சட்டமுறையான ஒப்பந்தம். end-user system : இறுதிப்பயனாளர் முறைமை. energy star : ஆற்றல் நட்சத்திரம்;ஆற்றல் விண்மீன் : கணினியை இயக்கி வைத்து விட்டுப் பணிபுரியாமல் இருக்கும் நேரத்திலும் காட்சித்திரை, நிலைவட்டு, நுண்செயலி, தாய்ப்பலகை ஆகியவை மின்சக்தியைச் செலவழித்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன. இதனால் வீணாகும் மின்சாரம் ஏராளம். அமெரிக்க நாட்டில் அனைத்துக் கணினிகளிலும் பணிபுரியாதபோது வீணாகும் மின்சாரத்தை சேமிக்க முடிந் தால் மூன்று பெரும் அணுமின் நிலையங்களை மூடிவிடலாம் என்று ஒரு கணக்கெடுப்புக் கூறுகிறது. இந்நிலையை மாற்ற அமெரிக்க அதிபர் கிளின்டன் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முகமையிடம் ஒரு மாற்றுவழி காணச் செய்தார். அவர்களின் திட்டப்பணி அடிப்படையில், கணினியில் பணியாற்றாதபோது மிகக்குறைந்த அளவு மின்சாரமே செலவாகுமாறு கணினி உற்பத்தியாளர்கள் பணிக்கப் பட்டனர். கணினி இயக்க நிலையில் பணிபுரியாதபோது தாய்ப்பலகை, நுண்செயலி, நிலை வட்டு, காட்சித்திரை ஆகியவை 50 விழுக்காடு மின்சாரத்தை மட்டுமே எடுத்துக் கொள்ளுமாறு கணினிகள் வடிவமைக்கப் பட்டன. காட்சித்திரை குறிப் பிட்ட நேரம்வரை பயன் படுத்தப்படாவிட்டால் குறைந்த மின்சாரத்தை மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டு உறக்க நிலைக்கு மாறிவிடும். இது போன்ற கணினி, பசுமைக்கணினி (Green PC) என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஆற்றல் நட்சத்திர ஒட்டிகளை (Stickers) கொண்டிருக்கும். engine : எந்திரம் : ஒரு தரவு ஆதாரத்தைச் செயற்படுத்துகிற ஒர் ஊர்தியின் இயக்குவிசையாக விளங்கும் ஒரு செய்முறைப் படுத்தியின் மற்றொரு பெயர். வரைகலைச் செய்முறைப் படுத்தி போன்ற தனிவகைச் செய்முறைப்படுத்தி. எடுத்துக் காட்டு : தரவுத் தள எந்திரம். வரைகலை எந்திரம். செய்முறைப் படுத்தியின் கொச்சை வழக்கு. engineering workstation : பொறியியல் பணிநிலையம். engineering units : பொறியியல் அலகுகள் : மாறிலி செயல்முறைக்குப் பயன்படுத்தப்படும் அளவைமுறை அலகுகள். enhanced graphics adapter (EGA) : மேம்பட்ட வரைகலை ஏற்பி;மேம்பட்ட வரைவியல் தகவி. enhanced graphics display : மேம்பட்ட வரைகலைக் காட்சி. Enhanced Integrated Drive Electronics EIDE : மேம்பட்ட ஒருங்கிணை இயக்க மின்னணுவியல் (இஐடிஇ) : ஒரு வட்டினை இயக்கக்கூடிய கட்டுப்பாடு மின்சுற்றுகள் உள்ளிணைக்கப்பட்ட வட்டு இயக்க வடி வமைப்பான ஐடிஇ தரமுறையின் விரிவாக்கமே இஐடிஇ. இவை, முறைமைப் பாட்டையில் (system bus) தரப்பட்ட இடை முகங்களை இணைக்க உதவுகின்றன. முன்னில்லாத வெடிப்புத் தரவு பரிமாற்றம்- நேரடித் தரவுஅணுக்கம் போன்ற கூடுதல் சிறப்புக் கூறுகள் உள்ளன. அது மட்டுமின்றி இஐடிஇ இலக்கம் 8. 4 கிகாபைட்டுகள் வரை ஏற்கும். (ஐடிஇயில் 528 மெகா பைட்டு வரைதான்). ஏடீஏ-2 இடைமுகப்பை ஏற்கும். வினாடிக்கு 13. 3 எம்பி தரவு பரிமாற்றம் சாத்தியம் (ஐடிஇ யில் 3. 3 எம்பி தான்). ஸ்கஸ்ஸி (SCSI) இயக்கங்கள் அளவுக்குத் திறனுடையது. ஆனால் அவற்றைவிட விலை மலிவானது. enhanced keyboard : உயர்த்திய விசைப்பலகை : 101 விரற்விசைகள் உள்ள IBM விசைப்பலகை. இது, PC, AT விசைப்பலகைக்கு பதிலாக உருவாக்கப் பட்டது. இதில் முதலிலிருந்து எண்
உயர்த்திய விசைப் பலகை

உயர்த்திய விசைப் பலகை

மான/சறுக்குச்சட்ட விசை திண்டுக்கும் எழுத்துவிசை களுக்குமிடையில் விசைத் தொகுதி ஒன்று அமைந்திருக்கும். மேலும் f11, f12 என்ற இரு செயற்பணி விசைகள் கூடுதலாக இருக்கும்.

enhanced parallel port : மேம்பட்ட இணைநிலைத் துறை : அச்சுப்பொறி, புற வட்டியக்ககம், நாடா இயக்ககம் போன்ற புறச்சாதனங்களை இணைப் பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒர் இணைப்புத்துறை. மேம்படுத்தப்பட்ட இணை நிலைத் துறைகள் விரைவான தரவு பரிமாற்றத்துக்கு மிகுவேக மின் சுற்றுகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. தரவுத் தொடர்புக்கான கட்டுப்பாட்டுத் தடங்கள் ஒரு துண்மிக்கு ஒன்றாக உள்ளன. ஒரேநேரத்தில் அனைத்துத் தடங்களிலும் தரவு துண்மிகள் ஒன்றாகப் பயணம் செய்கின்றன.

enhanced serial port : மேம்பட்ட நேரியல் துறை : சுட்டி, புற இணக்கி போன்ற மிகுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் புறச்சாதனங்களை இணைக்கப் பயன்படும் இணைப்புத் துறை. மேம்படுத்தப்பட்ட நேரியல் துறைகள் விரைவான தரவு பரிமாற்றத்துக்கு 16550-வகை அல்லது புதிய மிகுவேக யுஏஆர்டி மின் சுற்றுகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. தரவு ஒவ்வொரு துண்மியாக ஓர் இணைக் கம்பியில் ஒரு திசையில் மட்டுமோ, இரு திசையிலுமோ பயணம் செய்கின்றன.

Enhanced Small Device Interface (ESDI) : மேம்பட்ட சிறுசாதன இடைமுகம்.

ENIAC : ஈனியாக் : :Electronic Numerical lntegrator and Calculator என்பதன் குறும்பெயர். முழுவதும் மின்னணு மயமான முதல் பேரளவு கணினி. 1946இல் பென்சில்வேனியாவில் ஜான் மாக்லியும் ப்ரெஸ்பர் எக்கர்டும் உருவாக்கியது. 15, 000 சதுர அடி அகலமாகவும், 30 டன் எடையுடனும், 18, 000 வெற்றிடக்குழாய்களுடனும் இருந்த இதற்கு 130 கிலோ வாட் மின்சாரம் தேவைப்பட்டது. ஈனியாக் ஒரு நொடிக்கு 5, 000 கட்டளைகளைச் செய்தது. தானியங்கி கணினி வளர்ச்சியில் முன்னோடி யாகக் கருதப்பட்ட ஈனியாக் 9 ஆண்டு இயக்கத்துக்குப்பின் 1955இல் ஒய்வு பெற்றது.

enlarge : பெரிதாக்கு : மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் மற்றும் ஏனைய வரைகலைப் பணித் தளங்களில் ஒரு சாளரத்தின் உருவளவைப் பெரிதாக்குதல்.

enlarge font : பெரிதாக்கிய எழுத்துரு;பெரிய எழுத்துரு.

E notation : E எண்முறை : மிகப்பெரிய மற்றும் மிகச்சிறிய எண்களைக் குறிக்கப் பயன் படுத்தப்படும் எண்முறை. ஒரு மான்டிசா மற்றும் மடங் காக்கல் ஆகிய இரண்டு பகுதிகள்கொண்டது.

enquiry : விசாரணை.

enquiry character : விசார்ணை எழுத்து : செய்தித்தொடர்புகளில் உள்ள ஒரு கட்டுப்பாட்டு எழுத்து. இது ஏற்பு நிலையத்திலிருந்து ஒரு பதிலை வேண்டுகிறது.

en space : என்-இடவெளி : ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்துருவில் பாயின்ட் அளவில் பாதி அகலம் கொண்ட ஒர் அளவீட்டு அலகு.

ensure capacity : கொள்திறன் உறுதி செய்.

enter : நுழை பதவி;உள்ளிடு.

enter key : நுழைவு விசை;நிரைவேற்று விசை;முடிப்பு : விசைப் பலகையில் இருக்கும் மிக முக்கியமான விசை. கணினிக்கு ஒரு கட்டளையைத் தந்து அதனை நிறைவேற்றச் செய்ய இந்த விசையைத்தான் அழுத்த வேண்டும். உரையைத் தட்டச்சு செய்து ஒரு வரியை முடித்து வைக்க இந்த விசையைத் தட்ட வேண்டும். சொல் செயலி நிரல்களில் ஒரு பத்தியை முடித்த பிறகு இவ்விசையை அழுத்த வேண்டும்.

enternal sort : புறநிலைப் பகுப்பி : குழுமம் முழுவதும் மிகப்பெரிதாக இருக்கும்போது, பகுக்கப்பட்ட இனங்களின் இடைநிலைக் குழுமங்களைச் சேமித்துவைக்கப் பயன்படுத்தப் படும் ஒரு புறச்சேமிப்புச் சாதனம் உள்ள ஒரு பகுப்பி.

enterprise computing : தொழிலகக் கணிப்பணி;தொழில்துறை கணினிச் செயலாக்கம் : பெருந்தொழில் நிறுவனங்களில் கணினிப் பிணையங்கள் அல்லது பல்வேறு பிணையங்களின் ஒருங்கிணைப்பு மூலம் கணினிச் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளல். பெரும்பாலும் அத்தகைய பிணையங்கள் வேறுபட்ட பணித்தளம், வேறுபட்ட இயக்க முறைமை/நெறிமுறைகளைக் கொண்டவையாகவும், வேறுபட்ட பிணையக் கட்டமைப்புகளைக் கொண்டவையாகவும் இருப்பதுண்டு.

enterprise data : தொழில் முனைவுத் தரவு : அமைவனம் முழுவதிலு முள்ள பல பயனாளர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் மையப்படுத்திய தரவுகள்.

enterprise model : தொழிலக மாதிரியம்.

enterprise network : தொழிலகப் பிணையம் : பெருந் தொழிலகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் கணினிப் பிணையம் அல்லது பிணையங்களின் ஒருங் கிணைப்பு. அத்தொழில் நிறுவனத்தின் பல்வேறு கணினிச் செயலாக்கத் தேவைகளை நிறைவு செய்வதாக அது இருக்கும். இத்தகைய பிணையம் பெரும்பாலும் விரிந்து பரந்த புவி எல்லைகளைக் கொண்டிருக்கும். வேறுபட்ட பணித்தளம், இயக்க முறைமை/நெறிமுறை/பிணையக் கட்டமைப்புக் கொண்டவையாக இருக்கும்.

enterprise scheme : தொழிலகத் திட்டமுறை.

entertreturn key : நுழை/திரும்பு விசை.

entire column : நெடுக்கை முழுதும்.

entire row : கிடக்கை முழுதும்.

entity : உட்பொருள் : ஒரு குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டுக்கு உட்பொருளைக் கொண்டுள்ள ஒரு பொருள்.

entity life history : உட்பொருள் வாழ்க்கை வரலாறு.

entity model : உட்பொருள் மாதிரியம்.

entity relationship model : உட்பொருள் உறவுமுறை மாதிரியம்.

entity sub type : உட்பொருள் துணை வகை.

entity type : உட்பொருள் வகை : ஒரு தரவுத் தளத்தில், உள்ள ஒரு வகைக் கோப்பு. எடுத்துக்காட்டு : வாடிக்கையாளர் கோப்பு;உற்பத்திப் பொருள் கோப்பு. entropy : செறிவளவு : தரவு செறிவாக்கத்தில், ஒரு பொருளிலுள்ள மிகையில்லாத, செறிவாக்கம் செய்ய முடியாத தரவுகளின் அளவு.

entry : நுழைவு;உள்ளிடு : மின்னணு விரிதாளில், ஒரு குறிப்பிட்ட அறையில் உள்ள தகவல் அல்லது மதிப்பு.

entry point : நுழைவுப் பகுதி;நுழைவிடம் : ஒரு வழக்கச் செயலின் பகுதி. வேறொரு வழக்கச் செயலில் இருந்து இதற்கு கட்டுப்பாடு அனுப்பப் படும். மாற்றல் முகவரி என்றும் குறிப்பிடப்படும். நிரலாக்கத் தொடரில் முதலில் செயல் படுத்தப்படும் நிரல்.

enumerate : கணக்கீடு : ஒன்றன்பின் ஒன்றாகக் கணக்கிடுதல் அல்லது பட்டியலிடுதல். கணக்கிட்ட தரவு வகையானது, ஒரு மாறியல் மதிப்புருவின் நிகழ்தகவு மதிப்பளவுகள் அனைத்தின் ஒரு பட்டியலை வரையறுக்கிறது.

enumerated data type : எண்ணிட்ட தரவு இனம்;பெயர் மதிப்பெண் தரவு இனம் : கணினி மொழிகளில் பல்வேறு தரவு இனங்கள் கையாளப்படுகின் றன. முழுஎண் (Integer) மெய் எண் (Real), எழுத்து (Character), சரம் (String), தேதி (Date), ஆமில்லை (Boolean) போன்றவை அவற்றுள் சில. சில வேளை களில் 1, 2, 3.... போன்ற எண் மதிப்புகளுக்குப் பதில் Sun, Mon, Tue என்றோ Jan, Feb, Mar ... என்றோ பெயர் மதிப்புகளைப் பயன்படுத்துவது நிரலாக்கத் தில் எளிதில் புரியும்படி இருக்கும். அதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில் பெயர் மதிப்புகளைக் கொண்ட எண் விவர இனத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். (எ-டு), enum day (Sun, Mon, Tue ...) enum month (Jan, Feb, Mar ...) இங்கே, Sun, Mon ... Jan, Feb, ... ஆகியவை பெயர் மதிப்பாக இருந்த போதிலும், கணினி அவற்றை 0, 1, 2, 3 என்றே எடுத்தாளும்.

enumeration : கணக்கிடுதல் : முறையாக உருவாக்கிய ஒரு பட்டியல்.

envelope : உறையீடு : ஒரு குறிப்பிட்ட செயற்பாட்டின் அதிர்வெண்களின் வீச்செல்லை. தனியொரு அலகாகத் தொகுக்கப்பட்டுக் கையாளப்படும் துணுக்குகளின் அல்லது இனங்களின் குழுமம்.

envelopes and lables : உறைகளும் முகப்புச் சீட்டுகளும்;உறைகளும் சட்டைகளும்;உறைகளும் முகவரிச் சிட்டைகளும். environment : சூழ்நிலை;சூழல் : கணினிப் பின்னணியில் நேரப் பங்கீட்டுச் சூழ்நிலை போன்ற இயக்க முறையைக் குறிப்பிடுகிறது. வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் போன்றவற்றை இது அவ்வளவாகக் குறிப்பிடுவதில்லை. ஆனால், இரண்டு வகையான சூழ்நிலையும் கணினி இயக்கத்தின் திறனைப் பாதிக்கக் கூடியவை.

environment division : சூழல் பகுதி : கோபால் நிரலாக்கத் தொடரின் நான்கு பகுதிகளில் இரண்டாவது பகுதி.

environment variable : சூழல் மாறியல் மதிப்புரு : DOS சூழல் இடைவெளியிலுள்ள எழுத்துகளின் ஒரு குழுமம். இதற்கு ஒரு மதிப்பளவு குறித்தளிக்கப் படுகிறது.

EOB : இஓபி : End of Block என்பதன் குறும்பெயர்.

EOF : இஓஎப்;கோப்புறுதி : End of File என்பதன் குறும்பெயர். ஒரு கோப்பில் உள்ள எல்லா பதிவேடுகளும் செயலாக்கம் செய்யப்பட்டு விட்டபின், கோப்பின் இறுதிநிலையை கணினி அடைந்து விட்டதாகப் பொருள்.

EOF exception : ஈஓஎப் விதிவிலக்கு.

EOJ : இஓஜெ : End of Job என்பதன் குறும்பெயர்.

EOLN : இஓஎல்என் : End of line என்பதன் குறும்பெயர். ஒருவரியில் உள்ள தரவுகள் முடிவதைக் குறிப்பிடும் கொடி. EOL என்றும் சிலசமயம் சுருக்கப்படும்.

EOM : இஓஎம் : end of message என்பதன் குறும்பெயர்.

EOT : இஓடி : End of Transmission என்பதன் குறும்பெயர்.

epitaxial layer : எபீடேக்ஸியல் படுகை அல்லது அடுக்கு : குறை கடத்திகளில் கீழடுக்கின் திசையிலேயே அமைந்துள்ள படிகப்படுகை.

EPO : இபிஓ (அவசர மின்துண்டிப்பு) : Emergency Power off என்பதன் குறும்பெயர். அவசர நிலையில் மின்சுற்றும் அதனை இயக்கும் பொத் தான்களும் முழுகணினியையும் நிறுத்தி விடக்கூடும். ஒரு பெரிய கணினி அமைப்பில் இருபது வரையிலான இபிஒ பித்தான்கள் இருக்கக்கூடும்.

ΕΡRΟΜ : இப்ரோம்;அழித்தெழுது படிப்பு நினைவகம் : Erasable Programmable Read Only Memory என்பதன் குறும்பெயர். அதிக அடர்த்தியுள்ள அல்ட்ரா வயலட் ஒளியில் அழித்து மீண்டும் நிரலாக்கத் தொடர் அமைக்கக் கூடிய சிறப்பு ரோம் (PROM).

EPROM eraser : இப்ரோம் அழிப்பி : எழுதிப்படிப்பதற்கு மட்டுமேயான நினைவுப் பதிப்பியில் ஏற்கனவே சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு செயல் முறையை அழிப்பதற்கு ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு ROM சிப்புகள் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சாதனம்.

EPROM programmer : இப்ரோம் நிரலாக்கத் தொடர் : இப்ராம் (EPROM) சிப்புகளுக்கு நிரலாக்கத் தொடர் அளிக்கப் பயன்படும் சிறப்பு எந்திரம்.

EPS : எப்ஸ்;இபீஎஸ் : பொதியுறையிட்ட போஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் என்று பொருள்படும் Encapsu-lated Post Script என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஒரு போஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் கோப்பு வடிவாக்கம், ஒரு தனித்த உள் பொருளாகப் பயன்படுத்த முடிகின்ற கணினிப்பதிப்பகப் பயன்பாடுகளில் (Desktop Publishing Applications) இபீஎஸ் பட உருக்கள் போஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் வெளியீட்டுடன் உடன் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

EPSILON : இப்சிலான் : ஒன்றின் சிறிய அளவு.

EPSON : இப்சன் : வரைகலையையும் வாசகங்ளையும் அச்சிடக் கூடிய ஒரு புகழ்பெற்ற தயாரிப்பு நிறுவனம் அச்சடிப்பி.

epson emulation : இப்சன் முன்மாதிரி : ஒத்தியல்பு இப்சன் புள்ளிக்குறி வார்ப்புரு அச்சடிப்பிகள். இப்சன் Mx, Rx, Fx, அச்சடிப்பிகளிலுள்ள நிரலாக்கத் தொகுதி, ஒரு தொழில் துறைத் தர அளவாக உருவாகியுள்ளது.

EPSON printer : இப்சன் அச்சடிப்பி : ஜப்பானிலுள்ள இப்சன் கழகம் என்ற அமைவனம் தயாரிக்கும் உலகப் புகழ்பெற்ற அச்சடிப்பி வகை. இது புள்ளிக்குறி வார்ப்புரு அச்சடிப்பிகளையும், மை தூவு அச்சடிப்பிகளையும் லேசர் அச்சடிப்பிகளையும் தயாரிக்கிறது.

e-publishing : மின்னணுப்பதிப்பு : மின்பதிப்பு.

equality : சமம்;சமத்துவ நிலை : சமன்பாடு குறியீட்டினால் உணர்த்தும் கருத்து. பல நிரலாக்கத் தொடர் மொழிகளிலும், வடிவமைப்புகளிலும் பயன்படுத்தப்படுவது. மாற்றாக அமைக்கப்படும் குறியீடாகவும் சமன்பாடு குறியீடு பயன் படுத்தப்படுகிறது.

equal priority : சம முன்னுரிமை. equalization : சரிநிகராக்கம் : உருத்திரிபினைக் குறைத்து, நெடுந் தொலைவுகளில் சைகை இழப்பீட்டை ஈடுசெய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் உத்திகள்.

equate directive : சமவாக்கு பணிப்பு.

equation : சமன்பாடு : ஒரே எண்ணைக் குறிப்பிடும் இரண்டு கணித வெளியீடுகளுக்கிடையில் சமன்பாடு குறியீட்டைப் பயன்படுத்தும் கணிதச் சொற்றொடர். A யுடன் 10 சேர்த்தால் 6 என்ற சமன்பாட்டில் A-யின் மதிப்பு 4 ஆகும்.

equipment : கருவி : ஒரு கணினி அமைப்பின் பகுதி.

equipment bay : கருவி இருப்பிடம் : மின்னணுக் கருவி பொருத்தப் படுகின்ற பெட்டி அல்லது அலமாரி.

. er : . இஆர் : இணையத்தில் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர். எரித்திரியா நாட்டைச் சேர்ந்த இணைய தளம் என்பதைக் குறிக்கிறது.

erasable : அழிக்கவல்ல.

erasable optical storage : அழிதகு ஒளியியல் சேமிப்பகம்.

erasable storage : அழிக்கக்கூடிய சேமிப்பகம்;அழிக்கக்கூடிய தேக்ககம் : அழித்து மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய சேமிப்பு ஊடகம். காந்தவட்டு, உருளை, நாடா போன்ற ஊடகங்களை அழித்து மீண்டும் பயன்படுத்தலாம். துளையிடப்பட்ட அட்டைகள் அல்லது காகித நாடாக்களை இவ்வாறு செய்ய முடியாது.

erase : அழி : மீண்டும் வேறொன்றை வைக்காமல் தகவல்களை சேமிப்பகத்திலிருந்து நீக்குதல்.

erase/delete/remove : அழி;நீக்கு/அகற்று.

erase head : அழிக்கும் முனை : வீட்டு உபயோக, நாடாப்பதிவு கருவியில் புதிய செய்தியினைப் பதிவு செய்யும் முன்பு நாடாவில் ஏற்கனவே பதிவு செய்ததை அழிக்கும் முனை. மையம் இல்லாத காந்தமயப்பட்ட பெரிக் அமில மேற்பரப்புகளான நாடா, அட்டை அல்லது வட்டில் அழிக்கும் முனையானது எழுதும் முனை அத்தகைய செயலைச் செய்யும் முன்பு அழித்துவிடும்.

eraser : அழிப்பி;அழிப்பான்.

ergonomic keyboard : சூழல் தகவமை விசைப்பலகை;தகவமை விசைப் பலகை : இடைவிடாமல் தொடர்ந்து விசைப்பலகை யைப் பயன்படுத்திக் கொண்டிருப்பவர்கள் அடிக்கடி கையை இங்குமங்கும் நகர்த்திக் கொண்டேயிருப்பதால் கைமுட்டிகளும், மணிக்கட்டும் பழுதடைய வாய்ப்புண்டு. இவற்றைக் குறைக்க ஏற்றவகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள விசைப்பலகையில் விசைகள் வேறு வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். கைகளை சிரமமின்றி இயல்பாக வைத்துக்கொள்ள வசதியிருக்கும்.

ergonomics : சூழலியல் : மனிதர்களுக்கும் அவர்களது பணிச் சூழலுக்கும் இடையிலுள்ள பருப்பொருள் உறவை ஆராய்தல். அதிகத்திறன், நல்ல உடல்நலம் போன்ற பொதுநலனுக்காக இயக்குபவர்களின் வசதிக்காக எந்திரங்களை மாற்றுதல். விசைப்பலகைகளில் உள்ள எண் விசைகள் பிரிக்கக் கூடிய விசைப் பலகைகள், தலைப்பு காட்டும் திரை போன்றவை இது தொடர்பான நல்ல முடிவுகள்.

erlang : எர்லாங்க் : ஒர் தொலைபேசிப் பொறியமைவில் மொத்தத் திறம்பாட்டினை அல்லது சராசரிப் பயன்பாட்டினை குறித்துரைக்கிற போக்குவரத்துப் பயன்பாட்டு அலகு. ஒர் 'எர் லாங்க்' என்பது ஒரு தொலை பேசி இணைப்பின் தொடர்ச்சியான பயன்பாட்டுக்குச் சமம். அனைத்து இணைப்புகளின் இயங்கு நேரங்களின் கூட்டுத் தொகையினை அளவீட்டுக் கால அளவினால் வகுத்துக் கிடைக்கும் ஈவுதான் எர்லாங்க் அலகுகளின் போக்குவரத்து அலகாகும்.

EROM : இரோம் : Erasable Read Only Memory என்பதன் குறும்பெயர்.

error : பிழை;தவறு : கணினி அல்லது சரியானதை அளந்த தன்மை அல்லது உண்மை மதிப்பிலிருந்து விலகிச் செல்வது. fault, malfuncion, mistake இவைகளுடன் வேறுபடுத்துக.

error, absolute : முற்றுப் பிழை.

error, ambiguity : மயக்குறு பிழை.

error analysis : பிழை ஆய்வு;பிழை பகுப்பாய்வு : எண்முறை ஆய்வு நடைமுறைகளில் பிழையின் பங்கை ஆராயும் எண் ஆய்வு தொடர்பான துறை. கணிப்பு கணிதத்தின் வினோதத் தன்மை காரணமாக கணிப்பில் ஏற்படும் பிழைகளை ஆராய்வதையும் குறிப்பிடுகிறது.

error checking : பிழை சோத்த்தல் : 1. தரவுகளின் செல்லத்தக்க நிலையைச் சோதிப்பதற்கான பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள். 2. தொலைத் தரவு தொடர்புகொள்ளும் இரண்டு கணினிகள் தாங்கள் பெற்ற தகவல்,பிழை இல்லாதது என்று சோதித்துக்கொள்ளும் செயல்முறை.

error code"பிழைக் குறிமுறை: தவறான குறிமுறை.

error control:பிழை கட்டுப்பாடு:செய்தித் தகவல் தொடர்பு அமைப்பில் ஏற்படும் பிழைகளைக் கண்டுபிடிக்கவோ அல்லது திருத்தவோ மென்பொருள் அல்லது வன்பொருள் அமலாக்கப்படும் திட்டம்.

error-correcting code:பிழைத் திருத்தக் குறியீடு:பிழை திருத்தும் குறிமுறை:ஒரு துணுக்கின் ஈட்டத்தினால் அல்லது இழப்பீட்டினால் ஏற் படும் தடைசெய்யப்பட்ட துடிப்புகளின் இணைப்பிலுள்ள குறியீடு. இது எது தவறானது என்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

error correction:பிழை திருத்தம்:தரவு அனுப்பப்படும் கருவிகளில் பிழைகள் ஏற்பட்டால் தானாகவே கண்டு பிடித்து திருத்தம் செய்யும் உள்ளார்ந்த அமைப்பு.

error-correction coding:பிழை திருத்தும் குறியீடு:ஒரு தகவலை குறியீட்டு முறையில் மாற்றியமைத்து (encoding) அனுப்பி வைக்கும்போது அதிலுள்ள பிழைகளைக் கண்டறிந்து திருத்தும் திறனுள்ள குறியீட்டு முறை. அதிகப் பட்சமாய் எவ்வளவு பிழைகளைக் கண்டறியும்,எவ்வளவு பிழைகளைத் திருத்தும் என்பதன் அடிப்படையில் குறியீட்டு முறை வகைப் படுத்தப்படுகிறது.

error-detecting code:பிழையறியும் குறியீடு;பிழையறியும் குறிமுறை: ஒவ்வொரு தொடரும் குறிப்பிட்ட கட்டுமான விதிகளுக்கு இணங்க இருக்கு மாறு செய்கிற குறியீடு.

error detection and correction:பிழை கண்டறிதல்;திருத்துதல்:ஒரு கோப்பினைக் கணினி மூலமாய் ஒரிடத்திலிருந்து இன்னோர் இடத்துக்கு அனுப்பி வைக்கும்போது,அதிலேற்படும் பிழைகளைக் கண்டு பிடித்துத் திருத்தும் முறை. சில நிரல்கள் பிழைகளைக் கண்டறிய மட்டும் செய்யும். இன்னும் சில கண்டறிந்து அவற்றைத் திருத்தவும் செய்யும்.

error diffusion:பிழைபரவல்.

error file:பிழைக் கோப்புகணினியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிழையை நிறுத்திவைக்க செயலாக்கத்தின் மீது உருவாக்கப்படும் கோப்பு. error free : பிழை இலா;பிழை அற்ற;தவறு அல்லாத.

error-free channel : பிழையிலா வழி : புறநிலைக் குறுக்கீடுகளுக்கு உள்ளாகாதிருக்கிற சாதனங்களுக்கிடையிலான கம்பி, கம்பிவடம் போன்ற இடைமுகப்பு.

error guessing : பிழை ஊகித்தல் : சோதனைத் தரவு தேர்வு தொழில் நுட்பம். பிழைகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய மதிப்புகளைக் கண்டுபிடிப்பதே தேர்வு விதி முறை.

error handler : பிழை கையாளி.

error handling : பிழை கையாளல் : விசைப்பலகை இயக்குபவர் தவறான விசையை அழுத்திவிட்டால் ஏற்படும் பிழையைக் குறைக்கும் நிரலாக்கத் தொடரின் செயல்.

error, inherited : மரபுவழிப் பிழை.

error list : பிழைப் பட்டியல்.

error, logical : தருக்கப் பிழை.

error message : பிழைச் சுட்டும்;தவறு சுட்டும் செய்தி : கணினி ஒரு பிழையையோ அல்லது எந்திரக் கோளாறையோ கண்டுபிடித்து விட்டது என்பதைக் குறிப்பிடும் அச்சிட்ட அல்லது காட்டப்பட்ட சொற்றொடர்.

error rate : பிழை விகிதம்;பிழைவீதம் : செய்தித் தகவல் தொடர்களில், மின்சுற்றுக் கருவியின் தரத்தின் ஒரு அளவு. ஒரு மாதிரி பகுதியில் உள்ள பிழையான துண்மிகள் அல்லது எழுத்துகள்.

error ratio : பிழை விகிதம் : மொத்த தரவு அலகுகளில் பிழையான தகவல் அலகுகளின் விகிதம்.

error register : பிழைப் பதிவேடு.

error report : பிழை அறிக்கை.

error routine : பிழை நிரல்கூறு.

error, run time : இயக்க நேரப்பிழை.

error, single bit : ஒற்றை பிட் பிழை.

error transmission : பிழை அனுப்பீடு;தவறான செலுத்துகை;பிழை அனுப்புதல் : பிழை பரவல் : அனுப்பும் செயலின்போது தரவுகளில் ஏற்படும் மாற்றம். உள்ளே விழுதல் அல்லது வெளியே விழுதல்.

error, truncation : துணிப்புப் பிழை.

escape character : இடர்பிழைப்பு எழுத்து : முந்திய எழுத்துகளிலிருந்து மாறுபட்டுப் பொருள் கொள்ள இடமளிக்கும் ஒர் எழுத்து. கட்டுப்பாட்டு எழுத்து. பெரும்பாலும் பிறகுறியீடுகளுடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

escape code : விடுபடு முறை.

escape key : விடுபடு விசை : விடுபடு சாவி : கணினி விசைப் பலகையிலுள்ள ஒரு விசை, இதனை அழுத்தும்போது, குறிப்பிட்ட செய்தி குறியீடாகக் கணினிக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான பயன்பாட்டுத் தொகுப்புகளில் விடுபடு விசையை அழுத்தும் போது முந்தைய நிலைக்குத் திரும்பலாம். பட்டித் தேர்வுகளில் முந்தைய மெனுநிலைக்குத் திரும்பும். சிலவற்றில் நிரலைவிட்டு வெளியேறவும் இவ்விசை உதவும்.

escape sequence : விடுபடு குறித்தொடர்;இடர் பிழைப்பு வரிசை விடுபடு குறியை முன்னொட் டாகக் கொண்டு தொடரும் குறித்தொடர். பதின்ம எண் முறையில் விடுபடு விசையின் ஆஸ்க்கி மதிப்பு 27. பதினாறெண் முறையில் 18 ஆகும். இதனைத் தொடர்ந்து ஒன்று அல்லது இரண்டு குறிகள் அமையும். ஓர் ஆவணத்தில் உரையின் நடுவே விடுபடு குறித்தொடர் அமைந்திருப்பின் கணினியானது அதனைச் சாதாரண உரையாக எடுத்துக் கொள்ளாமல், கட்டளையாகக் கருதி அதனை நிறைவேற்றும். அக்கட்டளை ஒரு சாதனம் சார்ந்த அல்லது நிரலுக்குரியதாக இருக்கலாம். (எ-டு) ;சி-மொழியில், printf ("One tтwo") ;என்ற கட்டளை, one two என்று இரு சொற்களுக் கிடையே நிறைய இடம் விட்டுக் காட்டும். printf ("One\nTwo") ; என்ற கட்டளை, one two என்று அடுத்தடுத்த வரியில் காட்டும். இங்கே, \t, \n என்ற குறியீடுகள் விடுபடு குறித்தொடர் ஆகும்.

ESC Character : விடுபடு எழுத்து : விடுபடு குறி : ஆஸ்கி குறித்தொகுதியில் அமைந்துள்ள 32 கட்டுப்பாட்டுக் குறிகளுள் ஒன்று. இது பெரும் பாலும் விடுபடு குறித்தொடரில் முதல் குறியாக அமையும். அச்சுப்பொறி போன்ற சாதனத்துக்குக் கட்டளை தரும் குறித்தொடராக அமைந்த சரமாக இருக்கலாம். கணினி, விடு படு குறியின் மதிப்பை 27 அல்லது 1B என்றே எடுத்துக் கொள்ளும்.

ESD : இஎஸ்டி : 1. நிலை மின்னியல் போக்கு. ஒரு மின்னேற்றம் செய்யப்பட்ட பொருளிலிருந்து ஓர் அணுகு மின்கடத்து பொருளுக்குத் தாவு கிற சுடர் (எலெக்ட்ரான்கள்) 2. மின்னணுவியல் மென்பொருள் பகிர்மானம். மென்பொருள்களை ஓர் இணையத்தின் வாயிலாக சேரவேண்டிய எந்திரங் களுக்கு அனுப்புவதன் மூலம் மென்பொருள்களை நிறுவுதல்.

ESD : எஸ்டி : இஎஸ்டிஐ : உயர்த்திய சிறுசாதன இடை முகப்பு : மேம்படுத்திய சிறுசாதன இடை முகப்பு என்று பொருள்படும் Enhanced Small Device Interface என்ற தொடரின் தலைப் பெழுத்துக் குறும்பெயர். வட்டுகள் கணினியுடன் அதி வேகத்தில் தகவல் பரிமாறிக்கொள்ள உதவும் ஒரு சாதனம். எஸ்டி இயக்கம் வினாடிக்கு 10 மெகா பைட்டு அளவில் தகவல் பரிமாற்றம் செய்யும். இந்த வேகத்தை இருமடங்காக்கும் திறனும் இவற்றுக்கு உண்டு.

ESF : இஎஸ்எஃப் : 1. (விரி வாக்கிய மீச்சட்டகம்) : இயல்பான செயற்பாட்டின்போது ஒரு இணைப்பினை கண்காணிக்க அனுமதிக்கிற உயர்த்திய T1 உருவமைவு. 2. (புறநிலை ஆதார உருவமைவு) : IBM இன் CSP/AD பயனிட்டு உருவாக்கியில் வரை யறுக்கப்படுவதற்கான தனிக் குறியீட்டு மொழி.

ESP : இஎஸ்பி : 1. (E டெக் விரைவு மரபுக்குறிப்பு) : Eடெக் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் அதிர்விணக்க மற்றும் அதிர்விணக்க நீக்கிகளில் பயன்படுத்தப்படும் வணிக உரிமையுடைய மரபுக் குறிப்பு. 2. (மின்னணுவியல் இயங்கா ஒளிப்படக் கலை) தொலைபேசி இணைப்பில் உருக்காட்சி களை இலக்கமாக்கி அனுப்புதல். 3. எமுலெக்ஸ் SCSI செய்முறைப்படுத்தி. எமுலக்ஸ் SCSI வட்டுக் கட்டுப் பாட்டுக் கருவியில் பயன்படுத்தப்படும் வணிக உரிமையுடைய சிப்பு.

ESP IEEE standard : இஎஸ்பீ ஐஇஇஇ செந்தரம் : Encapsulating Security Payload IEEE Standard என்பதன் சுருக்கம். இணைய நெறி முறையான ஐபி (Internet Protocol) மூலம் அனுப்பப்படும் செய்தியின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் இரகசியத்தன்மையைப் பாதுகாப்பதற்கான தரக் கட்டுப்பாடு. சில சூழ்நிலைகளில் ஐபீ தரவு செய்திக்கு சான்றுறுதி வழங்குவதாகவும் அமையும்.

ESS : இஎஸ்எஸ் : மின்னணுவியல் விசைப் பொறியமைவு. : ஒரு மைய அலுவலகத்தில் தொலைபேசி உரையாடல்களுக்குக் கம்பி யிணைப்புக் கொடுப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பேரளவுக் கணினி. . et : இடீ : இணையத்தில் ஓர் இணைய முகவரி. எத்தியோப்பியா நாட்டைச் சேர்ந்தது என் பதைக் குறிக்கும் புவிப்பிரிவு பெருங்களப் பெயர்.

ETB : இடீபி : 'அனுப்பீட்டுத் தொகுதி முடிவு' என்று பொருள்படும் "End of Transmission Block" என்பதன் தலைப்பெழுத்துச் சுருக்கம்.

etching : செதுக்கல்;பொறித்தல்.

ΕΤΕ business solution : வணிகத் தீர்வு : விரைவாக விரிவடைந்து வரும் கணினி மென் பொருள் சாதனம் உருவாக்கும் அமைவனம்.

e-text : மின்னுரை : மின்னணு உரை என்பதன் சுருக்கம். மின்னணு ஊடகத்தில் நிகழ்நிலையில் (on - line) கிடைக்கும் ஒரு புத்தகம் அல்லது உரை அடிப்படையிலான ஆவணம். மின்னுரையை நிகழ்நிலையில் படிக்க லாம். அல்லது பயனாளரின் கணினியில் பதிவிறக்கி அகல் நிலையில் (off line) படித்துக் கொள்ளலாம்.

ethernet : கணிப்பொறி உள்வளாக இணைப்பு : கணினி தகவல்களுடன் ஒலி, ஒளி தகவலும் அனுமதிக்கப்படும் கட்டமைப்பு வகை.

ether talk : ஈதர் உரையாடல் : 'Apple' நிறுவனம் உருவாக்கிய மெக்கின்டோஷ் மென் பொருள். இதன் 'ஈதர்நெட் இன்டர்பேஸ்' NB அட்டையுடன் சேர்த்து அனுப்பப்படும். இது ஈதர்னெட் இணையங்களுக்கு ΜΑC தன்னை தகவமைவு செய்துகொள்ள உதவுகிறது.

ethics : ஒழுகலாறு;அறவியல் கோட்பாடு.

ETX : இடீஎக்ஸ் : End of Text என்பதன் குறும்பெயர்.

eudora : ஈடோரா : ஒரு மின்னஞ்சல் கிளையன் (Client) நிரல். இல்லினாய்ஸ் பல்கலைக் கழகத் தில் ஸ்டீவ் டார்னர் என்பவர் மெக்கின்டோஷ் கணினிகளில் செயல்படும் இலவச மென் பொருளாய் உருவாக்கியது. இப்போது மெக்கின் டோஷ் மற்றும் மைக்ரோ சாஃப்ட் விண்டோஸ் கணினிகளில் செயல்படக்கூடிய இலவச மற்றும் விற்பனைக்கான மென்பொருளாய் குவால் காம் நிறுவனம் உருவாக்கி வெளியிட்டு வருகிறது.

European Article Number (EAN) : ஐரோப்பியப் பொருள் எண் : சில்லறை விற்பனைக் கடை களுக்கும், பேரங்காடிகளுக்குமான ஒரு பட்டைக் குறியீடு.

evaluation : மதிப்பிடல் : புதியதாக உருவாக்கப்பட்ட கணினி அமைப்பு எதற்காக வடிவமைக் கப்பட்டதோ அதை உண்மையிலேயே செய்கிறதா என்பதைக் கண்டறியும் செயல்முறை.

evelyn wood dynamic reader : ஈவ்லின் உட் இயக்கப் படிப்பி : 'கமோ டோர்-64'என்ற வீட்டுக் கணினியில் படிப்புச் செறிவு மற்றும் இருத்தி வைப்புத் திறனை மேம்படுத்துவதற்காகப் பயன்படும் ஒரு மென்பொருள்.

even parity check : இரட்டைப் படை சரிபார்ப்பு : இலக்க முறைத் தகவல் தொடர்பில், துண்மி எண்ணிக்கையில் இரட்டைப்படை சரிபார்க்கும் முறை.

event : நிகழ்வு : எந்த ஒரு நடப்பு அல்லது நிகழ்ச்சியையும் குறிப்பிடும் மைல்கல் முனை என்றும் அழைக்கப்படும். கால எல்லை எதுவும் இல்லை. நடவடிக்கைகளை தொடங்குதல் அல்லது முடித்தல் மற்றும் ஒன்றுடன் ஒன்றாக அவை தொடர்புபடுத்தலை இது குறிப்பிடுகிறது.

event driven : நிகழ்வு இயக்கம் : பயனாளரின் உட்பாட்டுக்கு அல்லது ஒழுங்குபடுத்தப்படாத நேரங்களில் பிற பயன்பாட்டுக்குப் பதிலளிக்கிற பயன்பாடு. இது பயனாளரின் தெளிவுகளினால் இயங்குகிறது. (தெரிந் தெடுத்த பட்டியல்;அழுத்தும் பொத்தான்முதலியன).

event-driven environment;நிகழ்வுத் தூண்டல் சூழல்.

event-driven language : நிகழ்வுத் தூண்டல் மொழி.

event driven programme : நிகழ்வுத் தூண்டல் நிரல்.

event-handler : நிகழ்வுக் கையாளி.

event-driven processing : நிகழ்வுத் தூண்டல் செயலாக்கம் : ஆப்பிள் மெக்கின்டோஷ், மைக்ரோ சாஃப்ட் விண்டோஸ், யூனிக்ஸ், ஒஎஸ்/2 போன்ற மிகவும் மேம்பட்ட இயக்க முறைமைக் கட்டமைப்புகளில் இடம் பெற்றுள்ள ஒரு நிரல் பண்பு. நிகழ்வுகள் பல்வேறு வகைப்பட்டவை. சுட்டியின் ஒரு பொத்தானை சொடுக்குவது, விசைப்பலகையில் ஒரு விசையை அழுத்து வது, வட்டினைச் செருகுவது, ஒரு சாளரத்தின் மீது சொடுக்குவது இவை யெல்லாம் நிகழ்வுகளே. தொடர்ந்து ஏற்படும் நிகழ்வுகள் வரிசையாக அமைகின்றன. நிரலானது ஒவ்வொரு நிகழ்வாக ஏற்று, அதற்கேற்ப செயல்படும். சில வேளைகளில் சில நிகழ்வுகள் முன்னுரிமையுள்ள இன் னொரு நிகழ்வைத் தூண்டலாம். event-driven programming : நிகழ்வுத் தூண்டல் நிரலாக்கம்;நிகழ்வு முடுக்க நிரலாக்கம் : விசையை அழுத்துதல், சுட்டியைச் சொடுக்குதல் போன்ற நிகழ்வுகளின்போது செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளுமாறு நிரலாக்கம் செய்யும் முறை. முதன்முதலாக ஆப்பிள் மெக்கின்டோஷில் நிகழ்வு முடுக்க நிரல்கள் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டன. ஆனால் இப்போது மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ், யூனிக்ஸில் எக்ஸ்விண்டோஸ் போன்ற அனைத்து வரைகலைப் பணித்தளங்களிலும் நிகழ்வு முடுக்க நிரலாக்கமே பின்பற்றப்படுகிறது.

evolutionary refinement : படிமலர்ச்சிச் செம்மையாக்கம்.

exa : எக்ஸா;இஎக்ஸ்ஏ : ஒரு குவின்டில்லியனை (1018) குறிக்கும் முன்னொட்டுச் சொல். கணினிச் செயல்பாட்டில் (இரும எண் முறையில் அமைந்த), எக்ஸா என்னும் சொல் 1, 152, 921, 504, 606, 846, 976 என்ற மதிப்பைக் குறிக்கிறது. இது 260 ஆகும். ஏறத்தாழ ஒரு குவின் டில்லியனுக்குச் சமம்.

excel : எக்செல் : 'மைக்ரோ சாஃப்ட் கார்ப்பரேஷன்'என்ற அமைவனம் உருவாக்கிய மின்னணு விரிதாள் மென்பொருள். இது IBM PC மெக்கின் டோஷ் கணினி இரண்டுக்கும் உரியது.

exception : விதிவிலக்கு : இயக்க நேரப்பிழை : ஒரு நிரல் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும்போது ஏதேனும் பிழையிருப்பின் நுண்செயலி நிரலை நிறைவேற்றா மல் பாதியிலேயே நின்று விடும். இடையிலேயே நிரல் நின்றுவிடாமலிருக்க இயக்க நேரப் பிழைகளை எதிர்கொள்ள அதற்கேற்ற துணைநிரலை தனியே எழுத வேண்டும். இயக்கநேரப் பிழையும் ஒரு குறுக்கீடு (Interrupt) போலவே நுண்செயலியின் கவனத்தைத் திருப்பி வேறொரு துணை நிரலை இயக்கச் செய்யும்.

exception error 12 : இயக்க நேரப் பிழை 12 : டாஸ் இயக்க முறை மையில் அடுக்கு (Stack) நிரம்பி வழிந்தால் ஏற்படும் பிழை. Config. sys கோப்பில் அடுக்குக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நினைவக அளவை உயர்த்துவதன் மூலம் இப்பிழையைச் சரி செய்யலாம்.

exception report : விதிவிலக்கு அறிக்கை : இயல்பு கடந்த இனங்களை அல்லது குறிப்பிட்ட வீச்செல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட இனங்களைப் பட்டியலிடுதல்.

exception reporting : விதி விலக்கு அறிக்கையளித்தல்;விதிவிலக்கு அறிவித்தல் : காட்சிக்கோ அல்லது அச்சிடவோ கணினிமய தரவு அதிக அளவில் திரையிடும் நுட்பம். வழக்கமான எல்லைக்கு அப்பால் உள்ளவற்றையே அறிவிக்கும். விதிவிலக்கு முறை நிர்வாகத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

excess three code : கூடுதல் மூன்று குறியீடு : இருமைக் குறியீடு இடப்பட்ட பதின்ம எண் முறை. இதில் ஒவ்வொரு பதின்ம x இலக்கத் தையும் இருமை x உடன் 3-ஐ கூட்டும் எண்ணால் குறிப்பிடப்படும்.

exchange1 : பரிமாற்றம்.

exchange2 : இறைப்பகம்.

exchangeable disk : மாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய வட்டு.

exchangeable disk store : மாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய வட்டு சேமிப்பு : வட்டுகள் மூடிய வடிவில் பின் ஆதாரமாக வரும் வட்டு இருப்பகம். ஒவ்வொரு மூடியிலும் பல வட்டுகள் இருக்கும். கணினியின் இயக்கத்தின் போது வட்டு மூடிகளை தேவைப்படும்வரை கணினி மாற்றிக் கொண்டேயிருக்கும். 'டிஸ்க் பேக்"என்றும் இது அழைக்கப்படுகிறது.

exchange buffering : மாற்று தாங்கல் : உள் சேமிப்பகத்தில் தரவுகளை மாற்றும் தேவை இல்லாமல் தரவுகள் சங்கிலியாக அமைக்கும் தொழில் நுட்பம்.

exclusive : தனித்த.

exclusive or (XOR) : தனியான அல்லது (எக்ஸார்) ;விலக்கிய அல்லது; ஏதேனும் ஒன்று : உண்மைப்பட்டியலின் அடிப்படையில் இயங்கும் ஒரு பூலியன் இயக்கி. இதில் இணையும் மாறிலிகளில் ஒன்று உண்மையாக இருந்தால்தான் மதிப்பு உண்மை என்று வரும். உண்மைப்பட்டியல் இரண்டு மாறிலிகளும் உண்மையாக இருந்தால், அதன் மதிப்பு பொய்.

. exe : . இஎக்ஸ்இ : எம்எஸ்-டாஸ் இயக்க முறைமையில் ஒரு வகைக் கோப்பின் வகைப்பெயர். இயக்க நிலை நிரல் (executable programme) என்பதை குறிக்கிறது. இத்தகு நிரலை இயக்க, கோப்பின் பெயரை வகைப் பெயரின்றி உள்ளீடு செய்து நுழைவு விசையை (Enter key) அழுத்தினால் போதும்.

executable : இயக்குநிலை : ஒரு நிரல் கோப்பு இயக்கப்படும் நிலையில் இருப்பது. இத்தகைய கோப்புகள் பெரும்பாலும் . bat, . com, . exe போன்ற வகைப் பெயர்களைக் கொண்டிருக்கும். executable file:இயக்குநிலைக் கோப்பு;நிறைவேற்றக்கூடிய கோப்பு.

executable programmes:நிறைவேற்றத்தக்க செயல்முறைகள்;இயக்க நிரல்கள்.

executable statement:செயல்படுத்தக் கூடிய சொற்றொடர்;செயல்பாட்டுச் சொற்றொடர்:உடனடியாக செய்யப்பட வேண்டிய கணித செயல்பாடு களையோ அல்லது நிரல்களையோ தரும் நிரலாக்கத் தொடரின் சொற்றொடர். Assignment Statement இதற்கு ஒரு சான்று.

execute:நிறைவேற்று.

execute cycle:செயற்படுத்தும் சுழற்சி;செயற்சுற்று:குறிப்பிட்ட ஒன்றின்மீது எந்திர நிரல் புரிந்து கொள்ளப்பட்டு எந்திர நிரல் இயங்கும் நேரம்.

execution:செயற்படுத்தல்;செயற்படுத்தம்:ஒரு நிரலாக்கத் தொடரை உண்மையாகவே செயல்படுத்தும்போது,நடைபெறும் செயல்களின் சுழற்சி.

execution interface:இயக்க இடைமுகம்.

execution slot:இயக்கச் செருகுவாய்;இயக்க துளைவிளிம்பு;இயக்கப் பொருத்துமிடம்.

execution time:இயக்க நேரம்:நினைவகத்திலிருந்து ஒர் நிரலை எடுத்து அதனைக் குறி விலக்கி(decode)செயல்படுத்த நுண்செயலி எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம். கணினியின் உள் கடிகாரத் துடிப்பின் அடிப்படையில் இது அளக்கப்படும்.

execution trace cache:இயக்கச் சுவட்டு இடைமாற்று.

execution units:நிறைவேற்று அலகுகள்.

executive:நிர்வாகி;மேலாளர்:மற்ற நிரலாக்கத் தொடர்கள் இயக்கப் படுவதைக் கண்காணிக்கும் மேலாண்மை நிரலாக்கத்யதொடர் Monitor, Supervisory system,Operation system ஆகியனவும் இதே பொருளில் குறிப்பிடப்படும்.

executive information system:செயலாண்மை தரவு முறைமை:ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாண்மை அமைப்புக்கு(அதாவது உயர் நிலை மேலாளர் களுக்கு)உதவும் தகவல் முறைமை. அவர்களுக்குத் தேவையான செய்தி கள்,விவரங்கள்,அறிக்கைகளை கணினி மூலம் உருவாக்கித் தரும் அமைப்பு. தகவலுக்கு முக்கியத்துவம் தருவதால் இது தீர்வு உதவு முறைமை(Decision Support System-DSS)-க்கு மாறு பட்டது. பகுப்பாயவும் தீர்வு மேற்கொள்ளவும் உதவும்.

executive programme : செயலாண்மை நிரல்;இயக்கக் கட்டளைத் தொடர்.

executive routine : செயலாட்சி வாலாயம் : ஒரு செயற்பாட்டு முறையில், மற்றச் செயல்முறைகளை நிறைவேற்றுவதைக் கட்டுப் படுத்துகிற, ஒரு முதன்மைச் செயல்முறை. இதனை மேற்பார்வையாளர் அல்லது உருவாக்க மையம் என்றும் கூறுவர்.

executive workstation : செயலாட்சிப் பணி நிலையம் : தட்டச்சு செய்ய விரும்பாத, பணி அதிகமுள்ளவர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட தனிவகை மேசைமோட்டுக் கணினி சார்ந்த அலகுகள். இதில் தனிவகைச் செயற்பணி விசைகள் இருக்கும். ஒரு நுண்பொறி அல்லது ஒரு தொடுதிரை மூலம் இது உட்பாட்டினை ஏற்றுக் கொள்ளும். இவை, சொல்/தரவு செய்முறைப்படுத் துதலைச் செய்யவும், தரவுத் தளங்களை நிருவகிக்கவும், வரைகலைகளை உருவாக்கவும், வேறு பல நடவடிக்கைகளுக்கு உதவவும் வல்லவை.

exerciser : செயல்படுத்தி : மனிதர்கள் மூலம் வன்பொருள் பயன்படுத்தல் மற்றும் நிரலாக்கத் தொடர்களை உருவாக்குதல், பிழைநீக்கல் ஆகிய வற்றைச் செய்ய உதவும் சாதனம்.

exit : வெளியேறு, வெளியேற்றம் : நிரலாக்கத் தொடர் அல்லது அல்கோரிதத்திலிருந்து கட்டுப்பாட்டை வேறிடத்திற்கு மாற்றும் இடம்.

expand : விரிவாக்கம் : கோப்பு மேலாண்மையில், விவரக்குறிப் பேட்டு மரத்தில் மறைவான கிளைக் குறிப்பேடுகளைக் காட்டுவதற்கு, தனியொரு விவரக் குறிப்பேட்டினையோ, ஒரு விவரக்குறிப்பேட்டு மரத்தின் ஒரு கிளையையோ அல்லது அனைத்துக் கிளைகளையுமோ ஒரே சமயத்தில் விரிவாக்கம் செய்யலாம்.

expandable : விவாக்கத்தக்க : கூடுதலான முதன்மை நினைவுப் பதிப்பி அல்லது வட்டு இயக்கிகள் மூலம் சேமிப்புத் திறம்பாட்டினை அதிகரிக்கக் கூடியவாறு ஒரு கணினியை வடிவமைத்தல்.

expandablility : விரிதிறன் : சாதனங்கள் அல்லது மாடுல்களைச் சேர்த்து கணினியின் செயல் திறனை அதிகரிக்கும் திறன்.

expand and colapse : விரிக்கவும் மூடவும். expanded memory : விரிவுபடுத்திய நினைவகம் : AT நுண் கணினிக் குடும்பத்தில், நுண் செயலி மூலம் நேரடியாக அணுக முடியாதவாறு அமைக் கப்பட்டுள்ள கூடுதல் நினைவகம். மையச் செயலகத்தினால் நேரடியாக அணுக முடியாதிருக்கிற நினைவக தொகுதிகள். செய்முறைப்படுத்தியின் முகவரி அமைவிடத்திலுள்ள இடைத் தடுப்புகளுக்குள் அல்லது பக்கச் சட்டங்களுக்குள் மாற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள ஒருவகை நினைவக விரி வாக்கம். மரபு நினைவகத்தில் போதிய இடம் இல்லாதபோது, தரவுகளை இது இருத்தி வைத்துக் கொள்கிறது.

expanded memory emulator : வரிவுபடுத்திய நினைவகம் முன் மாதிரி : 386களுக்கான நினைவகப் பதிப்பி மேலாளர்.

expanded memory manager : விரிவுபடுத்திய நினைவக மேலாளர் : விரிவுபடுத்திய நினைவகத்தை பயன்படுத்துவதற்குப் பயன்பாட்டுச் செயல் முறையை இயல்விக்கிற செயற்பணிகளை வழங்கும் மென்பொருள் இயக்கி Lotus-Intel Microsoft Expanded Memory Standard (LIM-EMS) என்ற தர அளவு களுக்கிணங்க ஒரு சாதன இயக்கி மூலம் மேலாண்மை செய்யப்படும் நினைவகம்.

expanded memory specification : விரிவாக்க நினைவக வரன்முறை.

Expanded notation : விரிவாக்கிய குறிமானம்.

expanded storage : விரிவுபடுத்திய சேமிப்பகம் : IBM முதன்மைப் பொறியமைவுகளிலுள்ள துணை நினைவகம். இதில், தரவுகள் வழக்கமாக விரிவுபடுத்திய சேமிப்பகத்திலிருந்து மையச் சேமிப்பகத்து (முதன்மை நினைவகம்) 4 K பாளங்களில் மாற்றப்படுகின்றன.

expansion : விரிவாக்கம் : கணினியில் சில புதிய வன்பொருள்களை இணைத்து, அடிப்படையான செயல்பாடுகளுக்கு அப்பாலும் அதன் திறனை உயர்த்தும் ஒரு வழிமுறை. பெரும்பாலும் அச்சு மின்சுற்று பலகைகளை (விரிவாக்கப் பலகைகள்) கணினியின் தாய்ப் பலகையினுள் விரிவாக்கச் செருகுவாய்களில் செருகி, விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது.

expansion bit : விரிவாக்க பிட்;விரிவாக்கத் துண்மி.

expansion board : விரிவாக்கப் பலகை : கணினிக்கு அதிகப்படியான செயல்பாடுகளைச் சேர்க்க
விரிவாக்கப் பலகை

விரிவாக்கப் பலகை

வும் அல்லது புதிய வளங்களைச் சேர்க்கவும் அதன் முதன்மையான தரவு பரிமாற்றப் பாதையில் (பாட்டையில்) செருகப்படும் ஒரு மின் கற்றுப் பலகை. நினைவகச் சில்லுகள், இயக்கக் கட்டுப்படுத்திகள், ஒளிக்காட்சி இணைநிலை மற்றும் நேரியல் துறைகள், அக இணக்கிகள் போன்றவை இவ்வகையில் அடங்கும். மடிக்கணினி மற்றும் ஏனைய கையடக்கக் கணினிகளில் பொருத்தப்படும் விரிவாக்கப் பலகைகள் பற்று அட்டை (credit card) வடிவில் இருக்கும். இவை பீசி அட்டைகள் எனப்படுகின்றன. இவை கணினியின் பின்பக்கம் அல்லது பக்கவாட்டில் பொருத்தப்படுகின்றன.

expansion bus : விரிவாக்கப் பாட்டைவிரிவாக்கப் பலகைகள் ஒளிப் பேழைக் காட்சி, வட்டு இயக்கி போன்றவை செருகக்கூடிய கொள்கலங்களின் அல்லது வரிப்பள்ளங்களின் ஒரு தொடர் வரிசையைக் கொண்டுள்ள கணினிப் பாட்டை.

expansion card : விரிவாக்க அட்டை : கணினி அமைப்பின் திறனை அதிகரிப்பதற்குக் கூடுதல் சிப்புகள் அல்லது மின் கற்றுகளை அதில் ஏற்றும் நோக்கத்திற்காக கணினியில் சேர்க்கப்படும் அட்டை.

expansion interface : விரிவாக்க இடைமுகம்;விரிவாக்க இடைவெளி : ஆதார கணினியுடன் வட்டு இயக்கிகள் கூடுதல் நினைவகம் மற்றும் பிற வெளிப்புறப் பொருள்களைச் சேர்க்க உதவும் மின்சுற்று அட்டை. expansion port : விரிவாக்கத் துளை வாய் : ஒரு கணினியிலுள்ள துளை. இது, கூடுதல் சுற்றுவழிப் பலகையை அல்லது சாதனத்தை இணைப்பதற்கு அனுமதிக்கிறது.

expansion slots : விரிவாக்க இடங்கள் : விரிவாக்கத் துளைகள் : ஆதார கணினிக்குக் கூடுதலாக புதிய விரிவாக்க அட்டைகளைச் சேர்க்கப் பயன்படுத்தும் கணினி மின்சுற்று அட்டையின் கூடுதல் இடங்கள். சான்றாக, கணினியின் முதன்மை நினைவகத்துடன் கூடுதல் நினைவக அட்டைகள் சேர்க்கப்படுதல். எளிமை யாக மாற்றங்கள் செய்ய வசதியாக அட்டைகளை வைக்க பெரும்பான்மையான கணினிகளில் விரிவாக்க இடங்கள் உள்ளன.

expansion unit : விரிவாக்க அலகு : கூடுதல் அச்சிட்ட மின்சுற்று அட்டைகள் பொருத்தப்படுவதற் காக கூடுதல் பொத்தான்களுடன் கணினியில் இணைக்கப்படும் சாதனம்.

exper logo : எக்ஸ்பர் செயல்முறை மொழி : எக்ஸ்பர் டெலி ஜென்ஸ் என்ற அமைவனம் தயாரித்துள்ள செயல் முறை மொழியின் மெக்கின்டோஷ் பதிப்பு. இது பெரும்பாலான செயல்முறை மொழிப் பதிப்பு களை விட அதிகமான செயற்பணிகளைக் கொண்டது. LISP மொழி போன்றது.

expert shell : நிபுணத்துவப் பொதிவு : நிபுணத்துவப் பொறியமைவில் அல்லது KBSஇல் உள்ள விதி ஆதாரத்தை ஆதரிக்கக்கூடிய செயல் முறை தரவு ஆதாரத்தை உருவாக்க, இது ஒரு மேம்பாட்டுக்கருவி வடிவத்தை எடுத்துக் கொள்கிறது. தரவுத் தளங்கள், சொல் பகுப்பிகள் போன்ற பிற ஆதாரங்களிலிருந்து விதியாதாரத் திற்குச் தரவுகளையேற்றலாம்.

expert support system : வல்லுநர் உதவி அமைப்பு : வல்லுநர் துணை அமைப்பு : வல்லுநர் அமைப்பு போன்றது. பெரும்பாலும் முடிவெடுக்க உதவும் அமைப்புடன் சேர்த்தே பயன்படுத்தப் படுவது. முறையான விதிகளுக்குப் பதிலாக உணர்ந்தறி காரணிகளை ஆய்ந்து சிக்கல்களைத் தீர்க்க உதவுவது.

expert system : வல்லுநர் அமைப்பு : நிபுணத்துவப் பொறியமைவு : சிறப்பான சிக்கல் தீர்க்கும் நிபுணத்துவத்துடன் உள்ள மனித/ எந்திர அமைப்புகளை உருவாக்குவதற்கான முறைகளும், தொழில்நுட்பங் களும் செயற்கை நுண்ணறிவின் இந்தப் பகுதியைத் தொடர்வதனால் மனித நிபுணத்துவத் திற்கு முக்கியத்துவமும், துறை கருதாத சிக்கல் தீர்க்கும் முறையினைக் குறைப்பதுமான அறிவு முறை வலியுறுத்தப்படுகிறது. சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்காக நிபுணருக்கு உதவவும் அவருக்கு பதிலாக செயல்படவும் செய்கிறது.

expert system building tools : நிபுணத்துவப் பொறியமைவுக் கட்டுமானக் கருவிகள் : நிபுணத்துவப் பொறியமைவினை உருவாக்கிப் பேணி வருவதற்கு உதவுவதற்காக உருவாக்கப் பட்டுள்ள ஒரு மென்பொருள்.

expert system expireware : நிபுணத்துவப் பொறியமைவு முடிவுறு மென்பொருள் : தேதி அல்லது பயன்பாடுகளின் எண்ணிக்கை உள்ளுக் குள்ளேயே முடிவுறு தேதியைக் கொண்டுள்ள மென்பொருள்.

expert system shell : வல்லுநர் முறைமை செயல்தளம்.

expiration date : முடிவுத் தேதி;காலாவதித் தேதி : ஒரு மென் பொருளின் மாதிரியம் அல்லது பரிசோதனைப் பதிப்பு இயங்காமல் நின்றுவிடும் தேதி. ஒருமென்பொருளை விற்பனை க்குக் கொண்டுவரும் முன்பு அதற்கான பரிசோதனைப் பதிப்பினை (Beta or Trial) பயனாளர்களுக்குத் தருவர். விற்பனைக்குள்ள சில மென்பொருள்களை சிறிது காலத்துக்கு இலவச மாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறும், பிடித்திருந் தால் பணம் செலுத்தும்படியும் கூறுவர். இது போன்ற மென்பொருள் குறிப்பிட்ட காலம் முடிந்ததும் இயங்காமல் போகும். அந்தத் தேதிக்கு முன்பாக புதிய பதிப்பைப் பெற வேண்டும்; அல்லது அதற்குரிய அணுகுக் குறியீட்டைப் பெற வேண்டும்; அல்லது பணம் செலுத்திப் பதிவெண் பெற வேண்டும்.

explicit address : தெளிவான முகவரி ; வெளிப்படையான முகவரி : மூல மொழி நிரலாக்கத் தொடரில் தெளிவாகச் சொல்லப்பட்ட சேமிப்பகத்தின் முகவரி Symbolic Address-க்கு, எதிர்ச்சொல்.

expire : முடிவு : காலாவதி : ஒரு மென்பொருள் முழுமையாக அல்லது ஒரு பகுதி செயல்படாமல் நின்றுபோதல். பரிசோதனைப் பதிப்புகள் பெரும் பாலும், முழுப் பதிப்பு வெளியிடப்படும் தருணத்தில் செயல்படாமல் போகுமாறு நிரலாக்கம் செய்திருப் பர். exploded view : வெடித்த கருத்து;தெறிப்புத் தோற்றம் : ஒரு முழு மையைப் பகுதிகளாகப் பிரித்து அம்முழுமைக்கும் பிற பகுதிகளுக்கும் உள்ள உறவுகளைக் காட்டும் திட கட்டமைப்பின் வரைபடம்.

explore : முழுதும் தேடு.

explorer bar : எக்ஸ்புளோரர் பட்டை.

exponent : அடுக்குக் குறி;அடுக்குக் குறிமானம் : 1. ஒரு குறியீடு அல்லது எண்ணின் வலதுபுற மேற்பகுதியில் எழுதப்படும் குறியீடு. அந்தக் குறியீட் டின் காரணியாக எத்தனை முறை அது பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது. 10-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட எண்ணில் பத்துப் பத்துகள் என்பதைக் குறிப்பிட 102 என்று எழுதும் சுருக்கமுறை. ஆதார எண்ணைக் காரணியாக்கி எத்தனை முறை பயன்படுத்தப் படுகிறது என்பதை அடுக்குக் குறியீடு குறிப்பிடுகிறது. 2. பதின்மப் புள்ளி எண்முறையில் E என்ற எழுத்தின் மூலம் அடுக்குக் குறியீடு குறிப்பிடப் படுகிறது. 10E2 என்றால் 10இன் அடுக்குக் குறி 2 என்று பொருள்

exponential notation : அடுக்குக் குறியீடு.

exponential smoothing : அடுக்கு முறை சரியாக்கல்;அடுக்கு முறை சீர்மையாக்கம் : தர மதிப்பு இட்டு நகரும் சராசரி முறையில் வருவது உரைத்தல். இம்முறையில் முந்தைய கூற்றுகளை வயதின் அடிப்படையில் கழித்தல். அண்மை தரவுகளுக்கு அதிக மதிப்பு கொடுக்கப்படும். அவற்றை வயதின் அடுக்குமுறை பணியின் மூலம் தகவல்கள் தர மதிப்பிடுவதால் இந்த சரியாக்கலை அடுக்கு முறை சரியாக்கல் என்று கூறப்படுகிறது.

exponentiation : அடுக்குமுறையாக்கல்;அடுக்குப்பெருக்கல்;அடுக்கேற் றம் : ஒரு எண்ணின் அடுக்கை பயன்படுத்துபவர் கணக்கிட்டுச் சொல்ல உதவும் செயல்முறை அல்லது பணி. எடுத்துக்காட்டாக 9 என்ற எண்ணை 5 முறை அதன் பெருக்குத் தொகையாலேயே பெருக்குவதற்குப் பதிலாக ஒரே தடவையில் கணக்கிடுதல்.

export : ஏற்றுமதி : ஒரு தரவு தள அமைப்புக்காக மற்ற நிரலாக்கத் தொடர்களில் பயன் படுத்தக்கூடிய வகையில் தரவுகளை எழுதுதல் (பொதுவாக வட்டு கோப்பில்). பல தரவு தள செயல் வரைவாளர்கள் தங்கள் தரவுகளை ஏதாவது ஒரு குறியீட்டு வடிவத்தில் அமைப் பார்கள். ஆனால், சாதாரண சொல்தொகுப்பில் படிக்கக் கூடிய வகையில், அஸ்கி கோப்புகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் வகையில் உருவாக்குவார்கள்.

expression : சொற்றொடர்;கோவை;வெளிப்பாடு;எண்ணுருக் கோவை; தொனிபாவக் குறிகள் : செயற்பாட்டுக் குறியீடுகள், மாறியல் மதிப்புருக்கள் இவற்றின் இணைப்புகள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட எண்களைக் குறிக்கும் பொதுச்சொல். செயல் முறைப்படுத்துவதில் தரவு களையும் செய் முறைப்படுத்து தலையும் விவரிக்கும் ஒரு கட்டளைத் தொடர்.

extended addressing : நீட்டிப்பு முகவரியாக்கம் : நினைவகத்தில் பல இடங்களை எட்டக்கூடிய முகவரிக் குறியீடு. இதற்கு, நினைவகத்தில் தரவுகளின் இடத்தைக் கண்டறிய ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எட்டியல் தேவை.

extended ASCII : நீடித்த ஆஸ்கி : ஆஸ்க்கி (ASCII-American Standard Code for Information Interchange) குறியீடுகள் மொத்தம் 256, 0 முதல் 255 வரை. நமது அன்றாடப் பயன்பாட்டில் 0 முதல் 127 வரை (7 பிட்டுகள்) மட்டுமே பயன்படுத்து கிறோம். 128 முதல் 255 வரை (8 பிட்டுகள்) அரிதாகப் பயன் படுத்தப்படுகின்றன. இந்த மதிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் குறியீட்டுத் தொகுதிகள் நீட்டித்த ஆஸ்க்கி எனப்படுகின்றன. இவை பெரும்பாலும் கணினிக்கு கணினி வேறுபடுகின்றன. ஆங்கிலம் தவிர வேறுபட்ட மொழி யாளர்கள் தத்தம் மொழியின் எழுத்துகளை இந்தப் பகுதியில் வைத்துக் கொள்கின்றனர். அல்லது உச்சரிப்பு எழுத்துகள், வரைகலை வடிவங்கள், சிறப்புக் குறியீடுகளையும் வைத்துக் கொள்ள முடியும்.

extended board : நீடித்த அட்டை;நீட்டிப்புப் பலகை : மின்சுற்று அட்டை களை வசதியாகக் கண்காணிக்க உதவும்பிழை நீக்குச் சாதனம்.

extended characters : நீட்டித்த குறியீடுகள்;நீட்டித்த எழுத்துகள் : 128 முதல் 255 வரையுள்ள ஆஸ்கி மதிப்புக் கொண்ட எழுத்து வடிவங்கள். விரிவாக்க ஆஸ்கி எட்டு துண்மி (பிட்) களைக் கொண்டிருக்கும். பெரும்பாலும் பிறமொழி எழுத்துகள், பட உருவங்களை உருவாக்கும் குறிகள், உச்சரிப் பைக் குறிக்கும் சிறப்பு அடையாளங்களைக் கொண்டிருக்கும். extended edition : நீட்டித்த பதிப்பு : உள்ளிணைந்த தரவுத் தளம், தரவுத் தொடர்பு வசதிகள் கொண்ட ஒஎஸ்/2 இயக்க முறையின் பதிப்பு. ஐபிஎம் உருவாக்கியது.

Extended Graphics Array : நீட்டித்த வரைகலைக் கோவை : 1990ஆம் ஆண்டில் ஐபிஎம் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்திய, வரைகலைக் கட்டுப்படுத்தி மற்றும் திரைக்காட்சிமுறை வடிவமைப்புக்கான உயர்நிலை செந்தரம். இதன்படி 640x480 படப் புள்ளித் தெளிவு, 65, 536 வண்ணங்கள் பெறலாம். அல்லது 1, 024x768 தெளிவும் 256 வண்ணங்களும் பெறலாம். பெரும்பாலும் பணி நிலையக் (work station) கணினிகளில் பயன்படுகின்றன.

extended maintenance : நீட்டிப்புப்படுத்திய பேணுகை : அடிப்படைப் பேணுகைக் கால அளவுக்குக் கூடுதலான கால அளவுகளுக்கு வேண்டப்படும் நேரடி அழைப்புப் பணியம்.

extended memory : நீட்டிப்பு நினைவகம் : 1 MB-க்கு மேற் பட்ட நினைவகம். இதனை 24 மற்றும் 32 துண்மி நுண் செய் முறைப்படுத்திகளினால் அணுகலாம். இன்டெல் - 286-களுக்கும் அதற்கு மேற்பட்டும், ஒரு மீமிகு எட்டியலுக்கு மேற்பட்ட செந்நிற நினைவகம். RAM வட்டுகளுக்கும், வட்டுப் பொதிவுகளுக்கும், DOS விரிவாக்கிகளைப் பயன் படுத்தும் பயன்பாடுகளுக்கும் இது உதவுகிறது.

extended memory specification : நீட்டித்த நினைவக வரன்முறை (இஎம்எஸ்) : லோட்டஸ், இன்டெல், மைக்ரோசாஃப்ட், ஏஎஸ்டி ஆய்வக நிறுவ னங்கள் இணைந்து உருவாக்கியது. எம்எஸ்டாஸ் இயக்க முறைமை பயன்படுத்திக் கொள்ளாத நினைவகப் பரப்புகளையும், 1எம்பிக்கு அதிகமான நீட்டித்த நினைவகத்தையும் இயல்புநிலைப் பயன் பாட்டுத் தொகுப்புகள் பயன்படுத்திக் கொள்வதற் கான மென்பொருள் இடை முகம். நீட்டித்த நினை வக மேலாளர் (Extended Memory Manager) என்னும் சாதன இயக்கி நிரல் நினைவகத்தை மேலாண்மை செய்யும். தேவையானபோது இதனை நிறுவிக் கொள்ளலாம். குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டுத் தொகுப்பு, இயக்கி நிரல் மூலமாக கூடுதல் நினைவகப் பகுதியை அணுகிக் கொள்ளும்.

extended partition : நீட்டிப்பு;பிரிவினை : தனியொரு இயற் பியல் சாதனத்தைப் பிரிவினை செய்தல். எடுத்துக்காட்டு:ஒரு நிலைவட்டினை பல்வேறு தருக்கமுறைப் பகுதிகளாகப் பகுத்தல்.

extended VGA:நீட்டித்த விஜிஏ:ஒளிக்காட்சி வரைகலைக் கோவை(Video Graphics Array) தர வரையறைகளின் மேம்பட்ட வடிவம்.இது,ஒரு படிமத்தை 800x600 முதல் 1600x1200 வரைபடப் புள்ளித் தெளிவுடன் காட்ட வல்லது.ஒரு கோடியே 67 இலட்சம் (2') வண்ணங்கள் கொண்ட நிற மாலையைப் பெற முடியும்.இந்த நிறமாலையை ஒரு சாதாரண மனிதர் வேறுபடுத்திப் பார்க்கக் கூடிய அளவுக்கு ஒரு கோடியே 90 இலட்சம் வண்ணங்களைக் கொண்டதாக ஆக்க முடியும். எனவே இது,தொடர்முறை (Analog) தொலைக் காட்சிக்கு ஈடான நிறக்காட்சியைத் தரும் இலக்க முறைச் செந்தரம் எனக் கருதப்படுகிறது.

extensible tanguage:விரிவாக்கக்கூடிய மொழி ;நீட்டிப்பு மொழி:ஒரு நிரலாக்கத் தொடர் மொழியில் இருப்பதை மாற்றும் புதிய தன்மை களைப் பயனாளர் சேர்க்கின்ற கோட்பாடு.

extension:நீட்சி;நீட்டிப்பு:வழக்கமான தர அமைப்பில் உள்ளதற்கு மேலாக கணினி அமைப்பிலோ அல்லது நிரலாக்கத் தொடர் மொழியிலோ சேர்க்கப்படும் கூடுதல் தன்மை.

extention file:கோப்பு வகைப் பெயர்.

extension manager:நீட்டிப்பு மேலாளர் மெக்கின்டோஷ் கணினியிலுள்ள ஒரு பயன்பாட்டு நிரல்.கணினியை இயக்கும்போது எந்தெந்த நீட்டிப்புகளை நினைவகத்தில் மேலேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை வரையறுக்க பயனாளருக்கு உதவுகிறது.

extension name:நீட்சிப் பெயர்.

extent:அளவு:ஒரு துணை சேமிப்பகத்தில் தொடர்ச்சியாக உள்ள பருப்பொருள் பதிவுகளின் தொகுதி.

extent,file:கோப்பு நீட்டிப்பு.

external buffer:புற இடைநிலை நினைவகம்:ஒரு கணினிக்கும் மற்றொரு சாதனத்திற்கு மிடையே செல்லும் தரவுகளுக்கான ஒரு தற்காலிக தரவு சேமிப்புப் பகுதி.

external access protection:புற அணுகல் பாதுகாப்பு.

external command:புறநிலை ஆணை; புறக் கட்டளை:வட்டில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள உள்முக நினைவகத்தில் (RAM) நிரந்தரமாக ஏற்றி வைக்கப்பட்டிராத ஒரு தனிவகைக் கோப்பினை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் இயக்குகிற ஒரு DOS நிரல்.

external data file:வெளிப்புற தரவுக் கோப்பு :புறத்தரவுக் கோப்பு:செயலாக்கம் செய்யும் நிரலாக்கத் தொடரிலிருந்து தனியாக சேமிக்கப் படும் தரவுகள்.

external device:புறநிலைச் சாதனம்:ஒரு கணினியின் உள்ளிணைந்த அங்கமாக அமைந் திராமல்,கம்பிவடச் செயல்முறை மூலம் அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சாதனம்.

external,file:புறக் கோப்பு.

external gateway protocol:புற நுழைவி நெறிமுறை:பிணையங்களை இணைக்கும் திசைவிகளுக்கும் நுழைவிகளுக்கும் (Routers and Gateways)இருப்பு நிலைத் தரவுவைக் கொண்டு சேர்க்கும் நெறிமுறை.

external interrupt:புறநிலை இடையீடு அல்லது குறுக்கீடு:கணினி இயக்கி,புறநிலை உணர்வி,கண்காணிப்புச் சாதனம்,மற்றொரு கணினி போன்ற புறநிலை ஆதாரத்தின் மூலம் உண்டாகும் இடையீடு.

external label:வெளிப்புற அடையாளச் சீட்டு:ஒரு கோப்பு ஊடகத்துக்கு வெளியே அந்த கோப்பை அடையாளம் காண இணைக்கப்படும் அடையாளச் சீட்டு.காந்த மின்வட்டு அல்லது நாடா வைத்துள்ள உறையில் இணைக்கப்படும் காகிதச் சீட்டு அல்லது ஒட்டி.

external memory:வெளி நினைவகம்,புற நினைவகம்.

external modem:புறநிலை மோடெம்:ஒரு கணினியின் தொடர்வழிப் புழையுடன் இணைக்கப் படக்கூடிய மோடெம்' இது,ஒரு சுவர் வெளிவாயில் மூலம் தனது விசையைப் பெறுகிறது. இது, 'உள்முக மோடெம்' என் பதிலிருந்து வேறுபட்டது.

external reference:வெளிப்புற குறிப்பு:புற மேற்கோள்:ஒரு குறியீட்டை வேறு ஒரு வழக்கச் செயலில் வரையறுத்துள்ள குறிப்பு.

external report:புறநிலை அறிக்கை: ஏற்கனவே அச்சிடப்பட்ட வடிவத்தில் அல்லது வேறு வடிவில்.அரசாங்கத்திற்கோ அல்லது வாடிக்கை யாளர்களுக்கோ விநியோகிப்பதற்காக,ஒரு நிறுவ னத்திற்கு வெளியில் பயன்படுத்த உருவாக்கப் படும் அறிக்கை. external routine : புறநிலை வாலாயம் : பாஸ்கல் செயல் முறைப்படுத்தும் மொழியில், செயல்முறைக்கு வெளியிலிருந்து வாலாயத்தை வரையறுப்பதற்கு வரவழைக்கக் கூடிய ஒரு நடைமுறை அல்லது செயற்பணி.

external scheme : புறநிலைத் திட்டம் : ஒரு குறிப்பிட்ட பயனாளரின் தரவுத்தள நோக்கின் வரம்பெல்லை தொடர்பான ஒரு தரவுத் தளத் துணைத் திட்டம்.

external sort : புறநிலைப் பிரிப்பு : பன்னோக்குப் பிரிப்பு நிரலாக்கத் தொடரில் இரண்டாம் நிலை. தரவுகளின் சரங்களை வரிசை யாக ஒன்று சேர்த்து ஒரே சரமாக ஆகுமாறு செய்தல்.

external storage : புறநிலைச் சேமிப்பகம் : துணை சேமிப்பகம் போன்றது.

external symbol : புறநிலைங் குறியீடு : 1. கட்டுப்பாடு பிரிவின் பெயர். நுழைவு இடத்தின் பெயர் அல்லது வெளிப்புறக் குறிப்பு. 2. வெளிப் புறக் குறியீடு அகரமுதலியில் உள்ள குறியீடு.

external symbol dictionary : புறநிலைக் குறியீட்டு அகரமுதலி : ஒரு நிரலாக்கத் தொடரில் உள்ள புறநிலைக் குறியீடுகளை அடையாளம் காணுதல் தொடர்பான கட்டுப்பாட்டு தரவு.

external viewer : புறப்பார்வை நிரல்;புறக் காட்சி நிரல் : தற்போது பயன்படுத்திக் கொண் டிருக்கும் பயன்பாட்டுத் தொகுப்பினால் கையாள முடியாத வகையைச் சேர்ந்த ஓர் ஆவணத்தைப் பார்வையிடப் பயன்படும் ஒரு பார்வைநிரல்.

extract'வெளியே எடு : ஒரு வடிகட்டி அல்லது மேற்பகுதி முடிவு செய்யும் ஒரு கணினி கோப்பில் இருந்து குறிப்பிட்ட தரவுவை வெளியே எடுத்தல்.

extra-high-density floppy disk : கூடுதல் மிகுஅடர்வு நெகிழ் வட்டு' : 4 எம்பி தரவு சேமிக்க வல்ல 3. 5 அங்குல நெகிழ் வட்டு. இதனை இயக்க இரண்டு முனைகள் கொண்ட தனிச் சிறப்பான இயக்ககம் (Drive) தேவை.

extranet : புறப்பிணையம் : ஒரு நிறுவனம் இணையத் தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் (குறிப் பாக வைய விரிவலைத் தொழில் நுட்பங்கள்) தமது நிறுவனப் பிணையத்தை அமைத்திருப்பின் அதனை அக இணையம் (Intranet) என்றழைக் கிறோம். அந்த நிறுவனத்துக்கு பொருள் வழங்கு வோர், வாடிக்கையாளர் இவர்களும் வரம்புக்குட்பட்ட வகையில் நிறுவனப் பிணையத்தை அணுக அனுமதித்தால் அதனை புறப்பிணையம் எனலாம். இவ்வாறு அனுமதிப்பதால் வணிக நடவடிக்கைகள் விரைவுபடுகின்றன. உறவுகள் பலப்படுகின்றன.

extrapolation : புற இடுகை.

extrinsic semiconductor : புறத் தூண்டல் குறைகடத்தி : (P) -வகை அல்லது (N-) வகை மாசு சேர்ப்பதன் மூலம் வெப்பப்படுத்துதல் போன்ற சூழ்நிலைகளில் மின்னணுக்களைப் பயணிக்க வைத்து மின்சாரத்தைக் கடத்துகின்ற ஒருவகைக் குறைகடத்தி. மின்னணுக்களை அவற்றின் இயல்பான நிலையிலிருந்து வலிந்து நகரச்செய்து புதிய மின்னணுக்கற்றை அல்லது மின்னணு இடைவெளிகளை உருவாக்குகின்றன.

ezine : மின்னிதழ் : மின்னணு இதழ் என்பதன் சுருக்கம். இணையம், அறிக்கைப்பலகைச் சேவை (BBS) மற்றும் இதர நிகழ்நிலைச் சேவை மூலம் பெரும்பாலும் இலவசமாக வழங்கப்படும் நாளிகை இதழ்.