கணினி களஞ்சியப் பேரகராதி/R

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
R

R : ஆர் : பதிவேடு (Register), வேண்டுகோள், மறு அமைவு (Reset) என்பனவற்றின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர்.

race condition : போட்டி நிலை;பந்தய நிலை : இரு கணினி நிரல்கள் ஒருங்கே செயற்படும்போது, எது முதலில் முடிவடையும் என்பதை அறிய முடியாத ஐயப்பாட்டுநிலை.

rack : அடிச்சட்டம், செருகும் சட்டம் : தொகுப்பிகள், அவற்றின் மின்வழங்கீட்டு அலகுகள் போன்ற மின்னியல், மின்னணுவியல் அல்லது பிற சாதனங்களை ஏற்றி வைக்கக்கூடிய உலோகச்சட்டம் அல்லது அடிச்சட்டம் அல்லது செருகுச் சட்டம்.

rack mounted : சட்டகச் சாதனம் : ஒர் உலோகச் சட்டகத்தில் பொருத்துவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பிகள். சோதனைச் சாதனம், நாடா இயக்கிகள், தொழில் துறைக் கணினிகள் போன்ற மின்னணுச் சாதனங்கள் பெரும்பாலும் சட்டகத்தில் ஏற்றிய அலகுகளாகவே அமைந்துள்ளன.

RAD : ரேடு : அதிவேகப் பயன்பாட்டு உருவாக்கம் எனப் பொருள்படும் Rapid Application Development என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். கணினி அமைப்புகளை உருவாக்கி நடைமுறைப்படுத்துவதில் ஒரு வழிமுறை. முழுத் திட்டப்பணியும் முடியும்வரைக் காத்திராமல், சிறுசிறு கூறுகளாகப் பிரித்து அவை முடிந்தவுடன் அவ்வப்போது நடை முறைப்படுத்திவிடும் முறை. ஜேம்ஸ் மார்ட்டின் என்பவர் முதன்முதலில் இம்முறையை உருவாக்கிச் செயல்படுத்திக் காட்டினார். கேஸ் கருவிகள் (CASE Tools) மற்றும் காட்சி முறை நிரலாக்கச் (Visual Programming) சூழல்களில் இவ்வழிமுறை பயன் படுத்தப்பட்டது. கேஸ் என்பது கணினி உதவியிலான மென்பொருள் படைப்பாக்கம் (Computer Aided Software Engineering) என்பதன் சுருக்கம்.

radial lines : ஆரைக் கோடுகள்.

radially : நிறல் திக்கு.

radian : ஆரைக்கோணம் : ஒரு வட்டத்தில், அந்த வட்டத்தின் ஆரத்திற்குச் சமமான நீளமுடைய ஒரு வில் மூலம் எதிர் வீழ்வாகும் மையக் கோணம். இவ்வாறு, ஒரு கோணத்தின் ஆரைக் கோண அளவு என்பது, அந்தக் கோணத்திற்கு எதிர் வீழ்வாகவுள்ள வில், அந்தக் கோணம் எந்த வட்டத்தின் மையக் கோணமாக இருக்கிறதோ அந்த வட்டத்தின் ஆரத்தின் வீத அளவில் இருக்கும்.

radiation patterns : கதிவீச்சுத் தோரணிகள் : ஒரு வானொலிச் செய்தித் தொடர்புப் பொறியமைவில், ஆதார அலைவரிசைச் சைகையானது, ஏதேனுமொரு அதிர்விணக்கத்தினைப் (modulation) பயன்படுத்தி அலைவெண் நிறமாலையின், ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் நிலைப்படுத்தப்படுகிறது. அதிர்விணக்கப்படுத்திய அலை பின்னர் ஒர் அனுப்பீட்டு வானலை வாங்கியின் அல்லது வான் கம்பியின்மூலம் ஒரு மின்காந்த அலைவடிவில் வாயு மண்டலத்தில் கதிர்வீச்சு செய்யப்படுகிறது.

radio : வானொலி.

radio butttons : வானொலிப் பொத்தான்கள் : ஒரேயொரு தேர் வினை மட்டுமே அனுமதிக்கக் கூடிய திரைமீதான பொத்தான்களின் வரிசை. ஒரு பொத்தான் தற்போது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு விட்டால், வேறொரு பொத்தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் போது முதல் பொத்தான் தேர்வு நீக்கப்பட்டு விடும்.

radio clock : வானலைக் கடிகாரம் : நிகழ்நேர சமிக்கைகளுடன்கூடிய, வானில் பரப்பப்படும் அலைகளைப் பெறக்கூடிய ஒரு சாதனம். இவ்வகைக் கடிகாரங்கள் பிணையத் தகவல் தொடர்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பிணைய நேர நெறிமுறை (Network Time Protocol) யின் அடிப்படையில், புரவன் கணினியின் (Host) வன்பொருள் கடிகார நேரத்தை, உலகப் பொது நேர ஆயக்கூறு வடிவமைப்புடன் ஒத்திசையும்படி செய்ய இவை பயன்படுகின்றன.

radio frequency : வானொலி அலைவரிசை : சுருக்கமாக ஆர்எஃப் எனப்படுகிறது. மின்காந்த அலைக்கற்றையில் 3 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்-300 கிகா ஹெர்ட்ஸுக்கு இடைப்பட்ட அலைவரிசை. இது 30 மி. மீ-0. 3 மி. மீ அலைநீளத்தோடு உறவுடைய அலைவரிசை.

radio shack : மின்னணுவியல் கருவி உற்பத்தியாளர் : நுண் கணினியமைவுகள் உள்ளடங்களாக மின்னணுவியல் சாதனங்களை உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்பவர். radio station guide : வானொலி நிலைய வழிகாட்டி.

radiowave : மின்காந்த அலை.

RADIUS : ரேடியஸ் : தொலைபேசிப் பயனாளர் தொலைதூர சான்றுறுதி சேவை நெறிமுறை எனப் பொருள்படும் Remote Authentication Dial-ln User Service Protocol என்பதன் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஒரு பயனாளர் ஒரு பிணைய வழங்கனில் இணைத்துக்கொள்ள முயலும்போது, அவர் அனுமதி பெற்ற பயனாளர்தானா என்கிற சான்றுறுதியும், அணுகல் அனு மதியையும் வழங்குவதற்கெனத் தனியாக ஒரு சான்றுறுதி வழங்கன் (Authentication Server) இருக்கும். இணையத்திற்கென முன்மொழியப்பட்ட நெறிமுறை இது.

radix : ஆதார எண், அடிமான எண்;அடிப்படை எண் : ஒர் எண்மான முறையில் ஆதார எண். எடுத்துக்காட்டு : இரும எண்மான முறையில் ஆதார எண் '2' . 'ஆதாரம்' (base) என்பதும் இதுவும் ஒன்றே.

radix complement : ஆதாரக் குறை நிரப்பு.

radix-minus-1 complement : அடியெண்-கழித்தல்-1 நிரப்பெண் : அடியெண்ணுக்கு ஒன்று குறைந்த நிரப்பெண் : குறிப்பிட்ட இலக்கங்கள், வரையறுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையில் இடம்பெறும் எண் முறையில், இயலக்கூடிய அதிகப்பட்ச எண் மதிப்பிலிருந்து, ஒர் எண்ணைக் கழித்தால் வரும் விடையே அந்த எண்ணின் அடியெண்ணுக்கு ஒன்று குறைந்த நிரப்பெண் எனப்படுகிறது. 0 முதல் 9 வரை பத்து இலக்கமுள்ள பதின்ம எண் முறையில் ஐந்து இலக்க எண்களை எடுத்துக் கொள்வோம். இதில் அதிகப்பட்ச மதிப்புள்ள எண் 99999. 01234 என்ற எண்ணின் அடியெண்ணுக்கு ஒன்று குறைந்த நிரப்பெண் என்பது 99999-01234=98765 ஆகும். ஆக, இந்த எண் முறையில் எந்தவோர் எண்னின் குறைஎண் (Negative) அடியெண்ணுக்கு ஒன்று குறைந்த நிரப்பெண்ணோடு ஒன்றைக் கூட்டிக்கொள்ள வேண்டும் (ஏனெனில்-a+a=0). இரும எண்முறையில் இரண்டு இலக்கங்களே உள்ளன. இங்கு அடியெண் 2. அடியெண்ணுக்கு ஒன்று குறைந்த நிரப்பெண் என்பது 1-ன் நிரப்பெண் (11s complement) ஆகும். மின்சுற்றுஅமைப்பில் தலைகீழாக்கி (Inverter) மூலம் ஒர் இரும எண்ணின் ஒன்றின் நிரப் பெண்ணை எளிதாகப் பெறலாம்.

1 0 1 0 → ஓர் இரும எண்

↓ ↓ ↓ ↓ → தலைகீழாக்கிகள்

0 1 0 1 → ஒன்றின் நிரப்பெண்

radix notation : அடியெண் குறிமானம்;அடிப்படை எண் குறிமானம்.

radix point : ஆதாரப் புள்ளி : ஓர் எண்மான முறையில், எழுத்து (ஒரு புள்ளி) அல்லது உட்கடை எழுத்து என்பது, ஒரு முழு எண்ணிலிருந்து பின்னப் பகுதியைப் பிரித்துக் காட்டும் புள்ளி ஆகும். சான்று : இருமப்புள்ளி (binary point) ;பதின்மப்புள்ளி (decimal point) ;பதினாறிலக்கப் பதின்மப் புள்ளி (hexadecimal point) ;எட்டிலக்கப்புள்ளி (octal point).

radix sorting : ஆதார வகைப் பாடு;ஆதார எண் வரிசையாக்கம் : 'இலக்க முறை வகைப் பாடு' (digital sorting) என்பதும் இதுவும் ஒன்றே .

radix sorting algorithm : அடியெண் வரிசைமுறையாக்கப் படி முறை : ஒரு உறுப்பினைக் கூறுகளாக்கி அடுத்தடுத்துள்ள அதன் பகுதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு குழுவாகப் பிரித்து வரிசைமுறையாக்கும் தருக்கப் படிமுறை. (எ-டு) 0-999 எண் வரம்புக்குள் உள்ள எண்களை வரிசைப்படுத்தும் முறையைப் பார்ப்போம். முதலில் எண்களின் பட்டியல், நூறு மதிப்பிடத்தில் உள்ள இலக்கத்தின் அடிப்படையில் 10 குழுவாகப் பிரிக்கப்படும். பிறகு ஒவ்வொரு குழுவும் பத்து மதிப்பிடத்தில் உள்ள இலக்கத்தின் அடிப்படையில் பத்துப் பட்டியல்களாக வரிசைமுறைப் படுத்தப்படும். இறுதியில் ஒவ்வொரு பட்டியலும் இறுதி இலக்கத்தின் அடிப்படையில் வரிசைமுறைப்படுத்தப்படும். இந்தத் தருக்கப் படிமுறை இரும மதிப்பு அடிப்படையில் உறுப்புகளை வரிசைமுறைப் படுத்த மிகவும் திறன் வாய்ந்ததாகும். ஒவ்வொரு குழுவும் அதிகப்பட்சம் இரண்டு குழுக்களையே கொண்டிருக்கும். ஒப்பீடும் இரண்டு இலக்கத் தோடுதான்.

rag : பிசிறு;பிசிறு ஓரம்;ஓரப் பிசிறு : அச்சிடப்பட்ட ஒரு பக்கத்தில் உரைப்பகுதியின் வரிகள் இடப்புற அல்லது வலப்புற ஓரத்தில் ஒரே சீராக இல்லாமல் முன்பின்னாக இருத்தல். இக்குறைபாடில்லாமல் தவிர்க்க ஆவணம் உருவாக்கப்படும் போதே ஓரச் சீர்மை (Justification) செய்யப்பட வேண்டும். ஒரு புறமோ அல்லது இருபுறமோ இத்தகு சீர்மை செய்யப்படலாம்.

ragged left : சீர்மையிலா எடப்புறம்;சீரிலா இடப்புறம் : நேர்கோடான வலதுபக்க ஒர விளிம்புடனும், ஒழுங்கற்ற இடப்பக்க ஒர விளிம்பும் கொண்டு அச்சிடப்பட்டுள்ள வாசகம். இதனைச் சரிநேர் வலப்புறம் (flush right) என்றும் கூறுவர். இது இடது வரிச்சரியமை (left justify) என்பதிலிருந்து வேறுபட்டது.

ragged right : சேரிலா வலப்புறம்;வலப்புறப் பிசிறு : அச்சடிக்கப்பட்ட உரைப்பகுதியில் வரிகள் வலப்புறத்தில் நேர்சீராக முடிவுறாமல் முன் பின்னாக முடிவுறும் நிலை. கடிதங்கள் மற்றும் பிற சொல்செயலி ஆவணங்கள் இடப்புறம் ஓரச்சீர்மையுடன் இருக்கும். வலப்புறம் பிசிறுடன் காணப்படும்.

RAID : ரெய்டு : தனித்த வட்டுகளின் மிகைக்கோவை என்று பொருள்படும் Redundant Array of Independent Disks என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். தரவு சேமிப்பு வழிமுறைகளுள் ஒன்று. தரவோடு சேர்த்து, பிழை திருத்தத்துக்கான தரவுகளையும் (சமன் பிட், ஹேமிங் குறிமுறை போன்றது) இணைத்து இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட நிலை வட்டுகளில் பகிர்ந்து சேமிப்பதன் மூலம் செயல்திறனும், நம்பகத்தன்மையும் கூடுகிறது. கோவை மேலாண்மை மென்பொருள், நிலைவட்டின் கோவையை கவனித்துக் கொள்கிறது. வட்டுக் கட்டுப்படுத்தி, பிழை திருத்தத்தைக் கவனித்துக் கொள்கிறது. ரெய்டு, பெரும் பாலும் பிணைய வழங்கனில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அணுகல் வேகம், நம்பகத்தன்மை, செலவு இவற்றின் அடிப்படையில், ரெய்டு பல தரங்களில் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

raised flooring : உயர்தளம்;உயர்த்திய தளம் : கணினி அறைகளில் பயன்படுத்தப்படும் உயர்ந்த மேடைத்தளம். இதனால், இணைப்புக் கம்பி வடங்களை சாதன அலகுகளிடையே நேரடியாக அமைக்கலாம்.

RALU : ராலு : பதிவேடு (register), கணிதம் மற்றும் தருக்கமுறை அலகு (arithmatic and logic unit) என்பதன் தலைபெழுத்துச் சுருக்கம். கணித மற்றும் தருக்கமுறைச் செயற்பாடுகள் நிறைவேற்றப்படும் ஒரு நுண்செயலியில் இது மிக முக்கிய பகுதியாகும். RAM : ஆர்ஏஎம்;ரேம் : நேரணுகு நினைவகம்;குறிப்பிலா அணுகு நினைவுப் பதிப்பகம் : குறிப்பின்றி அணுகும் நினைவகம் (Random Access Memory) என்பதன் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். இந்த நினைவகத்தில் தரவுகளையும் அறிவுறுத்தங்களையும் எழுதி பதிவு செய்யலாம்;கணினியின் செயல்முறை நினைவகத்திலிருந்து தரவுகளை வரவழைத்துப் படிக்கலாம்;இதனுள் வெளியிலிருந்து செயல்முறைகளைச் செலுத்தி, பின்னர் நிறைவேற்றலாம்.

RAM cache : ரேம் இடைமாற்றகம் : ரேம் (RAM) நினைவகத்திலிருந்து தரவுவை எடுக்கவும் பதியவும் கணினியால் பயன்படுத்தப்படும் இடைமாற்று நினைவகம் (cache memory). கணினியால் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்ற தரவு கூறுகள், இடைமாற்று நினைவகத்தில் இருத்தி வைக்கப்படுகின்றன. வட்டுப்போன்ற துணை நிலைச் சேமிப்பகத்தில் தரவுவை அணுகுவதைவிட மிக வேகமாக அணுகமுடியும்.

RAM card : ரேம் அட்டை : ரேம் நினைவகச் சிப்புகளும் நினைவக முகவரிகளை குறிவிலக்கம் (decode) செய்வதற்கான இடைமுகத் தருக்கப் பகுதியும் பொருத்தப்பட்ட ஒரு கூடுதல் வசதி மின்சுற்றுப் பலகை.

RAM chip : குறிப்பின்றி அணுகும் நினைவகச் சிப்பு : பல்லாயிரம் நினைவக முகவரிகளைக் கொண்ட ஒர் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுவழி.

RAM compression : ரேம் இறுக்கம் : விண்டோஸ் 3. x இயக்கமுறைமையில் பொது நினைவகம் போதாமல் போகின்ற சிக்கலுக்கான தீர்வாக பல்வேறு மென்பொருள் விற்பனையாளர்கள் மேற்கொண்ட ஒரு தொழில்நுட்பம். ரேம் நினைவகத்தின் வழக்கமான உள்ளடக்கத்தை இறுக்கிச் சுருக்குவதன் மூலம், மெய்நிகர் நினைவகத்தில் (Virtual Memory-பெரும்பாலும் நிலைவட்டு) எழுதுதல்/படித்தல் தேவை குறைகிறது. எனவே கணினியின் வேகம் அதிகரிக்கும். (ஏனெனில், ரேம் நினைவகத்தைவிட வட்டில் உள்ள மெய்நிகர் நினைவகத்தைக் கையாள்வது மெதுவாக நடைபெறும் செயலாகும்). ரேம் சிப்புகளின் விலை குறைந்ததாலும், நினைவகத்தை மிகவும் திறமையாகக் கையாளும் விண்டோஸ் 95/என்டி வருகையாலும் ரேம் இறுக்கம் என்னும் நுட்பத்திற்குத் தேவையில்லாமல் போய்விட்டது. ஒருசில பழைய கணினிகளில் பயன்படுத்தப்பட வாய்ப்புண்டு.

RAM cram:குறிப்பின்றி அனுகும் நினைவகச் செறிவு:பயன்பாடுகளை இயக்குவதற்கான பற்றாக்குறை நினைவுப் பதிப்பகம். குறிப்பாக 1MB நினைவுப் பதிவு வரம்புடைய DOS மற்றும் சொந்தக் கணினிகள்.

RAMDAC:ரேம்டாக்:குறிப்பின்றி அணுகு நினைவக இலக்க முறையிலிருந்து தொடர் முறைக்கு மாற்றி என்ற பொருள்தரும் Random Access Memory Digital-to-Analog Convertor என்ற தொடரின் தலைப் பெழுத்துக் குறும்பெயர். விஜிஏ மற்றும் சில எஸ்விஜிஏ ஒளிக்காட்சி தகவி அட்டைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு சிப்பு. ஒரு படப்புள்ளியின் இலக்கமுறைத் தரவுவை திரையகம் திரையிடத் தகுந்த முறையில் தொடர்முறைத்(Analog)தகவலாய் மாற்றித் தரும். பொதுவாக ரேம் டாக் சிப்பு ஒளிக்காட்சிப் படங்களின் கூர்மையை மேம்படுத்தும்.

RAM DISK:ரேம் வட்டு.

random:தற்செயலான:தாறுமாறான,குறிப்பற்ற,வரிசையிலா.

random access:குறிப்பின்றி அணுகுதல்;குறிப்பிலா அணுகல்;நேரடி அணுகுமுறை:சேமிப்பு வரிசை முறையைச் சார்ந்திராதிருக்கிற ஒரு சேமிப்பக அமைவிடத்திலிருந்து தரவுகளைப் பெறுகிற அல்லது தரவுகளைச் செலுத்துகிற செய்முறை. நேரடி அணுகுதல் என்பது இதன் மற்றொரு பெயர். இது,வரிசைமுறை அணுகுதல்(sequential access)என்பதிலிருந்து வேறுபட்டது.

random access device:குறிப்பிலா அணுகு சாதனம்.

random access file:குறிப்பிலா அணுகு கோப்பு:நேரடி அணுகு கோப்பு.

random access storage:குறிப்பிலா அணுகு சேமிப்பகம்,நேரடி அணுகு தேக்ககம்.

random block:குறிப்பற்ற தொகுதி;குறிப்பிலா தொகுதி:கோப்பினை அணுகுவதற்கான கோப்புக் கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதி முறையில் தனியொரு குறிப்பற்ற கோப்புச் செயற்பாட்டின் மூலம் படிக்கப்படுகிற அல்லது எழுதப்படுகிற ஒர் ஆவணத் தொகுதி.

random file organisation:குறிப்பற்ற கோப்பு அமைப்பாக்கம்;குறிப்பிலா கோப்பு அமைவனம்: ஆவணங்களை நேரடியாக அணுகும் வகையில் ஒரு கோப்பினை உருவாக்குதல்.

random files : குறிப்பிலாக் கோப்புகள் : எவ்வித வரிசை முறையிலும் அமைக்கப்படாத கோப்புகள். நேரடி அணுகுச் சாதனத்தில் பதிவு செய்யப் பட்டுள்ள பதிவுகளின் முகவரி அடிப்படையில் தரவுகள் மீட்கப்படுகின்றன.

random logic design : குறிப்பிலாத் தருக்கமுறை வடிவமைப்பு : வெவ்வேறு தருக்க முறை மின்சுற்று வழிகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு பொறியமை வினை வடிவமைத்தல்.

random noise : ஒழுங்கிலா இரைச்சல், குறிப்பிலா இரைச்சல் : வீச்சுக்கும் நேரத்துக்கும் (Amplitude and Time) தொடர்பில்லா சமிக்கை. ஒழுங்கு வரிசை யில்லாப் பல அலைவரிசைகளின் கலப்பு. குறிப்பிட்ட தோரணி கொண்டதாகவோ, முன்னறியக் கூடியதாகவோ இருக்காது.

random number : குறிப்பிலா எண் : இலக்கங்களின் தோரணியற்ற வரிசைமுறை. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சோதனைகளில் குறிப்பின்மை மெய்ப் பிக்கப்படும். தற்செயலாக உண்டாக்கப்படும் ஊகிக்க முடியாத எண்.

random number generation : குறிப்பிலா எண் உருவாக்கம் : முன் தீர்மானிக்க முடியாத எண் வரிசையாக உருவாக்குதல். ஒருநேரத்தில் பட்டியலில் எந்த இடநிலையில் எந்த எண் வரும் என்பதை முன்கூட்டியே அறிய முடியாது. உண்மையில் பார்த்தால் குறிப்பிலா எண் உருவாக்கம் என்பது நடைமுறை சாத்தியமற்றது. கணினியில் பயன்படுத்தப்படும் செயலாக்க முறையை உண்மையில் போலியான குறிப்பிலா எண் உருவாக்கம் என்றுதான் கூற வேண்டும்.

random-number generator : குறிப்பிலா எண் உருவாக்கி : ஒரு போலிக் குறிப்பிலா எண்ணை அல்லது போலிக் குறிப்பிலா எண்களின் வரிசையை குறிப்பிட்ட வரம்புகளுக்குள் உருவாக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள கணினி செயல்முறை அல்லது வன்பொருள்.

random processing : குறிப்பிலா செய்முறைப்படுத்துதல்;குறிப்பிலா செயலாக்கம் : தரவுகளைக் குறிப்பின்றி அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாகச் செய்முறைப் படுத்துதல். இதுவும், 'நேரடி அணுகு செய்முறைப்படுத்துதல் (direct access processing) என்பதும் ஒன்றே. இது வரிசை முறைச் செய்முறைப்படுத்துதல் (sequential processing) என்பதிலிருந்து வேறுபட்டது.

random READ : குறிப்பின்றி படித்தல்;குறிப்பிலா படிப்பு : ஒரு நேரடி அணுகு சேமிப்புச் சாதனத்தில், தொடர்புடைய ஆவண எண்மூலம் ஒர் ஆவணத்தைப் படிப்பதற்கான திறன்.

random record number : குறிப்பிலா ஆவண எண் : ஒரு கோப்புக் கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதியின் குறிப்பற்ற ஆவணப் புலத்தினுள் பதிவு செய்யப்படும் எண். பிந்திய கோப்புச் செயற்பாடுகள், இந்த எண்ணை, நடப்புத் தொகுதிக்கு மாற்றி, அதன் நடப்பு ஆவண மதிப்பினையும் மாற்றுகிறது.

random sampling : குறிப்பற்ற மாதிரி : ஒர் அளவாய்வில் அல்லது ஆய்வில் ஒருசார்பு ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்வதற்காக, புள்ளியியல் பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் ஒர் உத்தி. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவு பற்றிய ஒரு கருத்துக் கணிப்பு, இடத்துக்கு இடம், நகருக்கு நகர், நேரத்துக்கு நேரம் மாறுபடக்கூடும். தரவுத் தளத்தில் மறைமுக ஒரு சார்பு, இயன்ற வரை இல்லாதவாறு குறிப்பற்ற மாதிரி பார்த்துக் கொள்கிறது.

random WRITE : குறிப்பின்றி எழுதுதல் : ஒரு நேரடி அணுகு சேமிப்புச் சாதனத்தில், தொடர்புடைய ஆவண எண் மூலம் ஒர் ஆவணத்தை எழுதுவதற்கான திறன்.

range : அளவெல்லை;வீச்சு : ஒரு தனிமம் மேற்கொள்ளும் மதிப்பளவு களின் வீச்செல்லை.

range check : அளவெல்லை சரிபார்ப்பு;வீச்சுச் சோதனை : ஒரு எண்மானத் தனிமம், ஒரு குறிப்பிட்ட அளவெல்லைக்குள் இருக்கிறதா என்பதைச் சரி பார்க்கும்முறை. எடுத்துக்காட்டு : மாதங்கள், 01-12 என்ற அளவெல்லைக்குள் இருக்கின்றனவா என்பதைச் சரிபார்த்தல்.

range of applicability : பயன்பாட்டுத் தன்மை வீச்சு.

rank : படிவரிசை;படிநிலை : 1. முக்கியத்துவத்திற்கேற்ப ஏறு வரிசையில் அல்லது இறங்கு வரிசையில் அமைத்தல். 2. ஒரு குழுமத்தில் இடநிலையை அளவிடுதல். வரிசை அல்லது வகைப்பாட்டின் வரிசைமுறை.

rapid application development (RAD) tools : அதிவிரைவுப் பயன்பாடு உருவாக்க கருவிகள். rapid execution engine : அதி விரைவு இயக்கப் பொறி.

RARP : ரார்ப்;ஆர்ஆர்ப் : முன் பின்னான முகவரி கணக்கிடு நெறிமுறை என்று பொருள்படும் Reverse Address Resolution Protocol என்ற தொடரின் தலைப் பெழுத்துக் குறும்பெயர். டீசிபீ/ஐபீ நெறிமுறையில் ஒரு குறும்பரப்புப் பிணையம் இணையத்தில் இணைக்கப்படும்போது, ஒரு கணுவின் ஐபி முகவரியை, வன்பொருள் முகவரிகளைக்கொண்டே கணக்கிட்டுவிடும். ஆர்ஆர்ப், ஐபி முகவரியை நேரடியாகக் கண்டறியவே பயன்படுகிறது.

raster : ராஸ்டர் கிடைவரி : ஒர் ஒளிக்காட்சித் தோற்றத்தில் செவ்வகத் தோரணி கொண்ட வரிகள். கிடைமட்ட வரிகளை வருடிப்பெறும் வரைகலை தரவு என்பதால் ராஸ்டர் வருடல் என்று பெயர் உண்டாயிற்று.

raster display : பரவல் காட்சி;விரிவாக்கக் காட்சி : ஒரு குறிப்பிட்ட தோரணி மூலம் ஒரு கற்றையினைப் பரவலாகக் காட்டும் ஒளிப்பேழைக் காட்சி. புள்ளிகளின் அச்சுவார்ப் புருவுடன் ஒரு விரிவான உருக்காட்சியை உருவாக்கிக் காட்டுதல். 'கண் காட்சி' (Vector Display) என்பதிலிருந்து வேறுபட்டது.

raster fill : பரவல் நிரப்பல்;விரிவாக்க நிரப்பு : ஒர் ஒளிப்பேழைத் திரையிலுள்ள விரிவாக்கக் கோடுகளிடையிலான இடைவெளிகளை நிரப்புவதற்கு ஒரு வரைகலை ஒளிப்பதிவுக் கருவி பயன்படுத்தும் செய்முறை. இது திரையில் காணும் படத்திற்கு அதிகத்துல்லியமான தோற்றத்தை அளிக்கிறது.

raster graphics : பரவு வரைவியல்;விரிவாக்க வரைகலை : தரவுகளை ஒரே சீரான கிடைமட்ட வரிசைகளாகச் சேமித்து வைத்துக் காட்சியாகக் காட்டுவதற்கான அல்லது ஒரு காட்சித் திரையினை வினாடிக்கு 30-60 மடங்கு உருப்பெருக்கித் தெளிவான உருக்காட்சிகளாகக் காட்டுவதற்கான ஒருமுறை. விரிவாக்கக் காட்சிச் சாதனங்கள் பொதுவாக நெறியக் குழல்களை (vector tabes) விட விரைவாக செயற்படுபவை;மலிவானவை.

raster image : ராஸ்டர் படிமம்;கிடைவரிப் படிமம் : ஒளி-இருள் அல்லது பல்வேறுபட்ட வண்ணப்படப் புள்ளிகள் செவ்வகக் கோவையில் (Rectangular Array) அமைந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு காட்சிப் படிமம்.

raster image processor : ராஸ்டர் படிமச் செயலி : நெறிய வரை கலை (Vector Graphics) அல்லது உரைப்பகுதியை ராஸ்டர் வரை கலையாக மாற்றித்தரும், வன்பொருள், மென்பொருள் அடங்கிய ஒரு சாதனம். இவை, பக்க அச்சுப்பொறி, ஒளிப்பட தட்டச்சு, மின்நிலை வரைவுப் பொறிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆவணத்தின் ஒரு பக்கத்திலுள்ள ஒவ்வொரு படப்புள்ளி (pixel) யின், ஒளிர்மை, நிறம் ஆகியவற்றின் மதிப்பு களைக் கணக்கிட்டு, நெறிய வரைகலைப் படிமத்தை உள்ளவாறே மீட்டுருவாக்கும் திறன் இச்சாதனத்துக்கு உண்டு.

rasterization : ராஸ்டர் மயமாக்கம்;ராஸ்டர் முறையாக்கம் : நெறிய வரைகலையை (Vector Graphics-புள்ளிகள், கோடுகள் அவற்றின் திசை போன்ற கணிதக் கூறுகளால் விவரிக்கப் படும் படிமங்கள்) ராஸ்டர் முறைக்கு (பிட் தொகுதிகள் மூலம் சேமிக்கப்பட்டுக் கையாளப்படக்கூடிய, படப் புள்ளித் தோரணிகளால் உருவாக்கப்படும் அதே மாதிரியான படிமங்கள்) மாற்றியமைத்தல்.

rasterization of vectors : நெறியாக்க ராஸ்டராக்கம் : நெறியாக்கங் களாலான அல்லது கோட்டுக் கூறுகளாலான வரைகலைப் பொருள்களின் ராஸ்டர் வரைகலைத் திரைகள், புள்ளிக்குறி அச்சு வார்ப்புரு, லேசர் அச்சடிப்பிகளுக்கான வெளிப்பாட்டுப் புள்ளிக்குறிகளாக மாற்றுதல். நெறியாக்க வரைகலை முனையங்களையும் வரைவிகளையும் பயன்படுத் தினாலன்றி, பொருள்சார்ந்த வரைகலைகள் அனைத்தும், காட்சிக்காகவும் அச்சடிப்பதற்காகவும் ராஸ்டர் உருக்காட்சிகளாக மாற்றப்படுதல் வேண்டும்.

raster Scan : விரிவாக்க நுண்ணாய்வு;விரிவாக்க வருடல் : காட்சித்திரையில் காட்சிப் பகுதியை வரிவரியாக உருப்பெருக்கி உருக்காட்சியை உருவாக்குதல்.

rate, clock : கடிகார வீதம்.

rate, keying-error : விசைப்பிழை வீதம்.

rate, read : படிப்பு வீதம்.

rate, utilization : பயன்படுத்து வீதம்.

rational number : பின்ன எண்.

rat's nest : எலிக் கூடு;எலிவளை : அமைப்பிகளிடையிலான கணினி சார்ந்த இணைப்புகள் அனைத்தையும் பார்ப்பதற்கு அனுமதிக்கிற, அச்சிட்ட மின் சுற்றுவழி வடிவமைப்புப் பொறியமைவு களிலுள்ள கூறுகள். குறியீட்டு வாலாயத்தை உகந்த அளவில் வைத்திருப்பதற்கு மேற்கொண்டு அமைப்பிகளை இணைப்பதும், மேம்படுத்துவதும் தேவைதானா என்பதை நிருணயிப்பதை இது எளிதாக்குகிறது.

raw data : செப்பமற்ற தரவு : மூலத் தரவு : செய்முறைப்படுத்தப்படாத தரவு. இந்தத் தரவு படிப்பதற்குரிய ஒர் எந்திரச்செய்தித் தொடர்புச் சாதனத்தில் இருக்கலாம்;இல்லாமலும் இருக்கலாம்;இதனை'மூலத்தரவு' (original data) என்றும் கூறுவர்.

raw mode : கச்சாப் பாங்கு;செப்பமற்ற பாங்கு : எழுத்து அடிப்படையிலான ஒரு சாதனத்தை யூனிக்ஸ் மற்றும் எம்எஸ்-டாஸ் இயக்க முறைமைகள் நோக்கும் முறை. அச்சாதனத்தின் அடையாளக்குறி செப்பமற் பாங்கு எனத் தெரியவரின், இயக்க முறைமை உள்ளிட்டு எழுத்துக் குறிகளை வடிகட்டாது. நகர்த்தி திரும்பல் (carriage return), கோப்பிறுதிக் குறியீடுகள், வரியூட்டம் (line feed) மற்றும் தத்தல் குறியீடுகள் (tabs) போன்ற குறியீடுகளுக்கு இயக்க முறைமை, சிறப்புவகைக் கவனிப்பு எதுவும் தருவதில்லை.

ray tracing : கதிர் படியெடுப்பு : உயர்தரக் கணினி வரைகலையை உருவாக்கும் நுட்பம்மிக்க சிக்கலான வழிமுறை. ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட ஒளி மூலத்திலிருந்து ஒரு படிமத்தின் மீது ஒற்றைக் கதிரைச் செலுத்தி அது பிரதிபலிக்கும்போது எவ்வாறு மாற்றமடைகிறது என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு படிமத்தின் ஒவ்வொரு படப்புள்ளியின் (pixel) நிறம், அடர்வு ஆகியவை கணக்கிடப்படு கின்றன. இதன் செயலாக்கத்திறன் அடிப்படையில் இம்முறை மிகவும் சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. ஒவ்வொரு கதிரின் ஒளி விலகல், ஒளிச்சிதறல், ஒளி உறிஞ்சல் ஆகியவற்றையும் படக்கூறுகளின் ஒளிர்மை, மறைப்பின்மை மற்றும் பிரதிபலிக்கும் தன்மை இவற்றையும், பார்வையாளர், ஒளிமூலம் இவற்றின் இடநிலை ஆகியவற்றையும் கணினி கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

ray tube, cathode : எதிர்மின் கதிர்க்குழாய்.

ray tube store, cathode : எதிர் மின்கதிர்க்குழாய் சேமிப்பு. RCA connector : ஆர்சிஏ இணைப்பி : கலப்பொலிக் (stereo) கருவி அல்லது கலப்பு ஒளிக்காட்சித் திரையகம், கணினியின் ஒளிக்காட்சித் தகவி -இவை போன்ற கேட்பொலி மற்றும் ஒளிக்காட்சிக் கருவிகளை இணைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் இணைப்பி.

ஆர்சிஏ இணைப்பி

R&D : ஆர்&டி : ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு என்று பொருள்படும் Research and Development என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர்.

RDBMS : தொடர்பு நிலைத் தரவு தள மேலாண்மைப் பொறியமைவு : பன்முக அட்டவணைகளை அந்த அட்டவணைகளுக்குள் அடங்கிய பொதுவான தரவு இனங்கள் அல்லது புலங்கள் அடிப்படையில், ஒன்றுக்கொன்று இணைவுடையதாக அல்லது தொடர்புடையதாகச் செய்யக்கூடிய தரவுத்தளம். எடுத்துக்காட்டு : ஒரு பெயர் மற்றும் முகவரிக் கோப்பில், தெருப்பெயர், நகரின் பெயர், மாநிலத்தின் பெயர், தொலைபேசி எண் ஆகியவற்றுக்கான புலங்களும் அடங்கியிருக்கலாம். ஒவ்வொரு புலத்தையும் நிறைவு செய்து ஒர் ஆள் பற்றிய ஒரு தரவு ஆவணத்தை உரு உருவாக்கலாம்.

read : படித்தல் : ஒரு உட்பாட்டு அல்லது கோப்புச் சேமிப்புச் சாதனத்திலிருந்து தரவுகளைப் பெறுதல். எடுத்துக்காட்டு துளைகளின் தோரணியைக் கண்டறிந்து துளையிட்ட அட்டைகளைப் படித்தல்;காந்தத் தன்மையினை உணர்ந்தறிந்து ஒரு காந்தநாடா வட்டினைப் படித்தல். இது"எழுதுதல்" (write) என்பதிலிருந்து வேறுபட்டது.

read-after-write procedure : படிப்புக்குப் பிறகு எழுதும் நடைமுறை : ஒரு வட்டில் அல்லது நாடாவில் தரவுகளை எழுதுதல், அதனை மீண்டும் படித்தல், துல்லியத்தைப் பதிவு செய்வதற்காக இரண்டையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தல். read and write classes:படி/எழுது இனக்குழுக்கள்.

reader:படிப்பி:ஒர் உட்பாட்டுச் சாதனத்திலிருந்து கிடைக்கும் தரவுகளை எழுதித் தரும் ஒரு சாதனம்.

reader,card:அட்டைப் படிப்பு.

reader,character:எழுத்துப் படிப்பி.

'reader,film:படம் படிப்பி.

reader, magnetic ink character:காந்த மை எழுத்துப் படிப்பி.

'reader, paper tape:தாள் நாடாப் படிப்பி.

read error:படிப்புப்பிழை:ஒரு சேமிப்பகத்தில் அல்லது நினைவகத்தில் உள்ள தகவல்களைப் படிக்கத் தவறுதல். இது வாலாயமான நிகழ்வு இல்லை யெனினும்,காந்த மற்றும் ஒளியியல் பதிவுப் பரப்புகள்,தூசியினால் அல்லது அழுக்கினால் மாசுபடக்கூடும்.அல்லது சேதமடையலாம். நினைவகச் சிப்புகளின் உயிரணுக்கள் சரிவர இயங்காமற் போகலாம்.

read head:படிப்பு முனை:செய்தித் தொடர்புச் சாதனங்களிலிருந்து தரவுகளைப் படிப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட காந்தச் சுருள் முனை.

reading station:படிப்பு நிலையம்;படிக்கும் நிலையம்:ஒர் உணர்ந்தறிச் செயல்முறை மூலம் படிப்பதற்காக பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒர் அட்டைத் துளையின்-விசைத்துளையின் பகுதி.

reading wand:படிப்புக் கோல்:குறிகள்,குறியீடுகளை ஒளியியல் முறையில் உணர்ந்தறிகிற சாதனம்.எடுத்துக்காட்டு:ஒரு விற்பனை முனையத்தில் விலைச்சீட்டுகளைப் படித்தறியும் சாதனம்.

reader,tape:நாடாப் படிப்பி.

README:என்னைப்படி ரீட்மீ:ஒரு மென்பொருளின் ஆவண மாக்கத்தில் சொல்லப்படாத,பயனாளருக்குத் தேவையான அல்லது பயனாளர் பார்த்து விவரம் பெறக்கூடிய தகவல்கள் அடங்கிய ஒரு கோப்பு. பெரும்பாலும் ரீட்மீ (Readme)கோப்பில் தகவல்கள் நேரடி உரை வடிவிலேயே(plain text format)வட்டில் எழுதப்பட்டிருக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட மென்பொருளில் மட்டுமே படிக்கும்படியானதாக இருக்காது. எந்த உரைத்தொகுப்பியிலும் படிக்கும்படியாகவே இருக்கும்.

readme file:'என்னைப்படி'கோப்பு:மென்பொருள் பகிர்மான வட்டுகளில் படியெடுக்கப் படும் வாசகக் கோப்பு. அதில், ஆவணமாக்கக் கையேட்டில் அச்சடிக்கப் பட்டிராத கடைசி நேரச்செய்திகள் அல்லது பிழைதிருத்தம் அடங்கியிருக்கும்.

read notification : படித்த அறிவிக்கை : மின்னஞ்சலில் உள்ள ஒரு வசதி. அஞ்சலைப் பெற்றவர் அஞ்சலைப் படித்து விட்டார் என்பதை அஞ்சலை அனுப்பியவருக்கு தெரியப்படுத்தப்படும்.

read only : படிக்க மட்டும் : படிக்க மட்டுமேயான தகவல். திருத்தவோ மாற்றியமைக்கவோ முடியாது. படிக்க மட்டும் எனக் குறிக்கப்பட்ட கோப்பு அல்லது ஆவணத்தை திரையில் காட்டச்செய்து படிக்க முடியும். நகலெடுக்கலாம். ஆனால் எந்த வகை மாற்றமும் செய்ய முடியாது. படிக்க மட்டும் எனக்குறிக்கப்பட்ட நினைகவகத்தில் (ROM) முக்கிய நிரல்கள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும். அவற்றை இயக்கலாம்;ஆனால் மாற்றி யமைக்க முடியாது. படிக்க மட்டும் எனக்குறிக்கப்பட்ட சேமிப்பு ஊடகங்களில் (சிடி ரோம் போன்றவை) பதியப்பட்டுள்ள தகவல்களை பயன் படுத்திக் கொள்ள முடியும். ஆனால் புதிய தகவல்களைப் பதிய முடியாது.

read-only attribute : படிப்பதற்கு மட்டுமான பண்பு : ஒரு கோப்பு படிப்பதற்கு மட்டுமேயானது என்பதையும், அது நேரம்வரை திருத்தம் செய்யப்படவில்லை அல்லது அழிக்கப்படவில்லை என்பதையும் குறிக்கின்ற கோப்புப் பண்பு.

read only memory (ROM) : படிப்பபதற்கு மட்டுமேயான நினைவகம் (ஆர்ஓஎம்) : படிப்பு நினைவகம் : அடிக்கடிப் பயன்படுத்தப்படும் நிரல்களின் ஒரு தொகுதி நிரந்தரமாகச் செயல் முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஒரு தனிவகைக் கணினி நினைவகம். இந்த நினைவகங்களில் சேமித்து வைக்கப்படும் தரவுகள், மின்விசை நிறுத்தப்பட்ட பின்னரும் நீடித்திருக்கும். இவற்றில், ஒரு முறை செயல் முறைகளை உள்ளடக்கி விட்டால், அந்தச் செயல் முறைகளில் மாறுதல் செய்யவோ, தவறுகள் நேர்ந்தால் திருத்தம் செய்யவோ இயலாது. காட்சித்திரை (monitor) வகுத்துத் தொகுப்பி (editor) பயனிட்டுச் செயல்முறைகள் ஆகியவை இந்தவகை நினைவகத்தைக் கொண்டவை. செயல்முறை வகுத்திடத்தக்க படிப்பதற்கு மட்டுமேயான நினைவகம் (PROM), அழித்திடத்தக்க செயல் முறை வகுத்திடக்கூடிய படிப்பதற்கு மட்டுமேயான நினைவகம் (EPROM) ஆகியவை இதன் மாறுபட்ட பதிப்புகள்.

read only storage : படிப்புத் தேக்கம்; படிப்புச் சேமிப்பகம்.

readout : படித்துணர்த்தல் : ஒரு கணினி செய்முறைப்படுத்திய தகவல்களைத் தெரிவிக்கும் முறை. எடுத்துக்காட்டு : காட்சி;வரிவாரி அச்சடிப்பி;இலக்க முறை வரைவி.

read rate : படிப்பு விகிதம்.

read relay : படிப்பு அஞ்சல் : ஒரு கம்பிச்சுருள் வழியாகப் பாயும் மின்னோட்டம் ஒருமின் காந்தத்தை உண்டாக்குகிறது என்பதையும், அந்தச் சுருளின் இருமுனைகளும் எதிரெதிர் காந்தத் துருவங்களைக் கொண்டிருக்கும் என்பதையும் அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு சாதனம்.

read, scatter : சிதறல் படிப்பு.

read time : படிப்பு நேரம்.

readlwrite : படிக்க/எழுத : படி/எழுது : சுருக்கமாக ப/எ (RW) எனக் குறிப்பிடலாம். குறிப்பிட்ட நினைவகப்பகுதியை அல்லது கோப்பினை அல்லது வட்டினை படிக்கவும் முடியும். மாற்றியமைக்கவும் முடியும்; புதிதாக எழுதவும் முடியும்.

read/write channel : படி/எழுது இணைப்பு அல்லது தடம்.

read/write head : படிப்பு எழுது முனை : ஒரு காந்தச் சேமிப்புச் சாதனத்தில் தரவுகளைப் படிக்க, எழுத அல்லது அழிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் சிறிய மின்காந்தம். ஒரு வட்டின் அல்லது நாடா இயக்கியின் ஒரு பகுதி யாக அமைந்துள்ள ஒரு மின் எந்திரவியல் அமைப்பு. இது, தரவுகளைச் சேமிப்பு ஊடகத்துக்கு (வட்டு அல்லது நாடா) மாற்றுகிறது. காந்தச் சேமிப்பு ஊடகத்தில் சிறிய காந்த முத்திரைகளை உண்டாக்கி, அடையாளங் காண்பதன் மூலம், இது இவ்வாறு செய்கிறது.

read/write memory : படி/எழுது நினைவகம் : இவ்வகை நினைவகச் சிப்புகளில் பதியப்பட்டுள்ள தரவுவைப் படித்தறியலாம். திருத்தி எழுதலாம். குறை கடத்தி ரேம் சிப்புகள், உள்ளக நினைவகங்கள் (core memory) இவ்வகை படி/எழுதுவகையைச் சார்ந்தவை.

readymade : உடன்பயன்.

readymade packages : உடன் பயன் செயல்முறைத் தொகுதிகள்.

ready made programme : உடன் பயன் செயல்முறைகள். real address : மெய் முகவரி : நினைவகத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட இருப்பிடத்தை குறிக்கும் முற்று (Absolute) முகவரி பொறி முகவரி (Machine Address) என்றும் கூறலாம்.

Real Audio : ரியல் ஆடியோ : இணையத்தில் பெருமளவு பயன் படுத்தப்படும் மென்பொருள். இறுக்கிச் சுருக்கி வலை வழங்கன்களில் (Web Server) சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள இசைப்பாடல் கோப்புகளை இணைய உலாவிமூலம் கொணர்ந்து, பயனாளரின் கணினியில் அதனை விரித்துப் பாட வைக்கும். இணையத்தில் நிகழ்நேர (Live) பாடல்களையும் கேட்கலாம். குறிப்பு : இப்போது கேட்பொலி, ஒளிக்காட்சி இரண்டுக்கும் சேர்த்து ரியல் பிளேயர் என்ற பெயரில் இணையத்தில் கிடைக்கிறது. இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

real constant : மெய்ம்மை மாறிலி;மெய் மாறிலி : ஒரு பதின்மப் புள்ளியை உடைய எண். எடுத்துக்காட்டு : 26. 4; 349. 0. இது'மிதவைப்புள்ளி மாறிலி' (floating point constant) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

reallfloat : புள்ளி எண்;மெய்யெண்.

realloca : ரீ-அலாக்;மறு ஒதுக்கீடு : சி-மொழியிலுள்ள ஒர் உள்ளிணைக்கப்பட்ட செயல் கூறு. எம். அலாக் (malloc) என்னும் செயல்கூறு மூலம் ஏற்கெனவே குவியல் நினைவகத்தில் (heap memory) ஒரு குறிப்பிட்ட சுட்டுக்கு (pointer) ஒதுக்கப்பட்ட நினைவகப் பகுதியை அதிக மாக்குவதற்கான செயல்கூறு.

real mode : மெய்ப்பாங்கு : இன்டெல் 80x86 குடும்ப நுண் செயலிகளில் செயல்படுத்தப்படும் இயக்கப்பாங்கு. மெய்ப்பாங்கு முறையில் செயலி யானது ஒரு நேரத்தில் ஒரு நிரலை மட்டுமே இயக்க முடியும். 1 எம்பி நினைவகத்துக்கு மேல் அணுக முடியாது. ஆனால் முதன்மை நினைவகத்தையும், உள்ளிட்டு/வெளியீட்டு சாதனங்களையும் தாராளமாக அணுக முடியும். 8086 செயலியில் மெய்ப்பாங்கு மட்டுமே உண்டு. எம்எஸ் டாஸ் இயக்கமுறைமை மெய்ப்பாங்கில் மட்டுமே செயல்படும். இதற்கு மாறாக 80286 மற்றும் பிறகு வந்த நுண் செயலிகளில் பாதுகாக்கப்பட்ட பாங்கு (Protected Mode) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதில் ஒரே நேரத்தில் பல பணிகளைச் செய்யமுடியும். விண்டோஸ் இயககமுறைமை போன்ற பல் பணி இயக்கமுறைமைகள் இதில் செயல்படும். இதற்குத் தேவையான நினைவக மேலாண்மை மற்றும் நினைவகப் பாதுகாப்பினை பாதுகாக்கப்பட்ட பாங்கு வழங்குகிறது.

real-mode mapper : மெய்ப்பாங்கு உறவாக்கி : விண்டோஸ் 3. x இயக்கச் சூழலில் 32 துண்மி (பிட்) கோப்பு முறைமையை அணுகுவதற்கான வசதி. டாஸ் சாதன இயக்கிக்கு 32-பிட் வட்டு அணுகு இடைமுகத்தை இந்த மெய்ப்பாங்கு உறவாக்கி வழங்குகிறது.

real number : மெய்யெண்;மெய்ம்மை எண், உண்மை எண் : வேரளவையில்லாத எண் அல்லது கூறுபடாத எண் (பகா எண்).

Real Soon Now : மெய் விரைவில்-இப்போது;கூடியவிரைவில் : வெகுவிரைவில் : உண்மையில் வெகுவிரைவில் நடைபெறாத ஒன்றைக் குறிப்பது. ஒரு வணிகமுறை நிரல் ஒரு குறிப்பிட்ட வசதியை அடுத்தப் பதிப்பில் தரும் என அறிவித்து விட்டுப் பல பதிப்புகளுக்குப் பின்னும் அவ்வசதியை வழங்காமலிருத்தல்.

real storage : மெய்ம்மைச்;சேமிப்பகம்;உண்மைச் சேமிப்பகம் : உள்ளபடியான சேமிப்புப் பொறியமைவிலுள்ள உள்முகச் சேமிப்பகம்.

real time : இயல்பு நேரம்;உண்மை நேரம்;நிகழ் நேரம் : ஒரு வணிக அல்லது இயற்பியல் செயல்முறை நடைபெறுகிற உள்ளபடியான நேரத்தின் போது, தரவு செயல்முறைப் படுத்துதல் எத்துணை விரைவாக நடைபெறுகிறதோ அந்த நேரம். இத்தகைய தரவு செய்முறைப்படுத்துதலின் விளைவுகளை அந்தச் செய்முறையை வழிநடத்துவதற்குப் பயன் படுத்தலாம். உலகெங்குமுள்ள பயணச்சீட்டு முன்பதிவு அலுவலகங்கள் அனைத்தும் இதனைப் பயன்படுத்துகின்றன. வேதியியல் தொழிலிலும் இந்த இயல்பு நேரம பெரிதும் பயன்படுகிறது.

real-time animation : நிகழ்நேர அசைவூட்டம்.

real time applications : நிகழ்நேரப் பயன்பாடுகள்.

real time clock : நிகழ் நேரக் கடிகாரம் : உண்மைக் காலங்காட்டும் கருவி : கணினியின் செயற்பாடுகளை, வெளியுலகில் நிகழும் நிகழ்வுகளுடன் ஒருங்கிணைப்பதற்காக குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் செய்முறைப் படுத்தியை இடைத்தடுப்பு செய்கிற வன்பொருள். இது பெரும் பாலும், மனித/கணினி இடை வினையை உள்ளடக்கியதாகும்.

real time compression : இயல்பு நேரச் செறிவாக்கம் : தரவுகளை விரைவாகச் செறிவாக்கம் செய்தலும், செறிவைத் தளர்த்தலும். ஸ்டேக்கர், சூப்பர் ஸ்டோர், டிபிஎல்ஸ் (Dos 6. 0) போன்ற சொந்தக் கணினிப் பொருள்கள், ஒரு செறிவு இயக்கியை உருவாக்குவதற்கு ஒரளவு நிலை வட்டு இடப்பரப்பை ஒதுக்க அனுமதிக்கிறது. அந்த இயக்கியில் செயல்முறை எதனாலும் எழுதப்படும் தரவு எதுவும், மீண்டும் படிக்கப்படும்போது செறிவாக்கம் செய்யப்பட்டு, செறிவுத் தளர்வு செய்யப்படுகிறது.

real time image generation : இயல்பு நேர உருக்காட்சி;நிகழ் நேர உருவாக்கம் : வரிசைமுறை பார்வையாளருக்குச் சரியாகத் தோன்றும் வகையில், விரைவான வேகத்தில் ஒர் உருக்காட்சியை புதிய நிலைக்கு கொணர்ந்து முடிவுறுத்துவதற்குத் தேவைப்படும் கணிப்புகளைச் செய்தல். எடுத்துக் காட்டு வினாடிக்கு 30-60 சுழற்சிகள் என்ற வேகத்திற்குள் பல்லாயிரம் கணிப்புகள் நடைபெறும் வகையில் வான் பயண வேகத்தினைத் தூண்டுதல்.

real time information system : இயல்பு நேரத் தகவல் பொறியமைவு : உரிய தலைமைக்கு கோப்புகளை உடனடியாக நாளது தேதிக்குத் திருத்துவதன் மூலம் அல்லது ஒரு செயற்பாட்டினை அதன் வேண்டுறுத் தப்பட்ட வேகத்தில் இயக்குவதற்குப் போதுமான வேகத்தில் ஒரு கால அளவுக்குள் ஒரு பதிலை உருவாக்குவதன் மூலம், நடவடிக்கைகளுக்குப் பதிலளிக்கிற கணினியமைவு.

real time operating system : இயல்பு நேரச் செயற்பாட்டுப் பொறியமைவு : உட்பாட்டுச் சைகைகளுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கும் உடனடியாகப் பதிலளிக்கக்கூடிய தலைமைக் கட்டுப்பாட்டுச் செயல்முறை.

real time operations : இயல்பு நேரச் செயற்பாடுகள் : கணினி செய்திடக்கூடிய, எந்த நேரத்திலும் அல்லாமல், ஒரு குறிப்பிட்ட கணத்தில் நடைபெறுகிற செயல்முறைச் செயற்பாடுகள். திரை உயிரியக்கம், அபாய அறிவிப்புப்பணிகள், எந்திரன்கள் ஆகியவை இந்த இயல்பு நேரச் செயற்பாடுகளைப் பயன் படுத்துகின்றன.

real time output : நிகழ்நேர வெளிப்பாடு;இயல்பு நேர வெளிப்பாடு : தேவையானபோது ஒரு பொறியமைவிலிருந்து வேறொரு பொறியமைவின் மூலம் அகற்றப்படும் வெளிப்பாட்டுத் தரவுகள்.

real time processing : இயல்பு நேரச்செய்முறைப்படுத்துதல் : தரவுகளைச் செய்முறைப் படுத்துவதற்கான முறை. இதில் தரவுகள், காலாந்தர முறையில் அல்லாமல் உடனடியாகச் செய்முறைப்படுத்தப்படுகின்றன. இது தொகுதிச் செய்முறைப் படுத்துதலிலிருந்து (batch processing) வேறுபட்டது தானியங்கி விரைவுக் காசாளர் பொறி (Automatic Teller Machine) இயல்பு நேரச் செய்முறைப் படுத்துதலைப் பயன்படுத்துகிறது. ஏனென்றால், இதில் பணப்பட்டுவாடா உடனடியாகச் செய்யப்படுதல் வேண்டும். இதுபோன்றே, விமானப் பயணச்சீட்டு முன்பதிவிலும் இயல்பு நேரம் பயன்படுத்தப் படுகிறது. இயல்புநேரச் செய்முறைப்படுத்துதலை நேரடிச் செய்முறைப்படுத்துதல் என்றும் கூறுவர்.

real time processing record : நிகழ்நேரச் செயல்பாட்டு முறைப் பதிவேடு.

real time projects : நிகழ் நேர செயல்திட்டம் நிகழ்நேர திட்டப்பணி.

'real time systems : இயல்பு நேரப் பொறியமைவுகள் : ஏதேனும் செய்முறையின் நேரவரம்புக்குள் தனது பணிகளைச்செய்து முடிக்குமாறு அல்லது தான் உதவிபுரியும் பொறியமைவுடன் இணைந்து ஒரே சமயத்தில் தன் பணிகளை முடிக்குமாறு வேண்டுறுத்தப்படுகிற கணினியமைவு. பொதுவாக இந்தப் பொறியமைவுதான் உதவி புரிகிற பொறியமைவை விட வேகமாகச் செயற்படுதல் வேண்டும்.

real-to-real tape : இயல்புக்கு இயல்பு நாடா : இது ஒருவகைத் துணை நிலை நினைவகம். இது பிளாஸ்டிக் சுருள்களால் வைக்கப்பட்டுள்ள காந்த நாடாவைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த நாடா, முதன்மைப் பொறியமைவுக் கணினிகளில் தொடர்வரிசை அணுகு சாதனமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த நாடாவின் அகலம் பொதுவாக 12 மீ. மீ; நீளம் 600 மீ (2, 400 அடி). ஒரு நாடாவின் தரவு அடர்த்தி ஒர் அங்குலத்திற்கு இத்தனை எண்மிகள் (bytes) என்று அளவிடப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு : 800bpi; 1600bpi.

reasonabteness check : சரி நிலைச் சோதனை : பெரும் பிழை எதுவும் நிகழ்ந்துள்ளதா என்பதைக் கண்டுபிடிப்பதற்காகச் செய்முறைப்படுத்திய தரவுகளில் சோதனைகள் நடத்துவதற்கான உத்தி. உள்ளிருக்கும் தரவு கோடுகள் மேல்-கீழ் வரம்புகளைக் காட்டுகின்றனவா என்பதை செயல் முறைப்படுத்தும் நிரல்கள் சரிபார்க்கின்றன;தரவுகள் நியாயமாக இல்லை என்றால் அதனைச் சீர்செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்கின்றன.

reasonable test : சரிநிலைச் சோதனை : ஒரு மதிப்பளவு இயல்பான அல்லது தருக்க முறையான அளவெல்லைக்குள் இருக்கிறதா என்பதை தீர் மானிப்பதற்கான ஒருவகைச் சோதனை. புற ஒலியையும் உட்பாட்டுப் பிழைகளையும் கண்டுபிடிப்பதற்கான மின்னணுச் சைகைகளின்மூலம் இது செய்யப்படுகிறது.

reassembling : மறு செப்பனீடு.

reboot : புத்தியக்கம்;மறு தொடக்கம்;மறு ஆரம்பம் : ஒரு கணினியில் வன்பொருள்/மென்பொருள் செயலிழப்பு ஏற்படும்போது, அதனை எக்கித்தள்ளி மீண்டும் செயற்படுமாறு செய்தல். இது பெரும்பாலும் மனிதர் தலையீட்டின்மூலம் நடைபெறுகிறது.

receive : செய்தி ஏற்பு : செய்தி அனுப்புபவர் அனுப்பும் செய்திகளை வாங்கிக் கொள்ளுதல்.

Receive Only (RO) : ஏற்பு மட்டும் : விசைப்பலகை இல்லாத முனையங்கள் மற்றும் பிற சாதனங்களின் படிப்பதற்கு மட்டுமேயான திறம்பாடுகளைக் குறிக்கும் சொல். இது அனுப்பமட்டும் என்பதிலிருந்து வேறுபட்டது.

receiver : வாங்கி;பெறுனர் : அனுப்புபவரால் அனுப்பப்படும் செய்தியைப் பெறுபவர்.

recharge : னறு மின்னேற்றம்.

recipient : பெறுபவர்;பெறுநர்.

rec. newsgroups : ரெக். நியூஸ் குரூப்ஸ் : யூஸ்நெட் செய்திக்குழுக்களில் rec. படிநிலையில் ஒர் அங்கம். rec என்னும் முன்னொட்டால் குறிக்கப்படும். இத்தகைய செய்திக் குழுக்களில் மனமகிழ் நடவடிக்கைகள், பொழுதுபோக்கு மற்றும் கலை தொடர்பான கலந்துரையாடல்கள் நடைபெறும்.

recoat : மறுபூச்சு.

recognition, voice : குரல் அறிதல்.

recognizing exceptions : விதி விலக்குக்காணும் செய்முறைகள். recompile : மறுதொகுப்பு : தவறு கண்டறிந்த பிறகு அல்லது செயல் முறையை வேறொருவகைக் கணினியில் இயக்குவது அவசியமாகிற போது, ஒரு செயல்முறையை மீண்டும் தொகுத்தமைத்தல்.

reconnection : மறு இணைப்பு;மீள் இணைப்பு.

reconstruction : மறு கட்டுமானம்;மறு உருவாக்கம் : ஒரு தரவு தளப் பொறியமைவில், தரவுகள் சீர்குலைக்கப்பட்ட அல்லது அழிந்துபோன பிறகு, அந்தப் பொறியமைவை மீண்டும் அதன் முந்திய நிலைக்குச் சீர்படுத்திக் கொண்டுவருதல்.

record : பதிவேடு;குறிப்பேடு;பதிவு;குறிப்பு;பதிவுக் குறிப்பு : ஒரே அலகாகக் கருதப்படும் தரவுவின் தொடர்புடைய இனங்களின் தொகுதி. ஒரு தரவு தளத்தின் ஒவ்வொரு இனத்தையும் பற்றிய விவரிப்பு, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட புலங்களைக் கொண்ட ஒரு பதிவேட்டின் மூலம் குறிக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு : ஒர் அகராதியில் அல்லது தொலை பேசி விவரக் குறிப்பேட்டில் அன்றாடம் புதிய இனத்தைச் சேர்த்தல்.

record, addition : சேர்ப்பு ஏடு.

record chain : ஆவணச் சங்கிலி : ஒரு கணினிக் கோப்பிலுள்ள ஒர் உள்முகப்பட்டியலாக ஒருங்கே அமைந்துள்ள ஆவணங்களின் ஒரு தொகுதி. இவை, சங்கிலி அல்லது சுட்டு முனை முகவரி எண்கள் மூலம் தருக்க முறையில் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன.

record count : பதிவேடுகளின் எண்ணிக்கை : கணினி ஆவணங்களின் உட்பாடு அல்லது வெளிப்பாடு பற்றிய எண்ணிக்கையின் ஒரு கட்டுப்பாட்டு மொத்தம். ஒரு பதிவுக் கணக்கினை கணினியால் உருவாக்கப்பட்ட கணக்குடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து தரவுகளை இழக்காமல் பாதுகாக்கலாம்.

record, data : தரவு ஏடு.

record format : ஏட்டு வடிவம்.

record, fixed length : நிலை நீள ஏடு.

record head : பதிவு முனை : நாடாப் பதிவகமுள்ள கணினியில், நாடாவில் தரவுவை எழுதும் சாதனம். சில நாடாக் கணினிகளில் படிக்கும் முனையிலேயே பதிவு முனையும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

recording button : பதிவுக் குமிழ், பதிவுப் பொத்தான்.

recording density : செறிவுத் திறன் பதிவு செய்தல் : பதிவு அடர்த்தி : ஒரு நீட்டளவை அல்லது பரப்பளவு அலகில் சேமிப்பதற்கு அடங்கியுள்ள பயனுள்ள சேமிப்பகச் சிற்றங்களின் எண்ணிக்கை. எடுத்துக் காட்டு : ஒரு காந்த நாடாவில் ஓர் அங்குல நீளத்தில் அடங்கியுள்ள எழுத்துகளின் எண்ணிக்கை;ஒரு வட்டின் ஒற்றை இடைப்பரப்பில் ஒர் அங்குலத்தில் அடங்கியுள்ள துண்மிகளின் எண்ணிக்கை. பொதுவாகக் காந்தநாடாச் செறிவுத்திறன் அளவுகள் : ஒர் அங்குலத்திற்கு 800, 1600, 6250 (cpi).

recording layout : பதிவு இட அமைப்பு.

recording software suite : ஒலிப்பதிவு மென்பொருள் தொகுப்பு.

record key : ஆவண விடைக் குறிப்பு : ஒர் ஆவணத்திலுள்ள அந்த ஆவணத்தைக் குறிப்பாக அடையாளங் காட்டுவதற்காகவுள்ள ஒரு கட்டுப்பாட்டுப் புலம். கோப்பின் அமைப்புக்காரணி.

record layout : பதிவேட்டு கட்டமைவு : அமைப்பிகளின் வடிவளவு, வரிசைமுறை உட்பட, ஒரு பதிவேட்டில் தரவுக் கூறுகளை வரிசைப்படுத்திக் கட்டமைவு செய்தல்.

record length : பதிவேட்டு நீளம் : ஒரு பதிவேட்டின் வடிவளவின் அளவீடுகள். இவை பொதுவாகச் சொற்கள், எண்மிகள், எழுத்துகள் போன்ற அலகுகளில் குறித்துரைக்கப் பட்டிருக்கும்.

record locking : ஏடு பூட்டல் : பெரும்பாலும் பகிர்ந்தமை தரவுத் தளம் அல்லது பல் பயனாளர் தரவுத் தளங்களில், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பயனாளர்கள் ஒரே நேரத்தில் ஒர் அட்டவணையிலுள்ள ஓர் ஏட்டில் எழுதுவதைத் தடுப்பதற்கான ஒர் ஏற்பாடு. முதலில் அந்த ஏட்டினை அணுகும் பயனாளர் அதனைப் பூட்டிவிட்டால் வேறு பயனாளர்கள் அணுக முடியாது.

record management : ஏட்டு மேலாண்மை.

record manager : பதிவு மேலாளர்;பதிவு முகமையாளர்;பதிவேட்டு மேலாளர் : 'கோப்பு மேலாளர்' (file manager) என்பதற்கு இன்னொரு சொல்.

record mark : ஆவணக் குறி : ஒர் ஆவணத்தின் முடிவினைக் காட்டப் பயன்படுத்தப்படும் அடையாளக் குறி.

record new macro : புதிய குறுமம் பதிவுசெய். record number : பதிவேட்டு எண் : ஒவ்வொரு புதிய பதிவேடும் உருவாக்கப்படும் போது அதற்குத் தானாகவே குறித்தளிக்கப்படும் எண். எடுத்துக்காட்டு : சுட்டு எண். இதனைப் பயன்படுத்துபவர் அறிந்திருப்பார்.

records management : பதிவேட்டு மேலாண்மை : ஒர் அமைவனத்தின் ஆவணங்களை உருவாக்குதல், பேணிவருதல், காலாந்திர முறையில் அழித்து விடுதல் போன்ற காப்புப் பணிகளைச் செய்தல்.

record structure : ஏட்டுக் கட்டமைப்பு : ஒர் ஏட்டில் இடம் பெறக்கூடிய புலங்களின் பட்டியல், ஒவ்வொரு புலமும் ஏற்கக்கூடிய மதிப்புகளின் வரையறைகள் உட்பட.

recover : மீட்பு : ஒரு செயலிழப்புக்குப் பிறகு செயல் முறையைத் தொடர்ந்து நிறைவேற்றுதல். ஒரு சிக்கலைச் சமாளித்தல்.

recoverable error : மீட்கத்தக்க பிழை : ஒரு செயல்முறையில் ஏற்படும் பிழையைக் கண்டறிந்து, திருத்தம் செய்து, செயல்முறைச் செயற்பாட்டினைத் தொடரக்கூடிய பிழை.

recovery : மீட்சி;மீட்பு : இழக்கப்பட்ட தரவுவை மீட்டெடுத்தல். கணினியில் பழுதேற்பட்டதால் பிழையாகிப்போன, முரண்பட்டுப்போன தரவுவை சரியாக்குதல். வட்டு அல்லது நாடாவில் முன்பே எடுத்து வைக்கப்பட்ட காப்பு நகலிலிருந்து, இழக்கப்பட்ட தரவு மீட்கப்படுவதையும் குறிக்கும்.

Recreational Software Advisory Council : பொழுதுபோக்கு மென்பொருள் ஆலோசனைக் கழகம் : 1994 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், மென்பொருள் வெளியீட்டாளர் சங்கம் (Software Publishers Association) தலைமையில் ஆறு வணிக அமைப்புகள் இணைந்து உருவாக்கிய ஒரு சுயேச்சையான ஆதாய நோக்கில்லா அமைப்பு.

rectangular coordinate system : செவ்வக ஆயத்தொலைவுப் பொறியமைவு : ஒரு சம தளத்திலுள்ள ஒவ்வொரு புள்ளிக்கும், ஆயத்தொலைவுகள் எனப்படும் இரண்டு எண்களைக் கொடுத்து ஒரு முகவரியை அளிக்கின்ற பொறியமைவு. இதுவும், "கார்ட்டீசியன் ஆயத்தொலைவுப் பொறியமைவு" (Cartesian Coordinate system) என்பதும் ஒன்றே. rectifier : மின்மாற்றி, திருத்தி : மாற்று மின்னோட்டத்தை நேர் மின்னோட்டமாக மாற்றுகிற மின்னியல் சாதனம்.

recto : ரெக்டூ, வலப்பக்கம்;ஒற்றைப்படையெண்பக்கம் : ஒன்றையொன்று பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் இரு பக்கங்களில் வலது பக்கத்தைக் குறிக்கும். பெரும்பாலும் பக்க எண் ஒற்றைப் படையெண் கொண்டதாக இருக்கும்.

recurring costs : தொடர் செலவுகள் : அலுவலர் வழங்கீடு, சாதனங்கள் வாடகை, கணினியமைவுடன் தொடர்புடைய அலுவலகச் செலவுகள் போன்ற, ஒரே சமயத்தில் செய்யப்படாத, தொடர்ச்சியாகச் செய்யப்பட வேண்டிய செலவினங்கள்.

recursion : தொடர் செயற்பாடுகள்;மீள்நிகழ்வு;மறு சுழற்சி : செயற்பாடுகளில் அல்லது கட்டளைகளில் ஒன்று, முழுத் தொகுதியின் பெயரில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள செயற்பாடுகளின் அல்லது செயல்முறை கட்டளைகளின் தொகுதி. ஒரே செயற்பாடுகளைத் தொடர்ந்து திரும்பத் திரும்பச் செய்தல்.

recursive : தொடர்நிகழ்வான;மறு சுழற்சி : திரும்பத் திரும்ப நிகழ்வதற்கான உள்ளார்ந்த அமைவுடைய ஒரு செய்முறை. ஒவ்வொரு மறுநிகழ்வும், முந்திய மறுநிகழ்வின் விளைவினைப் பொறுத்து அமையும்.

'recursive procedure : தொடர் நிகழ்வு மறுசுழற்சி முறை : 'A என்ற நடைமுறை தன்னை நிறைவேற்றும்போது தன்னையே அல்லது Bஎன்ற மற்றொரு நடைமுறையை அழைத்தல்;அந்த 'B' நடைமுறை, 'A' நடை முறையை அழைத்தல்.

recursive subroutine : தொடர் நிகழ்வுத் துணைவாலாயம்;மறு சுழற்சி துணை வாலாயம் : தன்னையே அழைக்கிற அல்லது மற்றொரு துணை வாலாயத்தை அழைக்கிற துணை வாலாயம். இரண்டாவது துணைவாலாயம், முதல் துணை வாலாயத்தை அழைக்கும்.

recycle : மறுசுழற்சி;மீள்சுழற்ச முறை.

Recycle Bin : மீட்சித் தொட்டி;ரீசைக்கிள் பின் : விண்டோஸ் 95/98 இயக்க முறைமையில் உள்ள ஒரு கோப்புறை. விண்ட்டோஸின் முகப்புத் திரையில் (Desktop) ஒரு குப்பைத் தொட்டி போன்ற சின்னத்துடன் இது காட்சியளிக்கும். ஒரு கோப்பினை நீக்க வேண்டுமெனில், அதனை சுட்டி மூலம் இழுத்துக் கொண்டு வந்து இத்தொட்டியில் போட்டு விடலாம். இங்குள்ள கோப்புகள் உண்மையில் வட்டிலிருந்து நீக்கப்படுவதில்லை. நீக்கப்பட்ட கோப்பு மீண்டும் வேண்டுமெனில் இக்கோப்புறையிலிருந்து மீட்டுக் கொள்ளலாம். மீட்புத் தொட்டியிலுள்ள கோப்புகளை ஒட்டு மொத்தமாக நீக்கவும், ஒரு குறிப்பிட்ட கோப்பினை நிரந்தரமாக நீக்கிவிடவும் வழிமுறைகள் உள்ளன.

Red Book : சிவப்புப் புத்தகம்;செம்புத்தகம்;செந்நூல் : அமெரிக்க அரசின் தேசியப் பாதுகாப்பு முகமை உருவாக்கிய தர வரையறை ஆவணங்கள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன. நம்பத்தகுந்த கணினி அமைப்புகளின் மதிப்பாய்வு அடிப்படையின் நம்பத்தகுந்த பிணையப் பொருள் விளக்கம் என்பது இப்புத்தகத்தின் தலைப்பு. (Trusted Network Interpretation of the Trusted Computer System Evaluation Creteria). நம்பத்தகுந்த பிணைய பொருள்விளக்கம் என்கிற ஆவணமும் உண்டு. கணினி அமைப்புகளை A1 முதல் D வரை தரப்படுத்துவதற்கான வரையறுப்புகள் இப்புத்தகத்தில் உள்ளன. A1 என்பது மிகவும் பாதுகாப்பானது. D என்பது பாதுகாப்பற்றது. மிகவும் உயிர் நாடியான தரவுவைப் பாதுகாப்பதில் ஒரு கணினிப் பிணையத்துக்கிருக்கும் திறனை இத்தரவரிசை குறிக்கிறது.

red- green-blue monitor : சிவப்பு-பச்சை-நீலத் திரையகம் : மிக உயர்ந்த வண்ணச் செறிவுடைய காட்சி அலகு.

redirection : திசை மாற்றம்;நெறிமாற்றம் : தரவுகளை அதன் இயல்பான இலக்கிலிருந்து இன்னொரு இலக்குக்கு நெறிமாற்றி அனுப்புதல். எடுத்துக் காட்டாக, அச்சடிப்பிக்குப் பதிலாக ஒரு வட்டுக்கோப்புக்கு அல்லது ஒரு உள்முக வட்டிலிருந்து ஒரு பணிய வட்டுக்கு மாற்றுதல்.

redirector : திசைமாற்றி, நெறி மாற்றி : ஒர் உள்முகப்பகுதி இணையத்தில் (LAN) தரவுகளைக் கேட்கும் பணி நிலையத்தின் வேண்டுகோளை ஒரு பணியத்துக்கு (server) அனுப்பி வைக்கிற மென்பொருள்.

redlining : செங்கோடிடல்;சிவப்புக் கோடிடல்;மாற்றம் பதிகை : சொல் செயலி மென்பொருளில் இருக்கும் ஒரு வசதி. ஒர் ஆவணத்தை ஒன்றுக்கு மேற்பட்டோர் பயன் படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலையில், ஒருவர் செய்யும் மாற்றங்கள் புதிய சேர்ப்புகள் நீக்கல்கள் ஆகியவை அடையாளமிட்டுக் குறித்து வைக்கப்படுகின்றன. ஒர் ஆவணம் உருவாக்கப் படுகையில் நிகழும் அனைத்து மாற்றங்களையும் குறித்து வைப்பதே இதன் நோக்கம்.

redo : தவிர்த்தது செய்;திரும்பச் செய் : விட்டதைச் செய். செய்தது தவிர்த்திருப்பின் (undo), தவிர்த்ததை மீண்டும் செய்வதற்கான கட்டளை.

reduce : குறை;அளவு குறை : வரைகலைப் பயனாளர் இடை முகத்தில், பெரும்பாலாகப் பயன்படுத்தப்படும் சாளரத்தின் அளவினைக் குறைத்தல். தலைப்புப் பட்டையில் அதற்கென உரிய பொத்தானை அழுத்த வேண்டும் அல்லது சுட்டியின் குறியை சாளரத்தின் எல்லையில் வைத்து, சுட்டிப் பொத்தானை அழுத்தி விரலை எடுக்காமல் சாளர அகல உயரங்களை மாற்றியமைக்கலாம்.

reduced font : அளவு குறைந்த எழுத்து : சிறிய எழுத்து.

reduction : குறைப்பு : பதிவேடுகளின் நீளத்தைக் குறைப்பதற்காகக் காலிப் புலங்களை ஒழித்தல் அல்லது தேவையற்ற தரவுகளை நீக்குதல் மூலம் கணினிச் சேமிப்பக அளவை மிச்சப்படுத்தும் செய்முறை.

redundance : மிகைமை;மிகையாக்கம் : 1. ஒரு பொறியமைவில் ஒருகூறு தவறாக இயங்கும்போது, அந்தப் பொறியமைவு செயலிழந்து போவதைத் தடுப்பதற்காக ஒரு கூறினை இரட்டிப்பாக்குதல். 2. பல்வேறு கோப்புகளிடையே தரவுகளைத் திரும்ப இடம்பெறச் செய்தல். இது சில சமயம் தேவையாக இருக்கும், ஆனால், பெரும்பாலும் விரும்பத் தக்கதன்று.

redundancy check : மிகைமைச் சரிபார்ப்பு : ஒரு செய்தியைத் தெரிவிப்பதற்குத் தேவைப்படும் குறைந்த எண்ணிக்கையைவிட அதிக அளவில் துண்மிகளை அல்லது எழுத்துகளை மாற்றிச் சரிபார்த்தல். இந்தக் கூடுதல் துண்மிகள் அல்லது எழுத்துகள் சரிபார்க்கும் நோக்கங்களுக்காகத் திட்டமிட்டுச் செருகப்பட்டிருக்கும்.

redundancy code : மிகைமைக் குறிமுறை.

redundant code : மிகைமைக் குறியீடு : கூடுதலான சரிபார்ப்புத் துண்மி கொண்டுள்ள இரும குறியீடிட்ட பதின்ம மதிப்பளவு. redundant data : மிகைத் தரவு : ஒர் அமைவனத்திற்கு இனிமேலும் தேவைப்படாதிருக்கிற தரவு அல்லது அதைவிடத் துல்லியமான அல்லது புதுமையான தரவுகளினால் நீக்கம் செய்யப்பட்ட தரவுகள்.

redundant information : மிகைச்செய்தி விவரம் : ஒரு தரவுவின் சாரம் பல்வேறு வழிகளில் தெரியும் வகையில் தெரியப்படுத்தப்படும் செய்தி.

reel : சுருள்.

reengineer : மறுசிந்தனை;மறுவரையறை : வழக்கமாகப் பின்பற்றிவந்த செயல்முறைகளில், செயல்பாடுகளில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வருவதற்கான மறு சிந்தனை. கணினி அமைப்புகளின் சூழலில் இதன் பொருள், இதுவரை ஆற்றிவந்த பணிகளின் செயல்முறையை மாற்றியமைத்தல்-புதிய தொழில் நுட்பத்தின் பலன்களை முற்றாக நுகரவேண்டும் என்பதே நோக்கம்.

reengineering : மறுசிந்தனை;மறு வரையறுப்பு : மீட்டுருவாக்கம் : 1. ஒரு மென்பொருளைப் பொறுத்தவரை அதன் பலவீனங்களைக் களைந்து கூடுதலான பயன்களைச் சேர்த்து அதனை வலுவுள்ளதாக்குதல். 2. நிறுவன மேலாண்மையைப் பொறுத்தவரை உலகப்பொருளாதாரச் சூழலில் எதிர்கொள்ள வேண்டிய சவால்களைச் சமாளிப்பதற்கும் விரி வடைந்து கொண்டே செல்லும் தொழிலாளர் கூட்டத்தைத் திறமையாக மேலாண்மை செய்யவும் தரவு தொழில் நுட்பக் கோட்பாடுகளைக் செயல் முறைப்படுத்துதல்.

reentrant : மறுபதிவு;மீள் நுழை : இரண்டு அல்லது அவற்றுக்கு மேற்பட்ட சுதந்திரமான செயல் முறைகளினால் ஒரே சமயத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு வாலாயம் தொடர்புடையது.

reentrant code : மறுபதிவுக் குறியீடு : எத்தனை பயனாளர் விரும்பினாலும் அத்தனை பேரும் ஒரே சமயத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய, இணைப்பி உருவாக்கிய எந்திர மொழிச் செயல்முறைகள்.

reentrant subroutine : மறுபதிவுத் துணைவாலாயம் : ஒரு பன்முகச் செயல்முறைப் படுத்தும் பொறியமைவில், பல செயல்முறைகள் பகிர்ந்து கொள்கிற உள்முகச் சேமிப்பகத்தில் ஒரேயொரு படி மட்டுமே இருக்கிற ஒரு துணை வாலாயம். reference1 : குறிப்பி1 : சி++ நிரலாக்க மொழியில் ஒரு தரவு இனம். குறிப்பியை அறிவிக்கும் போதே அதில் ஒரு மாறிலியின் மூலம் தொடக்கமதிப்பிருத்த வேண்டியது கட்டாயம். அந்த மாறிலியின் மாற்றுப் பெயராக அக்குறிப்பி செயல்படும். அதாவது மாறிலிக்குப் பதிலாகக் குறிப்பியையே பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். (எ-டு. int n = 25. int& r = n) n என்பது int என்னும் தரவினத்தில் ஒரு மாறிலி. r என்பது n -ஐக் குறிக்க உருவாக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பி. cout <<r என்று கட்டளை அமைத்தால் 25 என (n-ன் மதிப்பு) காட்டும். n-ன் மாற்றுப் பெயர் போல செயல்படும். 2. # ஜாவா, சி மொழிகளில் ஒர் இனக் குழுவில் (Class) உருவாக்கப்படும் இனப் பொருளை (Object) குறிப்பதற்குப் பயன்படும் மாறிலி (Variable). குறிப்பி, அடுக்கை நினைவகத்திலும், இனப்பொருள், குவியல் (Heap) நினைவகத்திலும் உருவாக்கப்படுகிறது. சி மொழியிலுள்ள கட்டுக்கு (Pointer) இணையற்றது.

reference2 : குறிப்பு : ஒரு கோவையில் (Array) உள்ள உறுப்பு அல்லது ஒர் ஏட்டிலுள்ள ஒரு புலம் போன்ற ஏதேனும் ஒரு மாறிலியை அணுகுவதற்குப் பயன்படுவது.

reference address : மேற்கோள் முகவரி;குறிப்பு முகவரி.

reference beam : ஆய்வுக் கற்றை

reference. COM : ரெஃபரன்ஸ். காம் : இணையத்திலுள்ள தேடு பொறி, 1, 50, 000க்கு மேற்பட்ட யூஸ்நெட் செய்திக் குழுக்கள், அஞ்சல் பட்டியல்கள், வலை மன்றங்கள் ஆகியவற்றின் முகவரிகளைச் சேமித்து வைத்துள்ள தளம். முகவரி : www. reference. com.

reference edge : பொருந்து முனை.

reference parameter : குறிப்பு அளபுரு : ஒரு துணை நிரல் கூறினை (sub-routine) அல்லது ஒரு செயற்கூறினை (function) அழைக்கும்போது ஒரு மாறியின் வெளிப்படையான மதிப்பினை அளபுருவாக அனுப்பி வைப்பதற்குப் பதிலாக மாறிலியின் முகவரியை அளபுருவாக அனுப்பிவைத்தல்.

reference type : குறிப்பு இனம்.

reference variables : பொருந்து மாறிலிகள்;குறிப்பு மாறிலிகள்.

referential integrity : சுட்டுமுறை முழுமையாக்கம் : தொடர்புறு தரவுத் தள மேலாண்மையில், ஒவ்வொரு அயல்விடைக் குறிப்பு ஒரு அடிப்படை விடைக் குறிப்பினைக் கொண்டிருக்கும் வகையில் உள்முகமாக அமைந்த பாதுகாப்பு. reflectance : பிரதிபலிப்பி : ஒளியியல் நுண்ணாய்வில் ஓர் எழுத்துக்குக் குறித்தளிக்கப் பட்டுள்ள மதிப்பளவு அல்லது பின்னணியுடன் ஒப்பிடுவதற் கான மையின் வண்ணம்.

reflectance ink : பிரதிபலிப்பு மை; எதிரொளிர்வு மை : ஒளியியல் நுண்ணாய்வில், ஒரு பிரதிபலிப்புத் திறனுடைய மை. இது, ஒரு குறிப்பிட்ட ஒளியியல் எழுத்துப்படிப்பிக்கான ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காகிதப் பிரதிபலிப்புத் திறனுக்கு ஏறத்தாழ நெருக்கமாக இருக்கும்.

reflected code : பிரதிபலிப்புக் குறியீடு : 'பழுப்புக் குறியீடு' (grey code) என்பதும் இதுவும் ஒன்றே.

reflection mapping : பிரதிபலிப்பு படிவரைவு : கணினி வரைகலைகளில் ஒரு பொருளின் மீது பிரதிபலிப்புகளைத் தூண்டுகிற ஒர் உத்தி.

reflective liquid-crystal display : பிரதிபலிக்கும் நீர்மப்-படிகக் காட்சி : நீர்மப் படிகக்காட்சியில் ஒரு வகை. படிக்கும் தெளிவை மிகுவிக்க ஒர அல்லது பின்புற ஒளியை பயன்படுத்தாமல், பிரதிபலிக்கும் உள்ளுறை ஒளியைப் பயன்படுத்தும்முறை. ஆனால் இத்தகு காட்சித் திரையை வெளிச்சத்தில் பார்த்தால் தெளிவாக இராது. எனவே அறைக்கு வெளியே திறந்தவெளியில் பயன்படுத்த முடியாது.

reflective routing : பிரதிபலிப்பு திசைவிப்பு : விரிபரப்புப் பிணையங்களில், பிணைய வழங்கன் கணினியின் சுமையைக் குறைக்கும் பொருட்டு தரவுகள் பகிர்ந்தளிக்கப் படுவதுண்டு. ஒரு பிரதிபலிப்பி நிரல் மூலம் இது நிறைவேற்றப்படுகிறது.

reflective spot : பிரதிபலிப்புப் புள்ளி : ஒரு காந்த நாடாவின் இரு முனைகளிலும் வைக்கப்பட்டுள்ள உலோகத் தகடு. இதில் நாடாவில் ஏற்றப் பட்டுள்ள ஒளி, ஒர் ஒளியுணர்வியில் பிரதிபலித்து, நாடா முடிந்து விட்டதைக் குறிக்கிறது.

reflector : பிரதிபலிப்பு : ஒரு பயனாளரிடமிருந்து சமிக்கை கிடைக்கப் பெற்றவுடன் பல பயனாளர்களுக்கு செய்தியை அனுப்பிவைக்கும் ஒரு நிரல். பொதுவகை பிரதிபலிப்பிகளுள் மின்னஞ்சல் பிரதிபலிப்பி ஒன்று. ஒரு மின்னஞ்சல் கிடைக்கப்பெற்றவுடன் தன்னிடமுள்ள பட்டியலிலுள்ள அனைத்து முகவரிகளுக்கும் அந்த அஞ்சலை திருப்பி அனுப்பி வைக்கும்.

reformat : மறு அச்சுப்படி வாக்கம்;மறு படிவமாற்றம் : தரவுவை ஒரு அச்சுப் படிவத்திலிருந்து இன்னொரு அச்சுப்படிவத்திற்கு மாற்றுதல்.

refraction : ஒளி விலகல் கோட்டம் : ஒளி, வெப்பம் அல்லது ஒலி வெவ்வேறு ஊடகங்களின் வழி பாயும்போது கோட்டமடைதல்.

refresenrate : புதுப்பிப்பு வீதம்.

refresh : புதுப்பித்தல் : 1. கணினித் திரையிலுள்ள படிமம் மாறாவிட்டாலும், படக்குழலில் பாஸ்பரஸ் கதிரியக்கப்படாமல் இருக்க, குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் திரைக்காட்சி புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். 2. இயங்கு நிலை நினைவகச் (Dynamic Memory DRAM) சிப்புகளில் இருத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள தரவு இழக்கப்படாமல் இருக்க அடிக்கடி புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். நினைவகப் பலகை 16யிலுள்ள ஒரு மின்சுற்று தானாகவே இந்தப் பணி கூறினை செய்து முடிக்கும்.

refreshable : புதுப்பிக்கத்தகு : ஒரு நிரல் செயல்படுத்தப்படும் போது, அந்நிரலின் செயலாக்கத்தைப் பாதிக்காமல், அந்நிரல் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் தரவுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படாமல், நினைவகத்தில் தங்கியுள்ள அந்நிரலின் கூறு ஒன்றினை வேறொன்றால் பதிலீடு செய்யும் வசதி.

refresh circuitry : புதுத் துண்டல் மின்சுற்று நெறி : ஒரு காட்சித்திரையில் காட்டப்படும் தரவுகளையும், குறிப்பின்றி அணுகும் நினைவகத்தில் சேமித்துவைக்கப்பட்டு, படிப்படியாக மின்னேற்றத்தை இழந்து வரும் தரவுகளையும் மீட்டாக்கம் செய்வதற்குத் தேவையான மின்னணுவியல் மின்சுற்று நெறி.

refresh cycle : புதுப்பிப்புச் சுழற்சி : இயங்குநிலை குறிப்பின்றி அணுகு நினைவகச் (DRAM) சில்லுகளில் 1 என்னும் இருமத் தரவு பதியப்பட்டுள்ள நினைவக இருப்பிடங்களில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள மின்னூட்டம் இழக்கப்படாமல் தக்கவைக்க அதனை அவ்வப்போது புதுப்பிக்க வேண்டும். நினைவகக் கட்டுப்படுத்தி மின்சுற்று, இதற்கான மின்துடிப்பைக் குறிப்பிட்டகால இடைவெளியில் வழங்குகிறது. ஒவ்வொரு மின்துடிப்பும் ஒரு புதுப்பிப்புச் சுழற்சி ஆகும். இத் தகைய புதுப்பித்தல் இல்லையெனில் இயங்குநிலைக் குறை கடத்தி ரேம்கள் தன்னிடமுள்ள தரவுவை இழந்துவிடுகின்றன, கம்ப்யூட்டர் இயக்கத்தை நிறுத்தும்போதும், மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்போதும் பதியப்பட்ட தரவு இழக்கப்படுவதைப் போல.

refresh display cycle : புதுத்தூண்டல் காட்சிச் சுழற்சி : ஒர் நெறியச் சாதனத்தில் காட்சியாகக் காட்டப்பட வேண்டிய நெறியங்களின் வழியாக அடுத்தடுத்து நுண்ணாய்வுகள் அல்லது கடவுகள் நடைபெறுவதற்கான நேரம். ஒர் எதிர்மின் கதிர்க் குழலின் முகத்திலுள்ள எரியங்கள், ஒவ்வொரு முறையும் அந்த எரியங்களிலிருந்து வரும் சுடரொளியில் ஏற்படும் ஏற்றத்தாழ்வை அகற்றுவதற்காகப் புதிதாகத் தூண்டிய விரைவு வேகத்தில் ஒவ்வொரு முறையும் நுழைவதன் விளைவாக ஒளிவிடுகின்றன. இதனால், உருக்காட்சி 1/30 அல்லது 1/60 வினாடி நேரத்தில் மறு உருவாக்கம் செய்யப்படுகின்றது.

refreshing : புதுத் தூண்டுதல் : பயன்படுத்தாமலிருக்கும்போது சிதைந்துபோகும் அல்லது மறைந்துபோகும் தகவல்களுக்குப் புத்துயிரூட்டுகிற அல்லது மீட்டாக்கம் செய்கிற செய்முறை. ஒர் எதிர்மின்கதிர்க் குழல் திரையிலுள்ள எரியங்கள், ஒர் எலெக்ட்ரான் கற்றையின் மூலம் இடைவிடாமல் தூண்டப்பட்டு ஒளிரும்படி செய்யப்பட வேண்டும். பொதுவாகச் சுடர் நடுக்கம் ஏற்படுவதைத் தடுப்பதற்காக 30-60 Hz என்ற வீதத்தில் உருக்காட்சி மறு உருவாக்கம் செய்யப்பட வேண்டும். அதேபோன்று, இயக்காற்றல் வாய்ந்த நினைவகக் கூறுகள், அவற்றின் உள்ளடக்கங்கள் மறைந்து விடாமலிருக்க, அடிக்கடி அணுகப்படுதல் வேண்டும்.

refresh memory : நினைவகத்தைப் புதுப்பித்தல் : ஒரு வரை கலை விரிவாக்கத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளி இருக்கிறதா, அகன்றுவிட்டதா என் பதைக்குறித்துக் காட்டும் மதிப்பளவினைக் கொண்டிருக்கிற, கணினி நினைவகத்திலுள்ள பகுதி. ஒளிர்வு, வண்ணம் பற்றிய தகவல்களையும் இது கொண்டிருக்கும்.

refresh rate : புதுத் தூண்டல் வேக வீதம்;புதுவலுவூட்டுவீதம் : CRT அல்லது இயக்காற்றல் RAM சிப்பு போன்ற சாதனங்கள் வினாடிக்கு எத்தனை முறை புதுவலுவூட்டம் பெறுகின்றன என்ற அளவீடு. கணினி வரை கலைகளில், திரையில் ஒர் உருக்காட்சியை மறுவரைவு அல்லது காட்சியாகக் காட்ட அது எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்.

refrigerator : குளிர்பதனப் பெட்டி.

regenerate : மறு உருவாக்கம் : சேமிப்புச் சாதனங்களில், அழித்திடும் முறையில் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ள தகவல்களை மறுபடியும் எழுதுவதற்குப் பயன் படுத்தப்படும் ஒரு எண்ணளவினைப் புதுப்பித்தல்.

regenerator : புத்துயிரூட்டு அமைவு : செய்தித் தொடர்புகளில் மறுஉருவாக்கி போன்றது. மின்னணுவியலில் ஒரு நினைவகத்துக்கு அல்லது காட்சிச் சாதனத்துக்கு, அது தனது மின்னேற்றத்தை இழக்கும் போதெல்லாம் மீண்டம் மீண்டும் மின்விசை வழங்குகிற ஒரு மின்சுற்று வழி.

region : வட்டாரம் : மண்டலம் : மாறுபடலாகும் எண்ணிக்கையிலான பணிகளைக் கொண்ட பன்முகச் செயல்முறைப் படுத்தலில், ஒதுக்கப்பட்டுள்ள உள்முகச் சேமிப்பு இடப் பரப்பினைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் சொல்.

regional communities : வட்டாரச் சமூகக் குழுக்கள்.

regional settings : வட்டார அமைப்புகள்.

region fill : பரப்பை நிரப்பல் : கணினி வரைகலையில், திரையில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வரையறுத்த பரப்பை (வட்டம், சதுரம், செவ்வகம் போன்றவை) தேர்ந்தெடுத்த நிறம், தோரணி அல்லது பிற பண்புக்கூறுகளால் நிரப்பும் நுட்பம்.

register (R) : பதிப்பி;பதிவு ஏடு;பதிகம்;பதிவிடம் : சிறிதளவிலான தரவுகளை அல்லது செய்முறைப்படுத்தும்போது இடைவிளைவுகளைத் தற்காலிகமாகச் சேமித்து வைப்பதற்காக ஒரு மையச்செயலகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் உயர்வேகச் சாதனம்.

register, access control : அணுகுக் கட்டுப்பாட்டுப்பதிவகம்.

register, address : முகவரிப் பதிவகம்.

register, arithmetic : கணக்கீட்டுப் பதிவகம்.

register, check : சரிபார்ப்புப் பதிவகம்.

register, circulating : சுற்றுப் பதிவகம்.

register, console display : பணியகக் காட்சிப் பதிவகம். register, current instruction : நடப்பு நிரல் பதிவகம்.

register, error : பிழைப் பதிவகம்.

register, index : சுட்டுவரிசைப் பதிவகம்.

register level compatibility : பதிவு நிலை ஒத்தியல்பு : மற்றொரு சாதனத்துடன் 100% ஒத்தியல்பாகவுள்ள வன்பொருள் அமைப்பி. இது ஒரே வகையான வடிவளவும், பெயர்களும் உடைய பதிவேடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதைக் குறிக்கிறது.

register, shift : பெயர்வுப் பதிவகம்.

register, storage : சேமிப்புப் பதிவகம்.

registration : பதிவு செய்தல் : ஒரு சுட்டுக் குறிப்பினைப் பொறுத்துத் துல்லியமாக இட அமைவு செய்தல்.

registration mark : பதிவுக்குறி : அச்சுத்தகடுகள் எடுக்கப்படும் படச் சுருள்களில் சரிநிகரான இடங்களில் அச்சிடப்படும் ஒரு குறி. வணிகமுறை அச்சடிப் பாளர்கள் தங்கள் அச்சு எந்திரங்களின் சிறந்த தரத்தைப் பேணு வதற்காக இந்தக் குறிகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். பல்வேறு வண்ணங்களைத் துல்லியமாக அச்சிடுவதற்கு இது பயன்படுகிறது.

registry : பதிவேடு;பதிவகம் : விண்டோஸ் 95/98/ என்டீ இயக்க முறைமைகளில் பயன்படுத்தப்படும் மையப்படி நிலை தரவுத்தளம். ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட பயனாளர்கள், பயன்பாடுகள், வன்பொருள் சாதனங்களுக்காக கணினியை தகவமைக்கத் தேவையான தகவல்களைச் சேமித்து வைக்க இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. கணினி இயங்கிக் கொண்டிருக்கும்போது, கோப்புறை மற்றும் சின்னங்களின் பண்புகளில், கணினியில் இணைக்கப்பட்ட வன்பொருள்களில், பயனாளர்களின் விருப்பத்தேர்வுகளில், நிறுவப்பட்டுள்ள பயன்பாடுகளின் தகவமைவுகளில் செய்யப்படும் அனைத்து மாற்றங்களும் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு அவை பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. விண்டோஸ் 3. x-இல் இருந்த . INI கோப்புக்கும், எம்எஸ் டாஸில் இருந்த autoехес. bat, config. sys கோப்புகளுக்கும் மாற்றாக இது விளங்குகிறது. விண்டோஸ் 95/98 மற்றும் விண்டோஸ் என்டி பதிவேடுகள் ஒன்றுபோல இருந்தாலும் வட்டில் பதியப்பட்டுள்ள முறையில் வேறுபடுகின்றன. registry editor : பதிவேடு திருத்தி : விண்டோஸ் 95/98 இயக்கமுறைமையில் பதிவேட்டில் உள்ள விவரங்களை பயனாளர் விரும்பியவாறு திருத்த/மாற்ற உதவும் ஒரு பயன்பாடு. regedit என்றும் கட்டளைமூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

regression analysis : பின்னோக்கப் பகுப்பாய்வு : இரு தரவுத் தொகுதிகளிடையிலான தொடர்பினை அறுதியிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு புள்ளியியல் உத்தி. எடுத்துக் காட்டாக, தென்னிந்தியாவில், மழைப் பொழிவு அதிகமாக இருந்தால் அரிசி விலை குறைவாக இருக்கும். இது, தென் கடலோரம் நெடுகிலும் கடல்மட்ட வெப்ப நிலைகளிடையே ஒரு தொடர்பினைக் காட்டும். இந்தப் பகுப்பாய்வு, இந்தத் தொடர்புகளை எண்ணளவுப் படுத்தி, எதிர்கால நிகழ்வினை ஊகித்துக்கூற உதவுகிறது.

regression testing : பின்னோக்குச் சோதனை : முன்னதாகச் சரிபார்க்கப்பட்ட ஒரு செயல்முறை விரிவாக்கம் செய்யப்படும்போது அல்லது திருத்தப்படும்போது, அதில் மேற்கொள்ளப்படும் சோதனைகள்.

regression to the norm : உரு மாதிரிப் பின்னிறக்கம் : ஒரு தரவு தொகுதியில் ஒரு மையத் மதிப்பளவினைச் சுற்றி இனங்களைச் செறிவாக்கம் செய்யும் போக்கு. இதில் மிகஅதிகமான மதிப்பளவுகள் கிடைக்கும். ஆனால் நாளடைவில் தரவுத் தொகுதி முழுவதும் அற்ப அளவாகச் சுருங்கிவிடும்.

re-inking : மறு மையிடுதல் : ஒரு துணிவகை அச்சடிப்பி நாடாவை, மீண்டும் பயன்படுத்தும் வகையில் மறு சீரமைத்தல்.

reinstall : மறு நிறுவல்.

reject : ஒதுக்கு.

related files : தொடர்புறு கோப்புகள் : கணக்கு எண் அல்லது பெயர் போன்ற ஒரு பொதுவான அம்சத்தின் பேரில் இரண்டு அல்லது அவற்றுக்கு மேற்பட்ட தரவுக் கோப்புகளை இணைத்தல்.

relation : தொடர்புநிலை;உறவு நிலை : 1. ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசை முறையிலுள்ள இரு பொருள்கள் தொடர்புடையனவா இல்லையா என்பதைக் காட்டும் சமநிலை, ஏற்றத் தாழ்வு போன்ற ஒரு பண்பியல்பு. 2. தொடர்நிலை தரவுத்தள உரு மாதிரிகளில் தரவு சேமிப்பகத்தின் அடிப்படை வடிவமான ஒர் அட்டவணை. 3. ஓர் இணைவன/படிமுறை உரு மாதிரியில், இனங்களின் தொகுதிகளிடையே பெயர் குறித்திட்ட தொடர்புநிலை.

relational algebra : உறவுநிலை இயற்கணிதம் : தரவுத்தளங்களில் உள்ள அட்டவணைகளைக் கையாள்வதற்கான விதி முறைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு. கீழ்க்காணும் செயல்பாடுகளைக் கொண்டு உள்ளது select, project, product, union, intersect, difference, join (or inner join), divide. உறவுநிலைத் தரவுத் தளங்களில், ஏற்கெனவே இருக்கும் அட்டவணைகளின் அடிப்படையில் புதிய அட்டவணைகளை உருவாக்க உறவுநிலை இயற்கணிதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

relational calculus : உறவுநிலை நுண்கணிதம் : தரவுத் தள மேலாண்மையில் அட்டவணைகளைக் கையாளப் பயன்படும் செயல் முறைசாரா வழிமுறைகளைக் குறிக்கும். இருவகை உறவுநிலை நுண்கணி தங்கள் உண்டு. : 1. கள நுண்கணிதம் 2. ஏடுகளின் நுண்கணிதம். இரு நுண்கணிதங்களும் தமக்குள்ளே ஒரே மாதிரியானவை. உறவு நிலை இயற் கணிதத்துடன் உடன்பாடுகொண்டவை. இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பயன்படுத்தி, இருக்கின்றஅட்டவணைகளின் அடிப்படையில் புதிய அட்டவணைகளை உருவாக்க முடியும்.

relational database : தொடர்புறு தரவுத் தளம்.

relational data structure : தொடர்புறு தரவுக்கட்டமைவு : தரவுத் தளத்தினுள் தரவுக் கூறுகள் அனைத்தும் எளிய அட்டவணைகளின் வடிவத்தில் சேமிக்கப்படுவதாகக் காட்டும் ஒரு தருக்கமுறைத் தரவுக் கட்டமைவு. தொடர்புறு மாதிரியில் அமைந்தDBMSதொகுதிகள் பொதுவான தரவுக்கூறுகளைக் கொண்ட பல்வேறு அட்டவணைகளிலிருந்து தரவு அம்சங்களை இணைக்க வல்லவை.

relational expression : தொடர்பு நிலைக் கோவை : ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இயக்கங்களைக் கொண்ட கோவை.

relational model : உறவுநிலை மாதிரியம் : தரவுகளை அட்ட வணைகளில் சேமித்து வைக்கும் ஒரு தரவுத்தள மாதிரியம். அட்டவணையை (table), உறவு (relation) என்று அழைப்பதுண்டு. தற்காலத்தில் பயன்பாட்டில் உள்ள பெரும்பாலான தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்புகளில் இந்த வகை மாதிரியமே பின்பற்றப்படுகிறது. relational operation : ஒப்பீட்டுச் செயல்பாடு.

relational operator : தொடர்பு நிலை இயக்கி;உறவு இயக்கி;உறவுச் செயல்பாடு;ஒப்பீட்டுக் குறியீடு : இரண்டு மதிப்பளவுகளை ஒப்பிடுவதற்குப் பயன் படுத்தப்படும் குறியீடு. இது, மதிப்பளவு மெய்ம்மையானதாக அல்லது பொய்ம்மையானதாக இருப்பதற்கான நிபந்தனையைக் குறித்துரைக்கிறது.

relational structure : தொடர்பு நிலைக் கட்டமைவு : தரவு இனங்கள் அனைத்தும் ஒரே கோப்பில், ஒரு தருக்கமுறைச் சுட்டுகளின் தொகுதி மூலம் ஒன்றாகப் பிணைக்கப்பட்டுள்ளவாறு அமைக்கப்பட்டுள்ள தரவு தளப்படிவம். இந்த தரவு இனங்களுக்கிடையிலான தொடர்பு நிலைகளை வேண்டியவாறு மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

relationships : உறவுமுறைகள்.

relative address : தொடர்பு முகவரி;சார்பு முகவரி : ஒரு குறிப்பிட்ட சேமிப்பு அமைவிடத்தின் முழு முகவரியுடன் சேர்ந்து அமையுமாறு ஒர் ஆதார முகவரியுடன் சேர்க்கப்பட வேண்டிய முகவரி.

relative cell reference : ஒப்பிட்டு சிற்றம் மேற்கோள்;சார்புக்லக் குறிப்பு.

relative coding : தொடர்புக் குறியீட்டு முறை : எந்திர நிரல்களை முகவரிகளுடன் பயன்படுத்தும் குறியீட்டு முறை.

relative coordinate : தொடர்புறு ஆயத்தொலை : பயன்படுத்தப்படும் கடைசி ஆயத்தொலை வினைப்பொறுத்து நிருணயிக்கப்படும் ஒர் ஆயத்தொலை, (5, 10) என்பது, வலப்பக்கம் 5 என்பதையும், மேல் நோக்கி 10 என்பதையும் குறிக்கிறது. (. 5, . 10) என்பது இடப்பக்கம் 5 என்பதையும், கீழ்நோக்கி 10 என்பதையும் குறிக்கிறது.

relative movement : தொடர்பு நகர்வு;சார்பு இயக்கம் : திரையில் ஒரு பொருள் அதன் கடைசிநிலையைப் பொறுத்துப் புதியதொரு நிலைக்கு நகருதல். இது'0'-லிருந்து நகர்வதற்கு மாறானது. "நகர்வு 4, 8" என்பது, வலப்புறமாக 4 அலகுகளும், கடைசி நிலையிலிருந்து மேலே 8 அலகுகளும் நகர்வதாகும். இது "முழு நகர்வு" (Absolute movement) என்பதிலிருந்து வேறுபட்டது.

relative path : சார்புப் பாதை : டாஸ், யூனிக்ஸ் இயக்க முறை மைகளில் பயன்படும் சொற்றொடர். தற்போது பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கும் கோப்பகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமையும் கோப்பகப் பாதை. பயனாளர், ஒரு கோப்பு தொடர்பான கட்டளையைக் கொடுக்கும்போது, முழுப் பாதையும் கொடுக்கவில்லை எனில், நடப்புக் கோப்பகம் சார்புப் பாதையாக எடுத்துக் கொள்ளப்படும். C : \WORK>DEL C : \TC\PRG\ TEST. C என்ற கட்டளையில் TEST. C என்னும் கோப்பு இருக்கும் முழுப்பாதையும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆனால், C : \WORK> DEL TEST. C என்னும் கோப்பு WORK கோப்பகத்தில் உள்ளது எனப்பொருள்படும். C : \WORK> DEL PRG\TEST. C என்ற கட்டளை அமைத்தால், WORK-லிலுள்ள PRG என்னும் உள்கோப்பகத்திலுள்ள TEST. C என்று பொருள்படும். C : \WORK> DEL TC\PRG\ TEST. C என்ற கட்டளையும் C : \WORK\TC\PRG\ TEST. C என்ற கோப்பினையே குறிக்கும்.

relative pointing device : ஒப்பு நிலைசுட்டுச்சாதனம் : சுட்டி (Mouse), கோளச்சுட்டி (Track Ball) போன்ற, காட்டியை நகர்த்தும் சாதனத்தைக் குறிக்கிறது. திரையில் தோன்றும் காட்டி (Cursor), இவ்வகைச் சாதனம் திண்டின் (Pad) மீது எந்த இடத்தில் உள்ளது என்பதைப் பொறுத்து அமைவதில்லை. சாதனத்தின் நகர்வுகளைப் பொறுத்தே அமைகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, சுட்டியைத் திண்டின்மீது ஒரிடத்திலிருந்து இன்னோர் இடத்தில் தூக்கி வைத்தோமானால் திரையில் காட்டி நகர்வதில்லை. ஆனால், திண்டின்மீது உராயுமாறு சுட்டியைச் சிறிதளவு நகர்த்தினால் போதும் திரையிலுள்ள காட்டியும் நகரும். இவ்வகைச் சுட்டுச் சாதனங்கள், முற்றுநிலை (Absolute) சுட்டுச் சாதனங்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக வரைகலைப் பலகை (Graphics Tablets) யில் குறிப்பிட்ட பரப்புக்குள் சுட்டுச்சாதனம் எந்த இடத்தில் இருக்கிறதோ அதற்கேற்ப திரையிலுள்ள காட்டியின் இருப்பிடமும் அமைகிறது.

relative URL : யுஆர்எல் : சீரான வள இடங்காட்டி (Uniform Resource Locator) என்பது சுருக்கமாக யுஆர்எல் என வழங்கப்படுகிறது. களப்பெயர், கோப்பக, உள்-கோப்பகப் பெயர்கள் எதுவுமின்றி ஆவணத்தின் பெயரையும், வகைப்பெயரையும் மட்டுமே குறிப்பிடும் முறை. சிலவேளைகளில் கோப்பகப் பாதையில் ஒரு பகுதி கொடுக்கப்படலாம். நடப்புக் கோப்பின் பாதையிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட கோப்பின் பாதை சார்புப் பாதையாக எடுத்துக் கொள்ளப்படும். www. msn. com\asp\net. html என்ற கோப்பினைப் பார்வையிடும் போது, www. msn. com\asp\csharp \ref. html எனக் குறிப்பிடுவதற்கு பதிலாக csharp\ref. html என்று மட்டும் குறிப்பிடுவது சார்பு யுஆர்எல் எனப்படும்.

relay : அஞ்சல்.

release1 : வெளியீடு : 1. மென்பொருள்களின் பதிப்பு தொடர்பான சொல். மென்பொருள்கள் பதிப்புஎண் இடப்பட்டு வெளி யிடப்படுகின்றன. விண்ஸிப் 7. 0 (Version No) 'விண்ஸிப் 8. 0 என்றெல்லாம் குறிப்பிடுவர். மிக அண்மைக்காலத்தில் வெளியிடப்பட்ட பதிப்போடு தொடர்புடைய வெளியீட்டை வரிசையெண்ணிட்டு அழைப்பதுண்டு. Open Server System V Release 5. 0, Lotus 1-2-3 Release 2. 2இவ்வாறு சில நிறுவனங்கள் மென்பொருளின் பெயரோடு சேர்த்தே வெளியீட்டு எண்ணையும் குறிப்பிடுவதுண்டு. 2. பொது வினியோகத்தில் கிடைக்கின்ற ஒரு மென்பொருள் தயாரிப்பின் பதிப்பு எண்.

release2 : விடுவி;வெளியிடு;வெளியீடு : 1. நினைவகத்தின் ஒரு பகுதியை அல்லது ஒரு புறச்சாதனத்தை அல்லது பிறவளம் ஒன்றினை கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுவித்து இயக்க முறைமையின் கட்டுப்பாட்டில் ஒப்படைத்தல். 2. ஒரு வன்பொருள்/மென்பொருள் தயாரிப்பை விற்பனைக்காக சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தல்.

release version : வெளியீட்டுப் பதிப்பு : விலைக்கு வாங்குவதற்குத் தற்சமயம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு செயல்முறையின் பதிப்பு.

relevancy ranking : தேவைக்கேற்ப தரப்படுத்தம்.

reliability : நம்பகம்;நம்பகத்தன்மை.செயல்முறைப் பொறியமைவு அல்லது தனிப்பட்ட வன்பொருள் சாதனம் எவ்விதப் பழுதுமின்றி தடையின்றி செயற்படுவதற்கான திறம்பாட்டின் அளவீடு.

reload : மறுஏற்றம் : 1. ஒரு நிரலின் செயல்பாட்டில் எதிர்பாராத இடையூறு நேரும்போதோ, கணினிச் செயல்பாடு திடீரென நிலைகுலையும் போதோ, சேமிப்புச் சாதனத்திலிருந்து அந்நிரலை நினைவகத்தில் மீண்டும் ஏற்றுதல். 2. இணைய உலாவியில் தற்போது பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் வலைப்பக்கத்தின் புதிய நகலைப் பெறுதல். சிலவேளைகளில் இதன் மூலம் புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவுவைப் பெறமுடியும். (எ-டு) நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் கிரிக்கெட் விளையாட்டின் ஓட்டவிவரம் அடங்கிய பக்கத்தைப் பார்வையிடல். ஒவ்வொரு மறு ஏற்றத்திலும் மிக அண்மைய ஒட்ட விவரம் கிடைக்கும்.

relocatable addresses : இடர்பெயர்தகு முகவரி;மறுஇட அமைவு செய்யத்தக்க முகவரிகள் : உள்முகச் சேமிப்பகத்தில் எந்த இடத்திலும் அமைந்திடக்கூடிய ஒரு செயல்முறையில் பயன்படுத்தப்படும் முகவரிகள்.

relocatable code : மறுஇட அமைவுக் குறியீடு : நினைவகச் செயல்முறைகள் எங்கு வேண்டுமானாலும் தங்கியிருக்க அனுமதிக்கும் பொறிக்கட்டமைவு, ஒரு தொடர்பு முகவரியாக்கத்தின்படி இது செய்யப்படுகிறது. இதில் வன்பொருள், பொறி அறிவுறுத்தங்களின் முகவரி களை ஒட்ட நேரத்தில் உயர்த்தி விடுகிறது.

relocatable programme : மறு இட அமைவு செய்யத்தக்க செயல்முறை : ஒரு கணினியின் உள்முகச் சேமிப்பகத்தில் கிடைக்கக் கூடிய பகுதி எதிலும் ஏற்றி, நிறைவேற்றுவதற்கு அனுமதிக்கிற, ஒரு வடிவத்தில் அமைந்துள்ள செயல்முறை.

relocate : மறுஇடஅமைவு செய்தல் : கணினிச் சேமிப்பகத்தில் எந்த இடத்திலும் நிறைவேற்றக்கூடிய வகையில் குறியீடிடப்பட்டுள்ள ஒரு செயல் முறையை நகர்த்துதல்.

relocation : மறு இட அமைவு : டாஸ் (DOS) நிறைவேற்றும் ஒரு செய்முறை. ஒரு EXE செயல்முறை ஏற்றப்படும்போது டாஸ் தள முகவரிகளை இழுக்கிறது. அதிலிருந்து மற்ற முகவரிகள் வெளிப்படுத்தப் படுகின்றன. இந்தத்தள முகவரிகளைச் செயல்முறை ஏற்றப்படும்வரை நிலை நிறுத்தமுடியாது. ஏனென்றால், நினைவகத்தில் செயல் முறை இடநிலை அதுவரைத் தெளிவாக இருப்பதில்லை. COM செயல்முறைகளுக்கு மறு இட அமைவு தேவையில்லை.

remark : குறிப்பு வரி.

remarks : குறிப்புரைகள் : கணினிச் செய்முறைப்படுத்தும் நடவடிக்கை எதனையும் செய்யாமல், அதே சமயம் செயல் முறையினைப் புரிந்து கொள்ளுகிற அல்லது மாற்றுகிற முயற்சியில் எதிர்காலப் பயனாளருக்கு உதவக்கூடிய ஒர் ஆதாரமொழிச் செயல்முறையினுள் புகுத்தப் படும் வாய்மொழிச் செய்திகள். இது உள்முக ஆவணமாக்கமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

remark statement : குறிப்புரை அறிக்கை.

remedial maintenance : பரிகாரப் பராமரிப்பு : பொருளின் தவறான செயற்பணியினால் தேவைப்படும் பழுதுபார்க்கும் பணி. இது தடுப்புப் பராமரிப்பு' (Preventive maintenance) என்பதிலிருந்து மாறுபட்டது.

reminder : நினைவூட்டி.

remote : சேய்மை;தொலைவு;தொலைவிடம் : ஒரு முனையம் அல்லது அச்சடிப்பி போன்ற ஓர் அணுக்கக் கணினியிலிருந்து மிகத்தொலைவு.

remote aCCeSS : சேய்மை அணுகல்;தொலை அணுகல் : கணினியிலிருந்து தொலைவிலுள்ள ஒரு நிலையம் அல்லது நிலையங்கள் மூலம் ஒரு கணினி வசதியுடன் செய்தித் தொடர்பு கொள்ளுதல்.

remote access server : சேய்மை அணுகு வழங்கன் : ஒரு குறும்பரப்புப் பிணையத்திலுள்ள புரவன் கணினி. இணக்கிகள் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும். அதன் வழியாக தொலைதூரப் பயனாளர்கள் தொலைபேசி வழியாக பிணையத்தில் நுழைய முடியும்.

remote administration : சேய்மை நிர்வாகம் : ஒரு பிணையத்தின் நிர்வாகம் தொடர்பான பணிகளை வழங்கன் கணினியிலிருந்து செய்யாமல் பிணையத்திலுள்ள வேறொரு கணினியிலிருந்து மேற்கொள்ளும் நடைமுறை.

remote batch processing : சேய்மைத் தொகுதி செயலாக்கம் : ஒரு சேய்மை அமைவிடத்தில், சிறிய கணினியமைவினைப் பயன்படுத்தி, தரவுகளை அடுக்கு அடுக்காகச் செய்முறைப் படுத்துதல்.

remote communications : சேய்மை தகவல் தொடர்பு : தொலைபேசி இணைப்பு அல்லது பிற தகவல் தொடர்பு இணைப்பு வழியாக தொலை விலுள்ள கணினியுடன் தகவல் பரிமாற்றம் செய்தல்.

remote computing services : சேய்மைக் கணிப்புச் சேவை : வாடிக்கையாளர்களுக்கு பணி மையங்கள் அளிக்கும் பணிகள். எடுத்துக்காட்டு : அடுக்குச் செய்முறைப்படுத்தல்;பரிமாற்றச் சிக்கல் தீர்வு (Interactive problem solving) ;ஆலோசனை (consulting).

remote computer, terminal : சேய்மை கணினி முனையம்.

remote console : சேய்மைப் பணியகம். remote control software : சேய்மைக் கட்டுப்பாட்டு மென் பொருள் : ஒரு கணினியைப் பயன்படுத்துபவர் இன்னொரு இடத்திலுள்ள ஒரு கணினி யுடன், அந்தச் சேய்மைக் கணினி உள்முகப் பொறியாக இருப்பதுபோன்றே, தொடர்பு கொள்வதற்கு அனுமதிக்கிற மென்பொருள். செயல்முறையின் ஒரு பகுதி உள்பொறி யிலும், மற்றொரு பகுதி சேய்மைப் பொறியிலும் அமைந் திருக்கும். இது பொதுவாக, பயனாளருக்கு உதவி புரிவதற்காகத் தொழில் நுட்பாளர்களினால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு சேய்மைப் பொறியில் ஒரு செயற்பணியை நிறைவேற்றுவதற்கும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Remote Data Objects : சேய்மை தரவுப் பொருள்கள் (ஆர்டிஒ) : விசுவல் பேசிக் 4. 0 தொழிலகப் பதிப்பில் சேர்க்கப்பட்ட, பொருள்நோக்கிலான தரவுத் தள அணுகு கருவி. இதற்கென தனித்த கோப்பு வடிவாக்கம் எதுவும் இல்லை. ஆர்டிஒ-க் களை அண்மைக்கால ஒடிபிசி (ODBC-Open Data Base Connectivity) தரவரையறைக்கு உட்படும் தரவுத் தளங்களுக்காகப் பயன் படுத்திக் கொள்ளலாம். ஆர்டிஒ-க்களின் செயல்வேகமும், குறைவான நிரல் வரிகள் மூலம் நிறைவான செயல்கள் ஆற்ற முடிவதும் இவை நிரலர்களிடையே மிகுந்த செல்வாக்குப் பெறக் காரணமாயிருந்தன.

remote job entry : சேய்மை பணிப் பதிவு : சேய்மை முனை யங்களிலிருந்து, செய்முறைப் படுத்தும் பணிகளை வழங்கப் பயன்படுத்தப்படும் கணினிச் செயல்முறை.

remote job service : சேய்மைப் பணிச் சேவை.

remote logging : சேய்மைப் பதிகை.

remote login : சேய்மை புகு பதிகை : தரவுத் தொடர்பு இணைப்பு (தொலைபேசி போன்றவை) வழியாக தொலைவிலுள்ள ஒரு கணினி அமைப்பில் நுழைதலைக் குறிக்கும். புகுபதிவுக்குப்பின் பயனாளரின் கணினி, தொலைதூரக் கணினியின் ஒரு முனையமாகச் செயல்படும். இணையத்தில் சேய்மை புகுபதிகைக் டெல்நெட் என்னும் நிரல் மூலமாக நடைபெறுகிறது.

remote phone : சேய்மைப் பேசி.

remote procedure call : சேய்மைமைச் செயல்முறை அழைப்பு : ஒரு நிரலிலிருந்து நிரலுக்கு வெளியே வரையறுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு செயல்முறையை அல்லது வேறொரு நிரலை அழைக்க முடியும். அந்த வேறொரு செயல்முறை அல்லது நிரல், தனக்கிடப்பட்ட பணியை முடித்து, கிடைக்கப் பெறும் விடையை அழைத்த நிரலுக்கு அனுப்பி வைக்கும். அழைக்கப்படும் செயல்முறை அல்லது நிரல் தொலைதூரக் கணினியில் இருக்குமெனில் அதனை"சேய்மைச் செயல் முறை அழைப்பு"என்கிறோம்.

remote processing : சேய்மைச் செயலாக்கம் : ஒரு கணிணியமைவுடன் சேய்மையில் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒர் உட்பாட்டு/வெளிப்பாட்டுச் சாதனத்தின் வாயிலாகக் கணினிச் செயல்முறையைச் செய்முறைப் படுத்துதல்.

remote processor : சேய்மை நிலைச் செயலி.

remote site : சேய்மை வரையிடம் : பகிர்மானக் கணிணி இணையத்திலுள்ள புறத்தொலைவிடம்.

remote station : சேய்மை நிலையம்.

remote system : சேய்மைக் கணினி அமைப்பு : ஒர் இணக்கி/தொலைபேசி ஆகியவற்றின் மூலம் பயனாளர் அணுகக்கூடிய கணினி அல்லது கணினிப் பிணையம்.

remote terminal : சேய்மை முனையம் : தொலைவிலுள்ள கணினியிலிருந்து தனியாகப் பிரிந்துள்ள வரையிடங்களிலிருந்து ஒரு கணினியுடன் செய்தித்தொடர்பு கொள்வதற்கான சாதனம். இதற்கு, தொலைபேசிக் கம்பிகள் போன்ற செய்தித்தொடர்பு வசதிகள், நேரடிக் கம்பி வடங்களுக்குப் பதிலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

removable disk : அகற்றத்தக்க வட்டு : அதனதன் வட்டு இயக்கியில், படிப்பதற்காகவும், எழுதுவதற்காகவும் செருகக் கூடிய வட்டு அலகு. இதனைத் தேவையில்லாதபோது அகற்றி விடலாம். நெகிழ்வட்டுகள், வட்டுப் பொதியுறைகள் போன்றவை அகற்றத்தக்க வட்டுச் சாதனங்களாகும்.

removable mass storage : அகற்று மொத்தச் சேமிப்பகம்.

removable media : அகற்றத்தக்க ஊடகம் : தரவுகளைப் படிக்கிற அல்லது தரவுகளை எழுதுகிற சாதனத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்தக்கூடிய நிலைவட்டு உறைகள் அல்லது பேழைகள். remove : அகற்று;நீக்கு.

remove all : அனைத்தும் அகற்று.

remove all arrows : அனைத்து அம்புக்குறிகள் நீக்கு.எம்எஸ் எக்செஸில் உள்ள ஒரு கட்டளை.

remove filter : வடிகட்டி அகற்றுன.எம்எஸ் அக்செஸில் உள்ள ஒரு கட்டளை.

rename : பெயர்மாற்று;மாற்று பெயர் : பெரும்பாலான கோப்பு முறைமைகளில் ஒரு கோப்புக்கு மாற்றுப் பெயர் கொடுப்பதற்கான கட்டளை.

rename column : நெடுங்கைப் பெயர் மாற்று.

render : வரைதல் : ஒர் இயல்புலகப் பொருளை அதன் உள்ளபடியான தோற்றத்தில் வரைதல்.

rendering : வரைவு;கணினி வரைகலையில் முப்பரிமாண உருக்காட்சியை உருவாக்குதல். இதில், நிழல்கள், பிரதிபலிப்புகள் போன்ற ஒளி வளைவுத் துண்டுதல்கள் உள்ளடங்கியிருக்கும்.

reorder point : கையிருப்பு அளவு : ஒர் இனத்திற்கும் கூடுதலாக அனுப்பாணை அனுப்புவதற்கு முன்பு கைவசமுள்ள மிகக்குறைந்த கையிருப்பு அளவு. பட்டியல் கட்டுப்பாட் டில் இன்றியமையாத அம்சம்.

reorganize : மீள் ஒழுங்காமை.

repagination : மறுபக்கமிடுதல் : ஒரு பலபக்க ஆவணத்தில் திருத்தம் செய்யும்போது, ஒரே சீரான பக்க நீளமும், தோற்றமும் ஏற்படும் வகையில் ஒரு சொல்செயலி மூலம் சரியமைவு செய்யும் செய்முறை.

repaint : மறுவரைவு : நாளது தேதி வரையிலான வரைகலை அல்லது வாசகத் தரவுகளைப் பிரபலிக்கும் வகையில் ஒரு காட்சிச் சாதனத்தில் ஒர் உருக் காட்சியை மறுபடியும் வரைந்து காட்டுதல். இது பல்வேறு வரைகலைப் பொறியமைவுகளில் முக்கிய அம்சமாக விளங்குகிறது. இது, காட்சித் திரையில் காட்டப்படும் வடிவமைப்பை தானாகவே மறுவரைவு செய்கிறது.

repeat : திரும்பச்செய் : சற்று முன் செய்த பணியை மீண்டும் செய்விக்கப் பல்வேறு பயன்பாட்டு மென்பொருள்களில் உள்ள கட்டளை.

repeat counter : பன்முறைப் பதிவுச் சாதனம் : ஒரு செயல் முறையில் ஒரு நிகழ்வு எத்தனை முறை நிகழ்கிறது என்பதைப் பதிவு செய்யும் செயல் முறைப் பதிவுச் சாதனம். இது பின்னர் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதற்குப் பயன்படுகிறது. repeater : மறுவுருவாக்கி : செய்தித் தொடர்புகளில் அனுப்பீட்டுத் தொலைவினை நீட்டிப்பதற்காக தகவல் சைகைகளைப் பெரிதாக்குகிற அல்லது மறு உருவாக்கம் செய்கிற ஒரு சாதனம்.

repeating decimal number : பன் முறை பதின்ம இலக்கம் : முடிவுறாமல் திரும்பத் திரும்ப வரும் பதின்ம எண். எடுத்துக் காட்டு : . 3333333.... அல்லது . 31282828.....

repeating number : பன்முறை எண்.

repeat key : பன்முறை விசைப் பலகை : மீண்டும் அழுத்தாமல் திரும்பத் திரும்பத் தொடர்பு ஏற்படும் வகையில் அழுத்தி வைத்திருக்கக்கூடிய விசைப் பலகையின் விரற்கட்டை.

repetition : மறுநிலை நிரல் : ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிரல்களை குறிப்பிட்ட தடவைகள் நிறைவேற்றும்படி செய்கிற நிரல்.

repetition instruction : திரும்பச் செய்நிரல்.

repetitive strain injury : தொடர்பணி மிகையுழைப்பு ஊறு : கணினி விசைப்பலகையில் தொடர்ந்து பணிபுரிவதால், கணினித் திரையைத் தொடர்ந்து உற்றுநோக்குவதால் சிலவகை நோய்கள் வர வாய்ப்புண்டு. மணிக்கட்டுக்கு துன்பம் நேராவண்ணம் விசைப்பலகை அமைப்பு இருக்க வேண்டும். கண்ணுக்கு அவ்வப்போது ஒய்வு தரவேண்டும். கண்கண்ணாடி அல்லது திரைக்குக் கூசொளி வடிகட்டி போன்றவை பயன்படுத்த வேண்டும்.

reperforater : மறுதுளையிடு கருவி : காகித நாடாத்துளை.

repertoire : அறிவுறுத்தத் தொகுதி : ஒரு குறிப்பிட்ட கணினிக்கு அல்லது கணினி குடும்பத்திற்குச் சொந்தமான நிரல்களின் முழுத் தொகுதி. இதனை நிரல் தொகுதி என்றும் கூறுவர்.

replace : பதிலீடு;மாற்றீடு : ஒரு குறிப்பிட்ட விவரத்தை வேறொன்றால் பதிலீடு செய்தல். பொதுவாக மாற்ற வேண்டிய விவரத்தைத் தேடிக் கண்டறிந்து, பின், அதனை மாற்றியமைப்பர். பெரும்பாலான சொல்செயலித் தொகுப்புகளில் குறிப்பிட்ட சொல்லை/சொல்தொடரைக் கண்டறிந்து புதியதென்றால் மாற்றியமைக்கும்"கண்டறிந்து மாற்று" (Find and Replace) என்னும் வசதி உள்ளது.இருக்கும் விவரத்தையும் புதிய விவரத்தையும் குறிப்பிட வேண்டும். எழுத்து வடிவம்(Upper/Lower case)எப்படியிருப்பினும் மாற்றச் செய்யவும் வசதி உண்டு.

replacement theory:பதிலமைவுக் கோட்பாடு:தேய்மானம்,செயலழிவு பற்றிய கணிதம். இது பதிலமைவுச் செலவினை மதிப்பிடுவதற்கும்,உகந்த அளவுப் பதிலமைவுக் கொள்கைகளைத் தீர்மானிப்பதற்கும் பயன்படுகிறது.

replay:மறு இயக்கம்;மீண்டும் இயக்கு.

replication:படியாக்கம்:ஒரு பகிர்ந்தமை தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்பில்,ஒரு தரவுத்தளத்தை அல்லது அதன் ஒரு பகுதியை பிணையத்தின் பிற பகுதியிலுள்ள கணினியிலும் நகலெடுத்து வைத்தல். பகிர்ந்தமை தரவுத்தள அமைப்புகள் ஒத்திசைவோடு விளங்க படியாக்கம் பயன்படுகிறது.

reply to all:அனைவருக்கும் பதிலிடு;யாவர்க்கும் பதில்.

report அறிக்கை:பொதுவாக,வெளிப்பாட்டுத் தரவுகளுடன் தொடர்புடையது.தொடர்புடைய செய்திகளைப் படிப்பவர்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் வரைபடமாக்குதல் இதில் அடங்கியுள்ளது. பயனாளருக்குத் தரவுகளை வழங்குவதற்கான ஒரு பொதுவான வழிமுறை. பெரும்பாலான அறிக்கைகள் திரைக் காட்சியில்,அல்லது அச்சிட்ட பட்டியல்களில் காட்டப்படும்.

report, error:பிழை அறிக்கை.

report file:அறிக்கைக் கோப்பு:தரவுவைச் செய்முறைப்படுத்தும் போது உருவாக்கப்படும் கோப்பு. இது தேவையான வெளிப்பாட்டினை அச்சடிப்பதற்கு அல்லது காட்சியாகக் காட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப் படுகிறது.

report format:அறிக்கை படிவம்:பக்கம்,பத்தித் தலைப்புகள்,பக்க எண்கள்,கூட்டுத் தொகைகள் ஆகியவற்றைக் காட்டுகின்ற ஒர் அறிக்கையின் உருவமைவு.

report generation:அறிக்கை உருவாக்கம்:ஒரு தரவுத் தளக் கோப்பு முழுவதிலிருந்து அல்லது அதன் பகுதியிலிருந்து திரைக்காட்சி அல்லது வன்படி ஆவணம் உருவாக்குவதற்காகத் தரவுவைக் கையாள்தல்.

report generator:அறிக்கை உருவாக்கி:எந்திரம் படிக்கத்தக்க தரவுவை ஒரு அச்சிட்ட அறிக்கையாக மாற்றக்கூடிய செயல்முறை. தரவுத் தள மேலாண்மைப் பொறியமைவுத் தொகுதிகளின் ஒர் அம்சம். இது, ஒரு இறுதிப் பயனாளர், ஒரு தரவுத் தளத்திலிருந்து மீட்கப்பட்ட தரவுகளைக் காட்சியாகக் காட்டுவதற்காக ஒர் அறிக்கை உருவமைவை உடனடியாகக் குறிப்பிடுவதற்கு அனுமதிக்கிறது.

report layout : அறிக்கை உருவரை.

report manager : அறிக்கை மேலாளர்.

reports : அறிக்கைகள்.

report writer : அறிக்கை எழுது கருவி : தரவுக் கோப்புகளில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களிலிருந்து செந்திறமான, வளமை அறிக்கைகளை உருவாக்கும் பயன்பாட்டுச் செயல்முறை.

repository : தொகுபதிவகம் : 1. ஒரு கணிப்பணி அமைப்பைப் பற்றிய அனைத்துத் தகவல் களின் தொகுப்பு. 2. ஒரு தரவுத் தளத்தின் தரவு அகராதியை உட்பொதியாய்க் கொண்டுள்ள மேற்பொதி.

representation : உருவகிப்பு.

representation, binary : இரும உருவகிப்பு.

representation, binary coded decimal : இருமக் குறிமுறை பதின்ம் உருவகிப்பு.

representation, data : தரவு உருவகிப்பு.

representation, fixcal pont : நிலைப்புள்ளி உருவகிப்பு.

representation, floating point : மிதவைப் புள்ளி உருவகிப்பு.

representation, number : எண் உருவகிப்பு.

reproduce : படிப்பெருக்கம் : ஒரே மாதிரியான ஊடகத்திலிருந்து தரவுகளின் பல படிகளை எடுத்தல். எடுத்துக்காட்டு : ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டுத் தொகுதியிலிருந்து ஒர் இரட்டைப்படி வட்டுத் தொகுதியைப் பெறுதல்.

reproducing punch : படிப் பெருக்கத் துளையிடு கருவி : அட்டைகளின் அடுக்குகளை இரட்டைப் படியெடுப்பதற்கான சாதனம். ஒரு தலைமை அடுக்கின் துல்லியமான படியை அளிக்கவல்லது. அடுக்கின் ஒரு படியினை வேறுபட்ட வடிவமைப்பில் துளையிடவும் செய்யலாம்.

reprogramming : மறு செயல் முறைப்படுத்துதல் : ஒரு கணினிக்காக எழுதப்பட்ட ஒரு செயல்முறையை இன்னொரு கணினியில் இயக்கக்கூடிய வகையில் மாற்றுதல்.

reprographics : படிப்பெருக்க வரைகலை : ஆவணங்கள், எழுத்துப் படிகள், படங்கள், ஒவியங்கள், படச்சுருள்கள் ஆகியவற்றைப் படியெடுத்தல், இரட்டைப் படியெடுத்தல் உள்ளடங்கிய தொழில்நுட்பம். ஒளிப்படப் படி, மாற்று அச்சடிப்பு, நுண்படச் சுருளாக்கம், மாற்று இரட்டைப் படியாக்கம் போன்ற உத்திகளும் இதில் அடங்கும்.

request for discussion : விவாதத்துக்கான கோரிக்கை : ஒரு குறிப்பிட்ட முடிவை எடுக்கும் முன்பாக அதற்குரிய விவாதத்துக்கு முறைப்படியான பரிந்துரையை முன்வைப்பது. குறிப்பாக யூஸ்நெட் படிநிலையில் ஒரு புதிய செய்திக் குழுவைச் சேர்க்கலாமா என்பது குறித்து விவாதிக்க வைக்கப்படும் கோரிக்கை. இதுவே முதற்கட்ட நடவடிக்கை. இறுதியில் ஒட்டெடுப்பு நடத்தி முடிவெடுக்கப்படும்.

Request For Proposal (RFP) : முன்மொழிவு வேண்டுகோள் : வன்பொருள்/மென்பொருள் விற்பனையாளர்களுக்கு, பொறியமைவுக் குறிப்பீடுகளுக் கிணங்கியவாறு சாதனங்களையும், மென்பொருள்களையும் முன்மொழியுமாறு வேண்டி அனுப்பப்படும் ஆவணம்.

Request For Quotation (RFQ) : விலைப்புள்ளி வேண்டுகோள் : வன்பொருள்/மென்பொருள் விற்பனையாளர்களுக்கு, சாதனங்களின் விலைகளைக் குறிப்பிட்டு விலைப்புள்ளி அனுப்புமாறு வேண்டி அனுப்பப்படும் ஆவணம்.

request header : வேண்டுதல் தலைப்பு : ஒரு சாதன இயக்கியைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு டாஸ் (DOS) உருவாக்கியுள்ள ஒரு நிலையளவுருத் தொகுதி.

required : கட்டாயத் தேவை : எம்எஸ் அக்செஸில் அட்டவணையில் ஒரு புலத்துக்கான பண்புக் கூறுகளுள் ஒன்று.

requirement list : தேவைப் பட்டியல் : மென்பொருள் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் அல்லது அது எவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதைக் குறித்துரைக்கின்ற, முறையாக எழுதப்பட்ட அறிக்கை.

requirements : தேவைப்பாடுகள்.

rerun : மறுஒட்டம் : ஒரு கணினியில் ஒரு செயல்முறையை அல்லது அதன் ஒரு பகுதியை மீண்டும் ஒட்டுதல். இது, பொதுவாக ஒரு திருத்தம் செய்வதற்காக, அல்லது ஒரு தவறான தொடக்கத்தின்போது அல்லது தடங்கலின்போது செய்யப்படுகிறது.

Research Libraries Information Network : ஆராய்ச்சி நூலகத் தகவல் பிணையம் : ஆராய்ச்சி நூலகங்களின் குழுக்கள் பற்றிய தகவல்கள் அடங்கிய, இணைய நிகழ்நிலைத் தொகுப்பு. பெரும்பாலும் அமெரிக்க நாட்டிலுள்ள மிகப்பெரும் ஆராய்ச்சி நூலகங்கள் இதில் இடம் பெற்றிருக்கும்.

research network : ஆய்வுப் பிணையம்.

reserve : ஒதுக்கு ஒதுக்கீடு : ஒரு குறிப்பிட்ட புறச்சாதனத்தின் செயல்படு பரப்புக்கென தொடர்ச்சியான வட்டுப் பகுதியை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான கட்டளை. இலக்கமுறை ஒளிக்காட்சிச் சாதனங்கள் இக்கட்டளையைப் புரிந்து கொள்கின்றன.

reserve accumulator : காப்புத் தொகுப்பி : ஒரு மையச் செயலகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள துணை சேமிப்புப் பதிவேடு.

reserved character : ஒதுக்கப்பட்ட குறியீடு;சிறப்புக் குறியீடு : விசைப்பலகையிலுள்ள சில குறியீடுகளுக்கு நிரல்களில் சிறப்புப் பொருள் உள்ளன. எனவே, அவற்றைக் கோப்பு, ஆவணம், பயனாளர் உருவாக்கும் ஏனைய செயல்கூறுகள், குறுமம் (Macro) ஆகியவற்றின் பெயர்களில் அக்குறியீடுகளைப் பயன்படுத்த முடியாது. பொதுவாக, நட்சத்திரக் குறி (*), முன்சாய்வு (/), பின்சாய்வு (\), வினாக்குறி (?), செங்குத்துக் கோடு (|) ஆகியவை ஒதுக்கப்பட்ட குறியீடுகளில் அடக்கம்.

reserved words : காப்புச் சொற்கள்;சிறப்புச் சொற்கள் : செயற்பாட்டுப் பொறியமைவுகள், மொழி பெயர்ப்பிகள் போன்றவற்றால் தங்கள் சொந்தப் பயன்பாட்டுக்காகச் சில சொற்கள் காப்பிடப்பட்டிருக்கும்;இச்சொற்களைப் பயன் பாடுகளிலும், செயல்முறைகளிலும் பயன்படுத்த முடியாது. இவை கணினிச் செயல்முறைப்படுத்தும் மொழிகளில் தனிப்பொருளை உடையவை எடுத்துக்காட்டு : Read, FOR, LET, IF, GOTO, LPRINT.

reset (R) : மாற்றமைவு : திரும்ப அமைதல் : 1. கணினி அமைப்புகளை ஒரு குறிப்பிட்ட அசை வற்ற நிலைக்குத் திரும்பக் கொண்டு வருதல். 2. ஒர் இரும எண் சிற்றத்தை சுழி (பூஜ்ய) நிலைக்குக் கொண்டு வருதல்.

reset button : மறு இயக்கப் பொத்தான் : ஒரு வன்பொருள்/ மென்பொருள் செயலிழந்தபின் ஒரு கணினியை மறுபடியும் இயக்குவிக்கிற கணினிப் பொத்தான் அல்லது விடைக் குறிப்பு. எல்லா நடவடிக்கைகளும் நிறுத்தப்பட்டுவிடும். நினைவகத்திலுள்ள தரவு எல்லாம் இழக்கப்பட்டு விடும். ஒர் அச்சுப்பொறியின் நினைவகத்தைத் துப்புரவு செய்து, கணினியிலிருந்து புதிய தரவுவை அது ஏற்றுக் கொள்வதற்கு அதனை மறுஇயக்கப் பொத்தான் தயார் செய்கிறது.

reset, cycle : மீட்பியக்கு சுழற்சி.

reset key : மாற்றமைவு விசை : ஒரு விசைப்பலகையிலுள்ள விசை. இது பொதுவாக ஒரு கணினியின் பகுதிகளை ஒரு செயல்முறை நிறைவேற்றப்படுவதற்கு முந்திய நிலைக்கு மாற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தப் படுகிறது.

reset mode : மீளமைவுப் பாங்கு.

reside : நிலைநிறுத்தல் : நிலையாகப் பதிவு செய்து வைத்தல். எடுத்துக்காட்டு : ஒரு செயல் முறையை ஒரு வட்டில் அல்லது நினைவுப் பதிப்பகத்தில் நிலைநிறுத்தி வைக்கலாம்.

resident font : உள்ளமை எழுத்துரு : அச்சுப் பொறியினுள் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒர் எழுத்து முகப்பு. இதனை முன்னதாகக் கீழிறக்க வேண்டிய தேவையில்லை.

resident module : உள்ளமை தகவமைவு : நினைவகத்தில் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கவேண்டிய ஒரு செயல்முறையின் பகுதி. நினைவகத்தில் இவ்வாறு தரவுகளையும், நிரல்களையும் உடனடியாக அணுகலாம்.

resident portion : நிலையான் பகுதி, நினைவகத்திடல் நின்று இயங்கும் பகுதி.

resident programme : நிலைப் புல நிரல் : ஒரு கணினியின் முதன்மை நினைவகத்தில் (ROMஅல்லது RAM) நிறைவேற்றத்திற்குப் பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட இடப்பரப்பை நிலையாக ஆக்கிரமித்துக்கொள்ளும் நிரல்.

residual value : எஞ்சிய மதிப்பளவு;எச்ச மதிப்பு : ஒரு குத்தகைக் காலத்தின் முடிவில் ஒரு சாதனத்தின் மதிப்பளவு. resilient : விரிவாற்றல் : பழுதுபட்ட பின்னரும் தொடர்ந்து நிறைவேற்றும் திறனுடைய ஒரு பொறியமைவு.

resistance : தடை;மின்தடை, மின்தடுப்பி : மின்னோட்டத்தை தடுக்கும் திறன். மீக்கடத்திகளைத் தவிர பிற மின் கடத்திகளில் குறைந்த அளவோ, அதிக அளவோ மின்தடைப் பண்புள்ளது. குறைநத மின் தடையுள்ள உலோகங்கள் மின் கடத்தும் திறன்மிக்கவையாய் உள்ளன. எனவே இவை கடத்திகள் (conductors) என அழைக்கப்படுகின்றன. கண்ணாடி, ரப்பர் போன்றவை அதிக மின்தடை உள்ளவை. இவை மிகக்குறைவான மின்சாரத்தைக் கடத்துகின்றன. எனவே இவை கடத்தாப் பொருள்கள் (Non-conductors) எனவும் (Insulators) விலக்கிகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

resistor : தடுப்பான்;தடுப்பி;மின்தடை : ஒரு தனிம மின்னியல் சுற்று வழியின் அமைப்பி. இது மின்னோட்டப் பாய்வினைத் தடுக்கும்போது அல்லது எதிர்க்கும்போது வெப்பத்தை உண்டாக்குகிறது.

resizing : வடிவ மாற்றம், அளவு மாற்றம்;மறுவடிவாக்கம் : முன் தீர்மானித்த நிலையளவுருக் களுக்கிணங்க ஒரு உட்பொருளினை அளவிடும் செய்முறை.

resolution : படப்புள்ளிச் செறிவு : துல்லியத் திரைத்தெளிவு;படத் தெளிவு;தெளிவுத்திறன்;படிப்பாற்றல் : ஒர் ஒளிக்காட்சியில் மீண்டும் வரவழைக்கக் கூடிய தகவல்களின் அளவு. இது காட்சியில் படக்கூறுகளின் (Pixels) எண்ணிக்கையில் குறிக்கப்படுகிறது. 560x720 படக்கூறுகள் கொண்ட ஒரு படம், 275x400 படக்கூறுகள் கொண்ட படத்தைவிட அதிகத் துல்லியமாக இருக்கும். உயர் தெளிவுத்திறன் ஒரு நேர்த்தியான உருக்காட்சியை உருவாக்குகிறது. கணினி வெளிப்பாட்டின் துல்லியத்தை அளவிடும் அலகு இது.

resolution of the terminal : முனையத்தின் ஆற்றல் பிரிவீடு.

resolution, plotter : வரைவி தெளிவுத் திறன் : வரையப்பட்ட உருக்காட்சியின் தரத்தின் அளவீடு. ஒரு எண்மான வரைவியிலுள்ள முகவரியிடக்கூடிய புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை, தெளிவுத் திறனைத் தீர்மானிக்கிறது. புள்ளிகள் அதிகமிருந்தால் தெளிவுத்திறனும் அதிகமாக இருக்கும்.

resolve : தீர்;தெளிவி : 1. ஒரு தரவுத் தளத்தில் அல்லது தேடறி அட்டவணை(Lookup Table)யில் ஒரு துண்டுத் தகவலை இன்னொன்றோடு தொடர்புபடுத்தல். 2. வன்பொருள் முரண்கள் எதுவும் ஏற்படாவண்ணம் தகவமைவு அளபுருக்களை அமைத்தல். 3. தருக்கமுறை நினைவக முகவரியை மெய்யான முகவரியாக மாற்றியமைத்தல் அல்லது மெய்முகவரியைத் தருக்க முறை முகவரியாக மாற்றுதல்.

resolve conflicts:முரண்களைச் சரி செய்.

resource:ஆதாரம்;வளம்:ஒரு கணினி ஆதாரம்.அமைப்பின் தொகுதியைச் சேர்ந்த ஒர் நினைவகம்,அச்சுப்பொறி,வட்டுச் சேமிப்பு அலகு, காட்சித்திரை,மென்பொருள்,பொருள்கள்,செயற்பாட்டு ஆட்கள் இந்த ஆதாரத்தில் அடக்கம்.

resource allocation:ஆதார ஒதுக்கீடு;வள ஒதுக்கீடு:கணினி ஆதாரங்களைப் பல்வேறு பணிகள் அல்லது நடவடிக்கைகளுக்கிடையே பகிர்ந் தளித்தல்.

resource data:வளத் தரவு:பட்டி,சாளரம் அல்லது உரையாடல் பெட்டி போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட வளத்துடன் தொடர்புடைய தரவுக் கட்டமைப்புகள், முன்வடிவங்கள்,செயல் முறை வரையறைகள்,மேலாண்மை நிரல்கூறுகள், சின்னக் குறிப்புப் படங்கள் மற்றும் இது போன்றவற்றைக் குறிக்கும்.

resource file:ஆதாரக் கோப்பு:பயன்பாட்டுச் செயல்முறைகளினால் பயன்படுத்தப் படுவதற்கு வட்டில் அல்லது நாடாவில் சேமித்து வைக்கப் பட்டுள்ள செயல்முறைகள் அல்லது தரவுகள்.

resource fork:ஆதாரக் கவடு:ஒரு மெக்கின்டோஷ் கோப்பின் ஆதாரப் பகுதி. எடுத்துக்காட்டாக,ஒரு வாசக ஆவணத்தில்,இது தரவு வட்டிலுள்ள வாசகத்துக்குக் குறை நிரப்புகிற உருவமைவுக் குறியீடுகளைக் கொண்டிருக்கிறது.ஒரு செயல் முறையில்,இது நிறைவேற்றத்தக்கக் குறியீடு,பட்டியல்கள்,பலகணிகள்,உரையாடல் பெட்டிகள்,பொத்தான்கள், எழுத்து முகப்புகள்,உருவடிவங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.

resource ID:வள அடையாளம்:ஆப்பிள் மெக்கின்டோஷ் கணினியில் ஒரு குறிப்பிட்ட வள வகையில் ஒரு குறிப்பிட்ட வளத்தினை அடையாளம் காட்டும் ஒர் எண்.(எ-டு)MENU என்னும் வகையைச் சார்ந்த பல்வேறு மெனுக்களில், ஒரு குறிப்பிட்ட மெனுவைக் குறிக்கும் எண்.

resource leveling : ஆதாரச் சம நிலையாக்கம் : ஆதாரங்களைப் பெரிதும் உகந்த அளவில் பயன்படுத்தும் வகையில் மிதவை நேரத்துடன் நடவடிக்கைகளை அட்டவணைப்படுத்துதல். இதன் மூலம், ஆதாரத் தேவைப் பாடுகளில் ஏற்படும் பெரும் ஏற்றத் தாழ்வுகள் தவிர்க்கப்படுகின்றன.

resource management : ஆதார மேலாண்மை : அடிப்படைச் சேமிப்பகம், துணை நிலைச் சேமிப்பகம், மையச் செயலகம், செய்முறைப் படுத்தும் நேரம், உட்பாட்டு/வெளிப்பாட்டுச் சாதனங்கள் போன்ற கணினிப் பொறியமைவு ஆதாரங்களை, மற்றும் பொறியமைவு மென்பொருள்கள், பயன்பாட்டு மென்பொருள் தொகுதிகள் மூலமாகப் பயன்படுத்துவதைக் கட்டுப்படுத்துகிற ஒரு செயற்பாட்டுப் பொறியமைவுச் செயற்பணி.

resouce meter : வளமானி.

Resource Reservation Setup Protocol : வள ஒதுக்கீட்டு அமைப்பு நெறிமுறை : "தேவைக்கேற்ற அலைக்கற்றை" (bandwidth on demand) என்னும் வசதியை அளிப்பதற்கென வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு தகவல் தொடர்பு நெறிமுறை. ஒரு தகவல் பரிமாற்றத்துக்காக குறிப்பிட்ட அளவு அலைக் கற்றை, வழங்கன் கணினியால் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்று தொலைதூர வாங்கிக் கணினி (receiver) கோரிக்கை வைக்கும். கோரிக்கை ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதா இல்லையா என்ற தகவலை வழங்கன், தொலை தூர வாங்கிக்குத் தெரிவிக்கும்.

resource sharing : ஆதாரப் பங்கீடு : ஒரு மையச் செயலகத்தை பல பயனாளர்களும், பல புறநிலைச் சாதனங்களும் பகிர்ந்து கொள்ளுதல்.

resource type : வள வகை;வள இனம் : மெக்கின்டோஷ் இயக்க முறைமையில் உள்ள, கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்முறை வளங்களுக்கான ஏராளமான இனக்குழுக்களில் ஒன்று. குறிமுறை, எழுத்துரு, சாளரங்கள், உரையாடல் பெட்டிகள், முன் வடிவங்கள், சின்னங்கள், தோரணிகள், சரங்கள், இயக்கிகள், காட்டிகள், நிற அட்டவணைகள், பட்டிகள் போன்றவை இவற்றில் அடங்கும். இவற்றை அடையாளங்காண, குறிமுறைக்கு CODE, எழுத்துருவுக்குFONT, காட்டிகளுக்குCURSபோன்ற பெயர்ச் சிட்டைகள் பயன்படுகின்றன.

response : பதில்.

response position : பதிலீட்டு இட நிலை : ஒளியியல் நுண்ணாய்வில், ஒர் ஒளியியல் குறியேற்புப் படிவத்தில் தகவல்களைக் குறிப்பதற்காகக் குறிக்கப்பட்டுள்ள பகுதி.

response time : பதிலீட்டு நேரம் : ஒரு குறிப்பிட்ட உட்பாட்டுக்குக் கணினி அமைவு பதிலளிக்க எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம். ஒரு நிகழ்வுக்கும் அந்த நிகழ்வுக்குப் பொறியமைவு அளிக்கும் பதிலுக்குமிடையிலான இடை வேளை.

response unit, audio : கேட்பொலி தரு கருவி.

restart : மறுதொடக்கம் : ஒரு செயல்முறை நிறைவேற்றத்தை மீண்டும் தொடங்குதல்.

restore : மீட்டாக்கம்;மீட்டெழுதல்.

restore backed files : காப்புக் கோப்புகளை மீட்டெடு.

restore defaults : முன்னிருப்புகளை மீட்டெடு.

restore statement : மீட்டாக்கக் கட்டளை.

restrícted function : கட்டுப்படுத்திய செயற்பணி : ஒரு பயன்பாட்டுச் செயல்முறை வாயிலாகப் பயன்படுத்த முடியாத கணினி அல்லது செயற்பாட்டுப் பொறியமைவுச் செயற்பணி.

result processing module : தேர்வு முடிவுச் செய்முறைப் படுத்தும் தகவமைவு.

results : முடிவுகள், விடைகள் : கணினிச் செய்முறைப்படுத்தலின் விளைபயன்.

resume : மீள் தொடக்கம்.

resume error : மீட்டாக்கப் பிழை;மீள்தொடக்கப் பிழை.

retention period : வைத்திரு காலம்.

reticle : ஒளிநுண்வலை : ஒருங்கிணைந்த சுற்றுவழித் திரையை உருவாக்குவதற்குப் பயன்படும் ஒளிப்படத் தகடு.

retrace : மீள்படியெடுப்பு : ராஸ்டர்-வருடல் கணினித் திரையகத்தில் மின்னணுக் கற்றை பின்பற்றும் பாதை, வலது ஒரம் சென்றபின் இடது ஒரத்துக்குத் திரும்புவதும், திரையின் அடிப்பகுதியிலிருந்து மேல்பக்கத்துக்குத் திரும்புவதும் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது. மீள்படியெடுப்பின் போது மின்னணுக் கற்றையின் இருப்பிடம், இடமிருந்து வலமாக அல்லது மேலிருந்து கீழான அடுத்தகட்டப் பயணத்துக்குத் தயாராக நிர்ணயிக்கப் படுகிறது. இவ்வாறு வலமிருந்து இடமாக, கீழிருந்து மேலாக மின்னணுக்கற்றை பயணிக்கும்போது, கற்றை அகல் நிலை (OFF) ஆக்கப்படுகிறது. இதனால் திரையில் தேவையற்ற ஒரு கோடு வரையப்படுவது தடுக்கப்படுகிறது. மீள்படியெடுப்பு ஒரு வினாடியில் பலமுறை நிகழ்கிறது. தீர்க்கமான ஒத்திசைவுச் சமிக்கைகள் மூலம் ஒவ்வொரு முறையும் மின்னணுக்கற்றை அகல் நிலையாக்கப்படுகிறது.

retrieval : மீட்பு : ஒரு தரவு தளத்திலிருந்து அல்லது கோப்புகளி லிருந்து தரவுகளை மீள எடுத்தல்.

retrival, infomation : தகவல் மீட்பு.

retrival of data : தரவு மீட்பு.

retrieve : மீட்டெடு;முனைந்து பெறு;கண்டு எடு;பெறு : கேட்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட விவரம் அல்லது தரவுத் தொகுதியின் இருப்பிடத்தைக் கண்டறிந்து, கேட்ட நிரல் அல்லது பயனாளருக்கு அனுப்பி வைத்தல். வட்டுகள், நாடாக்கள், நினைவகம் போன்ற எத்தகைய சேமிப்பகங் களிலிருந்தும் தரவுவைக் கண்டுபிடித்து எடுக்கும் திறன் கணினிகளுக்குண்டு.

retrieving : மீட்டாக்கம் : சேமித்து வைக்கப்பட்ட தரவுகளைத் தேவையானபோது பெறுவதற்கான செய்முறை.

retrofit : புதுமையாக்கம்;மேம்பாட்டு உறுப்பிணைத்தல் : தற்போதுள்ள ஒரு பொறியமைவினை மேம்படுத்துவதற்காக அதனை நாளது தேதிவரைப் புதுப்பித்தல் அல்லது அதில் புதியன சேர்த்தல்.

return : மீள்வு;திரும்பு : முதன்மைச் செயல்முறையில் உரிய இடத்திற்குக் கட்டுப்பாடு திரும்புவதற்கு அனுமதிக்கிற ஒரு துணைவாலாயத்தின் முடிவிலுள்ள நிரல்களின் தொகுதி.

return, carriage : நகர்த்தித் திரும்பல்.

return code : திரும்பும் குறி முறை : நிரலாக்கத்தில் ஒரு செயல்கூறு (Function) அல்லது ஒரு செயல்முறை (Procedure) தன் பணியை முடித்தபின் கிடைக்கப் பெறும் விடையை அழைத்த நிரல் அல்லது நிரல்கூறுக்குத் திருப்பியனுப்பும். வெற்றிகரமாக விடை திருப்பியனுப்பப் பட்டதா என்கிற விவரம் அழைத்த நிரலுக்குக் கிடைக்கும். இந்த விவரமே திரும்பும் குறிமுறை எனப்படுகிறது. இந்தக் குறிமுறையின் அடிப்படையிலேயே நிரலின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை அமையும்.

return from the dead : சாவிலிருந்து மீள்வு;அழிவிலிருந்து மீள்வு : இணையத்தில் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கும்போது திடீரென இணைப்புத் துண்டிக்கப்படலாம். அவ்வாறு துண்டிக்கப்பட்டு மீண்டும் இணைய இணைப்பைப் பெறல் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.

RETURN key : மீள்வு விசை : ஒரு கணினி விசைப்பலகையில், காட்சிச் சறுக்குச் சட்டம் அல்லது அச்சடிப்பி ஊர்தி அடுத்த வரியின் தொடக்க நிலைக்கு நகரும்படி செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் விசை.

return to zero : சுழிக்குத் திரும்புதல் : காந்த ஊடகங்களில் தரவுவைப் பதியும் ஒரு வழிமுறை. காந்தப் புலம் இல்லாத நிலை, அடிப்படை நிலை அல்லது நடுநிலையாகக் கொள்ளப்படும்.

return type : திருப்பியனுப்பும் தரவினம்.

reusable : மறுபயனீடு;மறு பயனுறு : ஒரு வாலாயத்தின் ஒரே படியினை இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பணிகளுக்குப் பயன்படுத்த அனுமதித்தல் ஒரு வாலாயத்தின் இயல்பு.

reusable object : மறு பயனுறு பொருள்.

reusability : மறு பயன்பாட்டுத் திறன் : ஒரே செயல்முறைப் படுத்தும் நிரல் தொகுதியை அல்லது பொறியமைவு வடிவமைப்பினை இன்னொரு பயன்பாட்டுக்கு முழுவதுமாக அல்லது பகுதியாகப் பயன்படுத்துவதற்கான திறன்.

reverse : தலைகீழ், முன்பின்.

reverse engineer : மறி நிலையாக்கம் : ஒரு முழுமை பெற்ற பொறியமைவின் அமைப்பிகளைத் தனிமைப்படுத்துதல். ஒரு சிப்பு மறிநிலையாக்கம் செய்யப்படும்போது, அந்தச் சிப்புவில் அடங்கியுள்ள அனைத்துத் தனித்தனிச் சுற்று வழிகளும் அடையாளங் காணப்படுகின்றன.

reverse path forwarding : எதிர் நிலை வழி முன்னோக்கல்.

reverse polish notation : மறி நிலைப் போலிஷ் குறிமானம் : ஹேவெல்ட் பேக்கார்டு கணிப்பிகளில் பயன்படுத்தப்படும் பின்னொட்டுக் குறிமான வடிவம். இதில் இயக்கப்படு எண்கள் இயக்கிகளுக்கு முன்னர் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. இதில் z=a (b+c) என்னும் கோவை bc+axz=என்று எழுதப்படுகிறது.

reverse text : மறுநிலை வாசகம் : காகிதம் எந்த நிறத்தில் உள்ளதோ அதே நிறத்தில், ஒரு மாறுபட்ட கறுப்பு அல்லது வண்ணப் பின்னணியில் தட்டச்சு செய்யப்பட்ட வாசகம்.

reverse video : மறுநிலை ஒளிக்காட்சி : கணினி பயன்படுத்துபவரின் கவனத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்திற்கு ஈர்ப்பதற்குக் காட்சித்திரையில் பயன்படுத் தப்படும் ஒர் உத்தி. இதனை தலைகீழ் ஒளிக்காட்சி என்றும் கூறுவர்.

review : சீராய்வு;மீள் பார்வை : ஒரு புதிய பொறியமைவின் செயற்பாட்டுத் திறனை மதிப்பிட்டறிதல்.

rewind : மீள்சுற்று : ஒரு காந்த நாடாவை அதன் தொடக்க நிலைக்கு மீண்டும் கொண்டு வருதல்.

rewrite : மறு எழுத்து : ஒன்றை அழித்துவிட்டு மீண்டும் எழுதுதல்.

RΕΧΧ : ரெக்ஸ் : மறு கட்டமைப்பு நீட்டிப்புச் செயலாக்கி என்று பொருள்படும் Restructured Extended Executor என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஐபிஎம் பெருமுகக் கணினிகள் (Mainframes) மற்றும் ஒஎஸ்/2 பதிப்பு 2. 0-லும் பயன்படுத்தப்பட்ட கட்டமைப்பு நிரலாக்க மொழி. இம்மொழி பயன்பாட்டுத் தொகுப்புகளை இயக்குகிறது. இயக்கமுறைமைக் கட்டளைகளையும் செயல்படுத்தும்.

RF : ஆர் எஃப் : வானொலி அதிர்வெண்'என்று பொருள்படும் Radio Frequency'என்ற சொற்றொடரின் தலைப்பெழுத்துச் சுருக்கம். இது பல்வேறு மின்காந்தக் கதிர்வீச்சுகளைக் குறிக்கிறது. இது வினாடிக்கு 10, 000 முதல் 40, 000 கோடி சுழற்சிகள்வரை மாறுபடும். இது பெரும்பாலும் செய்தித் தொடர்பு நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

RFC : ஆர்எஃப்சி : மதிப்புரைக்கான கோரிக்கை எனப்பொருள்படும் Request for Comments என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஒரு தரவரையறை, ஒரு நெறிமுறை (protocol) அல்லது இணையச் செயல்பாடுகள் இவற்றில் ஒன்றுபற்றி பிற பார்வையாளர்கள், ஆர்வலர்களின் கருத்துரை களைக் கேட்டு இணையத்தில் வெளியிடப்படும் ஒர் ஆவணம். ஐஏபி-யின் கட்டுப்பாட்டில் இவை வெளியிடப்படுகின்றன. விவாதங்களுக்குப் பிறகு இவையே இறுதித் தரவரையறையாக ஆகிவிடுகின்றன. இன்டர்நிக் போன்றவற்றின் அமைப்புகளிடமிருந்து ஏராளமான ஆர்எஃப்சிக்-களை பெற முடியும்.

RFI : ஆர்எஃப்ஐ : வானலை அலைவரிசை இடையூறு எனப் பொருள்படும் Radio Frequency Interference என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். வானொலி, தொலைக்காட்சி போன்ற மின்னணுச் சுற்றுகளில், கணினி போன்ற பிற மின்சுற்றுகளில் உருவாகும் மின்காந்த கதிர்வீச்சினால் ஏற்படும் இரைச்சலைக் குறிக்கிறது.

RF modulator : ஆர் எஃப் அதிர்விணக்கி : சாதாரண தொலைக் காட்சியில் படம் தெரியும்படி செய்வதற்கு ஒரு நுண்கணினியை அனுமதிக்கும் ஒரு சாதனம்.

RF shielding : ஆர்எஃப் காப்புறை : வானலை வரிசை ஊடுருவாமல் தடுப்பதற்குப் பயன்படும் கட்டமைப்பு. பெரும்பாலும் உலோகத் தகடு அல்லது உலோக மேற்பூச்சினால் அமைந்திருக்கும்.

RGB monitor : ஆர்ஜிபி திரையகம் : சிவப்பு, பச்சை, நீலம் ஆகிய அடிப்படை நிறங்களுக்கான சமிக்கைகளை தனித்தனித் தடங்களில் பெறுகின்ற ஒரு வண்ணத் திரையகம். மேற்கண்ட மூன்று நிறங்களுக்கான நிலை அளவுகளை ஒற்றைத் தடத்தில் பெறுகின்றது. கலப்பு இனத் திரையகங்களை விடப் பொதுவாக தெளிவான, தூய படிமங்களை உருவாக்கும் திறன்படைத்தவை.

RGB video : ஆர்ஜிபி ஒளிக்காட்சி : ஒருவகை வண்ண ஒளிக்காட்சிக் குறியீடு (சிவப்பு, பச்சை, நீலம்) செந்திறமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகளில் பயன்படுத்தப்படும் கலவை வண்ண ஒளிக்காட்சியிலிருந்து வேறுபட்டது. இதனை ஒரு வண்ணக்காட்சித் திரையில் மட்டுமே காட்டலாம்;இதில் இந்த அடிப்படை வண்ணங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனித் துப்பாக்கிகள் அமைந்திருக்கும். சாதாரண வண்ணத் தொலைக்காட்சி பெட்டிகளில் ஒரேயொரு துப்பாக்கி மட்டுமே இருக்கும். ஆர்ஜிபி திரைகள் துல்லியமும் பிரகாசமான வண்ணங்களும், உயர்ந்த தெளிவுத் திறனும் உடையவை. ribbon : நாடா : பல்வேறு தாக்குறவு மற்றும் தாக்குறவற்ற (எடுத்துக்காட்டு : அனல்) அச்சுப்பொறிகளில் மையூட்டும் சாதனம். பெரும்பாலான நாடாக்கள், மையேற்றம் செய்யப்பட்ட செயற்கை இழைகளிலானவை. இவை இரு வகையின : ஒன்று, ஒரடி வகை;இதனை ஒரே முறைதான் பயன்படுத்தலாம், இன்னொன்று பன்முறை அடி வகை இதனைப் பலமுறை பயன்படுத்தலாம். பன்முறை அடிவகை நாடாக்களைவிட, ஒரடிவகை நாடாக்களைப் பயன்படுத்துவதற்குச் செலவு அதிகம் பிடிக்கும். எனினும் ஒரடிவகை நாடாவின் எழுத்துகள் அதிகத் தெளிவாக இருக்கும்.

ribbon cable : பட்டிகை கம்பிவடம் : ஒரு போக்கான கம்பிகள் தட்டையாக இணைக்கப்பட்ட

பட்டகைக் கம்பிவடம்

கம்பி வடத்தின் தொகுதி. இதில் ஏராளமான கம்பிகள் அருகருகே அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இது பெரும்பாலும் கணினிகளைப் புறநிலைச் சாதனங்களுடன் இணைக்கப் பயன்படுத்தப் படுகிறது.

ribbon cartridge : பட்டிகை உறை;நாடா பேழை : அச்சுப்பொறி நாடா வைக்கப்பட்டுள்ள பிளாஸ்டிக் உறை.

ribbon spool : நாடா கண்டு.

right : வலம்/வல.

right, access : அணுக்க உரிமை.

right arrow : வலது அம்புக்குறி.

right click : வலச் சொடுக்கு.

right disk : விறைப்பு வட்டு;நிலை வட்டு.

right justified : புலச் சரியமைவு : கடைசி எழுத்து (இலக்கம்) புலத்தின் கடைசி இடத்தில் ஒரு நிலைப்படுத்தப்படும் வகையில் அமைந்த பாட்டுப் புலத்தின் இணைப்பு முறை.

right justify : வலப்புற வரிச் சரியமைவு : கடைசி எழுத்து (இலக்கம்) புலத்தின் கடைசி இடத்தில் ஒரு நிலைப்படுத்தப்படும் வகையில் அமைந்த பாட்டுப் புலத்தின் இணைப்பு முறை. right or hard disks : விறைப்பு அல்லது நிலை வட்டுகள் : இது அலுமினியத்தினால் ஆனது;இதன் பதிவுப் பரப்பு, பெரும்பாலும் குரோமியம் ஆக்சைடினால் முலாம் பூசப்பட்டிருக்கும். முன்பு ஒவ்வொரு வட்டும் 2மீமிகு எண்மி திறன் கொண்டிருந்தது. பின்னர் வந்த வட்டுகள் 4 மீமிகு எண்மியலுக்கு மேற்பட்ட சேமிப்புத்திறனைக் கொண்டிருந்தன. செந்திறமான வட்டுகளில் தனித்தனித் தடங்கள் இருக்கும். சில மாதிரிகளில் நிலையான கருள்முறை இருக்கும். இவை மிகக்குறைந்த அணுகு நேரம் உடையவை. மற்ற மாதிரிகளில் நகரும் சுருள் முனைகள் இருக்கும். இவற்றைச் சரியான தடத்தில் செலுத்த வேண்டும்.

right shift : வல நகர்வு;வலது பெயர்வு.

ring : வளையம், வட்ட முறை : தரவுக் கூறுகளை சுழல் முறையில் அமைத்தல்.

ring connected : வளைய இணைப்பு.

rings/loop : வளைய/மடக்கு.

ring network : வளைய பிணையம் : ஒவ்வொரு கணினியும்ட மற்றக் கணினிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள கணினி இணையம். புவியியல் முறையில் கணினிகள் நெருக்கத்தில் இருக்கும்போது இது பயன்படுகிறது.

வளைய பிணையம்

ripple sort : அதிர்வலை வரிசையாக்கம்.

RISC : ரிஸ்க் : சுருக்க நிரல் தொகுதி கணிப்பணி என்று பொருள்படும் Reduced Instruction Set Computing என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். மிகக்குறைந்த எண்ணிக்கையிலான எளிய நிரல்களின் அடிப்படையில் அதிவேகமாய் திறன்மிக்கதாய் செயல்படக்கூடிய ஒரு நுண் செயலி வடிவமைப்பு. ஒவ்வோர் நிரலையையும் ஒரு கடிகாரச் சுழற்சியிலேயே அதிவேகமாய் செயல்படுத்துவதை அடிப்படையாகக் கொண்டது ரிஸ்க் கட்டுமானம்.

மிக எளிய நிரல்களைப் பொறுத்தமட்டில் ரிஸ்க் நுண் செயலிகளைக் காட்டிலும் சிஸ்க் (CISC-Complex instruction Set Computing) நுண்செயலிகள் மிகவேகமாய் நிறைவேற்றுகின்றன. ஆனால், மிகவும் சிக்கலான நிரல்களைப் பொறுத்த மட்டில் ரிஸ்க் செயலிகளைவிட வேகத்தில் குறைந்தவையே காரணம், சிஸ்க் செயலிகள் சிக்கலான செயல்பாட்டிற்கும் தனித்தனி நிரல்களைக் கொண்டுள்ளன. ரிஸ்க் செயலிகள் பல நிரல்களின் தொகுப்பாக அவற்றை நிறைவேற்ற வேண்டியுள்ளது. சன் மைக்ரோ சிஸ்டமஸ் நிறுவனத்தில் ஸ்பார்க் செயலி, மோட்டோரோலாவின் 88, 000 இன்டெல்லின் ஐ 860, ஆப்பிள், ஐபிஎம் மோட்டோரோலா ஆகியவற்றின் பவர்பீசி, ரிஸ்க் வகையைச் சேர்ந்தவை.

R1/SME : ஆர்ஐ/எஸ்எம்ஐ : பன்னாட்டு எந்திரன் உற்பத்திப் பொறியாளர் கழகம் (Robotics International of the Society of Manufacturing Engineers) என்ற அமைவனத்தின் தலைப் பெழுத்துச் சுருக்கம். இது எந்திரன்களை வடிவமைத்துப் பயன்படுத்தும் பொறியாளர்களின் அமைப்பாகும்.

RJE : ஆர்ஜேஇ : சேய்மைப் பணிப் பதிவு என்று பொருள்படும்'Remote Job' என்பதன் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர்.

RO : ஆர் ஓ : 'பெறுதல் மட்டும்'என்று பொருள்படும்'Receiving Only'என்பதன் தலைப்பெழுத்துச் சுருக்கம்.

Roach, John : ரோச் ஜான் : 1977இல்'டாண்டி கார்ப்பொரேஷன்'TRS 80' என்ற அமைவனத்தின் வானொலிப் பிரிவு என்ற நுண்கணினியை வெளி யிட்டது. அப்போது அந்த அமைவனத்தின் துணைத் தலைவராக இருந்தவர் ஜான் ரோச். பெரும் புகழ்பெற்ற இந்த வகை நுண்கணினி உருவாக்கத்திற்கு வழிகாட்டியாக இருந்தவர். roam : நகர்த்தல் : ஒரு காட்சித் திரையைச் சுற்றி ஒரு காட்சிப் பலகணியை நகர்த்துதல்.

robo stick : தன்னியக்கக் கோல் : சறுக்குச் சட்டத்தைக் கையாள் வதற்கும் வரைகலைகளை உருவாக்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் ஒர் உட்பாட்டுச் சாதனம்.

robot : எந்திரன் : மனிதர்களின் மேற்பார்வையின்றி, சுற்றுச் சூழலை உணர்ந்து, உள்ளிட்டுக் கேற்றவாறு சுற்றுச்சூழலை ஒரளவுக்கு நுண்ணறிவோடு மாற்றும் திறன்பெற்ற ஒரு பொறி. பெரும்பாலும், மனித அசைவுகளையொத்த செயல்பாடுடைய எந்திரன்களே வடிவமைக்கப் படுகின்றன. ஆனால் உருவத்தில் அவை மனிதர்களைப்போல படைக்கப் படுவதில்லை. வாகனம் மற்றும் கணினி உற்பத்தி சாலைகளில் எந்திரன்கள் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

robot control language : எந்திரன் கட்டுப்பாட்டு மொழி : எந்திரன்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட செயல்முறைகளுக்கான மொழி. சான்று : Val;MLரோபோலான்.

Robotic Industries Association (RA) : எந்திர மனிதர் தொழிற் கழகம் : எந்திரன் தொழில் நுட்பத்தைக் கண்டுபிடித்துப் பயன் படுத்துவதற்கான ஒரு தொழில் முறைக் கழகம்;1974இல் நிறுவப்பட்டது. இதில் நூற்றுக்கணக்கான எந்திரன் உற்பத்தியாளர்கள், விற்பனையாளர்கள் பயன்படுத்தும் கூட்டமைப்புகள், பணி நிறுவனங்கள், ஆலோசகர்கள், ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் அங்கம் பெற்றுள்ளனர். இது எந்திர மனிதன் பற்றிய நடப்புத் தொழில் நுட்பம் பற்றிய தரவுகளையும், புள்ளி விவரங்களையும் சேகரித்து வெளியிடுகிறது.

robotics : எந்திரனியல் : எந்திரன்கள் பற்றிய செயற்கை அறிவாற்றல் துறை. எந்திர மனிதர் வடிவமைப்பு, பயன்பாடு பற்றிய அறிவியல்.

ROBOTLAN : ரோபோலான் : எந்திரன்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் செயல்முறைப்படுத்தும் மொழி.

robustness : வீரியம் : தவறான தரவுகளைச் செலுத்துதல் போன்ற எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளில் நிலைமையைச் சமாளிக்கக் கூடிய அல்லது குறைந்தது அபாயத்தைத் தவிர்க்கக் கூடிய திறன்வாய்ந்த மென்பொருள் செயல்முறையின் அல்லது செயல்முறைத் தொகுதியின் திறம்பாடு. எடுத்துக்காட்டு : உட்பாட்டில் பிழைகளை எதிர்பார்த்து, செய்முறையில் வேண்டுமென்றே ஒரு செயல்முறைத் தருக்கமுறையைச் சேர்த்தல்.

rocket : ராக்கெட் : ஒரு உள்ளெரி அறையின் பின்புறத்திலுள்ள குழாய் முனை அல்லது தாரை வழியாக வெளியேறும் வாயுக்களின்மூலம் செயற் படும், தானாகவே முன் செலுத்தப்படும் சாதனம்.

rod memory : தண்டு நினைவுப் பதிப்பி;தண்டு நினைவகம் : நிக்கல் அல்லது இரும்பு உலோகக் கலவை பூசப்பட்டு, கோல்களின் வடிவில் வெட்டப்பட்டுள்ள கணினிச் சேமிப்பகம்.

role-playing game : பாத்திரமேற்று நடிக்கும் விளையாட்டு : நடப்பு வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் பாத்திரங்களை ஏற்று ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் அவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்வார்கள் என்பதை நடித்துக் காட்டுவது. பெரும்பாலும் மேலாண்மைப் பயிற்சியகங்களில் பயிற்சியாளர் களுக்கு இத்தகைய பயிற்சி அளிக்கப்படுவதுண்டு. ஒர் அதிகாரியிடம் புகார் தர வருகின்ற வாடிக்கையாளர் ஒருவர் எப்படி நடந்து கொள்வார், அதிகாரி அவரிடம் எப்படி நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதை பயிற்சியாளர்கள் நடித்துக் காட்ட வேண்டும். மேலாண்மைப் பதவிகளை வகிக்கப் போகிறவர்கள் நடப்பு வாழ்வில் சந்திக்கவிருக்கும் சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கு இத்தகைய பயிற்சிகள் உதவுகின்றன.

rollback : பின்னோட்டம்;பின்னுருள்தல் : ஒரு பொறியமைவில் தவறு நேர்ந்த பிறகு செயல்முறையை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான பொறி யமைவு. தரவுகளும் செயல் முறைகளும் காலாந்திர இடைவெளிகளில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும். கடைசியாகப் பதிவான நொடிப்பொழு திலிருந்து பொறியமைவு மீண்டும் இயங்கத் தொடங்கும்.

roller : உருளை.

roll out : வெளிக்கொணர்தல்;வெளியேற்றல் : துணைச் சேமிப்பிகளிலுள்ள உள்முகச் சேமிப்பியின் உள்ளடக்கங் களைப் பதிவு செய்தல்.

rollover : தற்காலிக நினைவுப் பதிப்பி;சுற்றிக் கொள்ளல் : தட்டச்சுச் செய்த எழுத்துகளையும் நிரல்களையும் கணினியமைவு எத்துணை வேகமாகச் செய்முறைப்படுத்த கூடுமோ அதைவிட வேகமாக அவை பதிவு செய்யப்படும்போது அவற்றைச் சேமித்து வைக்கக்கூடிய இடைத்தடுப்பு நினைவகம்.

roll paper : சுருள் காகிதம் : ஒரு கண்டில் தொடர்ச்சியாகச் சுற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள அச்சுக் காகிதம். இது, 'விசிறி மடிப்புக் காகிதம்' (fanfold paper) என்பதிலிருந்து வேறுபட்டது.

roman : ரோமன் : ஒருவகை எழுத்து வடிவம். சாய்ந்த வடிவமாக இல்லாமல் நிமிர்ந்து நிற்கும் வடிவம் கொண்ட எழுத்துரு.

ROM Basic : ரோம் பேசிக் : ரோம் (ROM-Read Only Memory) நினைவகத்தில் பதிந்து வைக்கப்பட்ட பேசிக்மொழி நிரல் மாற்றி (Interpreter) யைக் குறிக்கும். கணியை இயக்கியவுடன் பேசிக் மொழி நிரலை எழுதி இயக்கலாம். வட்டு அல்லது நாடாவிலிருந்து பேசிக் மென்பொருளை நினைவகத்தில் ஏற்ற வேண்டியதில்லை. தொலைக்காட்சிப் பெட்டியுடன் இணைத்து இயக்கக்கூடிய தொடக்ககால வீட்டுக் கணினி (Home Computer) களில் ரோம் பேசிக் இணைக்கப் பட்டிருந்தது.

ROM card : ரோம் அட்டை : அச்சுப்பொறிக்கான சில எழுத்துருக்கள் அல்லது சில நிரல்கள் அல்லது சில விளையாட்டுகள் அல்லது பிற தரவுகள் பதியப்பட்ட ரோம் (ROM) நினைவகச் சிப்புகள் பொருத்தப்பட்ட ஒரு செருகு அட்டை. ரோம் அட்டை, ஒரு பற்று அட்டை (Credit card) யின் அளவில் ஆனால் அதை விடப் பலமடங்கு தடிமனாக இருக்கும். ஒருங்கிணைப்பு மின்சுற்று அட்டைகளில் நேரடியாகத் தரவுகள் சேமிக்கப் பட்டிருக்கும்.

ROM cartridge : ரோம் பொதியுறை : ரோம் அட்டை (ROM card) ஒரு பிளாஸ்டிக் பொதியுறையில் இடப்பட்டு, இணைப்புமுனைகள் ஒரு விளிம்பில் வெளித்தெரிந்து கொண்டிருக்கும். இதனை அச்சுப்பொறி, கணினி, விளையாட்டுக் கருவி அல்லது பிற சாதனத்தில் எளிதாகப் பொருத்த முடியும். தொலைக் காட்சிப் பெட்டியுடன் இணைத்து விளையாடக்கூடிய பெரும்பாலான ஒளிக்காட்சி விளையாட்டுகள் (Video games) இதுபோன்ற ரோம் பொதியுறைகளில் கிடைக்கின்றன.

ROM chips : படிக்கமட்டுமான நினைவுப் பதிப்பி சிப்பு.

Rom emulator : ரோம் மாதிரி;ரோம் போலிகை : ஒர் இலக்குக் கணினியில் ரோம் சிப்புகள் இருக்கும் இடத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள, ரேம் (RAM) நினைவகச் சிப்புகள் அடங்கிய ஒரு சிறப்பு மின்சுற்று. தனியான ஒரு கணினி இந்த ரேம் சிப்புகளில் தரவுவை எழுதும். இலக்குக் கணினி ரோம் சிப்புகளைப் படிப்பதற்குப் பதிலாக இந்த ரேம் சிப்புகளிலுள்ள தரவுவைப் படித்துக் கொள்ளும். ரோமில் இருத்திவைக்கும் நிரல்களைச் சரிபார்க்க (debug), அதிக செலவும் தயாரிப்பு காலமும் ஆகும் ரேம் சிப்புகள் இல் லாமலேயே இந்தவகை விலைகுறைவான ரேம் சிப்புகளைக் கொண்டு செய்து முடிக்க முடியும். ஈப்ரோம் (EPROM) சிப்புகளைக்காட்டிலும் ரோம் போலிகை விலை அதிகம் எனினும், ஈப்ரோமைவிட மிக விரைவாக உள்ளடக்கத்தை மாற்ற முடியும் என்பதால் இந்த வகை ரேம் சிப்புகளே பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ROM simulator : ஆர்ஓஎம் மாற்றுரு : ஒரு பொறியமைவில் செயல் முறைச் சரிபார்ப்பின் போதுRom, PROMநினைவகங்களுக்குப் பதிலாகப் பயன் படுத்தப்படும் ஒரு பொது நோக்குச் சாதனம். இது மின்சுற்று வழி மாற்றுருவாக்கத்தில் இயல்பு நேரத்தை (Real time) அளிக்கிறது. இது பொறியியல் உருமாதிரிகளில் அல்லது படிப்பெருக்க உருமாதிரிகளில் தவறுகளைத் திருத்துவதற்கான செயல்முறைகளில் அல்லது உற்பத்தி உருமாதிரிகளில் புதிய அம்சங்களைச் சேர்ப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

root : வேர்;மூலம் : ஒரு மர வரைபடத்தில் தலையாய கூறு அல்லது மையமுனை. இதிலிருந்து இலை முனைகளுக்கு கிளைகள் கிளைத்துச் செல்லும்.

root account : வேர்க் கணக்கு;மூலக் கணக்கு;முதன்மைக் கணக்கு : யூனிக்ஸ் இயக்க முறைமையில் கணினியின் செயல்பாடுகளை முழுமையாகக் கட்டுப்பாடு செய்கின்ற பயனாளரின் கணக்கு. முறைமை நிர்வாகி, கணினி அமைப்பின் பராமரிப்புக்காக இந்தக் கணக்கினைத்தான் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்.

root directory : மூல சேமிப்பகம்;மூலக்கோப்பகம்;வேர்க் கோப்பகம்; முதன்மைக் கோப்பகம்;தலைமைக் கோப்பகம் : வட்டு அடிப்படையிலான படி நிலைக் கோப்பகக் கட்டமைப்புகளில் தலைமையாக இருப்பது. இதிலிருந்தே பிற கோப்பகங்களும் உள் கோப்பகங்களும் பிரிகின்றன. ஒவ்வொரு கோப்பகமும் ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட கோப்புகள் அல்லது உள்-கோப்பகங்களைக் கொண்டிருக்கலாம். (எ-டு) டாஸ் இயக்க முறைமையில் பின்சாய்வுக் கோடு (\) மூலக் கோப்பகத்தைக் குறிக்கிறது. அதன்கீழ்தான் பிற கோப்பகங்களும், உள் கோப்பகங்களும், கோப்புகளும் இடம் பெறுகின்றன.

root name : முதன்மைப் பெயர் : எம்எஸ் டாஸ், விண்டோஸ் போன்ற இயக்க முறைமையில் ஒரு கோப்பின் பெயர் இரு பகுதிகளைக் கொண்டது. முதல் பகுதி முதன்மைப் பெயர் என்றும், அடுத்த பகுதி நீட்டிப்பு (Extension) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. நீட்டிப்பு பெரும்பாலும் அக்கோப்பின் வகையைக் குறிப்பதாக அமையும். (எ-டு) : commandcom;edit. exe; letter. txt.டாஸ் மற்றும் விண்டோஸ் 3. x -ல் முதன்மைப் பெயர் அதிக அளவாக எட்டு எழுத்துகளையே கொண்டிருக்கும். வகைப்பெயர் அதிக அளவாக மூன்றெழுத்துகள். இரண்டுக்கும் இடையே ஒரு புள்ளி இடம் பெறும். விண்டோஸ் 95/98/என்டி மற்றும் பிறகு வந்தவற்றில் கோப்பின் பெயர் அதிக அளவாக 255 எழுத்துகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.

rotate : சுழற்று;திருகு;சுழல் நகர்வு : 1. திரையில் தோற்றமளிக்கும் ஒர் உருத்தோற்றம் அல்லது ஒரு வரைகலைப் படத்தை இன்னொரு கோணத்தில் பார்ப்பதற்காக திருப்புதல். 2. ஒரு பதிவகத்தில் (register) உள்ள துண்மிகளை இடப்புறம் அல்லது வலப்புறம் ஒரிடம் நகரச் செய்தல். இத்தகைய நகர்வினால் ஒரு முனையில் இடமின்றி நகர்த்தப்படும் இறுதி துண்மி (பிட்) எதிர்முனையில் வெற்றிடமாகும் இடத்தில் ஒட்டிக்கொள்ளும்.

rotating memory : சுழல் நினைவகம் : காந்தத் தரவு சேமிப்புச் சாதனம். இது ஒரு வட்டத் தகட்டுவடிவில் அமைந்திருக்கும். இது ஒர் ஒலிப்பதிவுத் தட்டுபோல் சுழலும்.

rotation : சுழற்சி கணினி வரை : கலையில் ஒரு கணினி உருவாக்கிய உருவத்தை, அதன் மூலப்புள்ளியிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்திற்குச் சுழற்றுதல். முப்பரிமாண வரை கலையில், உருவத்தை இடப்பரப்பில் அச்சினைச் சுற்றிச் சுழற்றி, வேறு தோற்றங்களை உருவாக்கலாம்.

rotational delay : சுழற்சி காலத்தாழ்வு;சுழற்சிச் சுணக்க காலம் : ஒரு வட்டின் ஒரு பகுதியிலுள்ள ஒரு பதிவு, எழுது/படிப்பு முனையின் கீழ் சுழல்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்.

rotation speed : சுழற்று வேகம்.

rotation tool : சுழற்று கருவி.

ROT 13 encryption : ராட் 13 மறையாக்கம் : ஒர் எளிய தரவு மறையாக்கமுறை. தரவிலிலுள்ள ஒவ்வொரு ஆங்கில எழுத்தும், அதற்கடுத்து 13 எழுத்துகளும் பிறகுவரும் எழுத்தால் பதிலீடு செய்யப்பட்டிருக்கும். (எ-டு) A என்னும் எழுத்துக்குப் பதில் N என்னும் எழுத்து பதிலீடு செய்யப்படும். மறுமுனையில் N என்னும் எழுத்து A என மாற்றப்படும். 2 என்னும் எழுத்து M ஆக மாற்றப்படும். ராட் 13 மறையாக்கம், தரவுவைப் பிறர் படிக்கக்கூடாது என் பதற்காகச் செய்யப்படுவதில்லை. செய்திக் குழுக்களில் பயனாளர் படிக்க விரும்பாத ஆபாசத் தரவுகளை குறியாக்கம் செய்யவே பயன்படுத்தப்படு கின்றன. சில செய்தி படிப்பு மென்பொருள்களில் ஒரு விசையை அழுத்தியவுடனே மறையாக்கம் செய்யவும், மறை விலக்கம் செய்யவும் வசதி உண்டு.

RO terminal : ஆர் ஓ முனையம்;படிக்க மட்டுமான முனையம் : தரவுகளை ஏற்றுக்கொள்ள மட்டுமே செய்து, அனுப்பீடு செய்யாத செய்தித் தொடர்பு எந்திரம்.

round : தோராயம்;ஏறத்தாழ;முழுமையாக்கம் : ஒர் எண்ணின் பின்னப் பகுதியின் இலக்கங்களைக் குறைக்கும் வழிமுறை (எ-டு) : மூன்றாவது இலக்கம் வரை போதுமெனில் நான்காவது இலக்கம்5அல்லது அதற்குமேல் இருப்பின் மூன்றாவது இலக்க மதிப்பை ஒன்று கூட்டிக் கொள்ள வேண்டும்.

12. 3456 -> 12. 346

நான்காவது இலக்க மதிப்பு5-க்குக் குறைவாக இருப்பின் மூன்றாவது இலக்க மதிப்பை அப்படியே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

65. 4321 → 65. 432

கணினி நிரல்களில், இவ்வாறு முழுமையாக்கல் செயல்படுத்தப்படுவதால், கணக்கீடுகளில் குழப்பம் வருவதுண்டு. (எ-டு) நான்கு மண்டலங்களில் விற்பனையாகும் ஒரு பொரு ளின் விற்பனை சதவீதத்தை தனித்தனியே முழுமையாக்கிக் கூட்டும்போது, சிலவேளைகளில் மொத்த சதவீதம் 99 அல்லது 101 வர வாய்ப்புண்டு.

rounding:முழு எண்ணாக்குதல்;தோராயமாக்கல்:ஒர் எண்னில் மிகச்சொற்பமான பின்னப் பகுதியை விட்டு விட்டு,அந்த எண்ணை அதற்கு மிக நெருக்கமான எண்ணுக்கு முழுமையாக்குதல்.

round off error:தோராயமாக்கல் பிழை.

round robin:சுழற்சி அட்டவணை;தொடர் சுழல்:சாதனம் அல்லது செய்முறை ஒவ்வொன்றின் முடிவில் ஒரு குறிப்பிட்ட சுழற்சி வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தும் முறை.

round the clock:முழு நேரமும்;நாள் முழுதும்.

round trip time:வட்ட அடைவு நேரம்;சுழற்சி அடைவு காலம்.

routable protocol:திசைவிப்பு நெறிமுறை:பிணைய முகவரி அல்லது சாதன முகவரி மூலமாக ஒரு கணினிப் பிணையத்திலிருந்து இன்னொரு பிணை யத்துக்குத் தகவலைத் திசைப்படுத்தப் பயன்படும் தகவல் தொடர்பு நெறிமுறை. டீசிபீ/ஐ.பீ. இத்தகு நெறிமுறைக்கு ஒர் எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.

router:திசைவி;வழிச்செலுத்தி;வழிப்படுத்தி:இணையப்(இன்டர்நெட்) போக்குவரத்து தனது இலக்கினை அடைவதற்கு எந்தப்பாதையில் செல்ல வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்யும் கணினி. ஒரு வழிச் செலுத்தி,தனது உள்முக இணையத்தின் உள்ளே அல்லது வெளியே போக்குவரத்தினைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு,இணையத் தொகுதிகளை வடிகட்டிக் கொள்ளவும் முடியும்.

routine:வாலாயம்;நிரல்;வழமை:ஒரு குறிப்பிட்ட பணியைச் செய்வதற்கான ஒரு குறுகிய செயல்முறைக் குறியீட்டுத் தொகுதி. முக்கியமாக இணைப்பு மொழிச் செயல் முறைகளில் பயன்படுத்தப்படு கிறது.சிலசமயம்,செயல் முறையை(Programme)குறிக்கவும் பயன்படுகிறது. -

routine,end of file:கோப்பு ஈற்று நிரல்கூறு.

routing:செல்வழிப்படுத்துதல்:ஒரு செய்தியை அளிப்பதற்காக ஒரு பாதையினைக் குறித்தளித்தல்.

routing function:குறைசெயல் நிரல் கூறு. routing receipient : திசைவிப்பு பெறுநர்.

row : வரிசை : 1. ஒரு வரிசையின் ஒரு வரியின் கிடைமட்ட எழுத்துகள். 2. துளையிட்ட அட்டையில் துளையிட்ட நிலையிடங்களில் கிடைமட்ட வரிகளில் ஒன்று. 3. ஒரு மின்னணுவியல் விரிதாளில் செங்குத்துப் பகுதிகள். நெடுவரிசைகளும் (columns) கிடைவரிசைகளும் சேர்ந்து அதில் விரிதாள் அச்சு வார்ப்புருவாக அமைகின்றன.

row, binary : இருமக் கிடக்கை.

row, column : நெடுக்கை கிடக்கை.

row, number : கிடக்கை எண்;வரி எண்.

row, pitch : புரி அடர்த்தி வரிசை.

row/record : கிடக்கை/ஏடு.

row source : கிடக்கை மூலம்.

row source type : கிடக்கை மூல இனம்.

royalty : புனைவுரிமைத் தொகை.

RPG : ஆர்பிஜி : 'அறிக்கைச் செயல்முறை உருவாக்கி என்று பொருள்படும்'Report Programme Generator" என்பதன் தலைப்பெழுத்துச் சொல். இது, வணிகம் சார்ந்த, பெரிதும் புகழ் பெற்ற செயல்முறைப்படுத்தும் மொழி. உயர்ந்த கட்டமைப்பு உடையது;எளிதில் கற்றுக் கொள்ளக்கூடியது. பல வணிகச் செயல்முறைப்படுத்தவும், அறிக்கைகள் தயாரிக்கவும் பயன் படுகிறது.

RPROM : ஆர்பிஆர்ஓஎம் : 'மறு செயல்முறை வகுத்திடத்தக்க படிப்பதற்கு மட்டுமேயான நினைவகம்' என்று பொருள்படும்'Reprogrammable Read Only Memory' என்பதன் தலைப்பெழுத்துச் சுருக்கம்.

'RSA encryption : ஆர்எஸ்ஏ மறையாக்கம் : '1978இல் திருவாளர்கள் ரொனால்டு ரைவெஸ்ட், ஆதிசமீர், லியோனார்டு ஆடில்மேன் ஆகிய மூவரும் இணைந்து உருவாக்கிய மறையாக்க முறை. மூவர் பெயர்களின் (Rivest Shamir Adleman) முதலெழுத்துகள் இணைந்து ஆர்எஸ்ஏ ஆயிற்று. இந்த மறையாக்க முறையை அடிப்படையாகக் கொண்டு பீஜிபீ (PGP-Pretty Good Privacy) மறையாக்க நிரல் உருவாக்கப் பட்டது.

RS-232C : ஆர்எஸ்-232சி : அச்சடிப்பிகள், கணினிகள் போன்ற முனையச் சாதனங்களுக்கும், அதிர்விணக்கி (Modulator), அதிர் விணக்கம் நீக்கி (Demodulator) போன்ற செய்தித்தொடர்புச் சாதனங்களுக்குமிடையில் தகவல் செய்தித் தொடர்புகளுக்கான தரஅளவு. பெரும்பாலான நுண்கணினிகள் RS-232C இடை முகப்புகளை அளிக்கின்றன.

RS-422 : ஆர்எஸ்-422 : மிக உயர்ந்த வேகத்தொடர் இணைப்பு வழிக்காக அண்மையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள தர அளவு.

RTFM : ஆர்டிஎஃப்எம் : ஒளிப் பிழம்பான (அல்லது தோழமையான) விளக்கக் குறிப் பேட்டைப்படி என்று பொருள்படும் Read the Flaming (or Friendly) manual என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஒர் இணையச் செய்திக் குழுவில் அல்லது விற்பனைப் பொருள் அறிமுக கருத்தரங்குகளில் கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு வழக்கமான பதில். குறிப்பேட்டில் அக்கேள்விக்கான பதில் விளக்கமாகத் தரப்பட்டுள்ளது என்பது பொருள்.

RTS : ஆர்டிஎஸ் : அனுப்பி வைக்கக் கோரிக்கை என்று பொருள்படும் Request To Send என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். தகவலை அனுப்பி வைக்க அனுமதி கேட்டு, இணக்கிக்குக் கணினி அனுப்பும் ஒரு சமிக்கை. பொதுவாக நேரியல் (serial) தகவல் தொடர்பில் இது பயன் படுத்தப்படுகிறது. ஆர்எஸ்232-சி இணைப்புகளில் 4-வது பின்னில் அனுப்பப்படும் வன்பொருள் சமிக்கையே ஆர்டிஎஸ் எனப்படுகிறது.

. ru : . ஆர்யு : ஒர் இணைய தள முகவரி ரஷ்ய நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும்புவிப் பிரிவுக் களப்பெயர்.

rubber banding : ரப்பர் கட்டுக் கம்பி : ஒரு மின்னணுவியல் பேனா அல்லது நுண்பொறி மூலமாக காட்சித் திரையின் குறுக்கே, ஒர் அமைப்பானைத் தேவையான அமைவிடத்திற்குத் தடம் பெயர்க்க அனுமதிக்கும் கணினி உதவிபெற்ற வடிவமைப்பு (CAD) திறம்பாடு. இது ஒரே சமயத்தில், தொடர்புடைய இடை இணைப்புகள் அனைத்தும் குறியீடு தொடர்ந்து இருந்து வரும்படி செய்யும்.

rubout key : நீக்கவிடைக் குறிப்பு : ஒரு முனையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கடைசி எழுத்தினை நீக்கம் செய்கிற விசைப்பலகை விடைக் குறிப்பு.

rudder control : சுக்கான் இயக்கு விசை : விமானப் பறப்புப் பாவிப்பு நிரல்களில், பயனாளர் ஒருவர் சுக்கான் அசைவுகளை உள்ளீடு செய்வதற்கு வசதியாக அமைந்துள்ள, ஓர் இணை (pair) மிதிகட்டைகள் அடங்கிய ஒரு சாதனம். இது பெரும்பாலும் ஒரு விசைப்பிடி (Joystick) யுடன் சேர்த்துப் பயன்படுத்தப்படும்.

ruggedized computer : கடுஞ் சூழல் கணினி : ஒரு விண் வெளிக்கலம், ஒர் ஏவுகணை, ஒரு கப்பல், ஒரு நீர் மூழ்கிக் கப்பல், ஒரு பீரங்கி, ஒர் உழவுச் சாதனம் போன்ற தனிப்பட்ட சூழல்களில் அமைத்திடும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட கணினி.

rule : விதிமுறை;விதி : ஒரு மெய்க்கோளின் வடிவத்தை உருவாக்கி, ஒரு முடிவினைச் செய்கிற அறிக்கைகள். இந்த முடிவுகள், 'என்றால்' (IF) என்ற நிபந்தனையும், 'பின்னர்' என்ற முடிவினையும் கொண்ட விதி முறைகளாக இருக்கும்.

rule based education : விதி வழிக் கல்வி.

rule-based knowledge : விதி முறை சார்ந்த தரவு : விதி முறைகள் வடிவிலும், செயலறிக்கைகளிலும் அமைந்துள்ள தரவு.

ruler : அடிக்கோல், வரைகோல் : சொல்செயலி போன்ற பயன்பாட்டு நிரல்களில் திரையில் தோற்றமளிக்கின்ற, அங்குலம் அல்லது சென்டி மீட்டர்களில் (அல்லது பிற அலகுகளில்) அளவு குறிக்கப்பட்ட வரை கோல். இது பெரும்பாலும் ஒரு வரியின் நீளம், தத்தல் (tab) அமைவுகள், பத்தி உள்தள்ளிடம் (paragraph indent) தொடங்கிடங்களைத் தீர்மானிக்க உதவும். விசைப் பலகை அல்லது சுட்டியைப் பயன்படுத்தி தத்தல் நிறுத்தங்களை (tab stops) இதன் மீது உருவாக்க, நீக்க, மாற்றியமைக்க முடியும்.

ruler line : வரைகோல் கோடு;வரைகோடு : வாசகத்தையும் வரைகலைகளையும் திட்டப்படுத்திக் காட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் வரைகலை வரையுரு.

rules-based deduction : விதிதரு அனுமானம் : பொறியமைவுக்கும் பயன்படுத்துவோருக்கு மிடையிலான உரையாடலை வழிச் செலுத்துகிற எளிய விதிகளின் தொகுதியான குறித்துரைக்கப்படும் தரவுகளிலிருந்து முடிவுகளைப் பெறுவதற்கான உத்தி.

run : ஓட்டுதல் : இயக்குதல் : ஒரு கணினியில், குறிப்பிட்ட தரவு தொகுதியினைக் கொண்டு, ஒரு செயல்முறையை ஒற்றையாக அல்லது தொடர்ச்சியாக நிறைவேற்றுதல். run around : சுற்றோட்டம் : மேசை வெளியீட்டுத் தொகுதியில், ஒரு வரைகலை உருக்காட்சியைச் சுற்றி வாசகங்களை அமைத்தல்.

run commond : 'இயங்கு' நிரல்.

run database query : தரவுத்தள வினவல் இயக்கு.

run macro : குறுமம் இயங்கு.

run-length limited encoding : இயக்க நீள வரம்புறு குறியாக்கம் : சுருக்கமாக ஆர்எல்எல் குறியாக்கம் எனப்படுகிறது. மிக விரைவான, திறன் மிகுந்த தரவு சேமிப்பு வழிமுறை. குறிப்பாக வட்டுகளில் அதிலும் குறிப்பாக நிலைவட்டுகளில் தரவுவைச் சேமிக்கும் முறை. தகவலின் ஒவ்வொரு துண்மியும் (பிட்) உள்ளபடியே சேமிக்கப் படுவதில்லை. குறிப்பிட்ட தோரணியில் அமைந்த துண்மி (பிட்) கள் குறிமுறையாக மாற்றப்பட்டு பதியப்படுகின்றன. தொடர்ச்சியாக வரும் சுழிகளின் (zeroes) எண்ணிக்கை அடிப்படையில் மின்புலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. மிகக்குறைந்த மின்புல மாறுதல்களுடன் நிறைந்த அளவு தரவு சேமிக்க முடிகிறது. பழைய முறைகளான எஃப்எம் (FM-Frequency Modulation) மற்றும் எம்எஃப்எம் (MFM. Modified Frequency Modulation) ஆகிய முறைகளில் இதே அளவு தரவுவைச் சேமிக்க மிக அதிகமான இடம் தேவைப்படும்.

run manual : ஓட்டக் கையேடு : ஒரு கணினி இயக்கத்துடன் தொடர்புடைய செய்முறைப் படுத்துதல், பொறியமைவுச் செயல்முறை, தருக்கமுறைக் கட்டுப்பாடுகள், செயல்முறை மாற்றங்கள், செயற்பாட்டு நிரல்கள் ஆகியவற்றை ஆவணமாக்கிய கையேடு அல்லது நூல்.

running foot : ஓடும் அடி : சொல்செயலி ஆவணங்களில் ஒரு பக்கத்தின் அடி ஒரப் பகுதியில் பக்கஎண், அத்தியாயப் பெயர், தேதி போன்றவை ஒன்று அல்லது பலவும் சேர்ந்து ஒரு வரியில் அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வரிகளில் அமைவது.

running head : ஓட்டத் தலைப்பு : ஒர் ஆவணத்தின் அல்லது நூலின் பக்கங்கள் அனைத்தின் உச்சியிலும் காணப்படுகிற வாசகம். இது, நிறுமத்தின் சின்னமாக அல்லது பக்க எண்ணாக இருக்கலாம்.

running time : ஓட்ட நேரம் : ஓர் இலக்குச் செயல்முறையை நிறைவேற்றுவதற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் நேரம்.

run on top of : உச்சி மேலோட்டம் : ஒரு செயல்முறைக்குக் துணைமையாகவுள்ள துணைச்செயல் முறையினை அதன் கட்டுப்பாட்டுச் செயல்முறையாக ஒட்டுதல். இது'கீழோட்டம்' (Run under) என்பதிலிருந்து வேறுபட்டது.

run time : ஓட்ட நேரம் : கட்டுப்பாட்டு அலகு தரவுகளைப் பெறுவதற்கும் கணிதத் தருக்கமுறை அலகில் உண்மையில் செய்முறைப்படுத்துவதற்கும் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் நேரம். இதனை'நிறைவேற்ற நேரம்’ (Execution time) என்றும் கூறுவர். இது'தொகுப்பு நேரம் (Compilation time) என்பதிலிருந்து வேறுபட்டது.

run time array : ஓட்ட நேர வரிசை : RPG இல் செயல்முறை ஒடத் தொடங்கிய பிறகு, உட்பாடு அல்லது கணிப்புக் குறிப்புரைகள் மூலம் ஏற்றப்பட்ட அல்லது உருவாக்கப்பட்ட ஒர் வரிசை.

run-time binding : இயக்க நேரப்பிணைப்பு : மாறிலி (Variable), சுட்டு (pointer) போன்ற ஒர் அடையாளங்காட்டி எதைச் சுட்டுகிறது என்பதை ஒரு நிரலை மொழிமாற்றும் நேரத்தில் (compile time) குறிக்காமல் நிரல் இயங்கும் நேரத்தில் முடிவு செய்து கொள்ளும்படி விட்டுவிடுதல். இதனை காலந் தாழ்ந்த பிணைப்பு (Late Binding) என்றும் கூறுவர். இயங்கு நிலைப் பிணைப்பு (Dynamic Binding) என்றும் கூறலாம்.

run-time error : இயக்க நேரப்பிழை : ஒரு நிரலில் ஏற்படும் பிழைகளை மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம். 1. இலக்கணப் பிழை (syntax error). இதனை, மொழிமாற்றி (compiler) சுட்டிக் காட்டிவிடும். மொழி மாற்றும் நேரப் பிழை எனலாம். 2. தருக்க முறைப் பிழை (Logical Error) : இப்பிழையை மொழி மாற்றியோ, கணினியோ கண்டுபிடித்துச் சொல்லாது நிரல் முழுமையாக இயங்கும் ஆனால் பிழையான விடை கிடைக்கும். இதற்குக் காரணம் நிரலர் தருக்க முறையில் செய்த தவறாகும். 3. இயக்க நேரப் பிழை (run-time error) : மொழி மாற்றி பிழை சொல்லாது. நிரல் முழுமையாக நிறைவேற்றப்படாது. இயக்க நேரச் சூழல் (Run Time Environment) அல்லது கணினி முறைமையால் பிழை சுட்டப்பட்டு நிரல் பாதியிலேயே நின்றுவிடும்.

run time exception : இயக்கநேர விதிவிலக்கு.

run-time version : இயக்கநேரப் பதிப்பு;இயக்கநிலைப் பதிப்பு : 1. இயக்குவதற்குத் தயாரான நிலையில் இருக்கும் நிரல் தொகுப்பு. பொதுவாக, நிரல் குறிமுறை (எந்திர மொழிக்கு) மொழிமாற்றப்பட்டு, பிழைகள் களையப்பட்டு எவ்வகையான தரவு தொகுதிகளுக்கும் சரியாகச் செயல்படும்வண்ணம் தயார் நிலையில் வைக்கப்படும் தொகுப்பு. 2. ஒரு முழுமையான மென்பொருள் தொகுப்பில் இருக்கவேண்டிய அனைத்து வசதிகளையும் தராமல், ஒரு சில வசதிகளுடன் மட்டுமே வெளியிடப்படும் ஒரு சிறப்பு வெளியீடு.

run under : கீழோட்டம் : ஓர் உயர்நிலைச் செயல்முறையின் கட்டுப்பாட்டின்கீழ் ஒடுதல். இது'உச்சி மேலோட்டம்' (Run on top of) என்பதிலிருந்து வேறுபட்டது.

run unit : ஒட்ட அலகு : ஒன்று சேர்த்து நிறைவேற்றப்படும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருள் செயல்முறைகள். எடுத்துக்காட்டு : COBOL;PL/

run user : ஒட்டப் பயனாளர் : தற்போது நிறைவேற்றிவரும் விரைவுப் பட்டியலிலுள்ள தோற்றநிலைப் பொறி.

run web querry : வலை வினவல் இயக்கு.

. rw : ஆர்டபிள்யூ : ஒர் இணைய தள முகவரி, ருவாண்டா நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

RW : ஆர்/ட்பிள்யூ : படி/எழுத்து நினைவகம்.

RXD : ஆர்எக்ஸ்டி : தரவுகளை பெறுதல் (Receive Data) என்பதன் சுருக்கம். தரவு பரிமாற்றத்தில் நேரியல் (serial) முறையில் ஒரு சாதனத்திலிருந்து இன்னொரு சாதனம் தரவுவைப் பெறும் தடம். (எ-டு) இணக்கியிலிருந்து கணினிக்குச் செல்லும் தரவு, ஆர்எஸ் -232-சி இணைப்புகளில் மூன்றாவது பின்னில் பெறப்படுகிறது.