கணினி களஞ்சிய அகராதி-2/L

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

சமிக்கையைப் பெறுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுவது.

clock pulse : கடிகாரத் துடிப்பு; மின்துடிப்பு அதிர்வு : இலக்க முறை சாதனத்தின் செயல்பாடுகளோடு ஒத்தியங்கச் செய்வதற்காக படிக ஊசலினால் ஒரு கால ஒழுங்கில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்னணுத் துடிப்பு.

clock pulse circuit : கடிகாரத் துடிப்பு மின்சுற்று : ஒரே நேரத்தில் செயல்களை ஆற்றும் இலக்கமுறை கணினியில் இயக்கங்களுக்கு உதவுவதற்காக சரியான இடைவெளியில் நேரத் துடிப்புகளை உருவாக்கும் மின்சுற்று.

clock rate : துடிப்பு வீதம் : ஒரு கடிகாரத்திலிருந்து துடிப்புகள் வெளியிடப்படும் நேர வீதம்.

clock signal generator : கடிகாரச் சமிக்கை இயற்றி.

clock speed : கடிகார வேகம் : கணினியின் உட்பகுதி இதயத் துடிப்பு வேகம். ஒரு குவார்ட்ஸ் படிகத்தில் உருவாக்கப்படும் நிலையான அசைவுகளை கடிகார மின்சுற்று பயன்படுத்திக் கொண்டு மையச் செயலகத்திற்கு தொடர் துடிப்புகளை அனுப்புகிறது. வேகமான கடிகாரத் துடிப்பு உள்செயலாக்கத்தை வேகப்படுத்தும். சான்றாக, ஒரே செயலகம் 20 மெகா ஹெர்ட்சில் ஒடும்போது 10 மெகா ஹெர்ட்சில் ஒடுவதை விட இரண்டு பங்கு வேகமாகச் செயல்படும்.

clock timer : நேரங்காட்டி; காலங்காட்டி கடிகாரம்.

clock track : கடிகாரத் தடம் : காலத்தைக் குறிப்பதற்கான சமிக்கைகளைப் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிற பாதை.

clockwise : வலச்சுற்று : இடது புறத்திலிருந்து வலதுபுறத்திற்கு நக‌ர்தல.

clone : வார்ப்பு நகலி : ஒன்றின் நகல் அல்லது சரியான பிரதியாக இருக்கும் ஒரு பொருள் அல்லது கருத்து. உயிரியலுக்கு அப்பாற்பட்டு இவ்வாறு பொதுவாகக் கூறலாம்.

close : மூடு : பெரும்பாலான கணினி மொழிகளில் முன்பே திறந்த கோப்பை மூடுவதற்கான கட்டளை. செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும்போது வெளியேறி எல்லா திறந்த கோப்புகளையும் மூடுவதற்குப் பல மென்பொருள் பயன்பாடுகளில் உள்ள ஒரு கட்டளை. ஒரு கோப்பை சரிவர மூடத் தவறினால் தரவு சிதைந்தோ அல்லது தொலைந்தோ போகலாம். close box : மூடு பெட்டி : மெக்கின்டோஷ் வரைகலை முறை பயன்படு இடைமுகப்பில் சாளரத் தலைப்புப் பட்டையின் இடது மூலையில் உள்ள சிறுபெட்டி. பெட்டியின் மீது சொடுக்கினால் சாளரம் மூடப்பட்டுவிடும்.

close button : மூடு பொத்தான் : விண்டோஸ் 95/98/ என்டி இயக்க முறைமைகளில் தோன்றும் சாளரங்களில் தலைப்புப் பட்டையில் வலது மூலையில் உள்ள x குறியிட்ட ஒரு சதுரப் பொத்தான். விண்டோஸ் 3. x பணித்தளத்தில் இப்பொத்தான் தலைப்புப் பட்டையின் இடது மூலையில் இருக்கும். பொத்தானில் சொடுக்கினால் பலகணி மூடப்படும்.

closed architecture : மூடிய‌ கட்டுமானம் : கணினியில் கட்டுமான அமைப்பு அதன் தொழில்நுட்ப புள்ளி விவரங்களை பொதுமக்களுக்குத் தெரிவிக்காமல் இருப்பது.

closed file : மூடப்பட்ட கோப்பு : படிக்கவோ, எழுதவோ அணுக முடியாத கோப்பு.

closed frame : மூடிய சட்டம்.

closed loop : மூடிய மடக்கி பாதை : முழுமையான வட்டமைப்பிலுள்ள மாற்றுப் பாதை.

closed routine : மூடிய நிரல் கூறு; மூடிய துணை நிரல்.

closed shop : மூடிய அங்காடி : தரவு செயலாக்க மையத்தை தொழில் முறையில் இயக்குபவர்களை மட்டும் கொண்டு இயக்குவது. நிரல்களையும் தரவுகளையும் ஏவலாளர்கள் கொண்டு வருவார்கள் அல்லது தொலைபேசிக் கம்பிகளின் வழியாக அனுப்புவார்கள். இதன் மூலம் கணினி அறைக்குள் பயனாளர்கள் மிகவும் திறமையாக செயல்பட முடிகிறது.

closed subroutine : மூடிய துணை நிரல்கூறு : அழைக்கும் செயல்முறைகள் ஒன்று அல்லது பலவற்றுடன் இணைக்கப்பட்டு ஒரிடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள துணைச் செயல்முறை.

closed system : மூடிய அமைப்பு : அந்நிய முனையங்கள் அல்லது சாதனங்களுடன் இணைவதை ஏற்றுக்கொள்ளாத கணினி அமைப்பு.

close statement : மூடு ஆணை; மூடு கூற்று.

closeup : அணுக்கக் காட்சி; நெருக்கக் காட்சி.

closing files : மூடிய கோப்புகள்.

cloth ribbon : துணி நாடா : தொடுநிலை அச்சுப்பொறி தட்டச்சுப் பொறி ஆகியவற்றில் பொதுவாக மையிடப்பட்ட‌ நாடா பயன்படுத்தப்படும். அச்சுப்பதிப்புமுனை நாடாவைத் தாக்கி மையைத் தாளுக்கு கொண்டு சென்று பதிய வைக்கிறது. பின் புதுமை பெறுவதற்காக நாடா சிறிது நகரும். அச்சுப்பொறியில் பொருந்துவதாக துணி நாடா சுருணையில் பொதிய வைக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது நாடாப் பேழையில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கும். பல காரியங்களுக்கும் துணி நாடா போதுமானது என்றாலும், துல்லியம் வேண்டும் என்னும் போது அதற்குப் பதிலாக ஃபிலிம் நாடா பயன்படுத்தப்படும். ஆனால் ஃபிலிம் நாடா பன்முறைப் பயனுக்கு உதவாது. துணிநாடாவில் மீண்டும் மீண்டும் மை தடவிக் கொள்ளலாம். அதனால் அது பன்முறைப் பயனுக்கு உகந்தது.

cluster : கொத்து; தொகுதி : ஒரு கன்ட்ரோலர் மூலமாக பெரிய கணினி ஒன்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள கணினி முனையங்களின் ஒரு குழு, வட்டு பிரிவுகளில் (2 முதல் 16 வரை) ஒரே அலகாகக் கருதப்படுபவை. 30 கோப்பானது வட்டில் 2, 048 பைட் உள்ளதாக இருக்கலாம். ஆனால், வட்டு தொகுதியில் 512 பைட் பிரிவுகள் இருக்கும்.

cluster controller : கொத்து கட்டுப்படுத்தி : குறைந்த வேக சாதனங்கள் பலவற்றிலிருந்து தரவுகளைத் திரட்டும் அடிப்படைச் செயலகம். பின்னர் தொகுக்கப்பட்ட தரவுகளை ஒரு தனித் தரவு தொடர்புச் சாதனம் மூலம் அனுப்புகிறது.

clustered devices : கொத்தாக்கிய சாதனம் : ஒரு பொதுக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவியுடன் இணைக்கப்பட்ட முனையங்களின்குழு.

clustering : கொத்தாக்கம் : ஒத்த‌ தன்மைகள் உள்ளவற்றை குழுவாக்குதல்.

. cm : . சிஎம் : இணைய தள முகவரி, கேமரூன் நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப் பிரிவுக் களப் பெயர்.

CMA : Computer Aided Manufacturing என்பதன் முதலெழுத்துக் குறும் பெயர். கணினி உதவியுடன் உற்பத்தி என்பது இதன் பொருள்.

CMI : சிஎம்ஐ : கணினி வழிபடு ஆணை எனப் பொருள்படும் Computer Managed instruction என்பதன் குறும்பெயர்.

CML : சிஎம்எல் : மின்சாரப் பாங்குத் தருக்கம் எனப் பொருள்படும் Current Mode Logic என்பதன் குறும்பெயர்.

CMOS : சிமாஸ் : நிரப்புக்கூறு ஆக்ஸைடு குறை கடத்தி எனப் பொருள்படும் Complementary Metal Oxide Semiconductor என்பதன் குறும்பெயர்.

CMOS RAM : சீமாஸ் ரேம் : நிரப்பு உலோக ஆக்சைடு குறை கடத்தி தொழில் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி நினைவகம் அமைத்தல், சீமாஸ் சிப்புகள் மிகமிகக் குறைந்த அளவு மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. மின்சாரம் வழங்கும் சாதனத்தின் இரைச்சலைத்தாங்க வல்லவை. இம்மாதிரியான சிப்புகள் மின் கலங்கள் அளிக்கும் மின்சாரத்தில் செயல்படும் வன்பொருள் பாகங்களில் மிகுந்த பயனுள்ளவையாய் இருக்கின்றன. நுண்கணினிக் கடிகாரங்கள், செயல்முறையில் அமைப்பில் இருந்துவரும் சில வகை அழித்தெழுது அட்டைகள் போன்ற வன்பொருள்களில் பயனுள்ளவையாய் உள்ளன.

CMOS setup : சீமாஸ் அமைவு : தேதி, நேரம் போன்று சில குறிப்பிட்ட விருப்பத் தேர்வுகளை அமைத்துக் கொள்ள, இயக்க நேரத்தில் அணுகக்கூடிய பயன்பாடுமிக்க அமைப்பு.

CMU : சிஎம்யு : கார்னஜி மெலான் பல்கலைக்கழகம் எனப் பொருள்படும் Carnegie Mellon University என்பதன் குறும்பெயர். இந்நிறுவனம் ஒரு எந்திரன் (எந்திர மனிதன்) ஆராய்ச்சி மையமாகவும், ஒரு முக்கிய கணினி மையமாகவும் செயல்படுகிறது.

CMY : சிஎம்ஒய் : CYAN (மயில் நீலம்), MAGENTA (செந்நீலம்) YELLOW (மஞ்சள்) என்ற சொற்களின் முதல் எழுத்துக்களான சொல். ஒளியை உட்கிரகித்து உருவாக்கப்படும் வண்ணங்களை வருணிப்பதற்கான ஒரு மாதிரி. தாளின்மீது படும் மை போன்றது. ஒளியை நீக்கும் வகையிலான கணித்திரை ஒளிக் காட்சி போன்றது அன்று. கண்னிலுள்ள மூவகை கூம்புவடிவ செல்கள் மயில்நீலம், செந்நீலம், மஞ்சள் நிறங்களால் முறையே உட்கிரகிக்கப்படும் அதாவது (வெண்மை நிறத்திலிருந்து பிரிந்து வரும்) சிவப்பு, பச்சை, நீல நிறங்களை உணர்கின்றன. ஒளியை வடிகட்டும் இந்த அடிப்படை நிறங்களிலுள்ள வண்ணப் பொருளின் விழுக்காடு கலந்து விரும்பிய நிறத்தைக் கொண்டு வரலாம். எந்த வண்ணப் பொருளும் இல்லாதிருந்தாலும் வெண்மையில் எந்த மாற்றமும் இராது. இந்த வண்ணப்பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் நூறு விழுக்காடு சேர்த்தால் வெண்மை கருமை ஆகிவிடும். CMYK : சிஎம்ஒய்கே : CYAN (மயில் நீலம்), MAGENTA (செந்நீலம்) YELLOW (மஞ்சள்), BLOCK (கருப்பு) ஆகிய சொற்களின் முதல் எழுத்துகளால் உருவான குறும்பெயர் CYMK. CMY நிறமாதிரி போன்ற ஒரு நிற மாதிரி. நூறு விழுக்காடு மயில் நீலம், செந்நீலம், மஞ்சள் சேர்ப்பதைப் போலன்றி தனிக் கருப்பு நிறக் கூறுடன் சேர்ந்தால் கருப்பு நிறம் காட்டும் தன்மையது.

. cn : . சின் : ஓர் இணைய தள முகவரி, சீன நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப் பிரிவுக் களப் பெயர்.

கணினி களஞ்சியப் பேரகராதி-1.pdf
இணையச்சு கம்பி வடம்

. co : . சிஓ : ஓர் இணைய தள முக வரி. கொலம்பிய நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப் பெயர்.

coaxial cable : இணைஅச்சுக் கம்பி வடம் : அதிகவேகத்தில் தரவுகளை அனுப்ப உதவும் சிறப்பு வகை தரவு தொடர்புக் கம்பி. பொதுவாக, தொலைதூர கட்டமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுவது.

COBOL : கோபால் : Common Business Oriented Language என்பதன் குறும் பெயர். பொது வணிகச் சார்பு மொழி என்பதன் சுருக்கப்பெயர். ஒரு உயர் நிலைக்கணினி மொழி. வணிகத் துறை பயன்பாடுகளுக்காக என்றே உருவாக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு கோபால் நிரல்களும் நான்கு பிரிவுகளைக் கொண்டது.

: (1) Identification Division.
: (2) Environment Division.
: (3) Data Division.
: (4) Procedure Division.

அமெரிக்க இராணுவத்துறைக்காக 1959ஆம் ஆண்டு கோபால் மொழி உருவாக்கப்பட்டது.

cobweb site : ஒற்றடைத் தளம் : அநேக நாட்களாகப் பழக்கத்தில் இல்லாதுபோன ஒரு வலைத் தளம்.

cocktail party : கலக்கல் விருந்து.

CODASYL : கோடாசில் : தரவு முறைமை மற்றும் மொழிகளுக்கான கருத்தரங்கு எனப் பொருள்படும் Conference On DAta SYstem and Languages என்பதன் குறும்பெயர். அமெரிக்க மைய அரசு ஏற்படுத்திய தொழில் துறை கமிட்டி. கணினித் துறையில் தர நிர்ணயங்களை உருவாக்கிட அமைக்கப்பட்ட இக்குழுவின் மூலம்தான் கோபால் மொழியும் சிக்கலான தரவு தளங்கள் பலவும் உருவாயின.

Code : குறிமுறை : 1. தரவுகளை எவ்வாறு குறிப்பிட வேண்டும் என்பதை விளக்கும் விதிகளின் தொகுதி. 2. தரவுகளை ஒரு குறியீட்டிலிருந்து வேறொன்றுக்கு மாற்றுவதற்கான விதிகள். 3. ஒரு நிரல் அல்லது செயல் முறையை எழுதுவது, குறியீடு அமைத்தல் போன்றது.

code, absolute : முற்றுக் குறி முறை; நேரடிக் குறிமுறை.

code, alphabetic : அகரவரிசைக் குறி முறை; எழுத்துக் கோவை குறி முறை.

code, alphanumeric : எழுத்தெண் குறிமுறை.

code, binary : இருமக் குறி முறை.

codec : கோடெக் : codes, decoder என்ற இருசொற்களின் கூட்டுச் சொல்.

code conversion : குறிமுறை மாற்றல் : ஒரு குறியீட்டிலிருந்து எழுத்துகள், துண்மி தொகுதிகளை அதே பொருளுள்ள எழுத்துகளைக் கொண்ட வேறு ஒரு குறியீட்டுக்கு மாற்றுதல்.

coded decimal number : குறி முறைப் பதின்ம எண்.

coded decimal representation, binary : இருமக் குறிமுறைப் பதின்ம உருவகிப்பு.

coded digit, binary : இருமக் குறிமுறை இலக்கம்.

Code, Division Multiple Access : பகுதி பன்முக அணுகல்குறி முறை : பல தடங்களை ஒன்று சேர்ப்பதில் ஒருவகை. இதில் செய்தி பரப்பும் சாதனம் சமிக்கையைக் குறியீடு ஆக்குகிறது. அதற்குப் போலி தொடர்பிலா வரிசைமுறையைப் பயன்படுத்துகிறது. அந்த வரிசை முறையை வாங்கியும் அறியும். அதனால் பெற்ற சமிக்கையை குறியீடு ஆக்க முடியும். ஒவ்வொரு தொடர்பிலா வரிசை முறையும் வெவ்வேறு தரவு தொடர்பு தடத்தை ஒத்தது. இலக்கமுறை செல்பேசிக்காக மோட்டாரோலா இந்த ஒன்று சேர்ப்பு வகையைப் பயன்படுத்துகிறது.

coded number : குறியிடப்பட்ட‌ எண் : ஒரு பொருளின் பதிவேட்டு எண். ஒரு நிறுவனத்தின் குறிப்பிட்ட கணினி அமைப்பிற்கு ஏற்றாற் போல் இதனை அமைக்கலாம் அல்லது குறியிடலாம். எடையிட்ட சோதனை இலக்க முறைகள் அல்லது சோதனை இலக்கங்களின் மூலம் குறியிடப்பட்ட எண்கள் செல்லத்தக்கவையா என்று சோதிக்கலாம்.

coded octal binary : இரும குறி முறை எண்மம்.

code editor : குறிமுறை தொகுப்பி.

code error : பிழைக் குறிமுறை.

code generator : குறியீடு உருவாக்கி.

code in binary : இருமக் குறிமுறை.

code level : குறிமுறை நிலை : ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்தைக் குறிப்பிடப் பயன்படுத்தப்படும் துண்மிகள்.

code, machine : எந்திரக் குறிமுறை.

code number : குறியீட்டெண்.

code, optimization : குறிமுறைச் சரித்திறனாக்கம்.

code page : குறிமுறைப் பக்கம் : டாஸ் (DOS) 3. 3 மற்றும் அதன் பின் வந்த பதிப்புகளில் வருவது. பல்வேறு அந்நிய மொழி எழுத்துகளுக்கான விசைப் பலகைகளை அமைக்க உதவும் பட்டியல்.

coder : குறிமுறையாளர் : கணினி மொழியில் ஒரு சிக்கலையோ அல்லது சிக்கலின் ஒரு பகுதியையோ எடுத்துரைப்பவர். பிறரது வடிவமைப்பையே எடுத்துப் பயன்படுத்திக் கொண்டு தானாக எந்த உழைப்பையும் செய்யாத ஒரு கணினி நிரலரை ஏளனமாகக் குறிப்பிடவும் இச்சொல் பயன்படுத்தப்படுவதுண்டு.

coder-decoder (codec) : குறியாக்கி-குறிவிலக்கி (கோடெக்) : தரவு தொடர்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தனிச் சிப்பு. தொடர்முறைத் தரவுவை இலக்க முறையாகவும் இலக்க முறையை தொடர் முறையாகவும் மாற்ற இவை பயன்படுகின்றன.

code, relocatable : மறுஇட‌ அமைவுக் குறிமுறை.

code segment : குறிமுறைப் பகுதி : அடையாள மதிப்புடைய நினைவகத்தின் பகுதியைக் குறிப்பிடுகிறது. ஒரு நிரலின் கட்டளைக்கு ஏற்பட்டுள்ள பயன்படுத்தும் நினைவகத்தின் பகுதி.

code set : குறிமுறைத் தொகுதி : ஒரு குறிமுறை வரையறுத்துக் கொடுக்கும் பதிலிகளின் முழுத் தொகுதி. ஒரு தொலைபேசி எண்ணில் (625 8485) முதல் மூன்று எண்கள் (ஆறு இலக்க எண்ணாயின் முதல் இரண்டு எண்கள்), குறிப்பிட்ட தொலைபேசி நிலையத்தைக் குறிக்கும் குறிமுறைத் தொகுதி ஆகும்.

code snippet : குறியீட்டுச் சிறு பகுதி : 1. வரைகலைப் பயன்பாட்டில் இடைமுகம் ஒன்றில் பயனாளர், பட்டியில் விருப்பத் தேர்வு செய்யும்போது அல்லது பொத்தானை அழுத்தும்போது என்ன நிகழ வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் சிறிய நிரல் பகுதி, 2. பெரிய செயல்முறைத் திட்டத்தின் பகுதியாக உள்ள செயல்முறை நிரலில் சிறுதுண்டு. அச்சிறுபகுதி குறிப்பிட்ட வேலை அல்லது பணியை நிறைவேற்றும்.

code, source : ஆதாரக் குறி முறை; மூலக் குறிமுறை; மூல வரைவு.

code system : குறியீட்டு முறைமை.

code view : கோட்வியூ; (குறிமுறைப் பார்வை) : மைக்ரோ சாஃப்ட் (Microsoft) மற்றும் ஏற்புடைய மொழி மாற்றிகளுக்கு எழுதப்பட்ட நிரல்களுக்கான பிழை நீக்கி. பிற நவீன பிழை நீக்கிகளைப்போல, மூல மற்றும் இலக்கு நிரல்களை இது இணைக்கிறது. நிரல் இயக்கப் படும்போது மூலக்குறி முறையின் வழியாக நிரலர் செல்ல இது வழி வகுக்கிறது.

coding : குறிமுறையாக்கம் : 1. குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டுக்கான ஆணைகளின் பட்டியலை எழுதுவது.

coding, absolute : முற்றுக் குறி முறையாக்கம்.

coding, automatic : தானியங்கு குறிமுறையாக்கம்.

coding basics : குறிமுறை அடிப்படைகள்.

coding, direct : நேரடிக் குறிமுறையாக்கம்.

coding form : குறிமுறை வடிவம் : ஒரு கணினிக்கு நிரல் அமைப்பதற்கான ஆணைகள் எழுதும் வடிவம். ஒவ்வொரு நிரலாக்க மொழிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட குறிமுறை வடிவம் உண்டு. குறிமுறைத் தாள் என்றும் அழைக்கப்படும்.

coding sheet : குறிமுறையாக்கத் தாள்.

co-efficient : குணகம்.

coercion : வலிந்த மாற்றம்; கட்டாயப்படுத்தல் : நிரலாக்க மொழி வெளிப்பாடுகளில், ஒருவகை தகவலிலிருந்து வேறொன்றுக்குத் தானாகவே மாற்றிக் கொள்ளுதல். cognitive styles : புலப்பாட்டு பாணிகள் : பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டு மக்கள் தகவலை எவ்வாறு கையாள்கிறார்கள் என்பதன் அடிப்படை அமைப்புகள்.

cognitive theory : புலப்பாட்டுக் கொள்கை : பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டு தகவலை எவ்வாறு கையாள்கிறார்கள் என்பதற்கான கொள்கைகள்.

COGO : கோகோ : ஆயத்தொலைவடிவக் கணிதம் எனப்படும் Coordinate Geometry, என்பதன் குறும்பெயர். வடிவக் கணக்கு (Geometry) சிக்கல்களைத் தீர்க்க உதவும் ஒரு நிரலாக்க மொழி. சிவில் பொறியாளர்களால் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுவது.

coherence : தொடர் இசைவு : ராஸ்டர் வரைகலைக் காட்சி தொழில் நுட்பத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட படப்புள்ளியின் மதிப்பே அதனை அடுத்து வரும் படப்புள்ளியிலும் இருக்கும் என்ற அனுமானம்.

cohesion : இணைவு : ஒரு பொதுவான பணியை ஒரு கூறு (மாடுல்) எவ்வாறு செய்கிறது என்பதற்கான அளவு. ஒரு நிரலின் உள் பலத்தின் அளவு.

coincidence error : தற்செயலான பிழை : பல ஒருங்கிணைப்பிகளை (integrators) இணைக்கும்போது கால வேறுபாட்டில் ஏற்படும் பிழை.

cold boot : தொடக்க இயக்கம் : புதிதாகக் கணினியைத் இயக்கி அதில் இயக்க முறைமையை ஏற்றும் செயல்.

cold fault : உடன் தெரியும் பிழை : கணினி எந்திரத்தைத் இயக்கிய உடனே தெரிகின்ற பிழை.

cold link : குளிர் தொடுப்பு : புதுத் தெடுப்பு : தரவு வேண்டுமென்று கேட்டதன் மேல் உண்டாக்கப்படும் இணைப்பு. அந்த வேண்டுகோள் நிறைவேறியவுடன் இணைப்பு துண்டிக்கப் பெறும். அடுத்த முறை கிளையன் வழங்கனிடம் மீண்டும் தரவு வேண்டுமெனக் கேட்டால் மீண்டும் இணைப்பு நிறுவப்பட வேண்டும். பரிமாற நிறைய தரவுகள் கொண்டிருந்தால், கிளையன்/ வழங்கன் கட்டமைப்பில் குளிர் இணைப்புகள் பயனுள்ளவை. மைக்ரோசாப்ட் எக்செல் போன்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் இயங்கு நிலை தரவு பரிமாற்றம் குளிர் இணைப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

cold restart : புது மறுதொடக்கம்.

cold start : புதிய தொடக்கம் : ஒரு அமைப்பில் பெரும் தவறு ஏற்பட்டு, அதில் ஏற்கெனவே சேமிக்கப்பட்டவை பயனற்றுப் போன பின் மீண்டும் தொடங்குதல். தவறு ஏற்பட்ட பின் கணினியை மீண்டும் சாதாரணமாகத் துவங்கினால் அதில் உள்ள தரவுகளும், நிரல்களும் நினைவகத்திலிருந்து அழிந்து போயிருக்கும். இதில் மீண்டும் நிரலையும், தரவுகளையும் ஏற்ற வேண்டும்.

collaborative filtering : இணைந்து வடிகட்டல்; உடனுழை வடிகட்டல் : பலருடைய பட்டறிவுகளிலிருந்தும், கருத்துகளிலிருந்தும் தரவு பெறும் ஒருவழி. ஜெராக்ஸ் பார்க்கில் டெலிக் டெர்ரி என்பவரால் இந்தக் கலைச் சொல் உண்டாக்கப்பட்டது. ஆவணங்களைப் படித்துக் கொண்டு வரும் போதே, பயன்படுத்துபவர்கள் அவ்வப்போது விளக்க உரை குறித்துக் கொண்டு வரும் நுட்பத்தை முதலில் அவர்தான் பயன் படுத்தினார். தவிரவும், உள்ளடக்கம் பொறுத்து மட்டுமின்றி மற்றவர்கள் என்ன எழுதி யிருக்கிறார்கள் என்பதைப் பொறுத்தும் அடுத்து எந்த ஆவணங்களைப் படிக்கலாம் என்பதைத் தெரிவு செய்ய முடியும். இணைந்து வடிகட்டுதலின் சாதாரண பயன்பாடு என்னவென்றால் குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு விருப்பமான உலகளாவிய வலைத்தளங்களின் பட்டியலை உண்டாக்குவதாகும். பலருடைய அனுபவங்களை எழுத்தில் கொணர்ந்து சுவையான வலைத் தளங்களின் பட்டியலை வடிகட்டும் முறையில் உருவாக்க முடியும். அங்காடி ஆராய்ச்சிக்கான கருவியாக இணைந்து வடிகட்டுதலைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். உற்பத்திப் பொருள்கள் பற்றிய கருத்துகள், மதிப்பீடுகள் ஆகியவை கொண்ட தரவுத் தளம் ஏற்படுத்தி, தரவுத் தளத்திலுள்ள கருத்துகளை வைத்து எந்தப் புது உற்பத்திப் பொருளை மக்கள் விரும்பி வாங்குவார்கள் என்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் முன் கூட்டிக் கூற இயலும்.

Collate : அடுக்கு; சேர் : இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வரிசைப்படுத்தப்பட்ட தரவு தொகுப்புகளை ஒன்று சேர்த்து ஒரே வரிசையில் உள்ள தொகுதியாக மாற்றுதல்.

collating sort : சேர்க்கும் வரிசையாக்கம் : தரவுகளைத் தொடர்ச்சியாக ஒன்று சேர்த்து ஒரே வரிசையாக உருவாகும் வரை சேர்க்கும் முறை. collation sequence : சேர்க்கும் வரிசை : தொடக்கம் முதல் கடைசிவரை பொருள்களை வரிசைப்படுத்தும்போது கணினி பயன்படுத்தும் வரிசை முறை. எழுத்துகளுக்கு அகர வரிசையும், எண்களுக்கு எண்வரிசையுமாக இந்த வரிசைமுறை பொது அமையும். பெரிய எழுத்து, சிறிய எழுத்து, எண் எழுத்துக் கலப்பு, நிறுத்தக் குறியீடுகள் போன்றவை இதில் இணையும்போது வரிசைமுறை சிக்கலாகிவிடுகிறது.

collator : சேர்ப்பி : அட்டைகள் அல்லது பிற ஆவணங்களின் தொகுதிகளை ஒரே வரிசையில் சேர்த்துத் தரும் எந்திரம்.

collection : திரட்டு; தொகுப்பு : பல்வேறு இடங்களிலிருந்து தரவுகளைப் பெற்று அவற்றை ஒரே இடத்தில் தொகுப்பது.

collection, data : தரவு சேகரிப்பு; தரவுத் திட்டம்.

collector : சேகரிப்பி; திரட்டி.

collision : மோதல் : இரண்டு விசைப்பலகை இயக்கங்கள் ஒரே நேரத்தில் ஆணையிடப்படும்போது ஒரே முகவரியில் விசைகள் மோதிக்கொள்வதன் விளைவு. கணினியின் இயக்க முறையில் எந்த இயக்கத்தை செயல்படுத்துவது என்று நிரலில் குறிப்பிடப்படும்.

collision detection : மோதலைக் கண்டுபிடித்தல்; மோதல் உணர்தல் : 1. கணினி வரைபடமுறைகளில் குறிப்பாக, ஆர்க்கேட் வகை விளையாட்டுகளில், இரண்டு பொருள்கள் எப்போது மோதிக் கொள்ளும் என்பதை முடிவு செய்ய வேண்டும். மோதலைக் கண்டுபிடிப்பதற்குப் பல்வேறு நிரல் தொழில் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம். 2. பல்முனை அணுகு கட்டமைப்பில் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு கணினிகள் தரவு அனுப்புவதைத் தடை செய்யும் நுட்பம்.

colmar : கோல்மார் : நமக்குக் கிடைத்துள்ள முதல் எந்திரக் கணிப்பியான அரித்மோ மீட்டரின் வேறு பெயர்.

colossus : கொலாசஸ் : ஜெர்மானிய குறியீடுகளைப் பிரித்தறிய 1943இல் உருவாக்கப்பட்ட சிறப்பு நோக்கக் கணினி.

colour : வண்ணம்; நிறம் : அலைவரிசை பொறுத்து மனிதர்கட்புலனால் காணத்தக்க ஒளியின் ஒரு பண்பு நிறம் என இயற்பியல் குறிப்பிடுகிறது. உயர் அலைவரிசை உடைய வயலெட் நிறத்திலிருந்து குறை அலை வரிசை உடைய சிவப்பு நிறம் வரை நிறங்கள் உண்டு. மின்காந்த நிறமாலை முழுமையின் ஒரு சிறு பகுதியாகக் காணக் கூடிய ஒளிப் பட்டையில் அந்த நிறங்களைக் காணலாம். கணினி ஒளிக்காட்சியில் வன்பொருளும் மென்பொருளும் இணைந்து செயல்பட்டு நிறம் உண்டாக்கப்படுகிறது. தனித்தனி நிறங்களுக்குரிய துண்மிகளை இணைக்கும் வேலையை மென்பொருள் செய்கிறது. அந்தத் துண்மிகளுக்குத் திரையில் குறிப்பிட்ட இடங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. படக்கூறுகள் எனப்படும் தனித்தனிப் புள்ளிகள் அல்லது குறியீட்டு எண் குறிப்பிட்ட இடமாகும். வன்பொருளிலுள்ள தகவமைப்பு ஏற்பாடு இந்தத் துண்மிகளை மின்குறியீடுகளாக மாற்றுகிறது. எதிர்மின்வாய்க் கதிர்க் குழல் காட்சித்திரையில் நேரிணைவான இடங்களில் உள்ள வெவ்வேறு நிறமுடைய எரியங்களின் பிரகாச அளவை அந்தக் குறியீடுகள் கட்டுப்பாடு செய்கின்றன. பயனாளரின் கண்கள் எரியங்கள் (Phosphors) கொடுக்கும் ஒளிகளை இணைத்து ஓர் ஒற்றை நிறமாகக் காண்கின்றன.

colour balancing : வண்ண சம நிலைப்படுத்துதல்; நிறச் சமனாக்கம்.

colour bits : நிறத் துண்மிகள் : நிறத்தைக் குறிப்பிடும் ஒவ்வொரு படப்புள்ளியுடனும் இணைக்கப்படும் துண்மிகளின் எண்ணிக்கை. 16 நிறங்களுக்கு 4 துண்மிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 256 நிறங்களுக்கு 8 துண்மிகள்.

colour burst : நிற வெடிப்பு : வண்ணத்தில் ஒளிபரப்பாகும் நிகழ்ச்சிகளை கருப்பு வெள்ளைத் தொலைக் காட்சித் திரையில் காண்பதற்காக ஆரம்பத்தில் உண்டாக்கப்பட்ட தொழில் நுட்பம். ஒளிக் காட்சி சமிக்கையில் நிறத்தைக் குறியீட்டு வடிவில் மாற்ற உதவும் தொழில் நுட்பமாக இப்போது உள்ளது.

colour burst signal ; நிறம் வெடிப்புச் சமிக்கை : நிறம் பற்றிய தரவுவை அளிக்கும் ஒளிக்காட்சி வெளியீட்டில் உள்ள சமிக்கை. நிறம் வெடிப்புச் சமிக்கையை நிறுத்துவதனால் கறுப்பு வெள்ளை திரைகளில் படங்களின் தரம் கூடும்.

colour camera : வண்ணப் படப்பிடிப்பு : ராஸ்டர் ஸ்கேன் காட்சி சாதனங்களில் தரவுகளைப் பதிவு செய்யப் பயன்படுத்தும் வெளியீட்டுச் சாதனம்.

colour code : நிற குறிமுறை : காட்சித்திரையில் தெரிகின்ற 16 நிறங்களுள் ஒன்றைக் குறிப் பிடும் 0 முதல் 15 வரையுள்ள எண்களில் ஒன்று. ஐபிஎம் கூடுதல் திறனுடைய நிற முகப்புடன் சேர்க்கப்பட்ட இஜிஏ வில் 64 நிறக்குறியீடுகள் (0-63) இருக்கும்.

colour coding : நிறம் குறியிடல் : பல்வகையான பதிவேடுகளைப் பயன்படுத்தி நிறங்களை அடையாளம் காணும் செயல்முறை.

colour contrast : வண்ண மாறுபாடு; நிற வேறுபாடு.

colour cycling : நிற சுழற்சியாக்கம் : கணினி வரைகலைகளில், பொருள்களை நகர்த்துவதற்குப் பதிலாக, தொடர்ச்சியாக நிறங்களை மாற்றுவதன் மூலம் அசைவூட்டப் படத் தினைப்போல் அமைக்கும் தொழில் நுட்பம்.

colour enrichment : நிறச் செறிவு.

colour genie (EACA) : கலர் ஜீனி : 8Z - 80செயலகம் சார்ந்த நுண் கணினி 16K குறிப்பிலா அணுகு நினைவகம் (RAM) டையது. 32Κ வரை விரிவாக்கிக் கொள்ளலாம்.

colour graphics : வண்ண வரைகலை : நிறங்களைப் பயன்படுத்தி ஓவியங்களை வரைதல், வரைபடங்களை உருவாக்குதல் போன்றவற்றைச் செய்யும் கணினி அமைப்பு.

Colour Graphics Adapter : நிற வரை கலைத் தகவி.

colour inkjet printer : வண்ண மையச்சுப் பொறி.

colour keying : வண்ண விசை அமைத்தல் : ஒரு ஒளிக்காட்சி (வீடியோ) தோற்றத்தை ஒன்றன் மீது ஒன்றாக மேலே அழுத்தும் தொழில் நுட்பம். சான்றாக, கடலில் ஒரு காரை மிதக்க விட வேண்டுமென்றால், நீல நிறப் பின்னணியில் காரின் தோற்றத்தை வைப்பது. கார் மற்றும் கடலின் உருவத்தை ஒன்றாக வருடிக் காரைக் கடலில் மிதப்பதுபோல் செய்தல்.

colour laser printer : வண்ண லேசர் அச்சுப்பொறி.

colour look-up table : நிற நோக்கு அட்டவணை : கணினியின் ஒளிக்காட்சி தகவியில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை. கணினியின் காட்சித்திரையில் காட்டக்கூடிய வெவ்வேறு வண்ணங்களுக்கு நேரிணையான நிறக்குறியீட்டு நிலை எண்களைக் கொண்டது அப்பட்டியல். மறைமுகமாக வண்ணம் காட்டப்படும்போது, நிறத் துண்மிகள் ஒரு சிறிதளவு ஒவ்வொரு படக் கூறுக்காக சேமித்து வைக்கப்பட்டு, நிறத்திற்காகப் பார்க்கவேண்டிய பட்டியலிலிருந்து குறியீட்டு நிலை எண்களின் ஒரு தொகுதியைத் தெரிந்தெடுப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

colour management : நிற மேலாண்மை : அச்சுத்துறையில் வெளிப்பாட்டுச் சாதனங்கள் பலவற்றில் எதையும் பயன்படுத்தி துல்லியமான ஒரு சீரான வண்ணம் உண்டாக்கும் முறை. நுண்ணாய்வுக் கருவி, ஒளிப் படப்பிடிப்புக் கருவி, அல்லது காட்சித்திரை எதிலுமிருந்து ஆர்ஜிபி உள்ளிட்டினைத் துல்லியமாக அச்சிடு கருவி, அச்சிடு கருவிக்கான அளவுக் கோட்டுச் சாதனம் அல்லது உருவம் திரும்பவும் கொணருவதற்கான வேறு வெளிப்பாட்டு சாதனம் ஆகியவற்றுக்காக சிஎம்ஒய்கே வெளிப்பாட்டுக்கு மாற்றுதலும் நிற மேலாண்மை என்பதில் உள்ளடங்கும். ஈரப்பதம் காற்றழுத்தமானி காட்டும் அழுத்தம் போன்ற சூழல் மாறுபாடுகளுக்கேற்ப செயற்படுவதும் உள்ளடங்கும்.

colour management system : நிற மேலாண்மை முறைமை : கோடாக் நிறுவனம் உருவாக்கிய தொழில் நுட்பம். மற்ற மென்பொருள் விற்பனையாளர்கள் அதைப் பயன்படுத்த உரிமங்கள் வழங்கப்பட்டன. ஒளிக்காட்சித் திரை, கணினிக் காட்சித்திரை, மற்றும் அச்சு வடிவில் எதிலும் தோன்றும் வண்ணங்களுக்கு இணையானவற்றை உண்டாக்கவும் அளவீடு செய்யவும் பயன்படுவதற்கான தொழில் நுட்பமாகும்.

colour map : வண்ண அமைபடம் : சில குறிப்பிட்ட துண்மிகளைக் கொண்டு அதிக வேலை வாங்குவதற்காக, கணினி வரைபட முறையிலுள்ள ஒரு திட்டம்.

colour meter : வண்ண மதிப்பீட்டுச் சாதனம் : தரமான தொகுப்பு வண்ணங்களைக் குறிப்பிடும் முறையில் வண்ணங்களை மதிப்பிட்டு அடையாளம் காண உதவும் சாதனம்.

colour missing : வண்ண இழப்பு; நிறம் காணப்படாமை.

colour model : நிற மாதிரியம் : வரைகலைகளிலும், டி. டி. பி யிலும் நிறத்தைக் குறிப்பிடும் முறை. இதில் நிறங்கள் பான்டூன் (Pantone) முறையில் குறிப்பிடப்படுகின்றன. கணினியில் பலமுறைகளில் நிறங்களைக் குறிப்பிடலாம். RGB (சிகப்பு, பச்சை, நீலம்) CMY (சியான், மெஜந்தா, மஞ்சள்) மற்றும் HSB (Hue, Saturation, brightness) என்பன.

colour mode property : நிற பாங்குப் பண்பு. colour monitor : வண்ணத் திரையகம் : நிறத்தில் வரைகலை உருவங்களையோ அல்லது சொற்களையோ அமைக்க தகவி அல்லது ஒளிக்காட்சி (Video) அட்டையும் சேர்ந்தியங்க வடிவமைக்கப்பட்ட கணினி திரைக் காட்சி. திரையில் உள் பக்கமாக மூன்று நிறக்கலவைகள் (சிகப்பு, பச்சை, நீலம்) உள்ளன. நிறக்கலவை எரியத்தை (பாஸ்பரை) ஒளியூட்டி நிறத்தை அளிப்பதற்கு மூன்று நிறங்களைக் கொண்ட மின்னணு பீச்சிகள் உள்ளன.

colour named literals : நிறப்பெயர் நிலையுரு; நிறப்பெயர் மதிப்புருக்கள்.

colour printer : வண்ண அச்சுப்பொறி : பல நிறங்களில் செய்தி, வரைபடங்கள், வரிப் படங்கள், கலைப் படைப்புகள் ஆகியவற்றை உருவாக்கும் வெளியீட்டுச் சாதனம்.

colour resolution : நிறத் தெளிவு : ஒரு கணினி அமைப்பு உரு வாக்கக்கூடிய பல்வகை நிறங்களின் எண்னிக்கை. இதன் மதிப்புகளை துண்மிகளில் கொடுப்பார்கள்.

கணினி களஞ்சியப் பேரகராதி-1.pdf
நிற வருடுபொறி

colour saturation : நிற உச்சம் : ஒரு நிறத்தில் உள்ள ஒளியின் அளவு. மேலும் உச்சத்திற்குச் சென்றால், மேலும் அதிக நிறத்தைப் பெறலாம்.

colour scanner : நிற வருடுபொறி : உருவங்களை இலக்கமாக்கிய உருவமைவாக மாற்றுகிற நுண்ணாய்வுக் கருவி. நிறத்தின் விளக்கமும் அளிக்கக்கூடியது. வருடு பொறியின் துண்மி (bit) யின் ஆழத்தைப் பொறுத்து வண்ணத்தின் செறிவும் அமையும். துண்மியின் ஆழம் என்பது வண்ணத்தை 8, 16, 24 அல்லது 32 நுண்மிகளாக மாற்றும் ஆற்றலாகும். வெளிப்பாட்டை அச்