குடும்பப் பழமொழிகள்/அண்டை வீட்டுக்காரர்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

அண்டை வீட்டுக்காரர்

அண்டை வீட்டுக்காரரை நேசி, ஆனால் குறுக்குச் சுவரை இடித்து விடாதே.
-இந்தியா
உன் தலைக்குச் சேராத தொப்பியை அடுத்த வீட்டுக்காரர் தலையில் கட்டாதே.
-( ,, )
அண்டை அயலார் அனுமதித்தால்தான், நீ அமைதியோடு வாழலாம்.
-( ,, )
அம்மா சொல்வது போல் உண்மை இராது, அயலார் சொல்வதே உண்மை.
-( ,, )
பக்கத்து வீட்டுக்காரன் உன் பந்துவைவிட நெருங்கினவன்.
-அல்பேனியா
துருக்கியரைப் பற்றியும், போப்பாண்டவரைப் பற்றியும் பேச்சு வருகிறது; ஆனால் எனக்குத் தொந்தரவு கொடுப்பவன் என் அண்டை வீட்டுக்காரன்.
- இங்கிலாந்து
உன் அண்டை வீட்டுக்காரன் நல்லவனா யிருந்தால், உன் வீடு கூடுதலாக நூறு பவுன் பெறும்.
-ஸெக்
அண்டை அயலான் தயவில்லாமல் எவனும் வாழ முடியாது.
- டென்மார்க்

மூன்று பேர்களின் பக்கத்தில் குடியிருக்க வேண்டாம்: பெரிய நதிகள், பெரிய பிரபுக்கள், பெரிய சாலைகள்.

-( ,, )

நரிகளை விட அதிகமாக நம் அக்கம் பக்கத்திலுள்ளவர்களே நம்மைக் கவனிப்பார்கள்.

- கிரீஸ்
நல்லவர்களின் நடுவில் வசித்தல் வெகு தூரத்தில் புகழப்படுவதைவிட மேலாகும்.
- நார்வே
அண்டை வீட்டை விலைக்கு வாங்குவதைப் பார்க்கினும், அண்டை வீட்டானையே விலைக்கு வாங்கு.
-ரஷ்யா
மனிதன் நண்பர்களில்லாமல் இருக்க முடியும், ஆனால் அக்கம் பக்கத்து வீட்டார்கள் இல்லாமல் முடியாது.
-( ,, )
அண்டை வீட்டுக்காரருக்கு நஷ்டமில்லாமல் நாம் அடையும் இலாபமே இலாபம்.
- ஜெர்மனி
பக்கத்து வீட்டுக்காரரே நாம் முகம் பார்த்துக் கொள்ளும் கண்ணாடி.
- இங்கிலாந்து
நண்பர்கள் இல்லாமல் நாம் வாழலாம், அண்டை அயலார் இல்லாமல் வாழ முடியாது.
-( ,, )