சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்/093-150

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
 

கூதளம்
ஐபோமியா செபியாரியா (Ipomoea sepiaria,Koen.)

கூதளம் என்னும் கொடி வெண்ணிற மலர்களை உடையது எனவும். இது ‘வெண்கூதாளம்’ எனப்படும் எனவும், நறுமணம் உடையது எனவும், குறுகிய காம்பினை உடையது எனவும், பெருந்தண் சாரலில் வளரும் எனவும். கார்காலத்தில் பூக்கும் எனவும், மலர் ‘காம்பினை’ உடையது எனவும், இதனால் மலர்ந்த பின்னர் காம்பிலிருந்து மடல் கழன்று விழும் எனவும் இம்மலரைத் தனித்தும் கண்ணியாகப் பிற மலர்களுடன் தொடுத்தும் தெய்வத்திற்குச் சூட்டுவதோடு ஆடவரும் மகளிரும் அணிவர் எனவும் சங்க நூல்கள் கூறுகின்றன. இதனை ஒத்த ‘செங்கூதாளம்’ என்ற வேறு ஒரு கொடியும் உண்டு. தாவரவியலார் இவை இரண்டு கொடிகளையும் ஒரே சிற்றினத்தில் அடக்குவர்.

சங்க இலக்கியப் பெயர் : கூதளம்
சங்க இலக்கியத்தில் வேறு பெயர்கள் : கூதளி, வெண்கூதாளம், தாளி
பிற்கால இலக்கியப் பெயர் : கூதாளி, கூதாளம், வெண்டாளி, செங்கூதாளம்
உலக வழக்குப் பெயர் : தாளிக்கொடி, தாளக்கொடி, வெண்டாளி
தாவரப் பெயர் : ஐபோமியா செபியாரியா
(Ipomoea sepiaria,Koen.)

கூதளம் இலக்கியம்

கூதாளி என்னும் கொடியைக் குறிக்கும் இச்சொல் இகர இறுதி கெட்டுக் ‘கூதாள்’ என்றாகி, அம் விகுதி பெற்றுக் ‘கூதாளம்’ எனவும், குறுகிக் ‘கூதளி’ எனவும் படும் என்பர் நச்சினார்க்கினியர் (தொல். எழுத்து: 247 உரை). இது ‘கூதளி, கூதாளி, கூதாளம், கூ த ள ம் என்றெல்லாம் கூறப்படும். எனினும், இது சங்கவிலக்கியங்களுள் கூதளம்' என்றே மிகுதியும் பயிலப்படுகின்றது. இவையன்றி, தாளி' என்ற கொடி ஒன்றும் பேசப்படுகின்றது. "தாளித்தண்பவர் நாளா மேயும் (குறுந். 104) என்புழி தாளி' என்னும் ஒருவகைக் கொடியுமாம் என்று உரைகாரர் கூறுவர். "தாளி' என்பது கூதளத்தையே குறிக்கம் போலும். குறுந்தொகையும் திருமுருகாற்றுப்படையும் (192) "இதனை .ெ வ ண் கூ த ள ம் என்று கூறும். இதனால் வெண் கூதாளத்திலும் வேறான 'கொடி" ஒன்று உண்டென அறியலாம். "சிறுமலைச் சிலம்பின் செங்கூதாளமொடு என்றதனால் "செங்கூதளம்' என்றதொரு கொடியும் உண்டென அ றி த ல் கூடும். நிகண்டுகள் துடி என்னும் மற்றொரு பெயரையும் இதற்குச் சூட்டுகின்றன. வெண்கூதாளமாகிய இதனைத் தாவரவியலில் ஐபோமியா செபியாரியா(Ipomoசே sepiaria)எனக் கூறுவர். செங்கூதாளமும் இதே பெயரில் அழைக்கப்பெறுமெனினும் இதன் மலர் இளஞ் சிவப்பு நிறமாக இருக்கும். இக்கொடி மலைப்புறத்தில் வளரும் எனவும், குளவி, பாகல், அதிரல் முதலிய கொடிகளுடன் படர்ந்து காணப்படும் எனவும் , கூதிர் காலத்தில் பூக்கும் எனவும் கூறுப. செண்பகம், கருவிளம் முதலியவற்றுடன் சேர்த்தும் பயிலப்படும். காறிதழ்க் குள வியொடு கூதளங் குழைய -புறநா. 380 - 7 பலவுக் காய்ப்புறத்த பசும்பழப் பாகல் கூதள மூதிலைக் கொடிகிரைத் துரங்க -அகந T --- o j 5 . 3. o --'4 'மழைவிளை யாடும் வளங்கெழு சிறுமலைச் சிலம்பின் கூதளம் கமழும் வெற் பின்' -அகநா. 17: 16- 17 குறுந்தாள் கூதளி ஆடிய நெடுவரை -குறுந் 1 விழுந்த மாளிப் பெருந்தண் சாரல் கூதிர்க் கூதளத்து அலரி நாறும்' -தற். 24.4:1-2 ' விரிமலர் அதிரலும் வெண் கூதாளமும்',' 1. சிலப். 14: 88 2. சிலப். 13:156 ғ • м rr; I. இல யெ த் சிறுமலைச் சிலம்பின் கெங் கூதாள மொடு ' - ch - --1:ક જ ના trt ૧ જન્મ =ெங்க தாளம் : கறுகிய சாலைா டைய இக் க ைலை சி ல் , ற மனம் உண்டு - = - = -a. -- == H. - --- తా - i இம் יח: לה, יי יהוי :-דמ. היחי חיזיה יי விகம். இத - ம் எாவி : 1ெ רח StS MHH S S S H S S H S T T T S BBBB ஈசி 1 ை ந்தும் : 5. יהי ציד கிர் கர் והה" י. ייץ ց, -Պ ஆடவரும் ங், ! க்.ொ

  • - . . . * கயவருஞ் சாால் 6-7 டரு ற் נוחויף.י יףlbl" ויוffווחו וח י= r rף

குல்லை கள வி. க. களம் குவளை இல் ல மொடு கிடைக்க கர்ந்தண் கண்ணியன்' – so on 27 ° - 6 - கள வியொடு வெண் ஈ. காளங் தொடுத்த கண்ணியன் -திரு முரு ே H - குள வியொடு மிலை ந்த க. களங் கண் ணி 7-9 அசைவ எளி பகா அகதா חייח חו ייח' דיויו שת היות. களையொன்று இருக்கம். இகற்கக் கா .


இம் வரில் என்று பெர். இப்: மலர்ந்த பின்னர் கொடியினின் கழின் ! - -- * - விழுவதுண்டு. இவ்வியல்பினை நாகம் போக்கன் வசிக் , ! திறம் ோ ற்று கற்குரியது. தலைவன் கார் காலத்தில் மீண்டு வகவே னென்று கூறி வி ைவ வயிற் பிரிந்து சென் றான் . க, ரிச் சென்ற கார்ப்பருவம் து கதிர்ப்பருவம் வரவும். அதுகண்டு கலைவி ஆற்றாள் என்று அஞ்சிய தோழி கூறுவதாக அமைந்தது இப்பாடல். தோழி: கார் காலத்தை ஏற்றுக்கொண்ட த எண் ணி ய கொல்லையைக் காண்டாராயின் நீர்விளங்குகின்ற மலைப்பக்கத்தில் ஒரு படித்தாக மலர்ந்த அழகிய .ெ வ ண் கூ த ள மலர்கள் காம்பி கழன்று உதிர் கலைப் போல நின் கைவளைகள் சோர்ந்து வீழ்வன அல்ல என்று எண்ணுவாரோ?' என்று வினவுகின்றாள். காரெதிர் தண்புனங் காணின் கைவளை நீர்திகழ் சிலம்பின் ஒாாங்கு அவிழ்ந்த வெண்சு தாளத்து அம் தாம்பு புதுமலர் ஆர்கழல் புகுவ போலச் சோர்குவ அல்ல என்பர் கொல் நமரே?

  • -குறுந் , 28

3 லெப். 14 8 8 4 துெ " . 22 f ) 2 4 -- &

மேலும் இதனைக் குறுமலர் என்பர் பூக்காட்டாசிரியர். புதர் போன்று வளர்ந்த குன்றில் இவ்வெண்கூதாளப்பூ மலர்ந்திருப்பதற்குப் புதரின் கிளையில் வெண்மையான இறகுகளை உடைய குருகு அமர்ந்திருப்பதை உவமை கூறுவர்.

“பைம்புதல் நளிசினைக் குருகு இருந்தன்ன
வன்பிணி அவிழ்ந்த வெண்கூ தாளத்து”

—அகநா. 178: 8-9

இவ்வுவமையை எடுத்து மொழிகின்றார் அவ்வையார். கூதளம் பூவால் கட்டிய மாலையை வானத்தில் விசி எறிந்தாற் போன்று பசிய கால்களை உடைய வெண்குருகு தன் சிறகை விரித்து வானத்துப் பறந்தது என்பார்.

“விசும்பு விசைத்து எழுந்த கூதளங் கோதையின்
பசுங்கால் வெண்குருகு வாப்பறை வளைஇ”

—அகநா. 273: 1-2

கூதள மலரின் தாது பொன்நிறமானது. இப்பூவில் உராய்ந்து போன ஒரு பன்றியின் முதுகில் இப்பொன்தாது படிந்தது. பன்றியின் முதுகு பொன்னை உரைத்துப் பார்க்கும் (உரைகல்) கட்டளைக் கல்லாகிவிட்டது என்பா பரணர்.

“வன்பிணி அவிழ்ந்த வெண்கூதாளமொடு
அலங்குகுலை அலரி தீண்டித் தாதுஉக
பொன்னுரை கட்டளைக் கடுப்பக் காண்வர”

—அகநா. 178:9-11

இனி, சிலப்பதிகாரத்தில் செங்கூதாளமும் பேசப்படுகின்றது.

“சிறுமலைச் சிலம்பின் செங்கூதாளமோடு”[1]
“செண்பகம் கருவிளம் செங்கூதாளம்”[2]
“விரிமலர் அதிரலும் வெண்கூதாளமும்”[3]

என வருவன காண்க. இதுவெண்கூதாளத்தைப் பெரிதும் ஒத்த வேறு ஒருவகையான கொடி. மலர் நிறம் மட்டும் இளஞ்சிவப்பாக இருக்கும். தாவரவியலில் இவை இரண்டும் ஒரே பெயரில் வழங்கப்படும் இருவேறு கொடிகளாகும். கூதளம் தாவர இயல்வகை : தாவரத் தொகுதி தாவரக் குடும்பம் தாவரப் பேரினப்பெயர்: தாவரச்சிற்றினப்பெயர் : சங்க இலக்கியப் பெயர் : தாவர இயல்பு s தாவர வளரியல்பு இலை மஞ்சரி புல் லி வட்டம் அல்லி வட்டம் மகரந்த வட்டம் : சூலக வட்டம் E. சங்க இலக்கியத் தாவர அறிவியல் பூக்கும் இரு வித்திலைத் தாவரம் பைகார்ப்பெல்லேட்டே கன்வால்வுலேசி (convolvulaceae) ஐபோமியா (Ipாmoea) செபியாரியா (sepieria) கூதளம் கொடி (சுற்றுக்கொடி) மீசோபைட் தனியிலை, மாற்றடுக்கானது தனிமலர், இலைக் க ட் க த் தி ல் தனித்தும், நுனிவளராப் பூந்துணர் ஆகவும் வளரும். ஐந்தடுக்கானது. (ஊதா) இளஞ்சிவப்பு அல்லது வெண்மை நிறமானது; புனல் வடிவ மானது: மலர்ச்செதில் காணப்படும். 5 பசிய இதழ்கள், நீளமானவை. கனியிலும் காணப்படும். 5 இதழ்கள் அடியில் இணைந்து குழல் வடிவாகி மேலே புனல் வடிவாகப் பூக்கும். வெண்மை, ஊதா அல்லது இளஞ்சிவப்பு நிறமாகப் பூக்கும். 5 மகரந்தத் தாள்கள் அல்லி மடலுக்கு உள்ளடங்கி இருக்கும். ம க ர ந் த த் தாள்கள் இழைபோன்றவை. ஒரே உயரமில்லை. தாது நுண்முள்அடர்ந்த புறவுறை உடையது. 2 சூற்பைகள்: ஒவ்வொன்றிலும் இரு சூல்கள், சூல்தண்டு இழைபோன்றது. சூல்முடி தடித்து முடிச்சு போன்றது. இரு பிளவுள்ளது. கனி : நான்கு அறையுள்ள காப்சூல், 4 விதைகள் உண்டாகும். பளபளப் 1- .ெ . விதையிலை : இருபிளவானது இக்கொடி சமநிலத்திலும் மலைப்பாங்கிலும் புதரின்மேலும் வேலியின் மேலும் சுற்றிப் படர்ந்து வளரும். கன்வால்வுலேசி என்னும் இத்தாவரக் குடும்பத்தில் 57 பேரினங்களும் 1100 சிற்றினங்களும் உள என்பர். ஐபோமியா இனத்தில் 400 இனங் கள் வளர்கின்றன. இக்குடும்பம் உலகில் குளிர்நாடுகளைத் தவிர மற்ற எல்லாப்பாகங்களிலும் வளர்கிறது. இ த ன் குரோமோ சோம் எண்ணிக்கை இன்னும் கண்டு சொல்லப்படவில்லை.

  1. சிலப். 14:88
  2. சிலப். 22:40
  3. சிலப். 13:156