சங்க கால வள்ளல்கள்/கட்டுரைப் பயிற்சி

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
கட்டுரைப் பயிற்சி
சிறப்புக் கட்டுரைகள்
ஒவ்வொரு தலைப்பினையும் கொண்டு இரண்டு பக்கங்கட்குக் குறையாமல் கட்டுரை எழுதுக.
பாரி
1. பாரியின் பறம்பும் மூவேந்தர் முற்றுகையும்
2. பாரியின் ஈகையும் முல்லைக் கொடியும்
3. கபிலரும் பாரி மகளிரும்
4. பறம்பு மலையும் கபிலரின் பிரிவாற்றாமையும்
வல்வில் ஓரி
1. ஓரியும் ஈகையும்
2. ஓரியும் வன்பரணரும்
3. ஓரியும் கழைதின் யானையாரும்
4. ஓரியும் காரியும்
ஆய் அண்டிரன்
1. அண்டிரனும் ஆலமர் செல்வனும்
2. அண்டிரனும் போர் வெற்றியும்
3. அண்டிரனும் முடமோசியாரும்
4. அண்டிரனும் அவனது வரலாற்றுக் குறிப்பு
திருமுடிக்காரி
1. மலையமானும் வீரப்பண்பும்
2. மலையமானும் ஈகைப்பண்பும்
3. மலையமானும் அவனைப்பாடிய புலவர்களும்
4. மலையமானும் அவன் அரசிருக்கையும்
நள்ளி
1. நள்ளியும் வன்பரணரும்
2. நள்ளியும் பெருந்தலைச் சாத்தனாரும்
3. நள்ளியும் கொடைச் சிறப்பும்
4. நள்ளியும் அவன் நாட்டியல்பும்
நெடுமான் அஞ்சி
1. அஞ்சியும் ஔவையாரும்
2. ஔவையாரும் தொண்டைமானும்
3. அஞ்சியின் பிரிவும் ஔவையார் துயரும்
4. அஞ்சியும் அவன் போர் வெற்றியும்
பேகன்
1. கொடை மடமும் படை மடமும்
2. பேகனும் கண்ணகியும்
3. பேகனும் புலவர்களின் அறிவுரைகளும்
4. பேகனும் கொடை மடமும்
பொதுக் கட்டுரைகள்

1. ஈதலும் இசைபட வாழ்தலும்
2. தமிழ்ப் புலவர்களும் அறவுரைகளும்
3. கடையெழு வள்ளல்களும் ஈகைப் பண்பும்
4. வள்ளல்களும் பரிசில்மாக்களும்


------------