திருவாசகம்/திருப்பூவல்லி

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக
  மாயா விசயம் நீக்குதல்
  (தில்லையில் அருளியது - நாலடித் தரவு கொச்சகக் கலிப்பா)
  இணையார் திருவடி என்தலைமேல் வைத்தலுமே
  துணையான சுற்றங்கள் அத்தனையும் துறந்தொழிந்தேன்
  அணையார் புனற்றில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற
  புணையாளன் சீர்பாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ. 275
  எந்தையெந் தாய்சுற்றம் மற்றுமெல்லாம் என்னுடைய
  பந்தம் அறுந்தென்னை ஆண்டுகொண்ட பாண்டிப்பிரான்
  அந்த இடைமருதில் ஆனந்தத் தேனிருந்த
  பொந்தைப் பரவிநாம் பூவல்லி கொய்யாமோ. 276
  நாயிற் கடைப்பட்ட நம்மையுமோர் பொருட்படுத்துத்
  தாயிற் பெரிதுங் தயாவுடைய தம்பொருமான்
  மாயப் பிறப்பறுந் தாண்டானென் வல்வினையின்
  வாயிற் பொடியட்டிப் பூவல்லி கொய்யாமோ. 277
  பண்பட்ட தில்லைப் பதிக்கரசைப் பரவாதே
  எண்பட்ட தக்கன் அருக்கன் எச்சன் இந்துஅனல்
  விண்பட்ட பூதப் படைவீர பத்திரரால்
  புண்பட்ட வாபாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ. 278
  தேனாடு கொன்றை சடைக்கணிந்த சிவபெருமான்
  ஊனாடி நாடிவந் துள்புகுந்தான் உலகர்முன்னே
  நானாடி ஆடிநின் றோலமிட நடம்பயிலும்
  வானாடர் கோவுக்கே பூவல்லி கொய்யாமோ. 279
  எரிமூன்று தேவர்க் கிரங்கியருள் செய்தருளிச்
  சிரமூன் றறத்தன் திருப்புருவம் நெரித்தருளி
  உருமூன்று மாகி உணர்வரிதாம் ஒருவனுமே
  புரமூன் றெரித்தவா பூவல்லி கொய்யாமோ. 280
  வணங்கத் தலை வைத்து வார்கழல்வாய் வாழ்த்தவைத்து
  இணங்தத்தன் சீரடியார் கூட்டமும்வைத் தெம்பெருமான்
  அணங்கொடணிதில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற
  குணங் கூரப் பாடிநாம் பூவல்லி கொய்யாமோ. 281
  நெறிசெய் தருளித்தன் சீரடியார் பொன்னடிக்கே
  குறிசெய்து கொண்டென்னை ஆண்டபிரான் குணம்பரவி
  முறிசெய்து நம்மை முழுதுடற்றும் பழவினையைக்
  கிறிசெய்த வாபாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ. 282
  பன்னாட் பரவிப் பணிசெய்யப் பாதமலர்
  என்ஆகம் துன்னவைத்த பெரியோன் எழிற்சுடராய்க்
  கல்நா ருரித்தென்னை யாண்டுகொண்டான் கழலிணைகள்
  பொன்னான வாபாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ. 283
  பேராசை யாமிந்தப் பிண்டமறப் பெருந்துறையான்
  சீரார் திருவடி யென் தலைமேல் வைத்தபிரான்
  காரார் கடல்நஞ்சை உண்டுகந்த காபாலி
  போரார் புறம்பாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ. 284
  பாலும் அமுதமுந் தேனுடனாம் பராபரமாய்க்
  கோலங் குளிர்ந்துள்ளங் கொண்டபிரான் குரைகழல்கள்
  ஞாலம் பரவுவார் நன்னெறியாம் அந்நெறியே
  போலும் புகழ்பாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ. 285
  வானவன் மாலயன் மற்றுமுள்ள தேவர்கட்கும்
  கோனவ னாய் நின்று கூடலிலாக் குணங்குறியோன்
  ஆன நெடுங்கடல் ஆலாலம் அமுதுசெய்யப்
  போனகம் ஆனவா பூவல்லி கொய்யாமோ. 286
  அன்றால நீழற்கீழ் அருமறைகள் தானருளி
  நன்றாக வானவர் மாமுனிவர் நாள்தோறும்
  நின்றார ஏத்தும் நிறைகழலோள் புனைகொன்றைப்
  பொன்தாது பாடிநாம் பூவல்லி கொய்யாமோ. 287
  படமாக என்னுள்ளே தன்னிணைப்போ தவையளித்திங்
  கிடமாகக் கொண்டிருந் தேகம்பம் மேயபிரான்
  தடமார் மதில்தில்லை அம்பலமே தானிடமா
  நடமாடு மாபாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ. 288
  அங்கி அருக்கன் இராவணன் அந்தகன் கூற்றன்
  செங்கண் அரிஅயன் இந்திரனுஞ் சந்திரனும்
  பங்கமில் தக்கனும் எச்சனுந்தம் பரிசழியப்
  பொங்கியசீர் பாடிநாம் பூவல்லி கொய்யாமோ. 289
  திண்போர் விடையான் சிவபுரத்தார் போரேறு
  மண்பால் மதுரையிற் பிட்டமுது செய்தருளித்
  தண்டாலே பாண்டியன் தன்னைப் பணிகொண்ட
  புண்பாடல் பாடிநாம் பூவல்லி கொய்யாமோ. 290
  முன்னாய மாலயனும் வானவரும் தானவரும்
  பொன்னார் திருவடி தாமறியார் போற்றுவதே
  என்னாகம் உள்புகுந் தாண்டு கொண்டான் இலங்கணியாம்
  பன்னாகம் பாடிநாம் பூவல்லி கொய்யாமோ. 291
  சீரார் திருவடித் திண்சிலம்பு சிலம்பொலிக்கே
  ஆராத ஆசையதாய் அடியேன் அகமகிழத்
  தேராந்த வீதிப் பெருந்துறையான் திருநடஞ்செய்
  பேரானந் தம்பாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ. 292
  அத்தி யுரித்தது போர்த்தருளும் பெருந்துறையான்
  பித்த வடிவுகொண் டிவ்வுலகிற் பிள்ளையுமாம்
  முத்தி முழுமுதலுத் தரகோச மங்கைவள்ளல்
  புத்தி புகுந்தவா பூவல்லி கொய்யாமோ. 293
  மாவார வேறி மதுரைநகர் புகுந்தருளித்
  தேவார்ந்த கோலந் திகழப் பெருந்துறையான்
  கோவாகி வந்தெம்மைக் குற்றவேல் கொண்டருளும்
  பூவார் கழல்பரவிப் பூவல்லி கொய்யாமோ. 294
  திருச்சிற்றம்பலம்