திருவாசகம்/திருவுந்தியார்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
  திருஉந்தியார் - ஞான வெற்றி
  (தில்லையில் அருளியது- கலித்தாழிசை)
  வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல்
  உளைந்தன முப்புரம் உந்தீபற
  ஒருங்குடன் வெந்தவா றுந்தீபற. 295
  ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில்
  ஓரம்பே முப்புரம் உந்தீபற
  ஒன்றும் பெருமிகை உந்தீபற. 296
  தச்சு விடுத்தலும் தாமடி யிட்டலும்
  அச்சு முறிந்ததென் றுந்தீபற
  அழந்தன முப்புரம் உந்தீபற. 297
  உய்யவல் லாரெரு மூவரைக் காவல்கொண்
  டெய்யவல் லானுக்கே உந்தீபற
  இளமுலை பங்கனென் றுந்தீபற. 298
  சாடிய வேள்வி சரிந்திடத் தேவர்கள்
  ஓடிய வாபாடி உந்தீபற
  உருந்திர நாதனுக் குந்தீபற. 299
  ஆவா திருமால் அவிப்பாகங் கொண்டன்று
  சாவா திருந்தானென் று தீபற
  சதுர்முகன் தாதையென் றுந்தீபற. 300
  வெய்யவன் அங்கி விழுங்கத்திரட்டிய
  கையைத் தறித்தானென் றுந்தீபற
  கலங்கிற்று வேள்வியென் றுந்தீபற. 301
  பார்ப்பதி யைப்பகை சாற்றிய தக்கனைப்
  பார்ப்பதென் னேயேடி யந்தீபற
  பணைமுலை பாகனுக் குந்தீபற. 302
  புரந்தர னாரொரு பூங்குயி லாகி
  மரந்தனி லேறினார் உந்தீபற
  வானவர் கோனென்றே உந்தீபற. 303
  வெஞ்சின வேள்வி வியாத்திர னார்தலை
  துஞ்சிய வாபாடி உந்தீபற
  தொடர்ந்த பிறப்பற உந்தீபற. 304
  ஆட்டின் தலையை விதிக்குத் தலையாகக்
  கூட்டிய வாபாடி உந்தீபற
  கொங்கை குலுங்கிநின் றுந்தீபற. 305
  உண்ணப் புகுந்த பகனொளிந் தோடாமே
  கண்ணைப் பறித்தவா றுந்தீபற
  கருக்கெட நாமெல்லாம் உந்தீபற. 306
  நாமகள் நாசி சிரம்மி மன்படச்
  சோமன் முகன் நெரித் துந்தீபற
  தொல்லை வினைகெட உந்தீபற. 307
  நான்மறை யோனும் அகத்திய மான்படப்
  போம்வழி தேடுமா றுந்தீபற
  புரந்தரன் வேள்வியி லுந்தீபற. 308
  சூரிய னார்தொண்டை வாயினிற் பற்களை
  வாரி நெரித்தவா றுந்தீபற
  மயங்கிற்று வேள்வியென் றுந்தீபற. 309
  தக்கனா ரன்றே தலையிழந் தார்தக்கன்
  மக்களைச் சூழநின் றுந்தீபற
  மடிந்தது வேள்வியென் றுந்தீபற. 310
  பாலக னார்க்கன்று பாற்கடல் ஈந்திட்ட
  கோலச் சடையற்கே யந்தீபற
  குமரன்தன் தாதைக்கே உந்தீபற. 311
  நல்ல மலரின்மேல் நான்முக னார்தலை
  ஒல்லை யரிந்ததென் றுந்தீபற
  உகிரால் அரிந்ததென் றுந்தீபற. 312
  தேரை நிறுத்தி மலையெடுத் தான்சிரம்
  ஈரைந்தும் இற்றவா றுந்தீபற
  இறுபதும் இற்றதென் றுந்தீபற. 313
  ஏகாசமிட்ட இருடிகள் போகாமல்
  ஆகாசங்காவலென் றுந்தீபற
  அதற்கப்பாலுங் காவலென் றுந்தீபற. 314
  திருச்சிற்றம்பலம்