தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம்-இயல்5.தொகைமரபு-இளம்பூரணர் உரை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

தொல்காப்பியம்- எழுத்ததிகாரம்[தொகு]

இயல் 5. தொகைமரபு[தொகு]

இளம்பூரணர் உரை[தொகு]

ஐந்தாவது "தொகைமரபு" [தொகு]

நூற்பா: (144)[தொகு]

()
(19)
()
()

நூற்பா: (145)[தொகு]

()
()
(20)
()

நூற்பா: (146)[தொகு]

(21)
()
()


நூற்பா: (147)[தொகு]

()
()


()
()
(04)

நூற்பா: (148)[தொகு]

()
()
(05)

நூற்பா: (149)[தொகு]

(06)
()

நூற்பா: (150)[தொகு]

()
(07)

நூற்பா: (151)[தொகு]

(08)

நூற்பா: (152)[தொகு]

()
()
()
(09)

நூற்பா: (153)[தொகு]

()
()
()
(10)

நூற்பா: (154)[தொகு]

()
()
(11)
()
(12)
()
(13)
()
()
(14)


(15)


(16)
()
(17)


()
()
(18)


()
()
()
(19)
()
()
()
()
(20)
()
(21)


()
ஐந்தாவது தொகைமரபும் அதற்கு இளம்பூரணர் வரைந்த உரையும் முற்றும்.

பார்க்க:[தொகு]

தொல்காப்பியம்-இளம்பூரணம்
தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம்-இளம்பூரணம் சிறப்புப் பாயிரம்
தொல்காப்பியம்-இளம்பூரணர்உரை-எழுத்ததிகார முன்னுரை :[[]]
தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம்-இயல்1.நூன்மரபு-இளம்பூரணர் உரை
தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம்-இயல்2.மொழிமரபு-இளம்பூரணர் உரை
தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம்-இயல்3.பிறப்பியல்-இளம்பூரணர் உரை
தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம்-இயல்4.புணரியல்-இளம்பூரணர் உரை
தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம்-இயல்6.உருபியல்-இளம்பூரணர் உரை
தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம்-இயல்7.உயிர்மயங்கியல்-இளம்பூரணர் உரை
தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம்-இயல்8.புள்ளிமயங்கியல்-இளம்பூரணர் உரை
தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம்-இயல்9.குற்றியலுகரப்புணரியல்-இளம்பூரணர் உரை