நாஞ்சில் நாட்டு மருமக்கள்வழி மான்மியம்

விக்கிமூலம் இலிருந்து

ஓர் அங்கதக் காவியம்[தொகு]

படலங்கள்[தொகு]

பார்க்க[தொகு]

மருமக்கள்வழி மான்மியம் - கவிமணி
1.குலமுறை கிளத்துப் படலம்
2.மாமி அரசியற் படலம்
3.கேலிப் படலம்
4.கடலாடு படலம்
5.பரிகலப் படலம்
6.நாகாஸ்திரப் படலம்
7.கருடாஸ்திரப் படலம்
8.வாழ்த்துப் படலம்
9.கோடேறிக் குடிமுடித்த படலம்
10.யாத்திரைப் படலம்
11.கும்பி எரிச்சல் படலம்

மேலும் பார்க்க[தொகு]

பக்தி மஞ்சரிகவிமணி
அழகம்மை ஆசிரியவிருத்தம்