பக்கம்:அகத்திய முனிவர்.pdf/52

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

 இருப்பு: 45

குன்றமுனி யைத்தொழுது இராமன். இமையோரும், நின்றதவ முந்று. நெடியொரின் நெடியொரும்; உன்றனருள் பெற்றிலர்கள்; உன்னருள்' சுமந்தேன் வென்றனன்.அனைத்துலகும் மேலினிதி.னென்றன்"

'அமரருக்கும், அரிய தவமுடைய பிற ரெவர்க்கும் கிடையாத உனது போருளை இன்று யான் பெற்றேன்; இனி எனக்கு அரியது யாது? உலக மெல்லாவற்றையும் ஒருங்கே வென்ற உயர்ந்தேன்; என ஆவ்வீரச் சிங்கம் இவரக் கண்டதால் உண்டான நலங்களை வியத்த மனங் கனிந்து மகிழ்த்து கொண்டாடியிருக்கும் அரும்மய் இதில் ஊன்ரி யுனர்கள். "ஆறந்தலை நிருத்தி வேதம் அருளசு தறைத்தநீதித் ,-4 f- - " T. : H ു് * : : ~. = இந்ெேத் 'ே; 'கம்யூன்ச் ச்ெெேகுறி செலுத்தித்தியோர் இறகதக ரீசீக்க்கே இடர்துகிட்க்க்ேகி விண்டு பிறந்தனன் த்ன்ப்ெ பேர்திம்னத்திவர்பிேறப்பணுப்பான்” - : rلسياسية يباعي. يتم تجة وم என்ற்படி விதங்துகின் 2. அச்சிறந்த * { கரே இவர். கா ட்சி யாலடைந்த சிறப்பினை கினைந்து இங்கணக்களித்துக் துதி த்துள்ளார் என்ருல் இவர் மாட்சியை அளந்தறித்து எவர் மசாலலவலலாா இங்கன்ம உள ள்மகிழித்திபுகழ்ந்து கின்ற அவ் அருந்திறலாள்ன்" இப்பேருந்தகையா ளர் பேணி * பீச்சித்தர்-அலகுனன் மூன். தம் இடி த்தில் தங்து வைத் திருக்க அரிய வில்லையும், கடிய ஆரம்புகளையும், கெடியவாளை ம்ேடபின்பு ஆனுக்கு ஆதரித்அத்இகது.இத் இவர் ஆசி கூறி விடுத்தார். ஆர். அடுக்ஆத் தென்திசை போத்து ஆடிf ங் இகுத்து? து. త్వ இத்து.இல் `ಿ வி: Soo அாடன என் முகிலிய கெர்டியோர்ைக் ఫ్లఫ్ఫీషాల్, கொடுத்த נ: וויי ליי - דהר יי יי*