பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/126

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

120 2. அமுதத் தமிழிசை ஸ்ரிஸரிகாமாதநிஸ்ரிகாரி | ஸ்ரிஸ் நிதமத பா .. பா - நின் - - - II பத-மலர் மகரிஸ்நிகரீ ஸா ; ; ; ; தமதா | நி-ழல்-தரு | வாய் . . . என் . நிக்ாரிஸ்ா ஸ்நிதநீக்ரீ | ஸ்ா ; ; ஸ்நிதமகரிஸழி பவவினை களைந்தருள் | வாய் ம-ஹா சா-யி (தொடுப்பு)

தாநீ ஸ்ாரி நிதபதம பாதநிஸ்ா ; ; , ரிஸ்ா . தா. . பா - . தி-கள் . i தீர்த் - து . . . மனச் தா, க்ரீ ஸ்ா ; ரீஸ்ா | ரிஸ் நிததநிஸ்ா ; ; ; சஞ்.சலப் பேய்,தன்னை | மாய்த் . - து. . . தா, க்ா , ; ரிக்ாரிஸ்ா நிகாரிஸ்ா ஸ்நிதநிஸ்ா ; காவாய்த் திருவருள் மழையெனப் பொழிந்து ; ததாதக்ரி நிதாமதா நிரிநீதமா மதமகரிஸரிநி கருணு - - நி தி யே கிடைக்கண் திறந்து

முடிப்பு) மாமமா மகரிஸ் ரிகமா மதாநிறீ தநிஸ் நிதாமா வானவர் தா - - னவர் i யாவரும் சேர்ந்-த ஒர் தமகரி ஸாரி நிஸ்ரீக கா Il மா ; ; ; ; மாமா ஞா .. னி யாய் அவதரித் தாய் ... இந்த தபாகமா பா, தபாதா II பதாநிதாமா, மா, மா வையகத்தோர் எல்லாம் ll உய் திட வே ஞா-ன கதாமா, ம்கரிஸநிகரீ || GYÜTT ; ; ; ; ; ; மார்கம் நீ-யே.வகுத் ll தாய் .. ..

ரிஸ்நித மாதா, நிc ஸ்ா, ரிஸ்ரிநிஸ்ா ; ரிஸ்ா

நா - னிருக்க - ப ய | மே ன் . என - வே. செவி தக்ாரிஸ்ா ரிஸ் நிதா நிரீ | ஸ்ா ; ; ; ; ஸ்ா ஸ்ா தா னினிக்க . . . மொழிந் ll தாய் .. அந்தத் தா, க்ரீ;iரிக்ாரிஸ்ா | iரிஸ்நிததநிஸ்ா ; மாதா தே னினும் இனியசொல் ll நம் .. பிவந்தேன் எந்தன் ரிஸ் நித மதமகரீ, லரிநி | 6mυπ ; ; ஸ்நிதமகரிஸ்தி சிந்.தை எல்லாம். நிறைந் | தாய் ம-ஹா சா யி | H (பாபா) | ll | | | || | | (பாபா) | | | | | H ll | || | | | | || łł (பாபா)