பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/142

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

136 அமுதத் தமிழிசை மாகாபா தாஸ்ாஸ்ா ஸ்க்ரீ ஸ்ஸ்நிதபதம மககரி எந் த . நா-ஞம் இணை பிரி யே - னென்று ;-க தபா மககஸ்ரீ கபமக ஸ்ா ; ; மகரிகபத | ஸ்ரி - * . உ று தி - யும் - தந் | தா , ல் கந்தன்- i 2. க்ரிஸ்ாஸ் ஸ்நிதபதா l க்ரிஸ்நிதப பதநிதகபதப மக இனிக்க இ-னிக்க . . பே - சிப் பே - . . . . . . சி - கரி ரீபமக ரிஸ்ரீ க.கா !! பா ; ; பாதநிதபமக | if . என்ன கம்.கவர்ந் தான் உன் - னே | - காபாதாஸ்ாஸ்ா | ஸ்க்ரீ ஸ்ஸ்நிதபதப மககரி | எந்த நா-ஞம் | இணை பிரி யே - னென்று || கதபடிககஸ்ரீ கயமக ஸ்ா ; ; மகரிகபத | ஸ்iரி . உ று தி - யும் - தந் தா ன் கந்தன்- il (இனிக்க) (தொடுப்பு) 1. ; மகாபதாஸ்ாஸ்ா தரிஸ் ஸ்நித பதஸ்ா ; | . நினைக்க நினைக்க i எந்-தன் நெஞ்சம் | ; ஸ்ஸ்ா க்ரிஸ்ா, நிதப பதஸ் பதப பதபமகரி | . நிலை கு - லைந் - த - 1 தே . . . . . முரு.க-னே- | 2. ; மகாபதாஸ்ாஸ்ா தரிஸ் ஸ்நித பதஸ்ா ; | நினைக்க நினைக்க எந்-தன் நெஞ்சம் . | ; ஸ்ரீக ரிஸ்ஸ்ா , நிதப | பதஸ் பதாபா , தஸ்ா || . நிலை குலைந் - த - l தே - - - - மி க | நீண்-ட நாள் அவர் என்-னை . மறந்த தால் |

கபா மக கஸ்ரீ கபமக II ரிஸ்ஸா ; ; மகரிக பத ஸ்ரி

s (இனிக்க)