பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/154

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

148 அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு) . பாதாநீதபமாபாதாநீஸ்ா ; , ஸ்iரிகரீ ; ஸ்நிதாநிஸ்ா சுரேந் - தி. . ரர் கா - ணு ஜேதிேயை க் கா - ட்டிய பாதாநீ தடமா தா ஸ்நி ரீஸ்ா ; , க்ரிஸ் நிஸ்ா சுரேந் தி ... ரர் கா - ண | - , ஜோதியைக் | ; ரிக்iரிக்ஸ்ரீ | காட்டிய || ; கமாக்ரீ ஸ்நிததநீt | ; நிரீநிதா நிதபமபதநிஸ் II - துங்கர் ரா.மக்ருஷ்ணர் I , புகழ்நிலை நா - ட்டிய . | ■ (நரேந்திரர்) o (முடிப்பு)

, நீ நீ நி நீ நீதபதநி | ; நிரீநிதா பா ; நிதபா ! - மூடத்தனங்கள்எல்லாம் . முறியடித் தார் வேதம் || ; பமதபமகரீ ஸ்கரீ ஸ்நிஸா ; ஸ்ரீ கமா பா ; ; ; |

. முற்றும் ... பொதுவென . பறையடித் | தார் ... |

தநீதபமா பதாநி ஸ்ா ஸ்ா | ஸ்ரீ க்ா,ரீ ஸ்ா
தநீஸ்ா ! . வாடும் . . மனிதர் பசிப் பிணிகண்டு | ளம்பதைந்தார் i

s ஸ்ரிஸ்நிதபம பதாநிஸ்ாஸ்ா ஸ்ரீஸ்ாநிஸ்ா ரீ, ஸ்க்ாg | வா - டும் மனிதர் பசிப் பிணி கண்டு ளம்பதைத்தார் |

க்ம்ாக்ரீ ஸ்iஸ் நிதா நிரீ ; நிரீநிதா பா, தபதநிஸ்

மடமை-லா -தி - மத. மயக்கமெல் லாம் எதிர்த்தார் . (நரேந்திரர்)