பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/204

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

194 அமுதத் தமிழிச்ை (தொடுப்பு)

பாபா தா நீ , நிஸ்ா | ரீ, ம் க்ரி ஸ்ா , ஸ்ஸ்ாஸ்ா

. எண்ணி | லா - . வ ய | தா- யி- | னும்.உலகில் பரீஸ் ஸ்ா ; , நிபாமா II பதாநிஸ்நி பமா கரீஸா II இளமையும் . . எழிலும் புலமையும் நிறையும் l (அன்னை) (முடிப்பு) பா ; பா ( ; பதா நீ , ; ஸ்ரி ஸ்நிப ; மகரீகமா II கன்னல் - சுவைத்தேன் ll , கரும்.பும் - கசந்திட \l பதநிஸ்நிப | மக ரிகாமமா II பா ; ; ; ; , நிபாபா | பண்..கள் . . . . முழக்கிடு l வாள் . . உயர்ந்த | ரிகா மபா தா, பதாநீ || பதாநிஸ்ா நிபாமகரீகா | கா.வியங் கள் கவிதை ஒ-வியங் கள்குவித்துக் l ; மநீப , மகபமா கரீ l லா ; ; ; ; ; ; || . கருத்தை I - வளர்த்திடு II வாள் . . . . . ||

பமாப , , தநீஸ்ா, l iம்ாக்ரீ | ஸ்ா ; , ஸ்ஸ்ா | .விண்ணும் 1 . . மண்ணும் வியந்திட வே . . பல | நிஸ்ரீக்ரிஸ்நி பமபதாநிநீ | ஸ்ா ; ; ; நிபாதநீ l விஞ்ஞா . . . | னக்கலை பொழி | வாள். .அரசியல் || பா , ரிஸ்ா ; ஸ்நீபமா II பாஸ்திபா | ; மகரீகமா II வித்தையில் . உலகியல் சித்தியில் . தமிழரின்- i ; பநீப | மா கரீகg | ஸா ; ; ) , , மகரிஸா | விருதை - உயர்த்திடு வாள் நம-து |

(அன்னை)