பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/37

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

32 1 o (தொடுப்பு)

தஸ்நிதமாதஸ்ாஸ்ா , ஸ்ா ( ; தஸ்ாரிக்ா . கரவா . . மனத்தோடு . . . கருத்தில் |

ஸ்ஸ்ாநிதாஸ்ா 2. தரிஸ்நிதமாதஸ்ாஸ்ா , ஸ்ா | க - ர - வா மனத்தோடு ; தஸ்ாரிக்ா ஸ்நிதாஸ்ரீக்ா II . கருத்தில் நி-னைப்போர்க்கு ||

க்ம்ாக்ா , ஸ்ா ஸ்ரிஸநிதமா தா. மநீதா, மா - ஒருபோதும் குறையே. தும் அணுகா து | கமாகா, l ஸா

புவிமீ | து . . (இறைவன்) (முடிப்பு)

ததாதா, மகாமா, தா | ; மநீதமா | கமதமமககா ll . கருவில் . உருவாகும் -உயிர்களு | க்கும் . . . . . . . ; , ஸ்ரிக்மாகா, ஸ்ரிகஸா ; ஸ்ரிகாமா தா ; ; ; - கல்லினுள்ளே வாழும் ; தே - -ரை க்கும் . . . l ; கருணையினல் அன்பு ; கனிந்தே அமுதுரட்டி | ; க்ம்ாக்ஸ்ா ஸ்ரிஸ் நிதமாதா ( ; மநீதமா கஸா . காத்தருள் வான் . என்றே போற்றிடு | வோர்க் 'ரிகாஸ்ா | ---

கின்றே - (இறைவன்)