பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/130

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


蟹蟹毒 . அறிவியல் பயிற்றும் முறை AiAeSASAMAeeMMMe eeeMMMAMMMMAMMeM MeMMMeAMMAMMAMMAeeAMMAMMeMAAA (2) மாளுக்கர்கள் சோதனைச் சாலேயினுள்ளிருக்கும்பொழுது பிற் கதவுகளே அடைக்கக் கூடாது : சோதனைச் சாலேயில் வேலே ல்ேலா பொழுது கதவுகளே அடைத்துப் பூட்டிவிடுதல் வேண்டும். {3} அறிவியல் ஆசிரியரின் ன் நேரடியான கண்காணிப்பின்றி மசணுக்கர்கள் சோதனைச்சாலையில் துழைதல் கூடாது. (* அடியிற் குறிப்பிட்டுள்ள பொருள்களப்பற்றித் தகுந்த ஆனை எச்சரிக்கை வேண்டும் : - (அ) அடர் அமிலங்கள், எரி காரங்கள், எளிதில் எரியும் திரவங்கள் உள்ள போத்தல்கள் மாளுக்கர் அடிக்கடி நடமாடாது. தயாரிக்கும் அறை அல்லது சேம அறையில் வைக்கப் பெறுதல் வேண்டும் , ' - - (ஆ) கஞ்சு என்று கருதப்பெறும் பொருள்கள் யாவற்றையும் பூட்டிட அலமாரியினுள் வைத்துச் சாவியை ஆசிரியர் பாது காப்பாக வைத்துக்கொள்ளல் வேண்டும்; விபத்துகள் நேரிடும் சோதனைகள் எவை என்பது து வேறுபாடுகள் இருந்து வருகின்றன. மிகத் பாதுகாப்பு விதிகளேப் பின்பற்றியும் சோதனைகள் யாதொரு விபத்தும் கேரிடாது, என்ருலும், ஆம் ஹைடிரஜன்பற்றிய சோதனைகளேச் செய்யும் j ※ 恋※ 2 கவும் எச்சரிக்கையாக இருக்கக்தான் வேண்டும். கூர் துணிக்குழாயின்வழி வரும் ஹைடிரஜனே எரித்துக் காட்டும் சோதனையில் து:மையான தனி ஹைடிரஜனுக இராவிட்டால் என்ன நேரிடும். உண்தை விரணுக்கர்கள் உணரச்செய்தல் வேண்டும். இம்மாதிரியே. விலக்கிை வாயு, சோடியம், மஞ்சள் பாஸ்வரம், அடர் அமிலங்கள், ஈதர், கத்பன்-டை-சல்பைடு, அம்மோனியம் கைட்டிரேட்டு, குளோரேட்டுகள் போன்த பொருள்களைக் கையாளும் சோதனைகளிலும், வெடி துத்து: அசைக்கும் சோதனைகளிலும், அவற்றைச் சூடாக்கும். நகரதனகளிலும் ஆசிரியர்கள் தக்க முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருத்தல் அவர்கள் விழிப்புடனும் பாதுகாப்புடனும் முன்னெச் சசிக்கையுடதும் இருத்தல் வேண்டும். அவை வருமாறு : (1) கீழ்க்கண்டவை செய்ய நேரிடுங்கால் காற்றும் ஹைடிரஜனும் சேர்ந்த வெடிக்கும் கலவைகள் உண்டாகக் கூடும் : s (அ) சேடியத்தை இரும்பு வலையில் சுற்றி நீரில் வைக்கும். பொழுது : .