பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/112

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

11041. இணை உருவாக்கம் என்றால் என்ன?

காமா கதிர் ஒளியினிலிருந்து மின்னணு, நேரியன் ஆகியவற்றை ஒரே சமயம் உண்டாக்குதல்.

42. இருமை என்றால் என்ன?

குறி P. ஒரு தொகுதியின் அடிப்படைப் பண்பு. ஓர் ஆடியில் மறிக்கப்படும் நிறம். இது ஒரு சிப்ப எண்.

43. நுண்ணலைகள் என்றால் என்ன?

கம்பியிலாத் தொடர்பில் பயன்படும் மிகக் குறுகிய அலைகள். வெளிநாட்டு ஒலிபரப்புக்குப் பயன்படுபவை.

44. அடியலைகள் என்றால் என்ன?

வானொலி அதிர்வெண் கொண்டமின்காந்தக் கதிர்வீச்சு. நேரடியாகச் செலுத்தும் அலைவாங்கியிலிருந்து இவை பெறும் அலைவாங்கிகளுக்குச் செல்லும்.

45. உருநோக்கி என்றால் என்ன?

தொலைக்காட்சி ஒளிப்பெட்டிகளில் ஒரு வகை. இதில் ஒளி மின்கலம் பயன்படுகிறது.

46. வெவ்வேறு உரு நோக்கிகள் யாவை?

நேர் உருநோக்கி. இது அதிக ஒளி தருவது. பார்வை உருநோக்கி. இது திரைப்படங்களைச் செலுத்துவது.

47. வலையமைப்பு என்றால் என்ன?

ஒருங்கிணைப்பு. பல தொகுதிகள் கொண்ட அமைப்பு. தகவல் தொடர்பில் பயன்படுவது. எ-டு. கணிப்பொறி, தொலைக்காட்சி.

48. வலையமைப்பு நிகழ்ச்சி என்றால் என்ன?

தொலைக்காட்சி ஒருங்கிணைந்து வழங்கும் நிகழ்ச்சி.

49. பெறுங்கருவி என்றால் என்ன?

மின்காந்த அலைகளைப் பெறும் கருவி.

50. செலுத்துங்கருவி என்றால் என்ன?

மின்காந்த அலைகளைச் செலுத்தும் கருவி.

51. அதிர்வியைவு என்றால் என்ன?

வானொலிச் செலுத்தி அல்லது பெறுவியைக் குறிப் பிட்ட அதிர்வு எண்ணில் (ட்யூனிங்) இயங்கச் செய்தல்.

52. ஒத்ததிர்வு என்றால் என்ன?