பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/56

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

54


காற்றின் வெப்பநிலையை மட்டுப்படுத்துதல்.

105. இதிலுள்ள மூன்று செயல்கள் யாவை?

1. காற்றை வெளுத்தல். 2. ஈரப்பதமாக்குதல். 3. ஈரத்தை நீக்குதல்.

106. இதிலுள்ள இருமுறைகள் யாவை?

1. ஒருமுக முறை. 2. மையமுக முறை.

107. குளிராக்கலிலுள்ள நெறிமுறை யாது?

செம்பழுப்பாகக் காய்ச்சிய இரும்பை நீரில் அமிழ்த்துக. உடன் நீரின் வெப்பநிலை உயரும். இரும்பு வெப்பம் இழக்கும்.

108. குளிராக்கி எவ்வாறு வேலை செய்கிறது?

இதிலுள்ள நீர்மம் தொடர்ந்து ஆவியாவதால், அதில் வெளியிலுள்ள வெப்ப நிலையைவிட உள் வெப்பநிலை குறைவாக உள்ளது. ஆதலால் பொருள்கள் குளிர்ச்சியாக உள்ளன. நீர்மம் ஆவியாகும்பொழுது, இது சுற்றுப் புறத்திலுள்ள வெப்பத்தை உட்கவர்கிறது.

109. குளிராக்கியின் பயன்கள் யாவை?

வீடுகள், மருந்தகங்கள் ஆகியவற்றில் பொருள்களைக் குளிர்ச்சியாக வைக்கப் பயன்படுவது.

110. நியூட்டனின் குளிர்தல் விதி யாது?

ஒரு பொருளின் வெப்ப இழப்பு அளவு, அப்பொருளுக்கும் அதன் சூழ்நிலைக்குமிடையே உள்ள வெப்பநிலை வேறுபாட்டிற்கு நேர்வீதத்திலிருக்கும். அது பொருளின் இயல்பை பொறுத்ததன்று.

111. பனிக்கட்டி என்றால் என்ன?

படிக வேற்றுரு. உறைநிலை 0° செ. மன்ற வெப்பம 80 கலோரிகள்.

112. பனிக்குழைவு என்றால் என்ன?

குளிர்தல் அடிப்படையில் செய்யும் விரைவுணவு.

113. பனிச்சூப்பி என்றால் என்ன?

குளிர்தல் அடிப்படையில் செய்யும் விரைவுணவு.

114. பனிக்கட்டிநிலை என்றால் என்ன?