பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/92

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

9051. மின்வாய் என்றால் என்ன?

மின்னோட்டம் உள்செல்லும் வெளிவரும் வழி.

52. மின்வாய் வகைகள் யாவை?

1. நேர்மின்வாய் (+) 2. எதிர்மின்வாய் (-).

53. நேர்மின்வாய் என்றால் என்ன?

எதிரயனிகளைக் கவரும் முனை.

54. எதிர்மின்வாய் என்றால் என்ன?

நேரயனிகளைக் கவரும் முனை.

55. எதிரமின்வாய்க்கதிர் என்றால் என்ன?

எதிர்மின் வாயிலிருந்து மின்னணுக்கள் உமிழப்படும். இந்த உமிழ்வே எதிமின்வாய்க்கதிர்கள்.

56. எதிர்மின்வாய்க்கதிர் அலை இயற்றி (CRO) என்றால் என்ன?

எதிர்மின்வாய்க் கதிர்க்குழாய் அடிப்படையில் அமைந்து மின்குறிபாடுகளின் உருக்களைக் காட்டுங் கருவி.

57. எதிமின்வாய்க் கதிர்க்குழாய் (CRT) என்றால் என்ன?

திரையில் மின்குறிபாடுகளை ஒரு கோலமாக மாற்றுங் குழாய்.

58. இதன் அடிப்படையுள்ளவை யாவை?

மின்வாய்க் கதிர் அலை இயற்றி, தொலைக்காட்சி பெறுங் கருவி.

59. மின்பகுளி என்றால் என்ன?

மின்னாற்பகுபடு நீர்மம் - காடி கலந்த நீர்.

60. மின்னாற்பகுப்பு (பிரிப்பு) என்றால் என்ன?

ஒரு கூட்டுப் பொருளை அதன் பகுதிப் பொருள்களாக மின்சாரத்தைச் செலுத்திப் பிரித்தல். காடி கலந்த நீரில் மின்சாரத்தைச் செலுத்த, அது ஆக்சிஜனாகவும் அய்டிரஜனாகவும் பிரியும். மின்னாற்பகுப்பு நடை பெறுங் கலம் எது மின்முறிகலம்.

61. டிபை கக்கல் கொள்கை யாது?

மின்பகுளிகளின் குறிக்கோளற்ற நடத்தையை விளக்குங் கொள்கை.

62. இக்கொள்கையை யார் எப்பொழுது வெளியிட்டனர்?