பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-புவியியல்.pdf/163

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


கண்டசிசரிவு 84 கண்டத்திட்டு 84 கண்டநகர்ச்சி 52 கண்டநகர்வுக் கொள்கை 25 கண்டம் 52 கண்டுபிடிப்புக்காலம் 9 கதிரவன் அடுப்பு 150 கதிரவன் ஆண்டு 34 கதிரவன் காற்று 33 கதிரவன் குடும்பம் 30 கதிரவன் கோள்களைக் கட்டுப்படுத்தல் 9 கதிரவன் திசைத்தோற்ற மாற்றம் 13 கதிரவன் நிற்றல் 74 கதிரவன் நிற்றல் வகை 34 கதிரவன் மண்டலத் தோற்றக் கொள்கை 33 கதிரவன் மண்டலம் 33 கதிரவன் மின்கலங்கள் 149 கதிரவன் மின்கலங்கள் குறைபாடு 149 கதிரவன் மின்கலங்கள் நன்மைகள் 149 கதிரவன் மின்கலங்கள் வேலை செய்தல் 149 கரிக்காலக் கணிப்பு 24 கரிசல் மண் இயல்புகள் 106 கரியடக்கக் காலம் 27 கலப்புப் பொருளாதாரம் 135 கழிமுகம் 48 கற்கோளம் 18 கனிமங்கள் 129 காண்ட் 33 காண்டக் நீர்ப்பாசனத் திட்டம் 竹7 காந்தவழித் துருவுமியல் 65 காந்தவழித்துருவுமியல் அடிப்படை 65 காந்தவழித் துருவுமியல் பணி நடைபெறும் துறைகள் 66 காந்தவழித் துருவுமியல் பயன்படும் துறைகள் 66 காந்தவழித் துருவுமியல் வேலை 65 161 காமன்வெல்த் அண்டார்க்டிக் கடப்புப் பயணம் 92 கார்ல் ரிட்டர் 10 கால்வாய்ப் பாசனம் 115 கால்வாய்ப் பாசனம் நடைபெறுமிடங்கள் H5 காலக்கணிப்பு நுணுக்கங்கள் 24 காலக்கணிப்பு நுணுக்க வகை 25 காலமானி 15 காலவரைவி 15 காலுழிக் காலப்பிரிவுகள் 29 காவிரி 46 காவிரியின் சிறப்புகள் 127 காற்றாலை 150 காற்றின் வேலைகள் 38 காற்றின் வேலையும் நிலத் தோற்றங்களும் 38 காற்று 37 காற்று அரிப்பினால் உண்டாகும் நிலத் தோற்றங்கள் 55 காற்றுத் தொகுதி 41 காற்றுவகை 37–38 காற்றுவெளி S9 காற்றுவெளி அடுக்குகள் 39 காற்றுவெளி அழுத்தம் 40 காற்றுவெளி நிலைத்திருத்தல் 40 காற்றுவெளி வளிகள் 39 கிணற்றுப்பாசனம் 115 கிரட்டேசியஸ் 28 கிராம்சட் 141 கிருஷ்ணா 46 கிருஷ்ணாவின் சிறப்புகள் 127 கிரீலி 95 கிரீன்விச் சிறப்பு 35 கிரீன்விச் நெடுக்குக்கோடு 36 கிரீன்வீச் நேரம் 35 கில்பெர்ட் 87 கிறிஸ்டன்சன் 90