பக்கம்:அறிவுநூல் திரட்டு-1.pdf/38

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


36 அறிவுநூல் திரட்டு

இருவர் உயிரும் ஒருகையால் வாங்கி ஒருவன்கொண் டேகுவான் ஒன்க,-வருமறையேசன், கோமைந்த குேடியே கோதையைக்கொண் டேகினுன் வீமன் நகர்க்கே விரைந்து, . క్షీ

நளன் சோகம்,

காத லவர்மேலே கண்ளுேட, விண்ளுேடும் ஊதை எனகின் றுயிர்ப்போட-யாதும் உரையாட தள்ளம் ஒடுங்கிஞன், வண்டு விரையாடும் தான்் விரைந்து, 25

பின்னர் நளன் தேவியோடு தன் காட்டையும் ககாையுங்கடக் து சென்து ஒரு பாலைவனத்தை அடைந்தான்். அப்போது அவன் முன் பாக கவிபுருஷன் ஒரு பொன்பறவை வடிவமாகவந்து உட்காச்க் திருந்தான்்; அப்பறவையைப் பிடித்துன் εφιουω. தமதுக்கி சவனே வேண்டினுள்; நளலும் பிடிக்க முயன்முன்; கறவை கைக்குள் அகப் படுவதுபோற் காட்டிப் பறந்து ஆயவில் உட்கார்த்தது; சனனும் தம யந்தியும் ஒரே ஆடையைக்கட்டிக்கொண்டு தனது ஆடையால் நளன் பொற்புள்ளை வளைத்தான்்; பறவை ஆடையை உடன்கொண்டு பற க்து ஆகாயத்தில் நின்று களனநோக்கி, அரசனே நானே உன் நாட்டைத் தோற்பித்தேன்' என்று கூறிற்று. காவிபோல் கண்ணிக்கும் கண்ணியக்கோள் காளைக்கும் ஆவியோல் ஆடையும்ஒன் முனதே.-பூவிரியக் கள்வேட்டு வண்டுழலும் கானத் திடைக்கனகப் புள்வேட்டை ஆதரித்த போது, 36

தமயந்தி கலியைச் சபித்தல்.

'அறம்பிழைத்தார் பொய்க்கார் அருள்சிதைந்தார் மானத் திறம்பிழைத்தார் தெய்வம் இகழ்ந்தார்-புறங்கடையில்

சென்றார் புகுகாகம் சேர்வாய்கொல்” என்றழிய

நின்முள், விதியை கினேந்து. 27