பக்கம்:ஆரம்ப அரசியல் நூல்.pdf/168

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ஆரம்ப அரசியல் நூல் Initiative - Gurs agor# *L-iż இயற்றும் முறை. . こ・ Injection - or à éââzâ. Injunction – {3}é; 8;fäaßér. Intermediate Voters - is 3 & # 7 வாக்காளர். - . Internal Problem - 2.6f Fru-@c) பிரச்சின. International Court of Justice - சர்வதேச வியாய சபை, International Labour Organiஐtion . சர்வதேசத் தொழிற் சங்க அமைப்பு. - . International Law - fiai சிடl.ம. Jews - g5#. Joint Committee - *-i-Gé slot-in Joint Electorate-o-to-G# Qārēš. Judge - fou?. . . . . Judicial Administrative Com mittee , நீதி விநியோகக் கமிட்டி Judicial Administrative System நீதி பரிபாலன முறை. . . . . .” Judi e i a 1 Department - ## இலாகா, - Judiciary - கீதி ஸ்தாபனம், Kinship g *-osiergasov. Labour Dispute Court - 654) s விவாத தி மன்றம். . Labour Party - Garié à sita. Land owner - #sjs s niæsirsr f, Law - *-i-th. League of Nations - of algæs off கம். League System - சங்க முறை. Legal Restriction - **-t- irouš தம் Legal Sovereignty - FC மான சர்வாதிகாரம், Legislation - slit-flous th: Legislative - శ్రీ శ L! . - . Liberal Party - gifstošsä sila. imited Monarchy - asoru pš கப்பட்ட முடியாட்சி. - பூர்வ தேசச் Eariathy தங்தை வழி. Patriolisம் தேசாபிமானம். Assembly - rol List system - og gear, groar முறை, - literate - எழுத்தறிவு பெற்றவர். Local Self-Government - svāa, சுய ஆட்சி. } . Tower Chamber-Égéo smui, Masses - Lorlor to:#&er. Matriarchy - grijalgo, Military Service - Troyal £& . . . . . Ministry - மந்திரி சபை, Minorities - சிறுபான்மையோர். Minority Community - 940-ror ண்ம வகுப்பினர். Minority Races - an urs solo ஜாதியார். - . Moderate - to salm 5. . . ; Monarchy கோளுட்சி முடியரசு. Moral Power - grids ###, Nation - Gå ®iu æirŝ, . - National Independence - Gasow சுயேச்சை, . - விளம் . Nationalism - as su gradu i m. National Representation - G&# யப் பிரதிநிதித்துவம். National State - 3a*u era. Nazi- orsi. . . Oligarchy - சில்லோராட்சி. One-party System - -säenosso முறை. . x - Opposition Party - Fărăştia. Order - sepsis. . . . Park - உல்லாசத்தோட்டம். - Parliamentary Administrationபார்லிமெண்ட்ரி நிர்வாகம். . Party Government - st-8 4-8, Party spirit. - கட்சி உணர்ச்சி Pension - உபகாரச் சம்பளம். Philosopher - säga erabstri. . . . . Plural Executive - or-G. ofar Plural Vote - uarento se go, ‘,* °。费、。零壹” 女 Political Consciousness-arous Limited Wote - genais stig. உணர்ச்சி. 156