உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/13

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

இாண்டு அன் கோக்கி, மன்ன! இங்கிச இவன்ன்ைபதைக்கேன் இலனுடைய முதும் கைகியமும் தேகபலமும் அழியாது நிலைபெற்றவை; இன்ன்னன்லாச் சிறப்புக்களையும் பெற்றவன்; பறவைகளில் க்ருடன் சிறந்தது போல் இவன் எல்லா அரசர்களிலும் சிறந்து விளங்குல்சன்; இவன் எதிர்த்து வெல்லர் ஒருவருகின் இன்னம்:ஐகக் கும் அரசர் ஆனவரும் அழிவுபாடுவைக் இவன் எல்லா அாசர்களேயும் கன்னடிப்படுக்கி அச்சர்க்காசனப் விளங்கு வான்; தன் ராஜ்ஜியத்தையும் குடிகளேயும் சேழிப்புறப்பே ஜவான்; தேவஅேவளுன சிவபெருமானக் கண்கூடாகக்கா அவான்” என்றுகூறி ஜாாசக்தனுக்குச் சிறக்க வாங்களக் கொடுத்து வாழ்த்தி- ேைன் கிங் : ன்ை கணவனத் சார்ந்தார். சின்குட்கழித்ததும் பிருஹக்சகன் ஜாசின் காப்பிரவேசம் செய்வித்துப்பலவிதச்சிறப்புக்களுடன் பட் டாபிஷேகம் புரிவித்து கண்ணிமாருடன் தபோ வனஞ் சென்று தவம்புசித்து சுவர்க்கமடைந்தான். அரசியலடைந்த ஜாசந்தன், சண்டகெளசிகர் கொ த்ெத வாபலத்தால் தனக்கு ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லை யென்றும்படி, மிகுந்த வலிமைவாய்ந்த ஹம்சடிம்பகர் என் அம் இருவரையும் அமைச்சராகக்கொண்டு அசசுசெலுத்து வசஞயினன். அரசுரிமைபெற்ற சின்னுட்குள்ளேயே அவன் பூமியைப் பொதுவமப்புசக்கவெண்ணி நாற்ருெரு அரசர் கனே வென் நடக்சினன். அாசர்கள் எல்லாம் ரத்னங்களைக்