பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/39

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

: இதிகாசக் கதாவாசகம், துன்பம் விதம் கே மென்று சந்தேகித்தீர்கள்; உறற் ால நீக்கல் வர்க்கமாகா', 'உறம்பால ண்ேடாவிடு பால நீக்கல் . அவர் க.குமாகா, உம்மபால கனடாவிடுத - :Fi - * - - - ல து' என்ற நீதிகளே நீங்கள் அறியிர்களோ? கன்வினை - • * * - .اس است రు : - - - * கன்க. சுடும் என்றபடி என் வினேயே என்னே இத்துன்பக் துக்குட்பவி க்தியது', என். பலவாறு கூறி, அவர்களேச்சித்த : - ~ .a مهم ச: கானம் அடையச்செய்து, கவலையை ஒழித்து அனுப்பி ட்ெடு, வழக்கம்போல் கழுயோகத்திலிருந்தார். இவ்வுரை நிகழ்ச்சிகளேயெல்லாம் பதுங்கியிருந்து கேட்ட காவலாளிகள் உள்ளம் கடுங்கி, விரைந்தோடிவந்து, அரசன் சமுகத்தில் அடியற்ற பன்னமரம்போல் ரீழ்ந்து வ ை.கி அார்பிராே هنr! கழுவேற்தப்பட்டவர் உண்மை: பாகத் திருடர் தலைவரல்லர், ம்ேபுலக்கள்வரை அடக்கி ஆறுக்கவர்; தங்களேயொத்த புவிராசரெல்லாம் வணங்கும் தவராஜசிகாமணி, நாங்கள் மறைவிலிருக்கும்போது அநேக முனிவர் கம், தேவர்களும் இவருக்குற்ற துன்பங்காண மா. இவருகில் வந்து பிாலாபித்தகையும், இவர் அவர்கட் குவைத்த ம ரமொழியையும் ஆராய்ந்தால் இவரது பெருமை யையும், உங்கம குனங்களேயும் இக்துனேக்கென்று எங்க ால் விடவியலாது” என்.று கூ,மினுக்கள். இதனேக் கேட்டம் அரசன் உள்ளம் துலுக்குற்ற, 'ஆ' என் செய் கேன் பேதையேன் குற்றம் சுமக்கப்பட்ட ஒருவனே அா சர்கள், சாட்சிகளாலும் அமைச்சரின் சூழ்ச்சிகளாலும் கர்ம சான்திர ஆராய்ச்சியாலும் உண்மைக் குறைவாளிதாகு என்று கன்குதெரிந்தே குற்றத்திற்குக் கக்கவாறு கண்டனே விதிக்கவேண்டும்; மேற். றியவற்ருலும் ஒர் கியாயத்தைக் - - 。r- * - * * へ • י இச்மானிக்க فلا طري யாவிடில் அாசன் மாறுவேடம் ஆண்டு