பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/40

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ஆணிமாண்டவியர். ※ சினியே சென்று உலாவியேனும் உண்மையறிந்து, வழக் ை. + - - 4 - - - و محی அ.மு.கியிடவேண்டும்; இங்ெைமல்லாம் செய்யாது எவலா ஊர் சொற்களே கம்பி, ஒர் பெரியானைக் கள்வனென் அல்ல அக்குட்படும்திய யானுே அாசன்? யானே கள்வன். ‘மாதவர் கோன்பும் மடவார் கற்பும் காவலன் காவல் இன்றெனில் இன்றும் என்று பெரியோர் கூறுவர்; இப்போது அரசனுகிய யாவே அர் மாதவ ைவருக்தினேனென்றல் எனது செங்கோல் மாட்சியை என்னென்பது தான் :னது கொடுங்கோலால் R. சட்டிய புகழ்ச்செல்வ மனேக்கை:ம் வீட்டி رنين 3 ثم مري {3::వr' οι σϋπ. μι கழிவிறக்கங்கொண்டு, பலபல விக் துன் னேயே வெறுத்தான். உடனே, முனிவயை யேற்றியிருக்குக் கழுமம்தருகில் அதிவிரைவாகவன் , கிழேவீழ்த் து, முனி ATT eeT TTTAS TTe eAA AAAA AAAA TT TSTS .ாயிகு உலகத் து மன் லுயிர்க் கல்லாம் கங்தை تو تدائی ! است که பும் காயும் கெய்வமுமாவர்; தங்கவேப்போன்ற மஹாகமாக் கள் அவ்வாசர்க்குக் கெய்வமாவர்; இகனேயறியாது சி.வி யேன் வாமிகள் இறக்தி செய்த ங்ேகைப் பொறுக்க வேண்டும்' ** { ன்று ட/ல து இந்துக்

  1. . ۴ نز، و ق }

r மயத்தை மெல்ல 1ாய்த் , முனிவக்கு வருக்கது. i, ti å: - - - >-- - - . . . . . . . . . * يحم. رتبه ۱ - ) vrh #3 ஞ்சி.அ is L.I.Tills க்கு: கி.பூவை: பி கிங் , ,نري t-i :درf :r :ذ بf ، - : “N - "...] . - * : ... - y - - அங்ானம் செய்யின் முனிவர்க்கு வருக்க துே பெ. . ^, , , . - * * * - w - - கேளிக் و فني கொ ات ثافهi { ، در تم * تنها به ایران از ایران داده، قن، قننده بين ذة Զնչ է, விவ .*, . . . 3. - ... -> ויא " - } “. * AJTTTAAAS AAAAA AAAA AAA A0 AAAAAA ادهi ،ET از آن است . ، این لر ، 4 * & 3