பக்கம்:இராவண காவியம்.pdf/17

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


________________

என் று முன் னூல் கூ.. றுகிறது-அசுரன் அவன் என் று பயங் கட்டுகிறது. இராவண காவியத்திலே, சம்பரன், அசுரனல்லபாண்டியன் எதைக்கெ சண்டு இம் முடிவு கட்டுகிறார்? முன் நூலிலே சம்பராசுரன், மீனக்கொடியோன் என் று குறிக்கப் பட்டிருக்கிறது; ஆக, மீனக்கொடி பாண்டியனுக்குரியது! எனவே சம்பரன் அசுரனென் று ஆரியரால் நிந்திக்கப்பட்ட பாண்டிய மன்னனாகத்தான் இருக்கவேண்டும் என்று முடிவு சுட்டுகிறது. இஃதே போலவே, இந்நூலின் கண் எாணப்படும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிக்கும் ஆதாரம், இராமாயணத்திலிருந்தே சலித்து எடுக்கப்பட்டவையே யாகும். இராவண காவியத்திலிருந்து தப்பவேண்டுமென்று விரும் பும், ஆசியர்க்கும் ஆரிய் சேர்கட் கும், ஒரே ஒரு வழி தான் உண்டு; இராமாயணமே பொய்க்கதை, அ கனை நாங்கள் ஏற் கோம் என்று அறிவித்து விடுவது தான். வேறு மார்க்கம் இல்லை. கதை கிடக்கட்டுமய்யர்! காவிய ரச்னை இருக்கிறதே, அது, கம்பனின் இராமாயணத்தில் பொங்கி வழிகிறதே, அதிருக்கட் டும் அச்சம் ஏன்? கொச் கேசித் தமிழிலே, ஏதேதோ கூ றிடுவோர் கூறட்டும், அழகு கவிதையில் ஆசிய இராமன் மிளிர்கிறான், என் று கூ றுவதற்கும் இந்தப் பொல்லாத குழந்தை இடந்தர வில்லை! கூறவேண்டியதைக் காவியச் சுவை குறைவுபடா வண் ணம் கூறி விட்டிருக்கிறார். அங்கு ஆறு ஓடும வி தம் எவ் வளவு அழகு பட உ..ள ேதா, இங்கு முள து. அங்கு இயற்கைக்குத் தமிழ் ஆபரணம் பூட்டப்பட்டிருப்பது போலவே, இராவணகாவி யத் திலும் பொலிவுறப் பூட்டப்பட்டுள து. அதிலாவது, தேவாம் சம் புகுந்து தமிழின் இனிமைக்கும் ஊ று தேடுகிறது; இதன் கண் அக்குறையும் கிடையாது. அது ஆரியங்கலந்த கடும் தமி ழில் புலவர் க் க ாக ஆக்கப்பட்டது. இது எளிய இனிய தனித்தமி ழில் எல்லாத் தமிழ்மக்களுக்கும் இயற்றப்பட்டது. எடுத்துக் காட்டாகச் சில கூறுவோம். 1. கதிரவன் தோற்றம் "அளித்தகை யில்லா வாற்ற லமைந்தவன் கொடுமை யஞ்சி வெளிப்பட வரிதென் றுன னி வேதனை யுழக்கும் வேலை, அளித்தவர் களிப்பு நீங்கக் காப்பவர் தம்மைக் கண் ணு ற் றெளித்தவர் வெளிப்பட். டன்னக் கதிரவ னு தயஞ் செய்தான், (கம்பராமாயணம்: அணிவகுப்புப் படலம், 24] (சூரியன், இராவணன் கொடுமைக்கு அஞ்சி வெளிவரமுடியாமல்