பக்கம்:இராவண காவியம்.pdf/18

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


________________

வருந்திக் கொண்டிருக்கும்போது, இர #மன் படையைக் கண்டு வெளிப்பட்டான்.] "இருண்டபெ ரிருளை நீக்கி இளங்கதிர்ச் செல்வன், துப்பில் திரண்டுமே பொருது வென் று சென்றவர் போக, மண்ணில் புரண்டுமே யுயிரை நீத்துப் போன மா மறவர்க் சின்சே டி.ரண்டுநt ளாயிற் றென்ன எண் ணு வான் போல வந் தான். [இராவணக்ாவியம்: இரண்டாம் போர்ப் புட்லம்-1] [துப்பு-வலி. துப்பில் திரண் டு-வலிழக்கு) 2. கதிரவன் மறைவு ( கன்னிப் புதல்வன், வென்றித் தசமுகன் முடி யில் தைத்த மின் றளிர்த் தனைய பன் மா மணியினை வெளியிற் கண்டான், ஒன்றொழித் தொன் ற மென் றவ் வரக்க னும் ஒளிப்பான் போல வன் றனிக் குன் றுக் கப்பால் இரளியும் ம றையப் போனான்," (கம்பராமாயணம்: மகுடபங்கப் படலம்-!!) [சூரியன் மகனான சுக்ரீவன் இராவணன து மணிமுடி யைச் சிதைக்க, இராவணன் அங்கு நிலை ,று சென்ற து போல, மகன் வென் றி கண்ட் மகிழ்வால் சூரியனும் மறைந்து சென் றன்.)

  • குருதி யாடிக் குவிபிணக் காடணர் பாவை போலப் பயிர் செங் களத்தினை பரி தி காணப் படாதெனச் செல்லவே இரவு வந்த சினுங்கொலு வேனெ னா." (இராவ..காவிடம்: முதற் போர்ப்படலப்-77) [அணர்தல்-மேல் நோக்கி எழுதல், புரவை - கடல்.) விரிக்கிற் பெருகும்! பெருங்காப்பியத்திற்குள் 2 இலக்கண முறை சிறக்கச் செய்துள்ளார். கவிச்சுவை, ஓசை, உ.வ மைகள், அணிகள், அழகுடன் அமைந்துள்ளன. அகம் புற இலக்கணம் சளில் கூறப்படும் களவு, கற்பு, போர் முறை, வீரம் முதலியவற் றிற்கோர் சிறந்த இலக்கியமாகத் திகழ்கின்றது. எனவே சிறக்கதோர் காவியமாக அமைந்துள்ள இராவணகாவியம் தமிழின் இனிமை கண்டு சொக்கு வோருக்கு, விருந்தாக அமை யுக்தகைமைத்அ.

இராமாயணம், ஆரிய ஆதிக்கத்துக்குப் பயன் பட்டது மறுக்கொணாத உண்மை . பண்டித ஜவஹர் தம் திருமகளர்