பக்கம்:இராவண காவியம்.pdf/24

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


________________

அல்லவில்லை வளைத்தொடித்தனன், சனகன் மகிழ்ந்து, தசரதன் முதலியோரைவாலிழைத்துச் சீதையை மாமனுக்கும், உம் மிகயை லக்குவனுக்கும், தன் தம்பி குசத் துவசன் மகனிரான டிrவியைப் பாறுக்கும், சுதகீர்த்தியைச் சித்திருக்கனுக்கும் மஞ்செய்து கொடுத்தனன், தசரதன் சன்னிடம் விடை பெம். மக்கள் மருமக்களுடன் அயோத்தியை யடைந்தனன், சொதன், ராமன் மீதுள்ள பற்றினால் பரதனுக்குரிய நாட்டை #மனுக்காக்: வெண்ணித் தந்திரமாகப் பாதனே சி சத்ருக்கனுடன் அவன் பாட்டனூருக் கனுப்பிவிட்டு மனை மா.இ 'மக்களிடம் பழகச் செய்தனர். இவ்வா று பன்னிரண் டாண்டுகள் சென்றன, தசரதன் அரசர்களையும் குடிகளையும் கலந்து "மனுக்கு இளவரசுப் பட்டங்கட்ட முடிவு செய்தனன். இதை பறித்த கைகேசியின் தோழியான மந்தரை என் பாள் அசன் சூழ்ச்சியைக் கூறி முடி சூட்டைத் தடுக்கும்படி வே ண் டினான், கைகேசி தசரதனிடம் முன் னர்ச் சம்பரனை வென்றதற் பாகக் கொடுத்த இருவரங்களில் ஒன் றால் பர தன் நாடாளவும், மற்றொன்றால் ஈ#மன் பதினான்காண்டு காடாளவும் செய்யவேண் டும் என் செட்டாள். தசரதன் சூழ்ச்சி பலிக்கவில்லை. ராமன் சீதை லக்குவன் மூவரும் தேரேறிக் காடு சென்றனர். சென் றவர், குகனென் னும் தோழனால் கங்கையைக் கடந்து வழி கெடு. ஆரிய முனிவர் வரவேற்று வழியனுப்பச் சென்று சித்திரகூட மலையை யடைந் திருந்தனர். தேரோட்டி வந்த சுமந்திரன் சென் று கூ ற்லே தசரதன் ராமன் பிரிவால் உயிர் விட்டனன். பாதன் செய்தி கேட்டு வந்து தந்தையின் உடலை அடக்கம் செய்து சேனை சூழச் சித்திர கூடத்தை யடைந்து rrமனை நாடாள வரும்படி வேண்டினான். ராமன் நாடு பரதனுக் குரிய தென்பதைக் கூறி, பா தன் நான் அதை உனக்குத் தந்த னன். சற்றருள்க வென, சாமன் நான் பெற்றோர் சொற்படி பதி நான்காண்டு கழித்து வருகிறேன். அது மட்டும் என க்கீடாக நீ ஆள் வாயெனப் பாதன ராமன் மிதியடி யைப் பெற்று மீண்டு, நம்பியூர் என்னும் சிற்றூரில் தங்கி, மிதியடியை முடிபு இனந் தரி மணை மிருத்தி அதை வணங்கி வந்தனன். சத்துருக்கன் ஆட்சி புரிந்து வந்தனன். 09 கூடத்தைவிட்டு ராமன் தமிழகத்தை மீசைய சிமர் வரவேற்கச் சில ந.? எங்கிருக் து சரபங்கன் விலையை