பக்கம்:இராவண காவியம்.pdf/25

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


________________

Wடைத் திருந்தனர். ஒரு நான் முனிவர்கள் ஒன்று கூடி வந்து தமிழகத்தில் தாங்கள் தவவேள்வி செய்ய முடியாமல் கரன் தடுப்பதைக் கூறி அவனைக் கொன் று தங்களை வாழ்விக்கும்படி வேண்டினர். ராமன் அதற் கிசைந்து விடை பெற்றுச் சென்று முனிவர் இருக்கையில் தங்கித் தமிழ் கற் றும், வேள் வி செய்ய முனிவர்க் குதவியும், இரண்டகத் தமிழரை நட்பாக்கியும் பத் தாண்டினை அங்கே கழித்தனன், பின் அகத்தியன் நிலையை படைந்து அவனால் ஒரு வில்லும், இரு அம்புக் கூடும் தாப்பெற் றுச் சென் று பஞ்சவடி என்னும் இடத்தில் தங்கி யிருந்தனர்.

  1. tமன் ஒரு நாள் தனித்துலாவிய காம வல்லியைக் சுண்டு காமுற் று, அவள் அறிவுரையைக் கொள்ளா து கையைப் பிடித் திழுத்து வற்புறுத்தினான். அவள் திமிறிக்கொண்டு விரைந்து சென்றனள், ராமன் தன் தம்பியால் அத் தமிழரசியை மூக்கை யும் கதையும் முலைக்கண்களையும் அறுத்துக் கொன்று, முன் னேற்பாடில்லாத கர னையும் பொருதழித்தான்,

தூ தரால் செய்தி யுணர்ந்த இராவணன் கொதித்தெழுந்து தேரேறி விந்தஞ் சென் று, காமவல்லி வளர்த்த மானை விட்டு ராம லக்குவரைப் பிரித்து அவரை வளைத்துக் கெ*ள் ளும்படி, வீரரை வைத்துச் சீதையை எடுத்து வந்தனன். சீதை புலம்பு " உன் கணவன் வரின் நல்லறிவு புகட்டி அவ னுடன் அனுப்பு கிறேன் அஞ்சேல்' எனத் தேற்றித் தன் தங்கையின் நிலையில் வைத்துப் போற்றி வந் தனன். மறவரல் வளைக்கப்பட்ட ராமலக்குவர் அவரை யோட்டிச் சென் று இலக் குடிலில் சீதையைக் காணாது வருந்தித் தோடிப் பாதையைப் பின் பற்றிச் சென்று ஒரு முனிவன் குடிலை யடைந் தனர். அவன், சீதையை இராவணன் இலங்கை கொண்டு செல்வதையும், வாலியால் துரத்தப்பட்டு மதங்களிடமுள ள சுக் ரீ வன் வரலாறுங் கூ றியனுப்பச் சென் று மதங்கரைக் கண்டு நிகழ்ந்தது கூ றின ர். அங்கே அனுமன் வர மதங்கர் அவர்களை அறிமுகப் படுத்தி அனுமனுடன் அனுப்பச் சென்று சுக்ரீவ னைக் கண் டு வரவுகூறி உதவி நாடினர். அவன் என் அண் ணனைக் கொன் று அர சீந்தால் உன து மனை வியை மீட்டுத் தரு வேன் என்றான், சரிமன் அதற்கிசைந்து வுசலியுடன் பொரச் சொல்லி ஒரு மாத்தின் மறைவிலிருந்து அம்பெய்து வாலியைக் சென்று சுக்ரீவனை க் கிட்கிந்தைக் கரசனாக்கி மதங்கர் சிலையை யடைந்திருந்தான்,