பக்கம்:இராவண காவியம்.pdf/26

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ைேதயைப் பார்த்து விரத் தேவியோடு சென்ற இரணன் ராமன் வாலியைக் கொன்று சுக்ரீவன் படையொடு இலச் கையை முற்ற வரப்போ 63 தாகக் கூறிச் சென்றனன், சீதை, தன் னால் இலங்கை போர்க் கள மரிவதை எண் ணிப் புலஃபிக் கொ ண்டிருக்கையில் பீடணன் மகள் திரிசடை அங்கு வாலே, உன் தந்தையிடம் சொல்லி என்னை எப்படியாவது என் கண்ணன் னிடம் சேர்த்துப் போரில்லாமல் செய்வாயெனச் சீதை வேண்டினாள். திரிசடை அவ்வாறே தந்தையிடம் சென் று கூ றி அவன் சரியெனக்கூறி யனுப்பிவிட்டுத் தானும் ராமனை யடைந்து சுக்ரீவன் போல் அரசனாக எண்ணி அதைத் தன் கண்புன் நீலனிடம் கூறி ஆவன செய்யுமா று ஏற்பாடு செய் திருந் தனன். ராமன் சீதையைப் பார்த்து வரும்படி சுக்கிரீவன து அமைச் சனான அனுமனை அனுப்பினன். அனுமன் இலய் ல க சென்று ஓர் ஆரியனால் பீட்ணன் நிலைமை யறிந்து சென் று பீட ணன் மனை யை யடைந்தான். பீடணன் அனுமனை வரவேற்றுத் தன து எண் ணத்தைக் கூறவே, அனுமன் அவ்வாறே செய்ல தரிக உறுதி கூறித் திரிசடையுடன் சென் று சீதையைத் தனி யாக அழைத்து வந்து ராமன் படையொடு வந்து இலங்கையை யழித்து உன்னை மீட்டுச் செல்வா னென வே சீதை திடுக்கிட்டு இராவணன் பெருமை கூறித் தனியாக வரும்படி கூ. னு மெனக் கூறித் திரி சடையுடன் சென் றனள். அனுமன் வெளிச் செல்லும்போது வாயிற் காவலர் பிடித் துக் கொண்டுபோய் இராவணனிடம் விட்டனர். இராவணன், அவன் வந்த வரலாற்றைக் கேட்டு, அயலா னோடு கூடி அரசைக் கொன் ற இரண்டகச் செயலைக் கண்டித்துக்கூறி, ராமனைத் தனியாக வந்து மன்னிப்புக் கேட்டு மனை பூமியை யழைத்தேகும் படி கூறெனக் கூறியனுப்பினான். அனுமன் சென் று கூறவே, ராமன் பணிவை மறு த்துப் படை யுடன் சென் று இலங்கைப்புறத்துத் தங்கினான். ஒற்ற ால் அறிந்த இராவணன், ராமனிடம் அதிகரியனைத் தூது விட்டான், ராமன் பணிவை மறுத்துப் போருக்குத் தயாரெனகி கூறிவிட்டனன். இராவணன் பேரவை கூட்டிப் போரில் முறி யடிப்பதே ஏற்றதென முடிவு கண்டனன். அப்போது பீட்ண லெமுர்து மன திறமை கூறிச் சீதையை விட்டு உறவு கொள் வோம, மீள எனாயின் விந்த நாட்டை விட்டேனும் பகையின்றி