பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/767

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


- 658 15 தா இப்பூளை நி. 41 குடசம் கோ. செம்; வெண். குறி.' கா, 658. Hollarrhena Antidy - - - Senterica.. 42 குமிழம் » மஞ், - பா. ,, 645, 646. Gmelina Asiatica. 43. குரவம் - '> வெண். இள. 471 -- 474, Webera corymbosa, ., வே. 731, 732. Aerva lanata. 45 குருக்கத்தி கொ. இள, 641, 643. Hibtage Madabota. 45. குருகிலை கோ . ,, முல். கா. 692. 3. குருந்து 19 கருநீல், 3, ,, 540 - 543. Atlantis Missionis, 48 குல்லை ' நி. வெண். , 90, 91; 177, Ocimum Album. 182, 183; 201, 202. குவளை நீ. செம்;நீல். மரு. கா. 90, 91: 177; Nymphaea Rubra; 182.-3; 2019-2. . Stelletus- 50 குளவி , கொ. வெண்புசு. குறி, ,, 575-578." jasminum Angustifoliu ந> 51 குறிஞ்சி நி. செம்;வெண்; - - மஞ்; நீல்;செந்நீல் 1, 2, 3, 24 242-247. StrobilanthesKanthianus',.. 52 கூதாளி கொ. வெண் ;செம். ,, கூ. 578-58). Solanum Trilobatum: 53 கூவிரம் கோ . (...) , (...) 629, 630." (Crataeva Niurvala) 54 கூவிளம் ,, மஞ். ,, கா. 628, 629, Augle Marmelos. 55 கொக்கிறகு த, வெண்- முல். வே. 677, 678, Bauhinia Acuminata.