பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/108

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்) விளக்கவுரையும் S5 எம்பாலேபோலப் பிறர்பாலும் தன் பிரிவால் இன்னுமையைச் செய்கொழுகுவா வைது என்றுரைக்க. இன்னுனென்பது இப்பொருட்டாதல், புணர்வின் இன்னுன் அரும்புணர் வினனே (ஐங். 150) எனவருகலா அணர்க. இனி, இப் பெற்றியனப் ஒழுகுவது எனினுமாம். (சு) 27. செந்நெலஞ் சேறுவிற் கதிர்கொண்டு கள்வன் தண்ணக மண்ணளைச் செல்லுமூரற்(கு) e. & ெ -: - - எல்வளை நெகிழச் சாஅய் அல்ல லுழப்ப தெவன்கொலன்னுய். தலைமகன் மனேக்கண் வருங்காலத்த வாராது, தாழ்த் 。○ - - ::մ .. - ہم T ,, یہ سب سیسہ به شرح ، به سه ۶۳۹ : தழி, புறத்தோழுக்க முன்தாயிற் றேனக் கருதி வருக்தம் தலை பு-ரை :- அன்னுப், செந்நெல் விளையும் வயலின் கண், அலவன் அக் கெற்கதியைக் கவர்ந்துகொண்டு குளிர்க்க வாழிடமாகிய மண்ணளேயின்கட் புகும் வான்பொருட்டு, 磅, ன்ே, இலங்குகின்ற வளைகள் நெகிழும்படி மெலிந்து வருந்துவ தென்னே, கூறுக எ. . செக்கெலஞ்செறு என்பது விரிக்கும்வழி விரித்தல்' எனபகனுல் அம்மு விரிந்துகின்றது. செங்கெலஞ் செறுவின் அன்னந்துஞ்சும்' (நற்.78) என்று சான்ருேர் கூறுதலால் செந்நெல் நீர்வளம் நிரம்பிய வயல்களில் விளையும் இயல்பிற்று என அறிக. இதன்பூ கனேக்க வேங்கைப்பூவை நிகர்க்கு மென்றும், இகன்கதிர் பண்டைக் காலத்து மகளிர் அணியும் வயந்தகம் என்னும் அணியை ஒத்திருக்குமென்றும் கூறுப. 'அகடுகனே வேங்கை விகண் டன்ன, பகடுதரு செங்றெல்' (புற.890) என்றும், வள்ளிகழுறடிே வயங்கிய வொருகதிர், அவைபுகழரங்கின்மேலரடுவாளரிைதுதல்,வகைபெறச்செரீஇய வயந்தகம் போல் கோன்றும் (கலி.79) என்றும், செங்

  1. C)

-- • ബ, ബ * ... " * * + - தாமரைப்பூ அறகிமிர்ந்த செக்கெவின், பைந்தார்ப் புனல்