பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/140

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்! விளக்கவுரையும் 119 கொண்டு, முதலையின் பார்ப்பு வெளிப்போகரும் . அவ் விாறு போக்கவற்றுள், காயுடன் தொடர்ந்துசென்று இாை தேரும் மதுகையில்லாதவற்றைத் தாய்முதல் யுண்டுவிடும். நோயுற்றனவும், ஊறுபட்டனவும், காய் மு. க லே யை க் தொடர்ந்து வரும் வன்மை யிழந்தவழி அசனல் அன்பின்றி உண்ணப்படும்". இதனேக் கருதியே, ஈண்டும் ஆசிரியர் ஓரம்போகியார், கன்பார்ப்புக் கின்னு மன்பில் முதல” பென்ருர்போலும், -- அன்புடைமைக்குச் சிறப்புடைய எடுத்துக்காட்டாவது தாய்மையாகலின், அப் பண்பிற்குமாருய செயலுடைமை பற்றிக் காய்முதலையைக் தன்பார்ப்புக் கின்னு மன்பின் முதலே' பென் அகாட்டிகுள். கொடுமை கூறற்குச் சிறந்த அன்பின்மை சுட்டிகிற்றலின், முதலேயொடு என்புழி, ஒடு உயர்பின் வழித்தாயிற்று. வெண்பூ வென்றற்கு ஏற்புடை |யன வெண்டாமரையும் வெள்ளாம்பலுமாயினும், உள்ளுறை 'யால், பாத்தையைக் குறித்துகிற்றலின் சிறப்பில்லாத வெள் இளம்பலே, ஈண்டு, வெண்பூ வெனப்பட்டதென்க, அகளுல் ன்னும் சுட்டுமுதலாகிய காணக்கிளவி அவனுடையஆனது

  1. “Some crocodiles dig deep pits in the sand, lay their eggs, Cover over the hole and keep watch even brooding on the spot fill the young are near hatching. Low barks from within the eggs tell of dawning life when the mother excavates the sand which cover her brood. The babies escape from the egg by means of a cutting implement on the end of the snout.”—Book of Ánowledge.
  • “Such of those young crocodiles as are either physically too feeble to follow their mother or rendered so by accidents are mercilessly killed by the mother brute....”—Dr. Wasson's miscellaneous Zectures,