பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


விளக்கவுரையும் 5 பயன்படாகவ ாறுபோல, o மூவகைபுலகும் ன் சத்தின்ய இன்றியமையா என் வேன்முள் பல்iல்ே சான்ருேரும் இக் கருத்தக் அந்றேல், ஆகாரமாகிய, - - காறிைழற்கீழ் . - . . . . ; ! ன் மாயை என்பதும்; ானும் கனக்கு ஆசார்கிய இறைவன் சக்தியின்கண் உலகு முகிழ்த்தற்கு ங்கக்க ளின் குவதென்பது உணர்த்துக்ற்கென அணர்க, "முகிழ்த்

  • * * గ

- به سر می ت: . ... م. مس - است . தன' எனக் கைைமபந்தக்கூறிைைாயின், என கிேேபறும், ஒடுக்கமும் அக் தானிழர்கீழான வென்ற் கொள்க. - х - 从 یہة . * - - . * - - - ہے یہ.ھ தியவாற்றிற் பயன், இம் மூவகை , או : * o. o . . . . . . * : * م .زن %. .: ...' د. ...* பூவாககு அகதாளகள சிமுல்செய்து தல் என்க. எனவே, இது, பொருளியல் ய், படர்க்கைப் பு:வற்கிள் பிர்க்குப் பயன் பட எனவே, உயிர்கன் வணங்கிப் பெறுகி கோர் ஆக்கம் உணர்த்தப்பட்டமையும், அதன்பபணுக வி புப் பு என்னும் மெய்ப்பாடுகோன்றின:ைம் பெற்ரும், புதுமை பெருமை சிறுமை ஆக்கமொடு, மதிமை சாலா மருட்கை நான்கே' (தொல், பொ.255) என்பது விதி. இல் வாக்கமும் கன்கட் இடரன்றியதும், பி ருவகைத்தர்க்லின் பொருளின்கட் டோன்றியதும் 6丁 gご了。. . - .' ' ' * - * * : * : * < s e"جي இது பேரும்பான்மையும் பிறபொரு ズ ** **** ...s . . . . . . . . . 京 r ・・ - ੰ டோன்றிய் ஆகிம்பற்றிப் பிடிக்க வியப் பு எனக் - نة . ** { **** - : ...; கொள்கிப்ேயன்: வாழ்த்து. இன, இன்த சற்றயலடி முச்சீரினேயுடைய காப், 烹”、”。 - ب & † மூல்டிகளர் லியுன்ற நேரிசை யாசிரியப்பா என்க. ஈற்றிய - x - *ś - & f , ' . . 3- .2 § تسهم شستس. ,... * من به శీ _ * - லடியே ஆசிரிய மருங்கின், தோற்ற முச்சீர்க் காகு மென்ப"