பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/17

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஐககுறித மூலமு. ம் வாருன அறியப்படும். ஆசிரியர் பேராசிரியர்க்கும் இதுே கருக்கென்பது, நிலங்; நீர்வளி (தொல், பொ. 6 என்ற சூத்திரத்த உரைவிளக்கத்தின்கண் எழுப்பும் க விடைகளால் உ கைப்படும்.இக் கூறியவாற்ருல். ചി கள்! சேய்யும் TLబ్రొ Lg:Li:: வ ை ந்து கோடுப்பான், பாமன், ழ்வகை புலகும் தன் திருவடிரீழற்கண் முறையே முகிழ்வித்தான் என்பது முடிபாம். பெண் ருை வொகுகிற ஆகின்று ” எ ன் று. o * . •k. * a - ow - ...... . ஆத்திற் கூறினு பாகலின், அவ் வுருகலனே விளங்கக் கூறுவார், ஈண்டு, மேனியும் இழையும் விகதுே, ஹேமேனி உதவியைாகத்து.' னல்லன் என்தற்கு ' ஒருவன் ' என்னும் கூறிஞர். அவ் என்ருர், எளிம்ை, இருவே றுகுவின - * . حامیان مسمس سیس-سسسه ع !,'... : * * * w - வொருவன் தாள்கிழில் இக் கும் முகிழ்த்தற்கு இடமா கெனவே, அவன் உலக ருள் முதல்வன் என்பது கூறினுசாயிற்று, : சேர்ந்தோ னுமையே ” என அகத்துக் கூறினமையின் ை ங், கை என்பது வருகிக் தரைக்கப்பட்டது.

  • 1;ள் பெர் : πείiai τς ، « # ລ.ດັ່ງ

உயாகசகா அருளபோது வாழவாயை, தானழல /வாழ்க்கையர்” என்னும், அவ்வுயர்ந்தோர் உயர்வினே அவர் தாண்மே லேன்றின் கூறுதலும் சான்துே மரபாகன், で、:、 - ...גל כ"י. . . . . ۶ تا ۹ م .... و می Հ, է՝ , Յք:Զ:ԱՅ նյտ: âte tfశైళ37 tէԲհ52, 3: - 'இகுதான்-கித் - - * so " * • . . " உ அகர்த் தாங்கிய பதனத்டை கோன் முள்' கு.4) என்று க்யேனுர் க.அாற்ருனு முனர்க. - r* : - - “. . . . மூவகை அலகு முறைமையற திரிசலும், கெசெலு மின்றி, முகிழ்த்தல் கருதி. மலேமகளைப் பரமன் மனந்து அவள் r • . - ,கூறி ஒயினமையின், 'ரிலமேனி வாலிழை பாகத் தொருவன்' - - - اه ع احمر :... . . . . எனவிசேடித்தார். மூவகை யுலகும் முகிழ்த்தன முறையே' - - - - سم - - *. --> என அவற்றின் வினேயாற் கூறிஒரேனும், முளேக்கர்ருெழில்

  • * 4. - w * * * : ; வித்தின்கண்னை காயிலும் அகம் காசா மாகிய குளிர்க்க.