பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/96

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்) விளக்கவுரையும் 73 தரைத்துழியும் அவள்தெளியாமைக்குக் காரணம் அறிந்திலள் என்பது தோன்ற, பசப்பது எவன் என்ருள். இஃது, *அடங்காவொழுக்கக் தவன்வயின் அழிந்தோளே, அடங்கக் நாட்டுதற் பொருளின்கண்' (தொல். பொ. 150) தோழி கறியது. அடங்கக் காட்டுதல் உள்ளுறையாற் பெற்ரும். அடைகரைக்கண் வாழும் அலவன் ஆம்பற்ருளே பறுககு மூான் என்றதனல், தலைவன் கனக்குரிக் காகிய இல்லின்கண் ஒழுகிப் பாக்கையர் தொடர்ச்சி யறுப்பான் என உள்ளுறை கொள்க. இஃது உவமமருங்கிற் ருேன்றும் னி கிளவியின் பாற்படும்; க்ாக்கையர் தொடர்பின்மை அது அது f த,ை w தலைமகட்கு இன்பம் பயப்பதாம். மெப்ப்பாடு : மருட்கை. பயன் : சிவப்பாற்றுவிக்கல், (க) 22. அள்ள லாடிய புள்ளிக் கள்வன் முள்ளி வேரளைச் செல்லு மூரன் நல்ல சொல்லி மணந்தினி "நீயேன்” என்ற தெவன்கொலன்னுய். களவினிற் புணர்ந்து பின்புவரைந்துகொண்டு ஒழுகா நின்ற தலைமகற்குப் புறத்தோழுக்க முளதாயிற்ருக, ஆற்ரு ள்ாகிய தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியது. ப-ரை :- கல்ல................அன்னப் ' என்றது இக் காலத்து இங்கினம் ஒழுதுகின்தன், அக்காலத்து அங்ங்னம் கூறியதென்கொல்? எ. து. சேறுடிய கள்வன் முள்ளி வேரளேச் செல்லு மென்றது, பிறர் கூறும் அலரஞ்சாது பரத்தையர் ஸ்னேக்கட் செல்வான் என்பதாம். 2 பு-ரை :- அன்னப் சேறு படிக்க புள்ளி களே புடைய அலவன் முள்ளியின் வேர்க்கண் அமைந்த வளையின் க்ட்புகும் ஊன், களவுக்காலத்து, ான்மைபயக்கும். சொற் தளைச் சொல்லி மனத்துகொண்டு கற்புக்காலமாகிய இப் பொழுது, நின்னைப் பிரியேன் எனக் கூறியதன் கருத்து ன்ன்னேயோ ? கூறுக எ. று. - 10