பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/10

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஐங்கு.வ.ாத்துச் சொற்பொழிவுகள்

வட சலார் அறம் பொருள் இன்பம் வீடென வகுக் ஒதுக் கூறும் உறுதிப்பொருள்கள் நான்கினேயும் தமிழ் இத்ாலார் அகம் புறமென இரண்டாகப் பகுத்துக் கூறுவதி சபு, மக்களது வாழ்க்கையின் இயல்பறிந்து அகவாழ்க்கை, த.வாழ்க்கை என, அதனேப் பண்டையோர் இரண்டாகப் குத்தது எத்தனே அறிவுண்ைமை வாய்ந்ததாக உள்ளது:

இவ் ஐங்குறு நூற்றிலிருந்து பல பாட்டுக்கள், தால்காப்பிய உரையாசிரியர்களாலும் பிற அகப்பொருள் க்கண உரையாசிரியர்களாலும் பல துண்ணிய அகப் பாருள இலக்கண விதிகட்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக ஆங்காங்கு எடுத்துக் காட்டப்பெற்றுள்ளன. இதகுல்

  • அலின் பெருமை நன்கு புலப்படும்.

இச் சல், அன்பின் ஐக்கியைகிய மண், குறிஞ்சி, சம், கெய்தல், பாலை என்னும் 萄器 தனித் உணர்த்துவதாய்த் தினே-யொன்றுக்கு ஆறு தனது படஅடிகளையுடைய பாட்டுக்இச்ள்ெகி விங்கு விண், ஐங்குது தனது எனப் பெயர்பெறுவதன் 被 இன்.ரம்பர்க்கின்ஆத் சிற்றெல்லேயும் ஆறடிப் - ழ் உடைய ஆசிரியப்பாக்களாகும். இொல் சிங்ர் கனி, பரிபாடல் என்னும் இருவகைப் பாக்களுடிே ப்பெகருளுக் குரியன வென்று விதிப்பாாேலும்* இல் ண்முறை பிற்காலத்துப் பிறழ்ந்து, ஆசிரியம், வெண்பர் விகடனக்களாலும் பாதெல் என்ப் ாரு விதிக்கா ட்டது. இதனேத் தொகைநூல்களிலும் கீழ்க்கணக்கு

ல்களிலும் கண்ணோலாம். Vஇன் சலிலுள்ள ஐக்திணே களையும் பாடிய புலவர்கள் அம்போகியார், அம்மூலஞர், கபிலர், ஒதலாக்சையால் பயணுச் னன்போர். இதனே,

  • 'சடக வழக்கிலும் உலகியல் வழக்கினும்

டைல் சான்ற புலனெறி வழக்கம் கதியே பரிபாட் டாயிரு மருங்கிலும் உசிய தாகு மென்மஞர் புலவர்.”

(தொல். அசம். இகழ்